Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji MJEŠTANI BIHORSKOG SELA SAVIN BOR RADOM POBJEĐUJU TEŠKOĆE
Savin Bor Odolijevaju seobama
Dan - novi portal
-Ži­vo­pi­sno se­lo Sa­vin Bor, ko­je se pre­ma gra­ni­ci sa Sr­bi­jom pro­sti­re na dva­na­e­stom ki­lo­me­tru od Pet­nji­ce, jed­no je od ri­jet­kih na sje­ve­ru Cr­ne Go­re ko­je se mo­že po­hva­li­ti da još ima ja­ka po­je­di­nač­na ga­zdin­stva, na­lik na mi­nu­la vre­me­na. Iako se ra­di o pla­nin­skom mje­stu, smje­šte­nom na pre­ko 1.200 me­tara nad­mor­ske vi­si­ne, u Mje­snoj za­jed­ni­ci Sa­vin Bor ži­vi vi­še od 500 sta­nov­ni­ka, ko­ji se uglav­nom ba­ve po­ljo­pri­vre­dom i sto­čar­stvom. A da ži­vot u ovom kra­ju ni­je stao uka­zu­je i osnov­na ško­la na Sa­vi­nom Bo­ru ko­ja sa pod­ruč­nim odje­lje­nji­ma bro­ji pre­ko 120 uče­ni­ka. Po­seb­no je za­ni­mlji­vo to što mje­šta­ni u svo­jim šta­la­ma i to­ro­vi­ma ga­je bli­zu dvi­je hi­lja­de ova­ca i osam­sto kra­va. Tim pri­je kad se zna da je stoč­ni fond na pod­ruč­ju Bi­ho­ra u po­sled­njih ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja de­set­ko­van. Mje­šta­ni na­vo­de da je Sa­vin Bor po mno­go če­mu spe­ci­fič­no mje­sto i da na ovom pro­sto­ru ži­ve vri­jed­ni i po­šte­ni do­ma­ći­ni, ko­ji su ge­net­ski pred­o­dre­đe­ni da ra­de i ži­ve od svo­ga ra­da.
– Svje­do­ci smo da se­la na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, pa i ona ko­ja su bli­zu gra­da, po­la­ko osta­ju pu­sta. Na svu sre­ću to ni­je slu­čaj sa Sa­vi­nim Bo­rom, iako se ra­di o mje­stu ko­je je pre­ko 30 ki­lo­me­tra uda­lje­no od Be­ra­na. Tač­no je da ni ovo se­lo ni­je­su za­o­bi­šla ise­lja­va­nja lo­kal­nog sta­nov­ni­šta, ali to ni­je to­li­ko iz­ra­že­no kao u ne­kim dru­gim sre­di­na­ma. Ov­dje je na­rod op­sta­jao kroz vje­ko­ve za­hva­lju­ju­ći upor­nom ra­du. Ta prak­sa tra­je i do da­na­šnjih da­na. Na to upu­ću­je i po­da­tak da u Sa­vi­nom Bo­ri ne­ma ku­će ko­ja ne dr­ži bar pet kra­va, osim ako se ne ra­di o so­ci­jal­no ugro­žnjnim do­ma­ćin­stvi­ma – na­vo­di Se­nad Ras­to­der, pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Sa­vin Bor.
Bro­ja­la je ne­ka­da ova mje­sna za­jed­ni­ca i pre­ko hi­lja­du sta­nov­ni­ka. Me­đu­tim, mno­gi su svo­je po­ro­dič­no gni­je­zdo svi­li u za­pad­no­e­vrop­skim ze­mlja­ma, po­naj­vi­še u Luk­sem­bur­gu i Švaj­car­skoj. Ni­je ma­li broj ni onih ko­ji su, u po­tra­zi za bo­ljim ži­vo­tom, oti­šli da ži­ve i ra­de u ve­će cr­no­gor­ske cen­tre, kao što su Pod­go­ri­ca, Bar i Ul­cinj. Mje­šta­ni is­ti­ču da ise­lje­ni­ci sa Sa­vi­nog Bo­ra istin­ski po­ma­žu svoj za­vi­čaj i da da­ju pu­ni do­pri­nos oču­va­nju ži­vo­ta u ovom pla­nin­skom mje­stu.
– Ovaj pro­stor je vre­me­nom po­stao pre­ti­je­san za sve nas. Za­to su mno­gi oti­šli put ino­stran­stva i ta­mo ste­kli za­vid­no bo­gat­stvo. Me­đu­tim, oni ni­ka­da ni­je­su za­bo­ra­vi­li rod­nu gru­di. Nji­ho­va po­moć re­dov­no pri­sti­že u Sa­vin Bor, bi­lo kroz vid nov­ča­nih iz­dva­ja­nja za svo­je naj­bli­že, ili kroz raz­li­či­te do­na­ci­je usmje­re­ne ka stva­ra­nju bo­ljih uslo­va za ži­vot na ovom vr­let­nom pro­sto­ru. Ta po­moć sva­kako ja­ča na­ša ga­zdin­stva i da­je do­dat­ni mo­tiv da is­tra­je­mo na po­slo­vi­ma ko­je su ra­di­li na­ši pre­ci. Uz to, na­ma je da­nas znat­no lak­še ne­go na­šim oče­vi­ma i dje­do­vi­ma jer smo uspje­li da do­bi­ja­mo svu neo­p­hod­nu po­ljo­pri­vred­nu me­ha­ni­za­ci­ju pri­la­go­đe­nu sa­vre­me­nim uslo­vi­ma ži­vo­ta – is­ti­če Ras­to­der.
Sa njim je sa­gla­san i Ha­so Ras­to­der ko­ji, ba­ve­ći se po­ljo­pri­vred­nom pro­iz­vod­njom, dr­ži i 20 kra­va. Za nje­ga je Sa­vin Bor naj­ljep­še mje­sto na svi­je­tu i pra­va va­zdu­šna ba­nja na sje­ve­ru Cr­ne Go­re.
– Bo­ra­vio sam u ino­stran­stvu. Vi­dio sam ka­ko i ta­mo na­rod ži­vi i da ima ve­ći kom­for ne­go mi, ali za me­ne dra­žeg mje­sta od Sa­vi­nog Bo­ra ne­ma. Tu sam ro­đen, od­ra­stao i stvo­rio po­ro­di­cu, ka­dru da odo­li­je­va ži­vot­nim iza­zo­vi­ma, ka­rak­te­ri­stič­nim za ove pro­sto­re. Ži­vim sa su­pru­gom, dva si­na, sna­hom i kćer­kom i svi su oni rad­no an­ga­žo­va­ni unu­tar ga­zdin­stva. Mo­ja po­ro­di­ca, kao i ve­ći­na ov­dje, je na­vi­kla da ra­di, a taj rad se, ipak, is­pla­ti. Stvo­ri­li smo za­vid­ne uslo­ve za ži­vot i shva­ti­li da se do­bro mo­že ži­vje­ti i da­le­ko od grad­skih sre­di­na – is­ti­če Ras­to­der.
Mje­šta­ni tvr­de da bi uz od­go­va­ra­ju­će pod­sti­caj­ne mje­re usmje­re­ne ka po­tre­ba­ma mla­đih ge­ne­ra­ci­ja Sa­vin Bor mo­gao da po­sta­ne još pri­vlač­ni­je mje­sto za ži­vot.
– Ako se že­le za­u­sta­vi­ti mi­gra­ci­je on­da se po­seb­na pa­žnja mo­ra po­sve­ti­ti mla­dim lju­di­ma. Po­treb­no je us­po­sta­vi­ti čvr­stu ve­zu sa na­šim stu­den­ti­ma i upo­zna­va­ti ih sa raz­voj­nim po­ten­ci­ja­li­ma Pet­nji­ce, ka­ko bi se na­kon za­vr­še­nih stu­di­ja u što ve­ćem bro­ju vra­ća­li i da­va­li pu­ni do­pri­nos raz­vo­ju sre­di­ne u ko­joj su ro­đe­ni. Isto ta­ko, tre­ba uve­sti sti­mu­la­tiv­ne mje­re za mla­de brač­ne pa­ro­ve ko­ji iz­ra­ža­va­ju sprem­nost da osta­nu da ži­ve u svom za­vi­ča­ju – is­ti­če uzor­ni sto­čar Sa­ko Adro­vić, do­da­ju­ći da bi dr­ža­va mo­ra­la vi­še ra­ču­na da po­ve­de o ot­ku­pu tr­žnih vi­ško­va sa ovog pod­ruč­ja.
D. Jo­vo­vić


