Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSTAVLJANJE NOSILACA IZBORNIH LISTA ZA IZBORE 26.NOVEMBRA U PETNJICI
Zgrada SO Petnjica Do 31 mandata preko 6.200 birača
Dan - novi portal
Na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pet­nji­ci 26. no­vem­bra uče­stvo­va­će osam po­li­tič­kih par­ti­ja. Pre­ma ras­po­lo­ži­vim po­da­ci­ma, pra­vo gla­sa ima­će 6.202 bi­ra­ča. Oni će, ka­ko pro­po­zi­ci­je na­la­žu, na 18 bi­rač­kih mje­sta bi­ra­ti 31 od­bor­ni­ka za no­vi sa­ziv lo­kal­nog par­la­men­ta. Bi­ra­li­šta će bi­ti otvo­re­na od 7 do 20 ča­so­va.
Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja utvr­di­la je sle­de­ći ras­po­red na bi­rač­kim li­sti­ći­ma: 1. „SDP – Re­šad Ras­to­der – Da ži­vi Pet­nji­ca”; 2. „Pet­nji­ca po­bje­đu­je – DPS – Mi­lo Đu­ka­no­vić”; 3. „BS – Do­sto­jan­stve­no za Pet­nji­cu”; 4. „So­ci­jal­de­mo­kra­te – Ivan Bra­jo­vić – Do­sljed­no za Pet­nji­cu”; 5. „SNP – Za do­bro Pet­nji­ce”; 6. „Alek­sa Be­čić – De­mo­kra­te – Po­bje­de a ne po­dje­le”; 7. „BDZ – Za ži­vot u Bi­ho­ru” i 8. „Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra – Sa­ba­he­ta No­va­lić – Po­šte­no”.

1. AL­MIR RE­BRO­NjA, NO­SI­LAC LI­STE „SDP – RE­ŠAD RAS­TO­DER–DA ŽI­VI PET­NjI­CA”

Ima­mo pra­vog pred­sjed­ni­ka

Na li­sti „SDP – Re­šad Ras­to­der – Da ži­vi Pet­nji­ca” na­la­ze se ča­sni i po­šte­ni lju­di, ko­ji ži­ve od sop­stve­nog ra­da i ko­ji su sve vri­je­me svog po­li­tič­kog dje­lo­va­nja bi­li na pra­voj stra­ni isto­ri­je, ne sa­vi­ja­ju­ći gla­vu i kič­mu zbog stra­ha, ucje­na, pri­jet­nji i lič­nih in­te­re­sa, ko­jim mrač­ne struk­tu­re po­li­tič­ke sce­ne po­ku­ša­va­ju da uni­šte ljud­skost sva­kog čo­vje­ka u na­šoj ze­mlji, pa i u na­šoj op­šti­ni – ka­zao je no­si­lac te li­ste Al­mir Re­bro­nja.
On je is­ta­kao da su lju­di sa li­ste na či­jem se če­lu na­la­zi sprem­ni da da­ju pu­ni do­pri­nos otva­ra­nju no­vih rad­nih mje­sta i to kroz raz­voj ma­log i sred­nje bi­zni­sa i raz­voj po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va. Is­ta­kao je da je to neo­p­ho­dan pred­u­slov za za­u­sta­vlja­nje sve pri­sut­ni­jeg ise­lja­va­nja iz Pet­nji­ce. Po nje­go­vom mi­šlje­nju do ta­kvog ci­lja će se naj­pri­je do­ći ako gra­đa­ni da­ju po­vje­re­nje nje­go­voj par­ti­ji, ko­ja, ka­ko je na­veo, nu­di naj­bo­ljeg kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne.
– Gra­đa­ni­ma Pet­nji­ce nu­di­mo no­vi pri­stup vo­đe­nju op­šti­ne, a to zna­či da nu­di­mo od­go­vr­nu i po­šte­nu vlast u slu­žbi gra­đa­na. Nu­di­mo im part­ner­ski od­nos i obe­ća­va­mo da će ad­mi­ni­sta­ci­ja Op­šti­ne bi­ti pra­vi ser­vis gra­đa­na. Za mje­sto pred­sjed­ni­ka op­šti­ne nu­di­mo do­ka­za­nog pred­u­zet­ni­ka, do­ma­ći­na, po­šte­nog gra­đa­ni­na, ko­ji je po­ka­zao da umi­je da vo­di si­ste­me, da ra­zu­mi­je po­tre­be gra­đa­na i ko­ji dr­ži ri­ječ. SDP Pet­nji­ca na ovim iz­bo­ri­ma iz­la­zi sa de­fi­ni­tiv­no naj­bo­ljim kan­di­da­tom za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, go­spo­di­nom Re­ša­dom Ras­to­de­rom. Si­gur­ni smo da uz ta­kvog pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Pet­nji­ca mo­že da do­bi­je pra­vi za­ma­jac u bu­du­ćem raz­vo­ju – na­veo je Re­bro­nja.
On je do­dao da par­ti­ja ko­joj pri­pa­da ima naj­bo­lji pro­gram ko­ji je, po nje­go­vom mi­šlje­nju, ga­rant sve­u­kup­nog pro­spe­ri­te­ta Pet­nji­ce.
– SDP je pre­po­znao ve­li­ki broj ak­tu­el­nih pro­ble­ma lo­kal­ne za­jed­ni­ce i za­to ima­mo ja­san pri­stup nji­ho­vom rje­ša­va­nju. Mi smo je­di­na par­ti­ja ko­ja ima de­fi­ni­san pro­gram raz­vo­ja op­šti­ne, ko­ji je jav­no pu­bli­ko­van. Na pro­gra­mu smo ra­di­li du­ži niz go­di­na, još od pro­ce­sa kon­sti­tu­i­sa­nja op­šti­ne i pra­vlje­nja ela­bo­ra­ta i osta­lih stra­te­ških do­ku­me­na­ta o odr­ži­vo­sti op­šti­ne Pet­nji­ca – ka­zao je Re­bro­nja i do­dao da pod­ruč­je Bi­ho­ra vi­še ne smi­je bi­ti pre­po­zna­to po broj­nim afe­ra­ma či­ji su no­si­o­ci čel­ni­ci vla­da­ju­ćih par­ti­ja.
On je is­ta­kao da in­sti­tu­ci­je u Pet­nji­ci mo­ra­ju bi­ti u slu­žbi gra­đa­na, a ni­ka­ko u slu­žbi po­je­di­na­ca ko­ji su ih uzur­pi­ra­li.
– Po­red do­ma­ćin­skog vo­đe­nja tran­spa­rent­ne i efi­ka­sne lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ra­di­će­mo i na ur­ba­ni­zmu i pro­stor­nom pla­ni­ra­nju, ure­di­će­mo sa­o­bra­ćaj i ko­mu­ni­ka­ci­je, bo­ri­će­mo se za raz­voj po­ljo­pri­vre­de i šu­mar­stva. U obla­sti ko­mu­nal­nih de­lat­no­sti za­la­ga­će­mo se za rje­še­nja ko­ja će bi­ti u naj­bo­ljem in­te­re­su svih gra­đa­na. Vo­di­će­mo so­ci­jal­nu po­li­ti­ku ko­ja će sti­mu­li­sa­ti za­dr­ža­va­nje lo­kal­nog sta­nov­ni­štva. Sa­ra­đi­va­će­mo sa di­ja­spo­rom i su­sjed­nim op­šti­na­ma. Una­pri­je­di­će­mo kul­tu­ru, sport, obra­zo­va­nje, zdrav­stvo i na­ro­či­to se po­sve­ti­ti mla­di­ma – na­gla­sio je Re­bro­nja.
Ka­zao je da će se nje­go­va par­ti­ja po­seb­no za­lo­ži­ti da se Pet­nji­ca bo­lje i kva­li­tet­ni­je po­ve­že sa su­sjed­nim gra­do­vi­ma.
– Put­ni pra­vac Bi­o­ča–Pet­nji­ca će nam u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti ključ­ni pri­o­ri­tet za spa­ja­nje Pet­nji­ce sa naj­bli­žim ma­gi­stral­nim pu­tem. Sve to go­vo­ri da će gra­đa­ni Pet­nji­ce u SDP-u uvi­jek na­ći iskre­nog i po­u­zda­nog part­ne­ra za rad. Tru­di­će­mo se da Pet­nji­ca bu­de mje­sto pu­no ži­vo­ta, da op­sta­ne kao op­šti­na i da se raz­vi­ja. Da bu­de sre­di­na gdje će lju­di ži­vje­ti od svog ra­da – po­ru­čio je Re­bro­nja.

