Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Za pet mjeseci nezakonito zaposlili 310 medicinara * Sa računa Opštine DPS-u 20.000 eura za članarine * Katnić da se umiješa ako prebace 100 miliona * Pliva ljudskim venama * U kolima krio 2,4 kilograma kokaina * Počast herojima na vječitoj straži
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milena Zoranović, učiteljica OŠ „Jugoslavij:
– Znam ja, ministre prosvjete, da je između hljeba i ćirilice pametnije birati hljeb, ali – JA ipak biram ćirilicu zato što sam UČITELjICA!

Vic Dana :)

Ide puž ulicom i spotakne se, pa kaže:
- Tako mi i treba kad žurim!


Izlazi policajac iz pekare i sretne drugog policajca, pa ga pita:
- Ako pogodiš koliko krofni imam u džepu, daću ti sve tri...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi FOND ZA ZDRAVSTVO PRIJAVIO INSPEKCIJI ZLOUPOTREBE U BOLNICAMA I DOMOVIMA ZDRAVLJA TOKOM IZBORNE GODINE
Balota Za pet mjeseci nezakonito zaposlili 310 medicinara Fond je blagovremeno proslijedio ovu analizu Upravi za inspekcijske poslove na dalju nadležnost, istovremeno očekujući i preduzimanje odgovarajućih mjera i od strane Ministarstva zdravlja, koje bira direktore ustanova, rekao nam je direktor Fonda Adis Balota Istraga je obuhvatila 18 domova zdravlja, sedam opštih i tri specijalne bolnice
Dan - novi portal
Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje pri­ja­vio je Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve zlo­u­po­tre­be di­rek­to­ra zdrav­stve­nih usta­no­va, ko­ji su ne­za­ko­ni­to za­po­sli­li 310 me­di­cin­skih rad­ni­ka i dru­gog oso­blja bez sa­gla­sno­sti Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja u pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne, po­tvr­đe­no je „Da­nu” u Fon­du za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje. Di­rek­tor Fon­da Adis Ba­lo­ta ka­zao je da po­da­ci is­tra­ge u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma po­ka­zu­ju da je za pr­vih pet mje­se­ci 2016. go­di­ne pri­mlje­no 377 li­ca, od če­ga je 156 li­ca za­po­sle­no po osno­vu jav­nog ogla­sa, a 221 li­ce an­ga­žo­va­no je po osno­vu ugo­vo­ra o dje­lu. On is­ti­če da je sa tim po­da­ci­ma Fond upo­znao Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, ko­je je iza­bra­lo di­rek­to­re usta­no­va, ko­ji su pre­kr­ši­li za­kon.
Ba­lo­ta ob­ja­šnja­va da od 156 za­po­sle­nih, za njih 89 ne po­sto­ji sa­gla­snost Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, kao ni za sva an­ga­žo­va­na li­ca van rad­nog od­no­sa, či­me se do­la­zi do po­da­tka od 310 za­po­sle­nih za ko­je ni­je po­sto­ja­la sa­gla­snost Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja.
– Fond je bla­go­vre­me­no pro­sli­je­dio ovu ana­li­zu Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve na da­lju nad­le­žnost, isto­vre­me­no oče­ku­ju­ći i pred­u­zi­ma­nje od­go­va­ra­ju­ćih mje­ra i od stra­ne Mi­ni­star­stva zdra­vlja, ko­je vr­ši nad­zor nad za­ko­ni­to­šću ra­da zdrav­stve­nih usta­no­va, uzi­ma­ju­ći u ob­zir či­nje­ni­cu da je di­rek­to­re, ko­ji su svo­jim pot­pi­som po­tvr­di­li po­dat­ke iz­ne­se­ne u ana­li­zi, po­sta­vio mi­ni­star zdra­vlja Bu­di­mir Še­grt. Fond je ura­dio ana­li­zu u usta­no­va­ma, ka­ko bi iden­ti­fi­ko­vao pro­blem ko­ji uzro­ku­je ne­do­sta­tak sred­sta­va za za­ra­de zdrav­stve­nih rad­ni­ka, zbog če­ga Vla­da u kon­ti­nu­i­te­tu go­di­na­ma obez­bje­đu­je do­dat­na sred­stva za is­pla­tu de­cem­bar­skih za­ra­da za­po­sle­nih. Ka­da je uočen trend da­ljeg za­po­šlja­va­nja na isti na­čin, Mi­ni­star­stvo zdra­vlja je upo­zna­to sa ana­li­zom i usli­je­di­la je oče­ki­va­na re­ak­ci­ja od stra­ne Fon­da. U tom smi­slu ho­ću da na­gla­sim da Fond ne ob­ra­ču­na­va za­ra­de za­po­sle­nih u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma, već sa­me zdrav­stve­ne usta­no­ve, kao sa­mo­stal­ni prav­ni su­bjek­ti, kod ko­jih se na­la­ze do­si­jei za­po­sle­nih u ko­je Fond ne­ma uvid, sem pri spro­vo­đe­nju na­mjen­skih kon­tro­la u usta­no­va­ma – is­ti­če Ba­lo­ta.
Ba­lo­ta na­vo­di da je ana­li­za ura­đe­na u 18 do­mo­va zdra­vlja, se­dam op­štih bol­ni­ca i tri spe­ci­jal­ne bol­ni­ce. On ni­je že­lio da go­vo­ri ko­ji di­rek­to­ri su ne­za­ko­ni­to za­po­sli­li naj­ve­ći broj rad­ni­ka.
– Sve in­for­ma­ci­je su pot­pi­sa­ne i ovje­re­ne od stra­ne di­rek­to­ra zdrav­stve­nih usta­no­va i zva­nič­no do­sta­vlje­ne Fon­du. Do­bi­je­ni po­da­ci su „ukr­šte­ni” sa po­da­ci­ma Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje od ko­jeg su za isti pe­ri­od tra­že­ne in­for­ma­ci­je o bro­ju ob­ja­vlje­nih i re­a­li­zo­va­nih jav­nih ogla­sa. Pod­sje­ćam da je Vla­da od 28. apri­la 2011. go­di­ne do­ni­je­la za­ključ­ke ko­jim za­du­žu­ju sve po­tro­šač­ke je­di­ni­ce da ugo­vo­re o dje­lu za­klju­če­ne bez pret­hod­ne sa­gla­sno­sti Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja ras­ki­nu po nji­ho­vom is­te­ku, osim uko­li­ko se ne utvr­di oprav­da­nost tih ugo­vo­ra, i za­ključ­kom 4 da se „ras­pi­si­va­nje jav­nog ogla­sa za po­pu­nu rad­nog mje­sta u jav­nim zdrav­stve­nim i vas­pit­no-obra­zov­nim usta­no­va­ma mo­že vr­ši­ti na osno­vu pret­hod­ne sa­gla­sno­sti re­sor­nog mi­ni­star­stva i pri­ba­vlje­nog mi­šlje­nja Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja o obez­bi­je­đe­nim fi­nan­sij­skim sred­stvi­ma. Iz ana­li­ze se mo­že za­klju­či­ti da su zdrav­stve­ne usta­no­ve kr­ši­le za­ključ­ke Vla­de kod pri­je­ma ka­dra i ni­je­su ko­ri­sti­le mo­guć­no­sti re­or­ga­ni­za­ci­je pro­ce­sa ra­da u okvi­ru po­sto­je­ćih ka­pa­ci­te­ta usta­no­ve, ili do­dat­no do­ka­za­le Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja oprav­da­nost za­klju­či­va­nja ova­kvih ugo­vo­ra – ka­že Ba­lo­ta. D.B.


