Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Za pet mjeseci nezakonito zaposlili 310 medicinara * Sa računa Opštine DPS-u 20.000 eura za članarine * Katnić da se umiješa ako prebace 100 miliona * Pliva ljudskim venama * U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Počast herojima na vječitoj straži
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milena Zoranović, učiteljica OŠ „Jugoslavij:
– Znam ja, ministre prosvjete, da je između hljeba i ćirilice pametnije birati hljeb, ali – JA ipak biram ćirilicu zato što sam UČITELjICA!

Vic Dana :)

Ide puž ulicom i spotakne se, pa kaže:
- Tako mi i treba kad žurim!


Izlazi policajac iz pekare i sretne drugog policajca, pa ga pita:
- Ako pogodiš koliko krofni imam u džepu, daću ti sve tri...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija MINISTAR FINANSIJA RAŠKO KONJEVIĆ TVRDI DA SPECIJALNO TUŽILAŠTVO TREBA DA SE POZABAVI PREDLOGOM VUJICE LAZOVIĆA U VEZI SA AUTOPUTEM
Konjević Katnić da se umiješa ako prebace 100 miliona Ne znam kako je Lazović mislio da preusmjeri 100 miliona iz kapitalnog budžeta, jer je članom 47 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti propisano da preusmjeravanje sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu sa kapitalnog na tekući budžet i budžet fondova nije dozvoljeno, rekao je Konjević
Dan - novi portal
Pred­log pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Vu­ji­ce La­zo­vi­ća da se 100 mi­li­o­na eura na­mi­je­nje­nih za po­tre­be iz­grad­nje auto­pu­ta pre­ba­ci na so­ci­jal­ne na­kna­de pro­tiv­no je za­ko­nu i zbog to­ga tre­ba da re­a­gu­je spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, po­ru­čio je mi­ni­star fi­nan­si­ja Ra­ško Ko­nje­vić. Na če­lu SDT-a je Mi­li­vo­je Kat­nić.
– Ne znam ka­ko je La­zo­vić mi­slio da pre­u­smje­ri sred­stva iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta, jer čla­nom 47 Za­ko­na o bu­dže­tu i fi­skal­noj od­go­vor­no­sti pre­u­smje­ra­va­nje sred­sta­va utvr­đe­nih Za­ko­nom o bu­dže­tu sa ka­pi­tal­nog na te­ku­ći bu­džet i bu­džet fon­do­va ni­je do­zvo­lje­no. Ne­mam na­mje­ru da ra­dim stva­ri ko­je ni­je­su do­zvo­lje­ne, jer ka­da to ra­di­te do­bi­je­te po­ziv kod spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca. Ko bu­de to pred­lo­žio, ne­će raz­go­va­ra­ti sa mnom, već sa Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­o­cem – re­kao je Ko­nje­vić na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji po­vo­dom na­cr­ta za­ko­na o mje­ra­ma po­re­ske po­dr­ške.
La­zo­vić je ne­dav­no ka­zao da re­ba­lans bu­dže­ta ni­je po­tre­ban, te da će no­vac za so­ci­jal­ne na­kna­de bi­ti obez­bi­je­đen pre­u­smje­ra­va­njem 100 mi­li­o­na eura na­mi­je­nje­nih za po­tre­be iz­grad­nje auto­pu­ta, jer taj no­vac ni­je po­tro­šen zbog ka­šnje­nja ra­do­va. Po­zvao je i Ko­nje­vi­ća da na­pla­ti 200 mi­li­o­na po­re­skog du­ga. Ko­nje­vić, me­đu­tim, tvr­di da je re­ba­lans pri­je­ko po­tre­ban.
– Pred­log re­ba­lan­sa sam pod­nio na osno­vu po­da­ta­ka ko­je sam do­bio od struč­ne slu­žbe mi­ni­star­stva o sta­nju u jav­nim fi­nan­si­ja­ma i in­for­ma­ci­ja ko­je sam za­tra­žio po­čet­kom ju­la da zbog za­ko­na o za­ra­da­ma u bu­dže­tu ne­do­sta­je oko 17 mi­li­o­na eura, a zbog za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti oko 34 mi­li­o­na eura. Bu­dže­tom ni­je­su bi­le pred­vi­đe­ne oba­ve­ze za pla­ća­nje kre­di­ta ŽICG, Cr­no­gor­ske plo­vid­be, ko­je smo u me­đu­vre­me­nu mo­ra­li da pla­ti­mo iz bu­dže­ta da se ne bi ak­ti­vi­ra­le ga­ran­ci­je. Re­ba­lans je do­sta­vljen nad­le­žnoj vla­di­noj ko­mi­si­ji i ti­me se za­vr­ši­la oba­ve­za Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja – re­kao je Ko­nje­vić.
On je pod­sje­tio da su se pre­u­smje­ra­va­nja de­ša­va­la i sa ra­ču­na fon­do­va za pla­ća­nje od­re­đe­nih ga­ran­ci­ja.
– U do­pi­su di­rek­to­ra fon­da PIO vi­di se da su već utro­še­na 32 mi­li­o­na eura iz bu­dže­ta i upra­vo je to raz­log tro­še­nja tih sred­sta­va za re­ba­lans. Sve što se u na­red­nom pe­ri­o­du bu­de tro­ši­lo pod­ra­zu­mi­je­va­će uzi­ma­nje od ne­kog dru­gog, ali oba­ve­za mi­ni­star­stva je bi­la da re­ba­lans pred­lo­ži i on se sa­da na­la­zi kod oso­be ko­ja je nad­le­žna za nje­ga, ta­ko da će za sve pro­ble­me u tom seg­men­tu bi­ti od­go­vo­ran onaj kod ko­ga se taj re­ba­lans na­la­zi – sa­op­štio je Ko­nje­vić.
On je pred­sta­vio i na­crt za­ko­na o po­re­skim po­dr­ška­ma ko­ji je na jav­noj ras­pra­vi.
– Cilj za­ko­na je ot­kla­nja­nje po­sle­di­ca ogrom­nog po­re­skog du­ga pri­mje­nom od­go­va­ra­ju­ćih mje­ra ko­je tre­ba da do­pri­ne­su sma­nje­nju po­sto­je­ćeg du­ga, sa­mim tim i po­ve­ća­nju bu­džet­skih pri­ho­da, kao i pru­ža­nje po­seb­ne mje­re po­mo­ći po­re­skom du­žni­ku u po­gle­du ne­pla­će­nih po­tra­ži­va­nja. Dru­gi cilj je sma­nje­nje te­ku­ćih ras­ho­da pred­u­ze­ća ko­ja re­dov­no iz­mi­ru­ju po­re­ske oba­ve­ze pu­tem ostva­ri­va­nja pra­va na jed­no­krat­ni po­re­ski kre­dit. Na­crt za­ko­na o mje­ra­ma po­re­ske po­dr­ške re­zul­ti­rao je či­nje­ni­com da je Mi­ni­star­stvo in­for­mi­sa­lo pred­stav­ni­ke Vla­de o sta­nju po­re­skog du­ga na 20. jul u iz­no­su od 777 mi­li­o­na eura i da je pre­ma in­for­ma­ci­ji Po­re­ske upra­ve na­pla­tiv dug od 236 mi­li­o­na eura. Ne­u­red­nim pla­ti­ša­ma omo­gu­ći­li smo mje­ru re­pro­gra­ma du­ga, jer su naj­ve­ći po­re­ski du­žni­ci pred­u­ze­ća ko­ja ima­ju zna­ča­jan broj za­po­sle­nih kao Rud­nik uglja i Mon­te­ne­gro­er­lajnz. Ve­ćin­ski vla­snik u Rud­ni­ku uglja je ita­li­jan­ska kom­pa­ni­ja A2A, a ne vje­ru­jem da bi oni u svo­joj ze­mlji smje­li da go­mi­la­ju ovo­li­ki dug – re­kao je Ko­nje­vić.
Re­pro­gram, ka­ko je ka­zao, pred­vi­đa od­la­ga­nje pla­ća­nja glav­nog po­re­skog po­tra­ži­va­nja u 60 mje­seč­nih ra­ta, dok će mi­ni­ma­lan iz­nos mje­seč­ne ra­te bi­ti de­fi­ni­san po ugle­du na eston­ski mo­del.
On ka­že da bi sva­ka dru­ga pro­ce­du­ra pod­ra­zu­mi­je­va­la uvo­đe­nje ste­ča­ja i gu­blje­nje ve­li­kog bro­ja za­po­sle­nih.
B.Ma.


