Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Za pet mjeseci nezakonito zaposlili 310 medicinara * Sa računa Opštine DPS-u 20.000 eura za članarine * Katnić da se umiješa ako prebace 100 miliona * Pliva ljudskim venama * U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Počast herojima na vječitoj straži
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milena Zoranović, učiteljica OŠ „Jugoslavij:
– Znam ja, ministre prosvjete, da je između hljeba i ćirilice pametnije birati hljeb, ali – JA ipak biram ćirilicu zato što sam UČITELjICA!

Vic Dana :)

Ide puž ulicom i spotakne se, pa kaže:
- Tako mi i treba kad žurim!


Izlazi policajac iz pekare i sretne drugog policajca, pa ga pita:
- Ako pogodiš koliko krofni imam u džepu, daću ti sve tri...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ŽABLJAČKO RUKOVODSTVO NEZAKONITO OMOGUĆILO FINANSIRANJE VLADAJUĆE STRANKE
Vuković Sa računa Opštine DPS-u 20.000 eura za članarine Dio odbornika i zaposlenih u Opštini novac uplaćivao na račun DPS-a preko tekućeg opštinskog računa, što je mimo Zakona o lokalnoj samoupravi Službe i bankovni računi Opštine Žabljak ne postoje da bi servisirali članove DPS-a – istakla je Aleksandra Vuković
Dan - novi portal
Pre­ko ra­ču­na Op­šti­ne Ža­bljak u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne ne­za­ko­ni­to je upla­će­no 20.000 eura na ra­čun De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS), ot­kri­ve­no je to­kom kon­tro­le ko­ja je spro­ve­de­na shod­no spo­ra­zu­mu o stva­ra­nju uslo­va za slo­bod­ne i fer iz­bo­re.
Kon­tro­lor u Op­šti­ni Ža­bljak u ime De­mo­sa Alek­san­dra Vu­ko­vić ka­za­la je da je dio od­bo­r­ni­ka i za­po­sle­nih u Op­šti­ni no­vac upla­ći­vao na ra­čun DPS-a pre­ko te­ku­ćeg op­štin­skog ra­ču­na, što je mi­mo Za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi. Vu­ko­vi­će­va je pri­li­kom kon­tro­le u ar­hi­vi op­štin­ske ra­ču­no­vod­stve­ne slu­žbe do­šla do do­pi­sa pred­sjed­ni­ka ža­bljač­kog DPS-a Mi­lo­ra­da Za­ru­bi­ce iz 2011. go­di­ne, u ko­jem on upo­zo­ra­va po­je­di­ne slu­žbe­ni­ke da ni­je­su is­po­što­va­li oba­ve­zu upla­ći­va­nja čla­na­ri­ne DPS-u.
– Ova­kvo po­stu­pa­nje Op­šti­ne Ža­bljak pred­sta­vlja kr­še­nje Za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi. Upla­te su evi­den­ti­ra­ne od 2012. go­di­ne, a ka­da se sa­be­re iz­nos na mje­seč­nom ni­vou, do­la­zi se do ci­fre od pre­ko 20.000 eura – ka­za­la je Alek­san­dra Vu­ko­vić i do­da­la da je ova prak­sa ne­dav­no ob­u­sta­vlje­na na­kon nje­nog upor­nog in­si­sti­ra­nja.
Ona je to­kom uvi­da u iz­vod 115 Atlas mont ban­ke od 9. ju­na 2016. go­di­ne za ra­čun broj 505-9158-48 pri­mi­je­ti­la upla­tu od 115,50 eura na ime čla­na­ri­ne za DPS. U slu­žbi ra­ču­no­vod­stva do­bi­la je in­for­ma­ci­ju da se, u stva­ri, ra­di o lič­nim upla­ta­ma od­bor­ni­ka ko­je se iz­vr­ša­va­ju pre­ko ra­ču­na Op­šti­ne, uz pret­hod­no ob­ra­ču­na­va­nje, „od­bi­ja­nje” iz­no­sa čla­na­ri­ne od od­bor­nič­ke na­kna­de i pi­sa­nje na­lo­ga od stra­ne slu­žbe­ni­ka ra­ču­no­vod­stva (uz odo­bre­nje na­lo­ga od stra­ne pred­sjed­ni­ka op­šti­ne).