2.SA­MIR AGO­VIĆ, NO­SI­LAC LI­STE „PET­NjI­CA PO­BJE­ĐU­JE–DPS–MI­LO ĐU­KA­NO­VIĆ”

Na­sta­vi­će­mo s raz­vo­jem

No­si­lac od­bor­nič­ke li­ste De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Sa­mir Ago­vić ubi­je­đen je da će nje­go­va par­ti­ja sa­mo­stal­no do­ći do iz­bor­ne po­bje­de i da će na taj na­čim ste­ći pra­vo da i da­lje ra­di na pu­nom pro­spe­ri­te­tu Pet­nji­ce.
– Po­no­vo ima­mo po­bjed­nič­ku li­stu, ko­ju či­ne lju­di ko­ji su da­li ne­mjer­ljiv do­pri­nos da Pet­nji­ca kre­ne sa mr­tve raz­voj­ne tač­ke. To su pre­po­zna­tlji­vi lju­di u dru­štve­no-po­li­tič­kom ži­vo­tu ci­je­log kra­ja. Me­đu nji­ma je ve­li­ki broj mla­dih i obra­zo­va­nih lju­di, ko­ji ima­ju i zna­nja i ela­na da na­sta­ve za­po­če­ti ak­ci­ju ko­ja će na­ro­du Bi­o­ho­ra stvo­ri­ti uslo­ve ži­vo­ta do­stoj­ne čo­vje­ka. Gra­đa­ni­ma, kao i do sa­da, nu­di­mo pro­gram sa po­seb­nim osvr­tom na eko­nom­sko oži­vlja­va­nje Bi­ho­ra, ko­ji je ga­rant po­bje­de na iz­bo­ri­ma – na­veo je Ago­vić.
Su­mi­ra­ju­ći re­zul­ta­te ostva­re­ne od ka­ko je Skup­šti­na Cr­ne Go­re do­ni­je­la od­lu­ku da Pet­nji­ca po­sta­ne sa­mo­stal­na op­šti­na, on je oci­je­nio da je nje­go­va par­ti­ja, i po­red broj­nih po­te­ško­ća, ura­di­la do­sta na stva­ra­nju neo­p­hod­nih fi­nan­sij­skih, teh­nič­kih i dru­gih uslo­va za nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje ad­mi­ni­stra­tiv­nog cen­tra. Ka­zao je da će DPS sa istim ela­nom na­sta­vi­ti da ra­di na mo­der­ni­za­ci­ji Pet­nji­ce i po­di­za­nju stan­dar­da lo­kal­nog sta­nov­ni­štva.
– Ka­da na­pra­vi­mo pre­sjek sta­nja, mo­že­mo slo­bod­no re­ći da smo u ci­lju raz­vo­ja Bi­ho­ra do­sta to­ga ura­di­li od ka­ko je Pet­nji­ca do­bi­la sta­tus op­šti­ne i da smo ni od če­ga na­pra­vi­li ne­što. Bio je to do­sta te­žak i mu­ko­tr­pan pe­ri­od jer smo prak­tič­no kre­nu­li sa go­le le­di­ne. No, za­hva­lju­ju­ći do­broj sa­rad­nji lo­kal­ne upra­ve sa Vla­dom Cr­ne Go­re i dru­gim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, kao i sa na­šom broj­nom di­ja­spo­rom, do­šli smo do vi­dlji­vih re­zul­ta­ta ko­ji na­go­vje­šta­va­ju da za Pet­nji­cu do­la­ze bo­lji da­ni. Sve to su pra­ti­la vi­še­mi­li­on­ska ula­ga­nja. Ta­kvih ula­ga­nja će bi­ti i u na­red­nom pe­ri­o­du, ta­ko da će Pet­nji­ca po­sta­ti pri­vlač­no mje­sto ne sa­mo za lo­kal­no sta­nov­ni­što, ne­go i za broj­ne po­klo­ni­ke tu­ri­zma i ne­tak­nu­te pri­ro­de – na­veo je Ago­vić.
On je is­ta­kao da će od­go­vor­ni tim iz nje­go­ve par­ti­je da­ti sve od se­be da se na pod­ruč­ju Bi­ho­ra otvo­re odr­ži­va rad­na mje­sta i da se od­go­vo­ri za­htje­vi­ma lo­kal­nog sta­nov­ni­štva ko­ji se ti­ču una­pre­đi­va­nja dru­štve­ne i ko­mu­nal­ne in­fra­struk­tu­re.
– Uz te­melj­nu re­kon­struk­ci­ju pu­ta Be­ra­ne–Pet­nji­ca, ra­di­će­mo i na mo­der­ni­za­ci­ji pri­la­znih sa­o­bra­ćaj­ni­ca. Do­dat­no će­mo ini­ci­ra­ti iz­grad­nju pu­ta ka Ro­ža­ja­ma i pu­ta Bi­o­ča– Pet­nji­ca - Pe­šter­ska vi­so­ra­van. Gra­di­će­mo no­ve mo­sto­ve, vo­do­vo­de, sport­ske po­li­go­ne i sve ono što će bi­ti u funk­ci­ji raz­vo­ja či­ta­vog kra­ja. Sve će to pra­ti­ti pri­vla­če­nje di­rekt­nih stra­nih in­ve­sti­ci­ja, ko­je će bi­ti ga­rant da do­bi­je­mo no­va odr­ži­va rad­na mje­sta u pri­vre­di – re­kao je Ago­vić.
Na­ja­vio je da će pu­nu pa­žnju po­sve­ti­ti in­sti­tu­ci­o­nal­nom po­ve­zi­va­nju sa udru­že­nji­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma u di­ja­spo­ri. Na­gla­sio je da se iskre­no na­da da će na taj na­čin lju­de iz Bi­ho­ra ko­ji se na­la­ze na pri­vre­me­nom ra­du u ino­stran­stvu do­dat­no mo­ti­vi­sa­ti da in­ve­sti­ra­ju u svoj za­vi­čaj.
– Mi smo u mi­nu­lom pri­o­du usvo­ji­li va­žne od­lu­ke po­treb­ne da se na za­ko­nit na­čin i kroz in­sti­tu­ci­je si­ste­ma kre­ne sa raz­voj­nom pri­čom Pet­nji­ce. To je do­bar sig­nal i za na­šu broj­nu di­ja­spo­ru, ko­ja će, si­gu­ran sam, pru­ži­ti ne­se­bič­nu po­moć u ci­lju re­a­li­za­ci­je ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta ko­ji da­ju šan­su za po­kre­ta­nje bi­zni­sa. Uz to, u že­lji da se in­sti­tu­ci­o­nal­no po­ve­že­mo sa na­šim ze­mlja­ci­ma u ino­stran­stvu, mi smo od­lu­či­li da pri lo­kal­noj upra­vi otvo­ri­mo kan­ce­la­ri­ju za rad sa di­ja­spo­rom, ko­ja će na­šim ise­lje­ni­ci­ma sta­ja­ti na uslu­zi i ko­ja će im po­mo­ći da na lak­ši i jed­no­stav­ni­ji na­čin ostva­re svo­je in­te­re­se i da­ju pu­ni do­pri­nos raz­vo­ju Pet­nji­ce – na­gla­sio je Ago­vić.


3.AD­NAN MU­HO­VIĆ, NO­SI­LAC LI­STE „BS – DO­STO­JAN­STVE­NO ZA PET­NjI­CU”

