Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi MINISTARSTVO KRILO DA IMA UGOVOR SA VOĐOM EVROPSKOG ISTRAŽIVANJA ARNEOM BJORNBERGOM
Hrapović i Bjornberg Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo Ministar Hrapović i Bjornberg su 20. decembra u Podgorici najavili da će Crna Gora u novom izvještaju ostvariti najveći napredak, podsjetivši da je ranije zauzimala poslednju i pretposlednju poziciju
Dan - novi portal
Vo­đa is­tra­ži­va­nja Evrop­skog zdrav­stve­nog po­tro­šač­kog in­dek­sa (EC­HI) Ar­ne Bjor­nberg, ko­ji je u svom go­di­šnjem iz­vje­šta­ju pri­je mje­sec na­ja­vio na­pre­dak cr­no­gor­skog zdrav­stve­nog si­ste­ma, ima sa Min­star­stvom zdra­vlja sklo­pljen kon­sul­tant­ski ugo­vor po ko­jem mu se go­di­šnje za uslu­ge is­pla­ću­je 4.800 eura. Mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić i Ar­ne Bjor­nberg su 20. de­cem­bra, na kon­fe­ren­ci­ji u Pod­go­ri­ci, sa­op­šti­li da će Cr­na Go­ra ostva­ri­ti naj­ve­ći na­pre­dak u od­no­su na sve te­sti­ra­ne ze­mlje (2015. go­di­ne bi­la na po­sled­njem mje­stu, a 2016. na pret­po­sled­njem), zbog spro­ve­de­nih re­for­mi, elek­tro­ni­za­ci­je i sma­nje­nja li­sti če­ka­nja u bol­ni­ca­ma. Na pre­su u In­sti­tu­tu za jav­no zdra­vlje, na pi­ta­nje no­vi­na­ra ko je an­ga­žo­vao i na či­ji po­ziv je do­šao, struč­njak EC­HI Bjor­nberg je sa­mo od­go­vo­rio da obi­la­ze ve­ći­nu ze­ma­lja ko­je ocje­nju­ju.
On je ta­da tvr­dio da su sa­mi od­lu­či­li da po­sje­te Cr­nu Go­ru, ka­ko bi pred­sta­vi­li na­pre­dak zdrav­stve­nog si­ste­ma, te da ni­je do­šao na po­ziv iz mi­ni­star­stva. Bjor­nberg je čak iz­ja­vio da se „Cr­na Go­ra na­la­zi u gru­pi bo­ga­tih ze­ma­lja, kao što su Nor­ve­ška i Švaj­car­ska, ko­ja je sni­zi­la smrt­nost ka­da su u pi­ta­nju bo­le­sti sr­ca i mo­žda­ni udar”.
– Ni­je mi ja­sno ka­ko vam je to uspje­lo, ali je či­nje­ni­ca da je­ste – re­kao je ovaj kon­sul­tant na de­cem­bar­skoj kon­fe­ren­ci­ji u Pod­go­ri­ci.
Po nje­go­voj ocje­ni, je­di­ni pro­blem je, ka­ko je ob­ja­snio, što se po­bolj­ša­nje li­je­če­nja, i po­red do­brih mje­ra, ne mo­že osje­ti­ti za krat­ko vri­je­me.
Iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja „Da­nu” je ju­če po­tvr­đe­no da ima­ju ugo­vor sa Evrop­skim zdrav­stve­nim po­tro­šač­kim in­dek­som, ko­jeg pred­sta­vlja vo­đa is­tra­ži­va­nja Ar­ne Bjor­nberg. Iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja na­vo­de da je pred­met ugo­vo­ra pru­ža­nje sa­vje­to­dav­nih uslu­ga u ve­zi sa pa­ra­me­tri­ma, sa ci­ljem po­bolj­ša­nja učin­ka Cr­ne Go­re na rang li­sti EC­HI.
