Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Medojević štrajkuje glađu, DF sprema proteste * Policija tražila zakopano oružje „zagoričkog klana” * Saradnik „škaljaraca” ubijen u Beogradu * Plaćamo najskuplju struju u regionu * Medojević štrajkuje glađu, DF sprema proteste * Atva * Vašar u Argentini
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goranka Vučinić, predsjednica Savjeta ASK:
– U Crnoj Gori i regionu ne postoji transparentnija institucija od Agencije za sprečavanje korupcije.

Vic Dana :)

- Svaka udata žena mora znati 70 stvari:
- Da kuva i 69.

Djeca pitala učitelja koji je sjedio pored peći razne stvari. Njemu dosadilo pa im kaže:
- Kad hoćete nešto da mi kažete prvo u sebi izbrojte do 100.
Mali Mujo to ozbiljno shvati pa ga učitelj vidi da miče ustima i pita ga šta mu je?
A Mujo:
-..., 97, 98, 99, 100, učitelju gori vam kaput.

Pita Ciganka Cigu:
- U koji WC ja treba da uđem?
- Jesi ti ženo glupa. Ti trebaš ući u M jer si MADAM, a ja u Ž jer sam ŽENTLMEN!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Porodica - datum: 2018-11-11 DANKA BALJEVIĆ, VLASNIK D MODELS AGENCIJE PRIPREMA NOVE PROJEKTE I SAVJETUJE BUDUĆE MODELE
Ljepota nije dovoljna za uspjeh
Dan - novi portal
U Cr­noj Go­ri mo­da po­sta­je no­vo za­ni­ma­nje. Bi­lo da ste vla­snik agen­ci­je, mo­del, ma­ne­ken, blo­ger, kre­a­tor ili sa­mo lju­bi­telj, mod­ni im­pe­ra­tiv je da se pra­ti svjet­ski trend. Ali una­zad sa­mo de­ce­ni­ju to ni­je bi­lo ta­ko. Ja­ko je bi­lo te­ško do­pri­je­ti do jav­no­sti i pred­sta­vi­ti se no­vim mod­nim iz­ra­zom ili dik­ta­tom ko­ji ni­je imao pot­pis Ver­sa­će.
Ka­da je po­če­la sa ra­dom D Mo­dels agen­ci­ja, 2005. go­di­ne, na či­jem če­lu je Dan­ka Bo­lje­vić ni­je la­ko bi­lo or­ga­ni­zo­va­ti mod­ni do­ga­đaj. Ali za­hva­lju­ju­ći vel­i­koj lju­ba­vi pre­ma mo­dom svi­je­tu Dan­ka je uspje­la. Ve­ći­na mod­nih in­struk­to­ra i sa­da­šnjih vla­sni­ka agen­ci­ja na­u­či­la je pr­ve ko­ra­ke u ovom po­slu upra­vo u D mo­del­su. Nje­na ško­la je pre­ra­sla u agen­ci­ju ko­ja ima ozbilj­ne re­fe­ren­ce i li­cen­ce za raz­ne iz­bo­re u svi­je­tu. Ka­ko se mo­da vo­li od ma­lih no­gu ta­ko je i Dan­ka po­če­la sa ško­lom ma­ne­ken­stva za dje­cu.
– D mo­dels agen­ci­ja je pr­va pro­fe­si­o­nal­na mod­na agen­ci­ja u Cr­noj Go­ri i od osni­va­nja 2005. go­di­ne, po­sti­gla je za­pa­že­ne re­zul­ta­te u or­ga­ni­zo­va­nju mod­nih do­ga­đa­ja, afir­ma­ci­ji mo­der­nog iz­ra­za, kao i edu­ka­ci­ji no­vih ma­ne­ke­na, što je uti­ca­lo da po­sta­ne po­zna­ta i u ne­po­sred­nom okru­že­nju. Agen­ci­ju či­ni tim pro­fe­si­o­nal­nih i kre­a­tiv­nih mla­dih lju­di ko­ji mo­du shva­ta­ju kao sred­stvo ko­mu­nak­ci­je kroz mo­guć­nost stva­ra­nja no­vih umjet­nič­kih for­mi. Ra­de­ći na pre­zen­ta­ci­ji mod­nih tren­do­va u Cr­noj Go­ri, ova agen­ci­ja je or­ga­ni­zo­va­la broj­ne mod­ne ma­ni­fe­sta­ci­je. Me­đu nji­ma se po zna­ča­ju i bro­ju uče­sni­ka iz­dva­ja Cr­no­gor­ska ne­dje­lja mo­de, ko­ja je pr­vi put or­ga­ni­zo­va­na u ja­nu­a­ru 2006. go­di­ne – ka­že Dan­ka.