Sma­nji­će­mo re­gi­o­nal­ne raz­li­ke

Vri­je­me za na­ma je po­ka­za­lo da je Bo­šnjač­ka stran­ka istin­ski pred­stav­nik bo­šnjač­kog na­ro­da i pr­vi za­štit­nik nje­go­vo­vih na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa. To je naj­bo­lja po­tvr­da na­šeg iskre­nog po­li­tič­kog dje­lo­va­nja i ga­ran­ci­ja da će nam ve­li­ki broj Bi­ho­ra­ca uka­za­ti za­slu­že­no po­vje­re­nje, na­veo je Ad­nan Mu­ho­vić, no­si­lac iz­bor­ne li­ste Bo­šnjač­ke stran­ke.
On je na­gla­sio da je pro­stor Bi­ho­ra de­ce­ni­ja­ma bio ne­pra­ved­no za­po­sta­vljen i da je za ozbilj­ni­ju pro­spe­ri­tet­nu pri­ču neo­p­hod­no sma­nji­ti iz­ra­že­ne re­gi­o­nal­ne raz­li­ke u Cr­noj Go­ri.
– Broj sta­nov­ni­ka na pod­ruč­ju Bi­ho­ra po­sled­njih go­di­na je prak­tič­no pre­po­lo­vljen. Uzro­ke sva­ka­ko tre­ba tra­ži­ti u ne­rav­no­mjer­nom re­gi­o­nal­nom raz­vo­ju, ali i u či­nje­ni­ci da po­je­di­ni od­go­vor­ni fak­to­ri ni­je­su pred­u­ze­li kon­kret­ne mje­re da stvo­re od­go­va­ra­ju­će uslo­ve ko­ji bi mo­ti­vi­sa­li mla­de lju­de da for­mi­ra­ju po­ro­di­ce i osta­nu da ži­ve u mje­stu svog ro­đe­nja. Ka­da ima­te lo­šu in­fra­struk­tu­ru, ošte­će­ne i če­sto ne­pro­hod­ne sa­o­bra­ćaj­ni­ce i iz­ra­že­nu ne­za­po­sle­nost, ne tre­ba se ču­di što na­rod od­la­zi u ne­ke dru­ge kra­je­ve, tra­že­ći bo­lje uslo­ve za ži­vot. Za­to će­mo se za­lo­ži­ti da se vi­še sred­sta­va iz dr­žav­ne ka­se usmje­ra­va za rje­ša­va­nje go­ru­ćih pro­ble­ma na pod­ruč­ju Bi­ho­ra – na­veo je Mu­ho­vić.
Na­gla­sio je da je Bo­šnjač­ka stran­ka, kao dio dr­žav­ne vla­sti, naj­za­slu­žni­ja što je po­sled­njih go­di­na do­šlo do re­a­li­za­ci­je krup­nih in­fra­struk­tur­nih pro­je­ka­ta u op­šti­ni Pet­nji­ca.
– Pred­stav­ni­ci Bo­šnjač­ke stran­ke u Vla­di Cr­ne Go­re su naj­za­slu­žni­ji što su od­re­đe­na sred­stva iz­dvo­je­na za re­a­li­za­ci­ju ne­kih ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja na pod­ruč­ju Bi­ho­ra. Za­to po­zi­vam lo­kal­ne čel­ni­ke DPS-a da se ne ki­te tu­đim per­jem, jer da ni­je bi­lo na­ših ka­dro­va u Vla­di Cr­ne Go­re i dru­gim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, ima­li bi­smo to­tal­nu mar­gi­na­li­za­ci­ju Pet­nji­ce od stra­ne DPS-a – na­gla­sio je Mu­ho­vić.
Is­ta­kao je da će nje­go­va par­ti­ja na­sta­vi­ti da da­je mak­si­ma­lan do­pri­nos ja­ča­nju ve­za sa di­ja­spo­rom i sa ozbilj­nim stra­nim in­ve­sti­to­ri­ma.
– Na­sta­vi­će­mo da ra­di­mo na pro­mo­ci­ji ras­po­lo­ži­vih raz­voj­nih po­ten­ci­ja­la u okru­že­nju, a po­seb­no kod na­še di­ja­spo­re u za­pad­noj Evro­pi i Tur­skoj, i to sve u ci­lju pri­vla­če­nja stra­nog ka­pi­ta­la. Mi, za raz­li­ku od ne­kih dru­gih, ne­će­mo do­vo­di­ti sum­nji­ve in­ve­sti­to­re, već pro­vje­re­ne kom­pa­ni­je, ko­je će ga­ran­to­va­ti da će u Pet­nji­ci in­sta­li­ra­ti odr­ži­ve pre­ra­đi­vač­ke ka­pa­ci­te­te. Tu pri­je sve­ga mi­slim na pro­mo­ci­ju tu­ri­stič­kih i po­ljo­pri­vred­nih po­ten­ci­ja­la, kao i pre­ra­đi­vač­kih ka­pa­ci­te­ta, po­seb­no u sfe­ri sto­čar­stva, po­ljo­pri­vre­de i vo­ćar­stva – re­kao je Mu­ho­vić, uz na­po­me­nu da će se za­la­ga­ti za bren­di­ra­nje do­ma­ćih pro­iz­vo­da ko­ji, ka­ko tvr­di, mo­gu da za­do­vo­lje i naj­stro­že kri­te­ri­ju­me na svjet­skim tr­ži­šti­ma.
Sa­op­štio je da će nje­go­va par­ti­ja ra­di­ti na as­fal­ti­ra­nju no­vih pu­te­va, iz­grad­nji mo­sto­va, vo­do­vo­da i mo­der­ni­za­cvi­ji škol­skih obje­ka­ta.


4.SA­FET KO­RAĆ, NO­SI­LAC LI­STE „SO­CI­JAL­DE­MO­KRA­TE – IVAN BRA­JO­VIĆ – DO­SLjED­NO ZA PET­NjI­CU”

