Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo PROBLEMI SA NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA ESKALIRAJU, REAKCIJE NADLEŽNIH IZOSTAJU
Ilustracija Psi lutalice napali djevojku Napadi lutalica nijesu rijetkost, pa je tako prošle godine 39 građana tužilo Glavni grad i preduzeće „Čistoća” zbog ujeda psa, a 2017. je izrečena i presuda kojom je Viši sud donio odluku da „Čistoća” i Glavni grad isplate 700 eura Podgoričaninu zbog povreda koje mu je nanijela razjarena životinja
Dan - novi portal
Pod­go­ri­čan­ka Želj­ka B. du­go će pam­ti­ti uto­rak 23. ja­nu­ar jer ju je tog da­na na pu­tu ka po­slu, kod grad­skog sta­di­o­na u cen­tru Pod­go­ri­ce, na­pao čo­por pa­sa. Na sre­ću, uspje­la je da se od­bra­ni i iz­bjeg­ne te­že po­sle­di­ce, ali strah i stres su i da­lje pri­sut­ni. Ona u iz­ja­vi za „Dan” na­vo­di da je do bli­skog su­sre­ta sa raz­ja­re­nim ži­vo­ti­nja­ma do­šlo oko šest sa­ti uju­tru, pa je i strah tim pri­je bio ja­či jer u to vri­je­me ni­je bi­lo pro­la­zni­ka.
– Kao i sva­ki put do­sad kre­nu­la sam ka pri­la­zu zgra­de. Od­jed­nom se čuo la­vež i re­ža­nje. Iz ula­za zgra­de gdje su po­slov­ni pro­sto­ri po­ja­vi­la su se dva psa. Ma­lo da­lje sam uoči­la i tre­ćeg psa ko­ji je bio mi­ran. U pr­vi tren sam po­mi­sli­la da je re­ža­nje za­pra­vo uobi­ča­je­na re­ak­ci­ja psa lu­ta­li­ce kad ne­ko na­i­đe. Me­đu­tim, ka­ko sam pri­la­zi­la ula­zu, psi su po­sta­ja­li agre­siv­ni­ji. Po­ku­ša­la sam da ih smi­rim, ali uza­lud. Ni­je­su od­u­sta­ja­li, već su mi išli u su­sret ne pre­sta­ju­ći da la­ju – pri­ča na­ša sa­go­vor­ni­ca.
Ubr­zo je shva­ti­la da bi tre­ba­lo da se hit­no sklo­ni.
– Po­la­ko sam se okre­nu­la i po­če­la da se uda­lja­vam. Psi su kre­nu­li za mnom, ne pre­sta­ju­ći da la­ju i re­že. Či­ni­lo mi se da je pro­šla ci­je­la vječ­nost ka­da je la­vež po­stao ti­ši. Du­go im je tre­ba­lo da od­u­sta­nu... Ina­če, vo­lim ži­vo­ti­nje i sma­tram da je si­tu­a­ci­ja u ve­zi sa psi­ma lu­ta­li­ca­ma u na­šoj ze­mlji za­bri­nja­va­ju­ća – na­vo­di ona, do­da­ju­ći ka­ko se na­da da će se usko­ro na­ći ne­ko rje­še­nje da se na­pu­šte­ni psi zbri­nu na ade­kva­tan na­čin i ta­ko se iz­bjeg­nu ne­pri­jat­no­sti po njih i gra­đa­ne.
Pro­blem sa psi­ma lu­ta­li­ca­ma u Pod­go­ri­ci je­dan je od go­ru­ćih go­di­na­ma una­zad, a naj­če­šće se mo­gu sre­sti kod ško­la „Vuk Ka­ra­džić” na Za­bje­lu, OŠ „Mi­lo­rad Mu­sa Bur­zan” kod Ve­li­ke pi­ja­ce, tr­žnog cen­tra „Del­ta si­ti”, auto­bu­ske i že­lje­znič­ke sta­ni­ce...
Ni na­pa­di lu­ta­li­ca u na­šem gra­du ni­je­su ri­jet­kost, pa je ta­ko pro­šle go­di­ne 39 gra­đa­na tu­ži­lo Glav­ni grad i pred­u­ze­će „Či­sto­ća” zbog uje­da psa. La­ni je iz­re­če­na i jed­na pre­su­da, ko­jom je Vi­ši sud do­nio od­luku da „Či­sto­ća” i Glav­ni grad is­pla­te 700 eura Pod­go­ri­ča­ni­nu zbog uje­da psa lu­ta­li­ce.
U pred­u­ze­ću „Či­sto­ća” za „Dan” ka­žu da u gra­du tre­nut­no ra­di jed­no sklo­ni­šte za na­pu­šte­ne i iz­gu­blje­ne kuć­ne lju­bim­ce, na Vre­li­ma rib­nič­kim, i u nje­mu mo­že bi­ti smje­šte­no do 60 pa­sa. Po­slo­ve hva­ta­nja i zbri­nja­va­nja pa­sa sa jav­nih po­vr­ši­na, ka­ko na­vo­de, za­po­sle­ni oba­vlja­ju sva­ko­dnev­no, a u sklo­ni­šte se smje­šta­ju is­klju­či­vo psi lu­ta­li­ce sa te­ri­to­ri­je Pod­go­ri­ce i ne mo­gu se do­vo­di­ti vla­snič­ki psi.