– Po tom ugo­vo­ru, EC­HI je u oba­ve­zi da spro­vo­di po­treb­ne ana­li­ze i pod­no­si mje­seč­ne iz­vje­šta­je sa pred­lo­gom mje­ra i pre­po­ru­ka u ci­lju po­bolj­ša­nja zdrav­stve­nih po­li­ti­ka u Cr­noj Go­ri. U po­sled­njih 13 go­di­na, ka­ko su nas zva­nič­no oba­vi­je­sti­li iz EC­HI, a po­vo­dom va­ših pi­ta­nja, ta or­ga­ni­za­ci­ja oba­vlja ak­tiv­no­sti sa­vje­to­va­nja sa mi­ni­star­stvi­ma zdra­vlja i/ili dr­žav­nim agen­ci­ja­ma u 35 dr­ža­va, či­ji zdrav­stve­ne si­ste­me pro­cje­nju­je EC­HI. Pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra iz­me­đu EC­HI i Min­star­stva zdra­vlja ini­ci­ra­no je 2016. go­di­ne, ali ni­je re­a­li­zo­va­no jer bu­dže­tom ni­je­su bi­la pred­vi­đe­na sred­stva za tu na­mje­nu, pa je ci­je­li po­stu­pak re­a­li­zo­van u apri­lu 2017. go­di­ne. Ugo­vor sa EC­HI ta­da je pot­pi­san i pod­ra­zu­mi­je­va mje­seč­nu na­kna­du od 400 eura, što je vi­še­stru­ko ma­nje od ak­tu­el­ne ci­je­ne kon­salt­nig uslu­ga ko­je ova in­sti­tu­ci­ja ima za­klju­če­ne sa dru­gim ze­mlja­ma, a što se na­vo­di u zva­nič­noj iz­ja­vi ko­ju smo do­bi­li od ove in­sti­tu­ci­je – is­ti­ču iz mi­ni­star­stva.
Iz tog re­so­ra na­vo­de da su im EH­CI sa­op­šti­li da ni­ko ne­ma pra­vo da uti­če na re­zul­ta­te, ni­ti je to mo­gu­će jer se ran­gi­ra­nje vr­ši is­klju­či­vo na osno­vu ostva­re­nih uči­na­ka pri­ka­za­nih kroz sta­ti­stič­ke po­dat­ke pri­ku­plje­ne od re­le­vant­nih dr­žav­nih i me­đu­na­rod­nih in­sti­tu­ci­ja, me­đu ko­ji­ma je i Svjet­ska zdrav­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja.
– Da­kle, ra­di se o prin­ci­pu funk­ci­o­ni­sa­nja Evrop­skog zdrav­stve­nog po­tro­šač­kog in­dek­sa, a ne po­je­di­nač­nog slu­ča­ja po ko­jem se že­li zlo­na­mjer­no in­si­nu­i­ra­ti i obez­vri­je­di­ti uspjeh i na­pre­dak ko­ji je Cr­na Go­ra ostva­ri­la to­kom pro­šle go­di­ne na ovoj pre­sti­žnoj li­sti, na či­je su se re­zul­ta­te i re­le­vant­nost po­zi­va­li svi ko­ji­ma je to od­go­va­ra­lo ka­da smo bi­li po­sled­nji, tj. pret­po­sled­nji. Za­to ču­di na­pra­sno in­te­re­so­va­nje tih istih „kri­ti­ča­ra”, ali sa­da na ra­čun in­sti­tu­ci­je ko­ja ocje­nju­je zdrav­stve­ne si­ste­me po tač­no utvr­đe­nim pa­ra­me­tri­ma, či­ja se re­le­vant­nost ne mo­že do­ve­sti u pi­ta­nje upr­kos že­lja­ma zlu­ra­dih po­je­di­na­ca – ka­žu iz mi­ni­star­stva.D.B.


Šest kri­te­ri­ju­ma za ocje­nu

Iz Hra­po­vi­će­vog re­so­ra na­vo­de da Evrop­ski zdrav­stve­ni po­tro­šač­ki in­deks bo­du­je šest sub­di­sci­pli­na.
– One se od­no­se na pra­va pa­ci­je­na­ta i nji­ho­vu in­for­mi­sa­nost, do­stup­nost zdrav­stve­nog si­ste­ma, na is­ho­de li­je­če­nja, po­nu­đe­ne zdrav­stve­ne ser­vi­se, pre­ven­ci­ju i upo­tre­bu lje­ko­va. Po­bro­ja­ne sub­di­sci­pli­ne ob­u­hva­ta­ju slo­že­ni po­stu­pak bo­do­va­nja 49 in­di­ka­to­ra, či­ji je sa­dr­žaj de­talj­no obra­zlo­žen u iz­vje­šta­ji­ma EH­CI za sva­ku go­di­nu po­je­di­nač­no i sva­ku ze­mlju po­je­di­nač­no, a ko­ji po­sma­tra­ni u cje­li­ni da­ju sve­o­bu­hvat­nu sli­ku o funk­ci­o­ni­sa­nju jed­nog zdrav­stve­nog si­ste­ma – na­vo­de u od­go­vo­ri­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"