Va­lo­ri­zo­va­će­mo po­ten­ci­ja­le

So­ci­jal­de­mo­kra­te Cr­ne Go­re su kao po­li­tič­ki su­bjekt sa no­vom ener­gi­jom, ali i du­gim so­ci­jal­de­mo­krat­skim ko­ri­je­ni­ma i tra­di­ci­jom, oku­plje­ni oko za­jed­nič­kog ci­lja, a to je bo­lji ži­vot svih sta­nov­ni­ka na­še Pet­nji­ce. Si­gur­ni smo da Pet­nji­ca mo­že bi­ti ljep­še mje­sto za ži­vot, za­to će­mo na­sta­vi­ti da do­pri­no­si­mo da­ljem ukup­nom raz­vo­ju na­še op­šti­ne, ka­zao je no­si­lac li­ste So­ci­jal­de­mo­kra­ta Sa­fet Ko­rać.
On je na­veo da će nje­go­va par­ti­ja in­si­sti­ra­ti na iz­ra­di idej­nih pro­je­ka­ta za pre­ra­đi­vač­ke ka­pa­ci­te­te lje­ko­vi­tog bi­lja, šum­skih plo­do­va, vo­ća i po­vr­ća i da će nji­ho­vom pre­zen­ta­ci­jom ino­stra­nim pri­vred­ni­ci­ma ra­di­ti na obez­bje­đi­va­nju kva­li­te­nih in­ve­sti­to­ra.
– S ob­zi­rom na pri­rod­ne re­sur­se ko­ji­ma ras­po­la­že bi­hor­ski kraj, po­ljo­pri­vre­da bi tre­ba­lo da bu­de ključ­ni po­ten­ci­jal u ukup­nom raz­vo­ju na­še op­šti­ne. To će­mo po­sti­ći sti­mu­li­šu­ći po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vo­đa­če sub­ven­ci­ja­ma za pro­iz­vod­nju mli­je­ka, me­sa i me­snih pro­i­zov­da, kao i ge­o­graf­skom za­šti­tom auten­tič­nih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da sa ovog pod­ruč­ja, kao i obez­bje­đi­va­njem kva­li­tet­nog sad­nog ma­te­ri­ja­la za no­ve za­sa­de vo­ća i po­vr­ća – na­veo je Ko­rać. Ka­zao je da So­ci­jal­de­mo­kra­te sma­tra­ju da je u ci­lju otva­ra­nja no­vih rad­nih mje­sta po­treb­no va­lo­ri­zo­va­ti vod­ne po­ten­ci­ja­le i da su ri­je­ke ko­je pro­ti­ču kroz Pet­nji­cu ide­al­ne za iz­grad­nju ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na. Na­gla­sio je da će se se za­la­ga­ti za bo­lju sa­o­bra­ća­nu po­ve­za­nost sa su­sjed­nim op­šti­na­ma.
– Za­la­ga­će­mo se za re­kon­struk­ci­ju i mo­der­ni­za­ci­ju put­nog prav­ca Sa­vin Bor –Vla­ho­vi – Ćo­so­vi­ca – Ro­ža­je, jer bi se na taj na­čin po­ve­za­li in­te­re­si dvi­ju op­šti­na. Ta­ko bi se mo­gao is­ko­ri­sti­ti po­ten­ci­jal pla­ni­ne Vla­ho­vi, ko­ja pru­ža ide­al­ne uslo­ve za ba­vlje­nje sto­čar­stvom, za zim­ske spor­to­ve i iz­grad­nju ski-cen­ta­ra - is­ta­kao je Ko­rać.
On je do­dao da će po­se­ban do­pri­nos da­ti raz­vo­ju spor­ta i kul­tu­re.
– Pet­njič­ki kraj je od­u­vi­jek imao omla­di­nu ta­len­to­va­nu za raz­li­či­te spor­to­ve. Za­la­ga­će­mo se za to da se u to­ku tra­ja­nja na­red­nog man­da­ta iz­gra­di ma­kar je­dan sa­vre­me­ni sport­ski te­ren. Osim to­ga, po­kre­nu­će­mo ini­ci­ja­ti­vu za igrad­nju sport­ske dvo­ra­ne, jer smo jed­na od ri­jet­kih op­šti­na u na­šoj dr­ža­vi ko­ja je ne­ma. Ta­ko­đe, ak­tiv­no će­mo po­dr­ža­va­ti rad Fud­bal­skog klu­ba „Pet­nji­ca”, ko­ji je u ve­li­koj mje­ri do­pri­nio po­zi­tiv­noj re­kla­mi Pet­nji­ce, ka­ko u Cr­noj Go­ri, ta­ko i me­đu di­ja­spo­rom – ka­zao je Ko­rać.
Na­gla­sio je da će ulo­ži­ti do­dat­ne na­po­re u ci­lju ja­ča­nja tu­ri­stič­kih ka­pa­ci­te­ta.
– Sma­tra­mo da je po­treb­no ulo­ži­ti do­dat­ni na­por u raz­voj tu­ri­zma, i to pod­sti­ca­njem do­ma­ćih i stra­nih in­ve­sti­ci­ja i kre­i­ra­njem do­brih mar­ke­tin­ških pro­gra­ma, što bi do­pri­ni­je­lo i ve­ćem eko­nom­skom pro­spe­ri­te­tu. Kre­i­ra­njem je­din­stve­ne tu­ri­stič­ke po­nu­de ko­ja bi ob­je­di­nja­va­la cje­lo­kup­nu po­nu­du bi­hor­skih se­la pri­vu­kli bi­smo tu­ri­ste i ostva­ri­li do­bit za cio bi­or­ski kraj – na­veo je Ko­rać.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, na li­sti SD na­la­ze se če­sti­ti i pa­met­ni lju­di, ko­ji za­vre­đu­ju po­vje­re­nje na­ro­da Pet­nji­ce.