Ipak, je­din­ke ko­je se do­ve­du u sklo­ni­šte se tu ne za­dr­ža­va­ju du­že od 15 da­na jer se na­kon me­di­cin­skog tret­ma­na pas vra­ća na lo­ka­ci­ju sa ko­je je do­ve­den, po prin­ci­pu „uhva­ti–ste­ri­li­ši–pu­sti”, ko­ji do­vo­di do sma­nje­nja bro­ja lu­ta­li­ca. Ne­ki psi se ne vra­te na uli­cu jer bi­va­ju udo­mlje­ni.
– Sklo­ni­šte za na­pu­šte­ne i iz­gu­blje­ne kuć­ne lju­bim­ce na Vre­li­ma rib­nič­kim će bi­ti pro­ši­re­no iz­grad­njom još 124 bok­sa za smje­štaj naj­ma­nje 150 pa­sa. Ukup­na vri­jed­nost tro­ško­va za iz­grad­nju i sta­vlja­nje u funk­ci­ju no­vih bok­se­va za smje­štaj pa­sa iz­no­si 219.282 eura – ka­žu u „Či­sto­ći”.
Do­da­ju da je te­ško utvr­di­ti broj pa­sa lu­ta­li­ca na uli­ca­ma Pod­go­ri­ce i uka­zu­ju da je sve če­šća po­ja­va da se pri­li­kom re­dov­nih obi­la­za­ka i po pri­ja­va­ma gra­đa­na, na jav­nim po­vr­ši­na­ma pri­mje­ću­ju na­pu­šte­ni ra­sni i vla­snič­ki psi.
– Na­ža­lost, ova po­ja­va je upra­vo do­kaz ne­sa­vje­snog od­no­sa po­je­di­na­ca, kao i bez­broj pu­ta po­tvr­đe­nog mi­šlje­nja da je ma­li put od kuć­nog lju­bim­ca do psa lu­ta­li­ce – is­ti­ču u „Či­sto­ći”, do­da­ju­ći da pro­ši­re­njem sklo­ni­šta pro­blem pa­sa lu­ta­li­ca ne­će bi­ti ri­je­šen na pra­vi na­čin, dok god po­sto­je neo­d­go­vor­ni vla­sni­ci, a, na­ža­lost, i po­je­di­ni neo­d­go­vor­ni udo­mi­te­lji.
Pre­ma ocje­ni iz­vr­šnog di­rek­to­ra NVO Pri­ja­te­lji ži­vo­ti­nja Pod­go­ri­ca Dra­go­ja Vla­ho­vi­ća, pro­blem sa psi­ma lu­ta­li­ca­ma u Cr­noj Go­ri po­sto­ji, a ka­ko vri­je­me pro­la­zi, či­ni mu se da je sve iz­ra­že­ni­ji. On is­ti­če da naj­vi­še pa­sa lu­ta­li­ca ima­mo u grad­skim i pri­grad­skim na­se­lji­ma, a da nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve na ovaj pro­blem ne obra­ća­ju pa­žnju i ne po­ku­ša­va­ju da ga ri­je­še i po­red sva­ko­dnev­nih ape­la nas iz ci­vil­nog sek­to­ra, ali i ve­li­kog bro­ja gra­đa­na.
– Ovaj pro­blem se mo­ra ri­je­ši­ti. Naj­pri­je je po­treb­no da se ura­di ba­za po­da­ta­ka i da se poč­ne sa re­gi­stra­ci­jom svih od­ga­ji­vač­ni­ca, ali i sa či­po­va­njem, ka­ko vla­snič­kih pa­sa, ta­ko i lu­ta­li­ca. Taj pro­ces je u nad­le­žno­sti Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i sa nji­ma smo u raz­go­vo­ri­ma oko re­a­li­za­ci­je. Upo­re­do sa tim pro­ce­som po­treb­no je da lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve poč­nu sa pri­mje­nji­va­njem pro­gra­ma „Uhva­ti, ste­ri­li­ši i pu­sti”, ko­ji je već pri­mi­je­njen u ve­ći­ni evrop­skih dr­ža­va i ko­ji se po­ka­zao kao naj­bo­lje rje­še­nje, a pre­po­ru­ču­je ga i Svjet­ska zdrav­stve­na or­ga­ni­za­ci­ja. Pri­mje­nom ovog pro­gra­ma se u ro­ku od tri do pet go­di­na dra­stič­no sma­nju­je broj lu­ta­li­ca na uli­ca­ma. Da bi se ovaj pro­gram spro­veo kod nas, grad­ske upra­ve mo­ra­ju da obez­bi­je­de sklo­ni­šta za na­pu­šte­ne ži­vo­ti­nje, sa svom za­ko­nom pro­pi­sa­nom pra­te­ćom in­fra­struk­tu­rom – ka­že Vla­ho­vić.
M.S.


Na­pad i u Nik­ši­ću

U Nik­ši­ću je u uto­rak uve­če oko 20 sa­ti pas lu­ta­li­ca na­pao dje­voj­ku, ko­joj je na­kon to­ga uka­za­na po­moć u nik­šić­koj bol­ni­ci. Ka­ko je za por­tal An­te­na M ka­zao di­rek­tor te usta­no­ve dr Ili­ja Aša­nin, dje­voj­ka je pro­šla sa ma­njim po­vre­da­ma, od­no­sno ogre­bo­ti­na­ma. Na­kon uka­za­ne po­mo­ći dje­voj­ka je pu­šte­na na kuć­no li­je­če­nje.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"