Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ČELNIK BOŠNJAČKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE HAZBIJA KALAČ ZA „DAN” OCIJENIO
Kalač DPS je obmanuo Bošnjake Obećanja vladajućeg DPS-a koja se odnose na ugovorene obaveze iz predreferendumskog perioda nisu ostvarena, ako se ne računa zapošljavanje partijskih kadrova BS-a u Podgorici – istakao je Kalač
Dan - novi portal
Bo­šnjač­ka stran­ka Cr­ne Go­re po­sta­la je kla­sič­ni bi­ro ra­da i iz­gu­bi­la je po­li­tič­ko do­sto­jan­stvo, oci­je­nio je pred­sjed­nik Bo­šnjač­ke de­mo­krat­ske za­jed­ni­ce (BDZ) u Cr­noj Go­ri Ha­zbi­ja Ka­lač. On je re­kao da obe­ća­nja vla­da­ju­ćeg DPS-a ko­ja se od­no­se na ugo­vo­re­ne oba­ve­ze iz pred­re­fe­ren­dum­skog pe­ri­o­da ni­su ostva­re­na.
Ka­lač je za „Dan” re­kao da bi se za idu­će lo­kal­ne iz­bo­re u Pet­nji­ci mo­glo re­ći da shod­no bro­ju li­sta ima­mo zna­čaj­nu po­li­tič­ku po­nu­du.
– Ipak, ta ukup­na po­nu­da, shod­no pro­fi­li­ma pri­ja­vlje­nih iz­bor­nih li­sta, mo­gla bi se svr­sta­ti u tri po­li­tič­ke ko­lo­ne: vla­da­ju­ći DPS, par­ti­je vla­sti – sve one ko­je su bi­le ili su sa­da po­dr­ža­va­o­ci po­li­ti­ke DPS-a, i no­ve par­ti­je ko­je na po­li­tič­ku sce­nu Cr­ne Go­re i na lo­kal­nom ni­vou že­le uni­je­ti dru­ga­či­ju po­li­tič­ku fi­lo­zo­fi­ju. Sva­ka­ko da se BDZ na­la­zi u ovoj tre­ćoj gru­pa­ci­ji po­li­tič­ke po­nu­de. Naš iz­bor­ni mo­to na ovim iz­bo­ri­ma u Pet­nji­ci gla­si – za ži­vot u Pet­nji­ci. To je vi­še­stru­ka po­ru­ka ko­jom po­zi­va­mo sve Pet­nji­ča­ne da pro­mi­je­ne od­nos pre­ma se­bi i svo­me do­mu – re­kao je Ka­lač.
On je ka­zao da gra­đa­ni te op­šti­ne tre­ba da ci­je­ne svoj glas i da ni­ka­da vi­še svo­je po­vje­re­nje ne da­ju oni­ma ko­ji su u broj­nim ra­ni­jim iz­bor­nim pro­ce­si­ma ko­ri­sti­li Bi­hor sa­mo za pot­ku­su­ri­va­nje i bez ika­kve oba­ve­ze u smi­slu stva­ra­nja uslo­va za ži­vot i osta­ja­nje u Bi­ho­ru.
– Na­ša po­ru­ka je isto­vre­me­no naš od­nos pre­ma gra­đa­ni­ma ove op­šti­ne, za ko­je se bo­ri­mo i ko­je ne­će­mo iz­ne­vje­ri­ti zbog ne­kih po­je­di­nač­nih ili grup­nih in­te­re­sa u Pod­go­ri­ci ili bi­lo gdje. Bi­hor­ci ne tre­ba da se se­le ni pre­ma ju­gu dr­ža­ve ni pre­ma za­pad­noj Evro­pi. Ne po­sto­ji ljep­še mje­sto za ži­vot od Bi­ho­ra. Oni ko­ji su oti­šli to do­bro zna­ju. Na­ša ulo­ga je da na­đe­mo na­čin da se mla­di za­po­sle i da pri­stoj­no ži­ve od svo­ga ra­da u svom Bi­ho­ru – po­ru­čio je Ka­lač.
On je re­kao da se po­sta­vlja pi­ta­nje šta je ga­ran­ci­ja gra­đa­ni­ma Pet­nji­ce da li­sta BDZ-a ni­je ista kao li­ste onih ko­ji se sva­ke če­ti­ri go­di­ne vra­ća­ju sa istom pri­čom i istim obe­ća­nji­ma, bez ika­kvog sti­da što se od tih obe­ća­nja sko­ro ni­šta i ni­ka­da ne ostva­ri.