Za­du­ži­će se još dvi­je mi­li­jar­de

Ko­nje­vić je ka­zao da je klju­čan iza­zov u seg­men­tu jav­nih fi­nan­si­ja či­nje­ni­ca da će naš jav­ni dug u 2015. go­di­ni pro­bi­ti 60 od­sto bru­to dru­štve­nog pro­iz­vo­da.
– Dr­ža­va će u na­red­nih pet go­di­na sa­mo za vra­ća­nje uze­tih kre­di­ta i pla­ća­nja ka­ma­ta na njih bi­ti u oba­ve­zi da se za­du­ži sko­ro dvi­je mi­li­jar­de eura. Ka­da Mon­stat ob­ja­vi po­dat­ke o jav­nom du­gu za 2015. go­di­nu ta­da pro­iz­i­la­zi oba­ve­za mi­ni­star­stva da ura­di pred­log sa­na­ci­o­nog pla­na. Sa tim mje­ra­ma se ne sla­žem jer pred­vi­đa­ju sma­nje­nje pen­zi­ja, pla­ta po pet od­sto dvi­je go­di­ne, sma­nje­nje za­po­sle­nih u jav­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji, te uve­ća­nje PDV-a sa 19 na 20 od­sto. Mi­slim da to tre­ba od­ra­di­ti na dru­ga­či­ji na­čin i kroz dru­ge mje­re ko­je Vla­di sto­je na ras­po­la­ga­nju, pri­vla­če­nje no­vih i zdra­vih in­ve­sti­ci­ja – re­kao je Ko­nje­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"