Tu­ri­stič­ki raj

Mje­šta­ni tvr­de da Sa­vin Bor sa svo­jom oko­li­nom mo­že da po­sta­ne pra­vi tu­ri­stič­ki raj kad bi se na pra­vi na­čin va­lo­ri­zo­va­li nje­go­vi pri­rod­ni po­ten­ci­­ja­li.
– Ov­dje je sve pri­rod­no i ne­tak­nu­to. Od hra­ne do vo­de i va­zdu­ha. Za­to ovo pod­ruč­je za­slu­žu­je da se pro­gla­si za­šti­će­nom eko­lo­škom i tu­ri­stič­kom zo­nom. To bi, uz otva­ra­nje ot­kup­nih cen­ta­ra i uz in­sta­li­ra­nje ka­pa­ci­te­ta za pro­iz­vod­nju zdra­ve hra­ne i smje­štaj tu­ri­sta, do­ni­je­lo broj­ne be­ne­fi­te či­ta­vom kra­ju i do­dat­no uti­ca­lo na po­di­za­nje na­ta­li­te­ta i za­u­sta­vlja­nje ise­lja­va­nja – tvr­de mje­šta­ni.


Otvo­ri­ti pre­laz pre­ma Sr­bi­ji

Sta­nov­ni­ci Sa­vi­nog Bo­ra sma­tra­ju da bi bi­lo ko­ri­sno da se iz­nad se­la otvo­ri gra­nič­ni pre­laz pre­ma Sr­bi­ji.
– Bi­hor­ci su pri­rod­no upu­će­ni na sa­rad­nju sa lju­di­ma ko­ji ži­ve na Pe­šter­skoj vi­so­rav­ni. Nas sa Sr­bi­jom raz­dva­ja sa­mo ad­mi­ni­stra­tiv­na gra­ni­ca i ni­šta dru­go. Us­po­sta­vlja­njem dr­žav­ne gra­ni­ce na ovom pod­ruč­ju lo­kal­no sta­nov­ni­štvo se su­o­či­lo sa od­re­đe­nim pro­ble­mi­ma, jer im je u ovom di­je­lu one­mo­gu­ćen slo­bo­dan pro­laz ka te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je. Za­to je po­treb­no na­ći va­lja­no rje­še­nje ko­je bi sta­nov­ni­štvu iz po­gra­nič­nog po­ja­sa omo­gu­ći­lo da ra­di eko­no­mič­no­sti ne­sme­ta­no pre­la­zi gra­ni­cu – sma­tra mje­šta­nin Za­im Li­či­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"