Pr­vi do­ma­ći Fas­hion We­ek pred­sta­vljao je pre­kret­ni­cu u da­ljem raz­vo­ju mo­de u Cr­noj Go­ri.
– Ovaj mod­ni do­ga­đaj uti­cao je na po­ja­vu no­vih cr­no­gor­skih mod­nih kre­a­to­ra ko­ji pr­vi put u ve­ćem bro­ju kre­i­ra­ju cr­no­gor­sku mod­nu sce­nu. Afir­ma­ci­ja i stva­ra­nje no­ve ge­ne­ra­ci­je cr­no­gor­skih dizajnera je osnov­no pro­gram­sko po­la­zi­šte u stva­ra­nju po­slov­ne po­li­ti­ke agen­ci­je – re­kla je Dan­ka Ba­lje­vić, vla­snik agen­ci­je.
U D mo­del­su po­seb­nu pa­žnju po­kla­nja­ju edu­ka­ci­ji. U tom smi­slu po­kre­nu­te su ško­le ma­ne­ke­na u mno­gim gra­do­vi­ma Cr­ne Go­re, kao i ni­z no­vih pro­je­ka­ta.
– Sreć­na sam što sam bi­la i bi­ću si­gur­no još mno­go vre­me­na po­kre­tač sve­ga li­je­pog što mo­da do­no­si i dra­go mi je što su mno­gi vla­sni­ci no­vih mod­nih agen­ci­ja, kao i in­struk­to­ri uči­li po­sao od me­ne, a sa­da sa­mo­stal­ne ra­de i uspje­šni su u to­me. Sve što se ra­di iz sr­ca, iskre­no i sa ve­li­kom lju­ba­vlju, mo­ra da tra­je i mo­ra da bu­de kva­li­tet­no – ka­že Ba­lje­vić.
Sko­ro u svim gra­do­vi­ma Cr­ne Go­re ima­la je obu­ku za sta­ri­je i ško­li­ce man­ke­ke­na za dje­cu. Me­đu­tim, zbog svo­jih če­stih pu­to­va­nja i pre­se­lje­nja u Nik­šić, rad je ba­zi­ra­la u tom gra­du. Dan­ka je na­ja­vi­la da će zbog ve­li­kog in­te­re­so­va­nja, ško­la ma­ne­ke­na za dje­cu i rad za sta­ri­jim mo­de­li­ma, bi­ti re­a­li­zo­va­na uskoro u Pod­go­ri­ci.
– Na­ša ško­la mo­de­lin­ga se ba­zi­ra na po­vje­re­nju, kva­li­tet­nom ra­du i raz­go­vo­ru. Po­sao ra­dim iz sr­ca, a po­seb­no mi je za­do­volj­stvo ra­di­ti sa dje­com. Ško­le za ma­ne­ke­ne mo­gu po­ha­đa­ti svi za­in­te­re­so­va­ni po­la­zni­ci bez ob­zi­ra na pol, i za­vi­sno od go­di­na, raz­vr­sta­ni su u tri gru­pe. Pr­va gru­pa ob­u­hva­ta po­la­zni­ke od tri do de­vet go­di­na, dru­ga od de­vet do 14 go­di­na, a tre­ća od 14 do 25 go­di­na. U da­na­šnje vri­je­me ka­da su mla­di iz­lo­že­ni mno­go­broj­nim ne­ga­tiv­nim uti­ca­ji­ma nji­ho­vo me­đu­sob­no dru­že­nje i raz­vi­ja­nje za­jed­nič­kih sklo­no­sti za ba­vlje­nje mo­dom pred­sta­vlja­ju od­la­zak u ljep­šu i kre­a­tiv­ni­ju stvar­nost. U na­šoj Agen­ci­ji vla­da od­nos po­vje­re­nja i si­gur­no­sti na­ših čla­no­va i nji­ho­vih ro­di­te­lja. U ško­la­ma po­la­zni­ci sti­ču prak­tič­na i te­o­rij­ska zna­nja iz obla­sti dr­ža­nja ti­je­la i pra­vi­lan hod, osno­ve hi­gi­je­ne i nje­ge li­ca, ti­je­la i ko­se, oži­vlja­va­nje in­te­re­so­va­nja i li­je­pih ma­ni­ra, sti­ca­nje na­vi­ka i sa­mo­po­u­zda­nja, ot­kri­va­nje lič­nog ta­len­ta i raz­vi­ja­nje kre­a­tiv­no­sti, pr­ve mod­ne fo­to­gra­fi­je, pra­vil­na i zdra­va is­hra­na i sport­ske ak­tiv­no­sti, te pr­vi jav­ni na­stup – mod­na re­vi­ja, kao i pri­pre­ma i uče­stvo­va­nje u TV emi­si­ja­ma – is­ti­če ona.