Pri­ma­li rad­ni­ke zbog hit­no­sti

Iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja je sa­op­šte­no „Da­nu” da na osno­vu po­tre­ba zdrav­stve­nih usta­no­va is­ka­za­nih za po­pu­nja­va­nje upra­žnje­nih si­ste­ma­ti­zo­va­nih rad­nih mje­sta da­ju sa­gla­snost na pri­jem zdrav­stve­nog rad­ni­ka i zdrav­stve­nog sa­rad­ni­ka. Iz tog re­so­ra ka­žu da zdrav­stve­ne usta­no­ve u skla­du sa ak­tom o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta i na osno­vu de­talj­nih ana­li­za i po­tre­ba ko­je iz­i­sku­je hit­nost u rje­ša­va­nju ka­drov­skih pro­ble­ma vr­še pri­jem rad­ni­ka.
– U zdrav­stve­nim usta­no­va­ma po­stu­pak za­po­šlje­nja se od­no­si na upra­žnje­na rad­na mje­sta (usled od­la­ska rad­ni­ka u pen­zi­ju, upu­ći­va­nja na spe­ci­ja­li­za­ci­ju, zbog pre­la­ska u dru­gu zdrav­stve­nu usta­no­vu, smr­ti za­po­sle­nog, pri­vre­me­ne spri­je­če­no­sti za rad, trud­nič­kog i po­ro­dilj­skog od­su­stva, ostva­ri­va­nja pra­va na na­dok­na­du maj­ki sa tro­je i vi­še dje­ce...), a ko­ja su utvr­đe­na ak­tom o si­ste­ma­ti­za­ci­ji (na ko­je je Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja da­lo sa­gla­snost) i za ista su obez­bi­je­đe­na sred­stva u bu­dže­tu Fon­da za 2016. go­di­nu – na­vo­de iz mi­ni­star­stva.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"