Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika ZBOG TRI NEISTINITA ZVANIČNA OGLAŠAVANJA POVODOM UBISTVA U PODGORICI, MUP POKREĆE DISCIPLINSKU ODGOVORNOST SAMO U JEDNOM SLUČAJU
Privođenje Sarvana Malo se lagalo, malo se griješilo Saopštavanje netačnih informacija u dva zvanična saopštenja Uprave policije povodom ubistva Durije Pojatić Unutrašnja kontrola opravdala je komunikacijom policajaca koja je bila preko telefona
Dan - novi portal
Unu­tra­šnja kon­tro­la Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va okon­ča­la je is­tra­gu po­vo­dom po­stu­pa­nja po­li­ca­ja­ca u slu­ča­ju ubi­stva Du­ri­je Po­ja­tić, ko­je se do­go­di­lo 30. ok­to­bra pro­šle go­di­ne u Pod­go­ri­ci. Po­vo­dom ovog slu­ča­ja Upra­va po­li­ci­je se ogla­si­la tri pu­ta. Sva tri sa­op­šte­nja sa­dr­ža­la su ne­i­sti­ni­te po­dat­ke.
Ipak, u dva slu­ča­ja, ka­ko je usta­no­vi­la Unu­tra­šnja kon­tro­la, gre­ške ko­je su oni na­zva­li „ne­pre­ci­zne for­mu­la­ci­je”, do­go­di­le su se jer su po­li­caj­ci ko­mu­ni­ci­ra­li pre­ko te­le­fo­na. Zbog to­ga te „gre­ške”, ne­i­sti­ni­ti na­vo­di su im opro­šte­ni. Tek po­sled­nje sa­op­šte­nje ko­je je ob­ja­vlje­no dan na­kon ubi­stva ima­lo je epi­log. Na­i­me, u tom sa­op­šte­nju na­ve­de­no je da je osum­nji­če­ni za ubi­stvo Emir Sar­van sa­mo jed­nom pri­ja­vlji­van zbog uz­ne­mi­ra­va­nja tet­ke ko­ju je na­vod­no ubio. Ipak, me­di­ji su sa­op­šti­li da to ni­je tač­no, već da je zbog nje­ga pod­no­še­no vi­še pri­ja­va. Zbog ovog sa­op­šte­nja Unu­tra­šnja kon­tro­la pred­lo­ži­la je da slu­žbe­nik CB Pod­go­ri­ca M.Ć. od­go­va­ra di­sci­plin­ski.
– Po­vo­dom sa­dr­ži­ne sa­op­šte­nja ob­ja­vlje­nog na saj­tu Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va – Upra­ve po­li­ci­je da­na 31.10.2017. go­di­ne, u po­stup­ku kon­tro­le je utvr­đe­no da je pro­pu­šta­njem da iz­vr­ši de­talj­nu pro­vje­ru u od­no­su na tra­že­ne po­dat­ke, ko­ji su kao ta­kvi i ob­ja­vlje­ni, po­li­cij­ski slu­žbe­nik CB Pod­go­ri­ca M.Ć. po­či­nio po­vre­du slu­žbe­ne du­žno­sti iz čl.106 st.1 t.11 Za­ko­na o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma, usled če­ga je Odje­lje­nje za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je pro­tiv ovog slu­žbe­ni­ka pod­ni­je­lo pred­log za po­kre­ta­nje di­sci­plin­skog po­stup­ka, u ci­lju utvr­đi­va­nja nje­go­ve di­sci­plin­ske od­go­vor­no­sti zbog na­či­na po­stu­pa­nja u kon­kret­nom slu­ča­ju – sa­op­šte­no je za „Dan” iz MUP-a.
U pr­vom sa­op­šte­nju po­li­ci­ja je zva­nič­no sa­op­šti­la da je ubi­stvo pri­ja­vlje­no, te da tra­ga­ju za osum­nji­če­nim za ubi­stvo či­ji iden­ti­tet im je po­znat. Ipak, osum­nji­če­ni Sar­van ni­je bio u bjek­stvu, već se na­la­zio u sta­nu po­koj­ne Po­ja­tić, ko­ja mu je bi­la tet­ka.
– Slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su od­mah pred­u­ze­li ope­ra­tiv­ne mje­re i rad­nje na ra­svje­tlja­va­nju ovog kri­vič­nog dje­la. Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su ubr­zo do­šli do ope­ra­tiv­nih sa­zna­nja o mo­gu­ćem iz­vr­ši­o­cu ubi­stva D.P. i in­ten­ziv­no ra­de na pro­na­la­sku tog li­ca kao i raz­ja­šnje­nju svih okol­no­sti do­ga­đa­ja – sa­op­šte­no je u spor­nom sa­op­šte­nju po­li­ci­je u 19 ča­so­va, zbog ko­jeg ni­ko ne­će sno­si­ti po­sle­di­ce.
Sat vre­me­na na­kon to­ga, po­li­ci­ja se po­no­vo ogla­si­la zva­nič­nim sa­op­šte­njem, na­vo­de­ći da je Sar­van uhap­šen u 19.45 ča­so­va. Iako je bez sum­nje utvr­đe­no da je za­te­čen na mje­stu ubi­stva, te da ovi na­vo­di ni­je­su isti­ni­ti, ovo ne­i­sti­ni­to sa­op­šta­va­nje za Unu­tra­šnju kon­tro­lu ni­je spor­no.
– U od­no­su na spro­ve­de­ne pro­vje­re u ve­zi sa na­či­nom sa­či­nja­va­nja sa­op­šte­nja za jav­nost Upra­ve po­li­ci­je po­vo­dom pred­met­nog do­ga­đa­ja, ko­ja su ob­ja­vlje­na na saj­tu Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va – Upra­ve po­li­ci­je da­na 30.10.2017. go­di­ne, u 19 ča­so­va i u 20 ča­so­va, i da­na 31.10.2017. go­di­ne u 13.23, a na­kon či­jeg ob­ja­vlji­va­nja su usli­je­di­le re­ak­ci­je me­di­ja da se ra­di o ne­i­sti­ni­tim sa­op­šte­nji­ma, utvr­đe­no je da su ob­ja­vlje­na sa­op­šte­nja u po­je­di­nim seg­men­ti­ma sa­dr­ža­va­la ne­pre­ci­zne for­mu­la­ci­je u ve­zi na­zna­če­nog do­ga­đa­ja. Zbog či­nje­ni­ce da je ko­mu­ni­ka­ci­ja po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka u ve­zi sa sa­či­nja­va­njem istih oba­vlja­na pu­tem te­le­fo­na, u po­stup­ku kon­tro­le se ni­je­su mo­gli utvr­di­ti do­ka­zi na osno­vu ko­jih bi se ne­spor­no i di­rekt­no mo­gla utvr­di­ti kon­kret­na od­go­vor­nost po­je­di­nih po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka za sa­dr­ži­nu ob­ja­vlje­nih sa­op­šte­nja – na­ve­li su iz MUP-a.M.V.P.


Po­stu­pa­li po za­ko­nu

Unu­tra­šnja kon­tro­la pro­vje­ra­va­la je po­stu­pa­nje po­li­ca­ja­ca ka­ko na­kon pri­ja­ve da je Po­ja­ti­će­va ubi­je­na, ta­ko i pri­je to­ga, u slu­ča­je­vi­ma ka­da je pri­ja­vlji­van osum­nji­če­ni Sar­van. U svim tim slu­ča­je­vi­ma MUP je za­klju­čio da su po­li­caj­ci po­stu­pa­li po za­ko­nu i svim pro­pi­si­ma.
– U spro­ve­de­nom po­stup­ku kon­tro­le za­ko­ni­to­sti po­stu­pa­nja utvr­đe­no je da su po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci u obje na­zna­če­ne si­tu­a­ci­je pred­u­ze­li po­treb­ne slu­žbe­ne mje­re i rad­nje u skla­du sa za­kon­skim ovla­šće­nji­ma, ko­je su ob­u­hva­ta­le nji­hov iz­la­zak na li­ce mje­sta, raz­go­vor sa pod­no­si­o­ci­ma pri­ja­va i pri­ja­vlje­nim li­cem i iz­da­va­nje upo­zo­re­nja pri­ja­vlje­nom Emi­ru Sar­va­nu da pre­sta­ne sa uz­ne­mi­ra­va­njem tet­ke Du­ri­je Po­ja­tić, od­no­sno da se uda­lji sa lo­ka­ci­je gdje je za­te­čen po pri­ja­vi zbog sum­nji­vog po­na­ša­nja – sa­op­šte­no je iz MUP-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"