5. ZA­IM LI­ČI­NA, NO­SI­LAC LI­STE „SNP – ZA DO­BRO PET­NjI­CE”


Most za bu­duć­nost

No­si­lac odo­br­nič­ke li­ste SNP-a u Pet­nji­ci Za­im Li­či­na ubi­je­đen je da će nje­go­va par­ti­ja po­no­vo ima­ti svo­je pred­stav­ni­ke u lo­kal­nom par­la­men­tu. On vje­ru­je da će SNP osvo­ji­ti dva od­bor­nič­ka mje­sta, jer, kao je ka­zao, pred­sta­vlja gra­đan­sku par­ti­ju ko­joj na­rod vje­ru­je.
– Iz­bor­ni pro­gram So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Cr­ne Go­re za op­šti­nu Pet­nji­ca pred­sta­vlja svo­je­vr­stan most sa­da­šnjeg sta­nja i stvar­nih po­tre­ba pet­njič­kog kra­ja i svih nje­go­vih sta­nov­ni­ka. To je most ko­ji vo­di u bu­duć­nost, most ko­ji će sma­nji­ti raz­li­ke me­đu lju­di­ma i sta­vi­ti do zna­nja da svi za­jed­nič­ki tre­ba da ra­di­mo za pro­spe­ri­tet Bi­ho­ra. Isto­vre­me­no, taj pro­gram pred­sta­vlja vi­zi­ju na­še partije o sve­stra­nom raz­vo­ju op­šti­ne Pet­nji­ca i nje­noj pu­noj in­te­gra­ci­ji u sa­vre­me­ne ci­vi­li­za­cij­ske to­ko­ve – ka­zao je Li­či­na.
Na­gla­sio je da SNP i da­lje že­li da, pri­mje­nom na­če­la Evrop­ske po­ve­lje o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi i po­zi­tiv­ne evrop­ske prak­se, do­pri­ne­se što bo­ljem kva­li­te­tu pru­ža­nja uslu­ga svim gra­đa­ni­ma Pet­nji­ce.
– Cilj nam je da Op­šti­na Pet­nji­ca ja­ča svo­je ka­pa­ci­te­te i bu­de istin­ski ser­vis gra­đa­na, bez ob­zi­ra na to ko ko­joj par­ti­ji pri­pa­da. Tu smo da uka­že­mo da se u skla­du sa evrop­skim stan­dar­di­ma mo­ra­ju po­što­va­ti tra­di­ci­ja, spe­ci­fič­no­sti i po­tre­be lo­kal­nog sta­nov­ni­štva – re­kao je Li­či­na.
On je is­ta­kao da je pri­o­ri­tet u iz­bor­nom pro­gra­mu dat is­ko­ri­šća­va­nju po­ten­ci­ja­la se­o­skog pod­ruč­ja i iz­grad­nji in­fra­struk­tu­re, ko­ja će, po nje­go­voj ocje­ni, omo­gu­ći­ti po­bolj­ša­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta i da­ti pod­sti­caj raz­vo­ju tu­ri­zma i spre­ča­va­nju da­ljih mi­gra­ci­o­nih kre­ta­nja.
– Za­lo­ži­će­mo se za iz­grad­nju put­ne in­fra­struk­tu­re, ko­ja će mno­go bo­lje po­ve­za­ti sva na­se­lja pet­njič­kog kra­ja sa cen­trom. In­si­sti­ra­će­mo na re­dov­nom odr­ža­va­nju svih put­nih pra­va­ca, po­seb­no u zim­skom pe­ri­o­du, što pod­ra­zu­mi­je­va na­bav­ku ade­kvat­ne me­ha­ni­za­ci­je za te na­mje­ne. Tra­ži­će­mo obez­bje­đi­va­nje sta­bil­nog i kva­li­tet­nog snab­di­je­va­nja elek­trič­nom ener­gi­jom i po­sta­vlja­nje elek­tro­mre­že na ka­tu­ni­ma – na­veo je Li­či­na.
Na­ja­vio je da će SNP iz­na­la­zi­ti rje­še­nja za ured­no vo­do­snab­di­je­va­nje u svim mje­snim za­jed­ni­ca­ma, što pod­ra­zu­mi­je­va i iz­grad­nju vo­do­po­ja za po­tre­be sto­čar­stva i po­ljo­pri­vre­de. Na­gla­sio je da je ak­ce­nat sta­vljen na una­pre­đe­nje po­ljo­pri­vre­de i za­po­šlja­va­nje mla­dih na se­lu, i to kroz pro­gra­me kre­di­ti­ra­nja ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća.
– Pod­sti­ca­nje po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja, ko­je pod­ra­zu­mi­je­va sti­mu­la­tiv­ne mje­re za mla­de lju­de ko­ji že­le da ži­ve na se­lu, za­u­zi­ma va­žno mje­sto u na­šim raz­voj­nim do­ku­men­ti­ma. To pod­ra­zu­mi­je­va i ini­ci­ra­nje iz­grad­nje fa­bri­ke za ot­kup i pre­ra­du vo­ća, lje­ko­bi­lja, kao i mi­ni-po­go­na iz obla­sti drv­ne in­du­stri­je - po­ja­snio je Li­či­na.
On je do­dao da je na li­sti pri­o­ri­te­ta i iz­grad­nja sport­ske ha­le u Pet­nji­ci, kao i sport­skih te­re­na u mje­snim za­jed­ni­ca­ma, i una­pre­đe­nje kul­tur­nog ži­vo­ta sta­nov­ni­ka pet­njič­kog kra­ja. Na­gla­sio je da bi bi­lo ve­o­ma ko­ri­sno da se iz­nad se­la Kru­šči­ce otvo­ri gra­nič­ni pre­laz pre­ma Sr­bi­ji.