Dan­ka ra­di i kao mod­ni ska­ut za do­sta vo­de­ćih stra­nih agen­ci­ja, ka­da joj se svi­di ne­ka dje­voj­ka ili mla­dić.
– U mom opi­su po­sla je da mo­gu na uli­ci da ih za­u­sta­vim i po­nu­dim rad u ne­koj od vo­de­ćih agen­ci­ja. Mo­de­li­ma ko­je pro­na­đem, pored ljepote i do­bra vo­lja, potrebna je po­dr­ška ro­di­te­lja i že­lja za ba­vlje­nje ovom pro­fe­si­jom, bez nov­ča­ne na­do­kan­de. Do­volj­no mi je mje­sec da­na da pri­pre­mim dje­voj­ku i mla­di­ća, pu­tem te­o­rij­skih ča­so­va i prak­tič­ne na­sta­ve ka­ko bi bi­li sprem­ni za rad u ino­stran­stvu. Jed­no­stav­no, sve za­vi­si od oso­be do oso­be i nji­ho­vog men­tal­nog sklo­pa. Kod me­ne ne­ma ni­ka­kvih kur­se­va mo­de­lin­ga ko­ji tra­ju mje­sec, dva, i tu se za­vr­ša­va sva pri­ča. Mi ra­di­mo sa dje­com i od­ra­sli­ma ko­ji iz­ra­ze že­lju da bu­du dio na­šeg ti­ma to­kom ci­je­le go­di­ne, jer ima­mo do­sta an­ga­žo­va­nja u vi­du re­vi­ja, ra­znih sni­ma­nja spo­to­va za dje­cu, fo­to­gra­fi­sa­nja i pu­to­va­nja. Mo­gu re­ći da je ško­la ma­ne­ke­na za dje­cu uklju­ču­ju­ći ča­so­ve li­je­pog pon­ša­nja, ple­snu ško­li­cu po­sta­la škola edu­ka­tiv­nog ka­rak­te­ra – ka­že Dan­ka.
D mo­dels agen­ci­ja ima 24 ot­ku­plje­ne li­cen­ce za raz­ne iz­bo­re lje­po­te.
– Od po­stan­ka svi­je­ta, po­sto­ja­li su ra­zni iz­bo­ri lje­po­te, pa i da­nas. Ne­ma u to­me ni­šta lo­še. Oni omo­gu­ća­va­ju dje­voj­ka­ma i mla­di­ći­ma da pu­tu­ju, da se dru­že, da pro­mo­vi­šu svo­ju ze­mlju i nje­ne lje­po­te. Ni­ka­da ni­je bi­lo ovo­li­ko iz­bo­ra kao sad, ali ni­je na od­met, jer ve­ći­na dje­vo­ja­ka i mla­di­ća uži­va­ju u to­me. Da li se ci­je­ni ili ne, ne bih da ula­zim u to. Bit­no je da je li­je­po, a sve što je li­je­po, tre­ba da tra­je – na­gla­ša­va Dan­ka.
O uspje­hu Dan­ke Ba­lje­vić mno­go se pi­sa­lo, jer su nje­ne ma­ne­ken­ke ob­i­šle svi­jet gdje su pred­sta­vlja­le Cr­nu Go­ru, ali se ona odav­no po­vu­kla iz me­di­ja.
– Za­si­ti­la sam se jed­no­stav­no sve­ga. Do­sta sam ra­di­la, na­gle­da­la se lo­ših i dvo­lič­nih lju­di, jer oči­gled­no da­nas je sve la­ko bi­ti osim čo­vjek. Po­sve­ti­la sam se ra­du u ino­stran­stvu, po­ro­di­ci, lju­di­ma ko­ji su za­slu­ži­li mo­je pri­sustvo. Sve osta­lo ni­je vri­jed­no po­me­na. Is­pu­nje­na sam na svim ži­vot­nim po­lji­ma i to mi je naj­va­žni­je – za­klju­ču­je Bo­lje­vić.A.D.