Vu­ko­vi­će­va je u jed­nom od do­pi­sa pred­sjed­ni­ku op­šti­ne Ve­se­li­nu Vu­ki­će­vi­ću za­tra­ži­la da uči­ni sve što je u nje­go­voj mo­ći da bi ta ne­do­pu­sti­va, pro­tiv­za­ko­ni­ta i an­ti­de­mo­krat­ska prak­sa od­mah bi­la pre­ki­nu­ta, po­što slu­žbe i ban­kov­ni ra­ču­ni Op­šti­ne Ža­bljak ne po­sto­je da bi ser­vi­si­ra­li čla­no­ve DPS-a ni bi­lo ko­je dru­ge par­ti­je.
– Po čla­nu 11 Za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, za­bra­nje­no je po­li­tič­ko or­ga­ni­zo­va­nje u or­ga­ni­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, a za­po­sle­ni­ma u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve za­bra­nje­no je da u vr­še­nju svo­jih po­slo­va iz­ra­ža­va­ju i za­stu­pa­ju svo­ja po­li­tič­ka uvje­re­nja. Oči­gle­dno je cilj ove ne­de­mo­krat­ske prak­se de­mon­stri­ra­nje si­le i po­is­to­vje­ći­va­nje DPS-a sa dr­ža­vom –oci­je­ni­la je Vu­ko­vi­će­va.
Ona je do­da­la da je bi­lo neo­p­hod­no 40 da­na i dva do­pi­sa da se pre­ki­ne sa pro­tiv­za­ko­ni­tom prak­som upla­te čla­na­ri­na čla­no­va DPS-a sa te­ku­ćeg ra­ču­na Op­šti­ne Ža­bljak cen­tra­li te par­ti­je. Vu­ko­vi­će­va je ka­za­la da je na kra­ju ru­ko­vod­stvo Op­šti­ne mo­ra­lo da pri­hva­ti za­htjev kon­tro­lo­ra.
Ona je is­ta­kla da bu­džet Op­šti­ne Ža­bljak u vi­si­ni od oko 1.700.000 eura sva­ka­ko ne mo­že bi­ti obje­kat ve­li­kih zlo­u­po­tre­ba na ka­kve smo, na­ža­lost, na­vi­kli u Cr­noj Go­ri.
Ka­ko je do­da­la, iako se u iz­vje­šta­ju o re­vi­zi­ji za­vr­šnog ra­ču­na Op­šti­ne Ža­bljak za 2014.go­di­ni ko­ji je sa­či­ni­la DRI u de­cem­bru 2015.go­di­ne skre­će pa­žnja da po Za­ko­nu o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma u dr­žav­nim slu­žba­ma ne po­sto­ji mo­guć­nost za­po­šlja­va­nja po ugo­vo­ru o dje­lu za si­ste­ma­ti­zo­va­na rad­na mje­sta, Op­šti­na Ža­bljak je za­po­šlja­va­la po toj vr­sti ugo­vo­ra sve do ju­na 2016. go­di­ne.
– Re­ci­mo, u ma­ju 2016. Op­šti­na je za­po­sli­la na­mje­šte­ni­cu ko­ja je ugo­vor o dje­lu za maj pot­pi­sa­la tek 10. ju­na i ko­ja je u ju­nu na­sta­vi­la da ra­di bez ika­kvog ugo­vo­ra. Po­zi­vam Uprav­nu in­spek­ci­ju da iz­vr­ši kon­tro­lu svih za­po­šlja­va­nja po ugo­vo­ru o dje­lu u Op­šti­ni Ža­bljak u po­sled­njih pet go­di­na i da po­sli­je kon­sta­ta­ci­je ne­pra­vil­no­sti ne osta­ne na pre­po­ru­ka­ma i da­va­nju ro­ko­va za is­prav­ke, već da ka­zni, ili pro­ce­su­i­ra dru­gom nad­le­žnom or­ga­nu, slu­žbe­ni­ke i funk­ci­o­ne­re ko­ji su pre­kr­ši­li za­kon ne po­štu­ju­ći pro­ce­du­ru pro­pi­sa­nu za za­po­šlja­va­nje u dr­žav­nim slu­žba­ma. Po­zi­vam Agen­ci­ju za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je da is­pi­ta slu­ča­je­ve pro­tiv­za­ko­ni­tog za­po­šlja­va­nja u Op­šti­ni Ža­bljak i da utvr­di da li je u nji­ma bi­lo po­li­tič­ke ko­rup­ci­je – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju Alek­san­dre Vu­ko­vić ko­je je do­sta­vlje­no „Da­nu”.
M.V.


Bez od­go­vo­ra na pi­ta­nja

Re­dak­ci­ja „Da­na” po­sla­la je čel­ni­ci­ma ža­bljač­ke op­šti­ne i Se­kre­ta­ri­ja­tu za fi­nan­si­je i eko­nom­ski raz­voj pi­ta­nja ve­za­na za na­vo­de da je dio od­bor­ni­ka i za­po­sle­nih u Op­šti­ni no­vac upla­ći­vao na ra­čun DPS-a pre­ko op­štin­skog ra­ču­na, što je mi­mo Za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi. Me­đu­tim, od­go­vo­ri ni­je­su sti­gli do za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"