6.AL­BIN ĆE­MAN – NO­SI­LAC LI­STE „ALEK­SA BE­ČIĆ – DE­MO­KRA­TE –PO­BJE­DE, A NE PO­DJE­LE”

Za­u­sta­vi­će­mo ise­lja­va­nje

No­si­lac od­bor­nič­ke li­ste De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re za pred­sto­je­će iz­bo­re u Pet­nji­ci Al­bin Će­man po­ru­čio je sta­nov­ni­ci­ma Bi­ho­ra da će nje­go­va par­ti­ja sti­mu­li­­sa­njem mla­dih i otva­ra­njem no­vih rad­nih mje­sta ura­di­ti sve da za­u­sta­vi iz­ra­že­no ise­lja­va­nje lo­kal­nog sta­nov­ni­štva.
– Pr­vi i naj­ve­ći pro­blem na­še op­šti­ne je ma­sov­no ise­lja­va­nje sta­nov­ni­štva. Alar­man­tan je pad na­ta­li­te­ta. Broj be­ba ro­đe­nih na te­ri­to­ri­ji na­še op­šti­ne za 2015. go­di­nu je 12. Sva­kog mje­se­ca ro­di­la se po jed­na be­ba. De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra će sti­mu­li­sa­ti na­ta­li­tet pu­tem nov­ča­ne po­mo­ći za sva­ko no­vo­ro­đe­no di­je­te. Po­mo­ći će­mo mla­dim brač­nim pa­ro­vi­ma pri za­po­sle­nju. Ta­ko­đe, Op­šti­na će sub­ven­ci­o­ni­ra­ti na­bav­ku udž­be­ni­ka i po­seb­no po­mo­ći ro­di­te­lje so­ci­jal­no ugro­že­nih uče­ni­ka – na­gla­sio je Će­man.
On je ka­zao da će po­seb­nu pa­žnju usmje­ri­ti ka mo­der­ni­za­ci­ji put­ne mre­že, ko­ja se, ka­ko je na­veo, uz ne­do­sta­tak jav­nog pre­vo­za, na­la­zi u ha­o­tič­nom sta­nju. Će­man je pod­sje­tio da Pet­nji­ca ne­ma ben­zi­sku i auto­bu­sku sta­ni­cu, da ne­ma auto-ško­lu, da ku­bu­ri sa par­king mje­sti­ma i da sni­jeg od ne­ko­li­ko cen­ti­me­ta­ra iza­zi­va pra­vi ko­laps na pro­sto­ru či­ta­ve op­šti­ne.
– De­mo­kra­te će usko­ro, ka­da do­đu na vlast, iz­dvo­ji­ti sred­stva iz bu­dže­ta Op­šti­ne za iz­grad­nju put­nih pra­va­ca i sa­na­ci­ju po­sto­je­ćih. U pr­vih 100 da­na op­štin­ske vla­sti, uz kon­sul­ta­ci­je stru­ke, obez­bi­je­di­će­mo po­sta­vlja­nje za­štit­nih ban­ki­na na kri­tič­nim mje­sti­ma. Or­ga­ni­zo­va­će­mo jav­ni grad­ski pre­voz. Op­šti­na će obez­bi­je­di­ti i od­re­di­ti lo­ka­ci­ju i pri­pre­mi­ti po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju i stvo­ri­ti ad­mi­ni­stra­tiv­ne i fi­nan­sij­ske uslo­ve za iz­grad­nju auto­bu­ske i ben­zin­ske sta­ni­ce. Ula­ga­njem sred­sta­va iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta fi­nan­si­ra­će­mo iz­grad­nju jav­nih par­king mje­sta i stvo­ri­ti sna­žne ad­mi­ni­stra­tiv­ne i bu­džet­ske pret­po­stav­ke za for­mi­ra­nje auto-ško­le – ka­zao je Će­man.
Ka­ko je oci­je­nio, po­ljo­pri­vre­da u Pet­nji­ci ne uži­va si­stem­sku i in­sti­tu­ci­o­nal­nu po­dr­šku, zbog če­ga mla­di od­la­ze sa se­la.
– Po­sto­ji pro­blem pro­da­je i pla­si­ra­nja zdra­ve hra­ne zbog ne­po­sto­ja­nja ot­kup­nih sta­ni­ca. Na te­ri­to­ri­ji na­še op­šti­ne ne­ma­mo po­ljo­pri­vred­nu apo­te­ku, ve­te­ri­nar­sku am­bu­lan­tu, stoč­nu pi­ja­cu, prak­tič­no sve ono što je ele­men­tar­no po­treb­no da bi se lju­di mo­gli ba­vi­ti po­ljo­pri­vre­dom. Pet­nji­ca ne­ma stra­te­gi­ju raz­vo­ja tu­ri­zma, ne­ma smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta, a se­o­ski tu­ri­zam je u pot­pu­no­sti ne­raz­vi­jen. U Pet­nji­ci ne­ma do­ma zdra­vlja, sta­ni­ce Hit­ne me­di­cin­ske po­mo­ći, a zdrav­stve­ni punk­to­vi ne­ma­ju osnov­ne uslo­ve za rad. Ve­li­ki je broj di­vljih de­po­ni­ja i ne­ma­mo do­vo­ljan broj kon­tej­ne­ra za od­la­ga­nje ot­pa­da. Ovo su sa­mo ne­ki od go­ru­ćih, ele­men­tar­nih pro­ble­ma ko­je vlast na če­lu sa DPS-om ni­je u sta­nju da ri­je­ši, što go­vo­ri da DPS ne­ma ja­snu vi­zi­ju raz­vo­ja na­še op­šti­ne i dok god su oni na vla­sti ne­će bi­ti na­pret­ka – kon­sta­to­vao je Će­man.
On je po­ru­čio pet­njič­koj di­ja­spo­ri da do­bro raz­mi­sli šta im je to mi­nu­lih de­ce­ni­ja do­nio DPS.
– Ape­lo­vao bih na na­šu di­ja­spo­ru da se za­pi­ta ko ih je pro­tje­rao sa og­nji­šta. Zbog ko­ga ni­je­su mo­gli do­ći na dže­na­ze svo­jih naj­mi­li­jih? Ko ih je ne­du­žne ba­ti­nao i mu­čio naj­bru­tal­ni­jim me­to­da­ma? To si­gur­no ni­je­su bi­li Alek­sa Be­čić i Al­bin Će­man, ne­go „go­spo­da” ko­ja je vo­di­la „rat za mir”. Na kra­ju bih im po­ru­čio: ako je ova­mo za­i­sta ta­ko do­bro kao što go­spo­da iz DPS-a go­vo­re, što se ne vra­ti­te da ži­vi­te sa na­ma – na­gla­sio je Će­man.