Ma­ri­ja Vu­jo­vić po­nos Cr­ne Go­re

Ona je is­ta­kla da ma­ne­ken­ka Ma­ri­ja Vu­jo­vić po­nos Cr­ne Go­re i njen naj­ve­ći pro­mo­ter ka­da se ak­tiv­no ba­vi­la ovom pro­fe­si­o­jom, a i sa­da jer uspje­šno ra­di u svo­joj fir­mi i tra­ži mo­de­le.
– Ona je struč­no mod­no li­ce i sva­ki njen sa­vjet je zla­ta vri­je­dan. Oso­be ko­je se ba­ve mo­de­li­no­gom ne­kad za­lu­ta­ju pa kao ma­tič­nu agen­ci­ju iza­be­ru oso­be ko­je ne­ma­ju struč­no­sti ni­ti zna­nja, da bi pro­mo­vi­sa­li mo­de­la u upu­ti­li ta­mo gdje tre­ba. Ma­ri­ja se ostva­ri­la kao maj­ka, su­pru­ga i po­slov­na že­na i tre­ba da bu­de uzor svim mla­dim mane­ken­ka­ma – ka­že Dan­ka.

Po­dr­ška ro­di­te­lja naj­bit­ni­ja

Ma­ne­ken­stvo je ve­o­ma te­žak, ali li­jep po­sao, sma­tra Dan­ka. Ona sa­vje­tu­je dje­voj­ke da vo­de ra­ču­na o iz­bo­ru agen­ci­je, jer ona je ta ko­ja tre­ba na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin da mo­de­la pred­sta­vi dru­gim mod­nim agen­ci­ja­ma i da mu po­mog­ne da uspje­šno gra­di ka­ri­je­ru.
– Sva­ki mo­del bi tre­ba­lo da ima ja­ku že­lju, str­plje­nje i vo­lju, ka­ko bi se ba­vio mo­de­lin­gom. Ni­je do­volj­no da mo­del bu­de sa­mo li­jep, bit­ni su i mno­gi dru­gi kva­li­te­ti. Po­treb­no je bi­ti di­sci­pli­no­van, kul­tu­ran, mo­del tre­ba da zna šta ho­će, da ima cilj i da ide ka nje­mu bez ob­zi­ra na pre­pre­ke. Ve­o­ma je va­žna po­dr­ška ro­di­te­lja i sa­vje­to­va­la bi sve one ko­je vo­le mo­de­ling, a ro­di­te­lji se ne sla­žu sa nji­ho­vom od­lu­kom, da se ne lju­te na njih, jer su po­je­di­ni ro­di­te­lji po­gre­šno in­fo­mi­sa­ni ili ni­su do­volj­no upu­će­ni – ka­že Dan­ka.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"