– Ga­ran­ci­ja su lju­di ko­ji su se iz­dvo­ji­li iz po­sto­je­će „vla­da­lač­ke” struk­tu­re kroz no­vu po­li­ti­ku plat­for­mu, od­re­kli se lič­nih in­te­re­sa i pri­vi­le­gi­ja i do­ka­za­li da na po­li­ti­ku i pre­u­ze­te oba­ve­ze gle­da­ju pot­pu­no dru­ga­či­je. Vje­ru­je­mo da će gra­đa­ni pre­po­zna­ti na­šu do­sled­nost, na­še struč­ne spo­sob­no­sti, mo­ral­ni dig­ni­tet i sve osta­lo što nas po­zi­tiv­no iz­dva­ja od osta­lih, i po­dr­ža­ti nas u bro­ju ko­ji će nam obez­bi­je­di­ti man­da­te bez ko­jih se ne­će mo­ći kon­sti­tu­i­sa­ti bu­du­ća vlast u Pet­nji­ci – is­ta­kao je Ka­lač.
On je do­dao da su nji­ho­va is­ku­stva u ve­zi sa ra­dom svih vla­da na­kon ras­pa­da Ju­go­sla­vi­je, a po­vo­dom sta­tu­sa ma­nji­na, po­seb­no pi­ta­nja Bo­šnja­ka, ta­kva da upu­ću­ju na za­klju­čak da se vo­di po­gre­šna po­li­ti­ka.
– Po­ka­za­lo se da za raz­voj san­džač­kog sje­ver­nog re­gi­o­na ne pred­sta­vlja ni­ka­kvu ga­ran­ci­ju ni to što je pot­pred­sjed­nik Vla­de, za­du­žen za urav­no­te­že­nje re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja Cr­ne Go­re, čo­vjek iz bo­šnjač­kog kor­pu­sa. Na­pro­tiv, ima­mo ubr­za­nu pri­vred­nu stag­na­ci­ju i ubr­za­no ise­lja­va­nje sta­nov­ni­štva, ko­je se upra­vo po­kla­pa sa pe­ri­o­dom vla­da­vi­ne ovih „na vlast pret­pla­će­nih” Bo­šnja­ka – re­kao je Ka­lač.
Čel­nik BDZ-a je na­gla­sio da je na sce­ni alar­man­tan pro­ces ra­se­lja­va­nja bo­šnjač­kog na­ro­da iz Cr­ne Go­re.
– Obe­ća­nja vla­da­ju­ćeg DPS-a ko­ja se od­no­se na ugo­vo­re­ne oba­ve­ze iz pred­re­fe­ren­dum­skog pe­ri­o­da ni­su ostva­re­na, ako se ne ra­ču­na za­po­šlja­va­nje par­tij­skih ka­dro­va BS-a u Pod­go­ri­ci, ko­je će se po­ka­za­ti kao pre­vi­so­ka ci­je­na oprav­da­nog za­htje­va sra­zmjer­ne za­stu­plje­no­sti bo­šnjač­kog na­ro­da u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma. Ovo „ugo­nje­nje” mla­dih lju­di u par­ti­ju ko­ja je po­sta­la kla­sič­ni bi­ro ra­da i ko­ja je iz­gu­bi­la po­li­tič­ko do­sto­jan­stvo već se od­ra­zi­lo kroz alar­mant­ne pro­ce­se ra­se­lja­va­nja bo­šnjač­kog na­ro­da iz Cr­ne Go­re – uka­zao je Ka­lač.
M.V.


Oprav­dan za­htjev opo­zi­ci­je

Ka­lač je ka­zao da uslo­vi ko­je opo­zi­ci­ja tra­ži u ve­zi sa pre­ki­dom boj­ko­ta par­la­men­ta pred­sta­vlja­ju le­gi­tim­ne za­htje­ve.
– Ne mo­že se ospo­ri­ti za­htjev po­lo­vi­ne gra­đa­na ove dr­ža­ve, tim pri­je jer se ra­di o za­htje­vu za odr­ža­va­nje pri­je­vre­me­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra ko­jim bi se, uz iz­mi­je­nje­no iz­bor­no za­ko­no­dav­stvo, stvo­ri­li uslo­vi za odr­ža­va­nje de­mo­krat­skih iz­bo­ra i po­ni­šta­va­nja ve­li­ke sjen­ke ba­če­ne na re­gu­lar­nost po­sljed­njih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra spro­ve­de­nih u uslo­vi­ma van­red­nog sta­nja u dr­ža­vi – sma­tra Ka­lač.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"