7. AL­MIR MU­RA­TO­VIĆ, NO­SI­LAC LI­STE „BDZ – ZA ŽI­VOT U BI­HO­RU”


Ima­mo stra­te­ški plan

No­si­lac li­ste Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce (BDZ) Al­mir Mu­ra­to­vić je is­ta­kao da je nje­go­va par­ti­ja sa­či­ni­la stra­te­ški plan ko­ji nu­di gra­đa­ni­ma i ko­ji je ga­rant sve­u­kup­nog opo­rav­ka Bi­ho­ra. Pod­vu­kao je da će po­me­nu­ti plan bi­ti uslov za bi­lo ka­kvu sa­rad­nju sa dru­gim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma u na­red­nom pe­ri­o­du.
– BDZ, svje­sna do­sto­jan­stva Bi­ho­ra­ca, pri­rod­nih re­sur­sa i stra­te­škog po­lo­ža­ja op­šti­ne Pet­nji­ca, kroz stra­te­ški plan ko­ji nu­di­mo, vje­ru­je, zna i mo­že da­ti pu­ni do­pri­nos raz­vit­ku na­še op­šti­ne i ci­je­log kra­ja, oču­va­nju do­sto­jan­stva po­no­snog Bi­ho­ra, otva­ra­nju rad­nih mje­sta i sa­o­bra­ćaj­noj po­ve­za­no­sti sa su­sjed­nim op­šti­na­ma– na­veo je Mu­ra­to­vić.
On je do­dao da po­nu­đe­ni stra­te­ški plan, uz pri­vla­če­nje ozbilj­nih in­ve­sti­to­ra, pred­vi­đa otva­ra­nje što ve­ćeg bro­ja pre­ra­đi­vač­kih ka­pa­ci­te­ta.
– U sklo­pu in­du­strij­skih zo­na pla­ni­ra­na je iz­grad­nja sa­vre­me­ne kla­ni­ce, dvi­je hlad­nja­če za skla­di­šte­nje me­sa, vo­ća i po­vr­ća, kao i mi­ni-po­go­ni tek­stil­ne in­du­stri­je. To pod­ra­zu­mi­je­va oslo­ba­đa­nje bu­du­ćih in­ve­sti­to­ra svih op­štin­skih tak­sa. Pla­nom je pred­vi­đe­na iz­grad­nja pro­iz­vod­nih i pre­ra­đi­vač­kih obje­ka­ta ko­ji bi se bes­plat­no ustu­pa­li in­ve­sti­to­ri­ma na rok od pet go­di­na, uz oba­ve­zu kon­ti­nu­i­ra­ne pro­iz­vod­nje u tim objek­ti­ma. Ta­ko se mo­že obez­bi­je­di­ti vi­še sto­ti­na di­rekt­nih rad­nih mje­sta, uz mno­go vi­še ko­o­pe­ra­na­ta u ci­je­lom Bi­ho­ru, pa i ši­re, što bi naj­ve­ćim di­je­lom ri­je­ši­lo pro­blem ne­za­po­sle­no­sti – na­gla­sio je Mu­ra­to­vić.
Ka­zao je da je pla­nom ko­ji nu­di nje­go­va par­ti­ja pred­vi­đe­no da se na ši­rem lo­ka­li­te­tu da­na­šnjeg sta­di­o­na iz­gra­di sport­sko-re­kre­a­tiv­nog cen­tra „Bi­hor“, ko­ji bi imao broj­ne sa­dr­ža­je. Is­ta­ko je da je pla­ni­ra­na i iz­grad­nja sport­ske dvo­ra­ne u Pet­nji­ci, kao i iz­grad­nja i adap­ta­ci­ja te­re­na za ma­le spor­to­ve u Pet­nji­ci, Tu­ca­nju, Go­do­če­lju, Jo­ho­vi­ci, Rad­man­ci­ma, Tr­pe­zi­ma, Vr­bi­ci i Bo­ru. Mu­ra­to­vić je na­veo da će nje­go­va par­ti­ja na­sta­vi­ti da se za­la­že za otva­ra­nje gra­nič­nog pre­la­za na Pe­šter­skoj vi­so­rav­ni.
Po­ru­čio je da će ula­skom u lo­kal­ni par­la­ment, kroz odr­ža­va­nje broj­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja, da­va­ti pu­nu po­dr­šku raz­vo­ju obra­zo­va­nja i una­pre­đi­va­nju dru­štve­nog ži­vo­ta. Na­veo je da je neo­p­hod­no ra­di­ti i na ade­kvat­noj va­lo­ri­za­ci­ji atrak­tiv­nih de­sti­na­ci­ja na pod­ruč­ju Bi­ho­ra.

8.SA­BA­HE­TA NO­VA­LIĆ, NO­SI­LAC LI­STE „PO­ZI­TIV­NA CR­NA GO­RA – SA­BA­HE­TA NO­VA­LIĆ – PO­ŠTE­NO”

Otvo­ri­će no­va rad­na mje­sta

No­si­lac li­ste Po­zi­tiv­ne Cr­ne Go­re Sa­ba­he­ta No­va­lić je po­ru­či­la da je nje­na par­ti­ja, kroz oži­vlja­va­nje pri­vre­de i uslu­žnih dje­lat­no­sti, u pri­o­ri­tet­ne ci­lje­ve sta­vi­la otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta. Ka­za­la je da je upo­šlja­va­nje mla­dih naj­bo­lju ga­rant za za­u­sta­vlja­nje iz­ra­že­nog ise­lja­va­nja na­ro­da Bi­ho­ra.
– Da­nas se mla­di lju­di se­le iz Pet­nji­ce od­mah po za­vr­šet­ku ško­le ili po za­sni­va­nju po­ro­di­ce. To mo­že­mo spri­je­či­ti je­di­no ako im stvo­ri­mo uslo­ve da ra­de i ži­ve od svo­jih pla­ta. Ujed­no, to je i pri­li­ka da za­dr­ži­mo mla­de struč­ne lju­de ko­ji ima­ju ka­pa­ci­tete da bu­du od ko­ri­sti svom za­vi­ča­ju i či­ta­vom dru­štvu – is­ta­kla je No­va­li­će­va.
Ka­za­la je da se pro­gram Po­zi­tiv­ne Cr­ne Go­re za­sni­va na rje­ša­va­nju go­ru­ćih pro­ble­ma
– Kroz re­a­li­za­ci­ju za­cr­ta­nog pro­gra­ma naš grad tre­ba da po­sta­ne mje­sto gdje će lju­di mo­ći da za­sni­va­ju po­ro­di­cu i ži­ve od svog ra­da. Cilj pro­gra­ma je raz­vi­ja­nje djelatn­osti ko­je su po­god­ne za ovo pod­ruč­je i ko­je se mo­gu ak­ti­vi­ra­ti uz re­al­na ula­ga­nja – is­ta­kla je No­va­li­će­va.
– Pre­ci­zi­ra­li smo ko­li­ka su sred­stva po­treb­na za re­a­li­za­ci­ju po­je­di­nih pro­je­ka­ta, kao i na­čin ka­ko da do­đe­mo do tih sred­sta­va. Raz­mo­tri­li smo ko­li­ko će sva­ki po­je­di­nač­ni pro­je­kat otvo­ri­ti no­vih rad­nih mje­sta. U tim pro­jek­ti­ma na­la­zi se for­mi­ra­nje si­ste­ma za­dru­ga, ot­kup pro­iz­vo­da, po­kre­ta­nje eko i se­o­skog tu­ri­zma, ma­njih po­go­na la­ke in­du­stri­je i dru­gog – ka­za­la je No­va­li­će­va.
Na­gla­si­la je da će se za­lo­ži­ti da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va funk­ci­o­ni­še u in­te­re­su svih gra­đa­na Pet­nji­ce i da sva­ko ko to že­li ima uvid u njen rad.
– Stvo­ri­će­mo ad­mi­ni­stra­ci­ju ko­ja je spo­sob­na da pri­vu­če sred­stva iz IPA fon­da, po­seb­no ona ko­ja se od­no­se na po­ljo­pri­vre­du, ru­ral­ni raz­voj i ja­ča­nje ad­mi­ni­stra­tiv­nih ka­pa­ci­te­ta. Sve što obe­ća­mo is­pu­ni­će­mo, sve što za­poč­ne­mo za­vr­ši­će­mo, a sve od­lu­ke će­mo do­no­si­ti u do­go­vo­ru sa gra­đa­ni­ma. Da­kle, sva­ko će ima­ti uvid u rad lo­kal­ne upra­ve jer op­šti­ne ne smi­je da bu­de ni­či­ja pri­vat­na pr­ći­ja. To je ono što Pet­nji­ča­ni si­gur­no mo­gu oče­ki­va­ti od nas – na­gla­si­la je No­va­li­će­va.
Is­ta­kla je da će se za­lo­ži­ti da po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či i oni ko­ji se ba­ve iz­ra­dom do­ma­će ra­di­no­sti do­bi­ju pri­vlač­ne du­go­roč­ne kre­di­te, neo­p­hod­ne za ja­ča­nje bi­zni­sa.
Darko Jo­vo­vić

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"