Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Medojević štrajkuje glađu, DF sprema proteste * Policija tražila zakopano oružje „zagoričkog klana” * Saradnik „škaljaraca” ubijen u Beogradu * Plaćamo najskuplju struju u regionu * Medojević štrajkuje glađu, DF sprema proteste * Atva * Vašar u Argentini
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goranka Vučinić, predsjednica Savjeta ASK:
– U Crnoj Gori i regionu ne postoji transparentnija institucija od Agencije za sprečavanje korupcije.

Vic Dana :)

- Svaka udata žena mora znati 70 stvari:
- Da kuva i 69.

Djeca pitala učitelja koji je sjedio pored peći razne stvari. Njemu dosadilo pa im kaže:
- Kad hoćete nešto da mi kažete prvo u sebi izbrojte do 100.
Mali Mujo to ozbiljno shvati pa ga učitelj vidi da miče ustima i pita ga šta mu je?
A Mujo:
-..., 97, 98, 99, 100, učitelju gori vam kaput.

Pita Ciganka Cigu:
- U koji WC ja treba da uđem?
- Jesi ti ženo glupa. Ti trebaš ući u M jer si MADAM, a ja u Ž jer sam ŽENTLMEN!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Porodica - datum: 2018-11-18 PEDIJATAR DR NADA DANILOVIĆ ZA „DAN” SAVJETUJE KAKO DA PREPOZNATE I SANIRATE VAŠKE KOD MALIŠANA
Bubice u kosi
Dan - novi portal
Po­ja­va va­ški kod dje­ce, po­seb­no one ko­ja bo­ra­ve u ko­lek­ti­vi­ma, ni­je ri­je­dak slu­čaj. Iako ve­ći­na ro­di­te­lja sma­tra da su va­ške u 21. vi­je­ku sra­mo­ta i po­sle­di­ca ne­do­volj­ne hi­gi­je­ne, isti­na je da za­ra­za va­ška­ma ne­ma ve­ze sa či­sto­ćom i da se ja­vlja ka­ko u ne­hi­gi­jen­skim gru­pa­ci­ja­ma, ta­ko i u uslo­vi­ma vi­so­kih hi­gi­jen­skih stan­dar­da.
Ka­ko do­la­zi do za­ra­ze, ko­ji su simp­to­mi, ka­ko iz­gle­da di­jag­no­sti­ka i ko­ji su na­či­ni li­je­če­nja za „Dan” go­vo­ri pe­di­ja­tar dr Na­da Da­ni­lo­vić.
– Va­ške su pa­ra­zi­ti ve­li­či­ne od dva do tri mi­li­me­tra ko­je ži­ve na vla­si­štu – ka­že dr Da­ni­lo­vić za „Dan”. – Hra­ne se kr­vlju do­ma­ći­na, a pr­vi simp­tom u vi­du svra­ba ja­vlja se de­se­tak da­na po­sli­je uje­da. Od­ra­sla žen­ka u to­ku svog ži­vo­ta sne­se ne­ko­li­ko sto­ti­na ja­ja­ša­ca, od­no­sno gnji­da ko­je se mo­gu vi­dje­ti uz ko­ri­jen ko­se, naj­če­šće iza uši­ju i uz vrat. Po­treb­no je ne­dje­lju da­na da se iz gnji­de iz­leg­ne no­va lar­va ko­ja u pe­ri­o­du od 15 da­na re­pro­du­ku­je no­ve od­ra­sle je­din­ke. Zbog to­ga je, uz sva­ko­dnev­no odr­ža­va­nje hi­gi­je­ne, va­žno re­dov­no pre­gle­da­ti ko­su ka­ko bi se na vri­je­me ot­kri­lo pri­su­stvo va­ški i gnji­da.
Ka­ko ro­di­te­lji mo­gu da raz­li­ku­ju pe­rut na gla­vi od gnji­da?
- Pe­rut se mo­že la­ko ski­nu­ti me­ha­nič­kim pu­tem, i za raz­li­ku od gnji­de pe­rut je ne­pra­vil­nog ob­li­ka. Gnji­da je okru­gla, ve­li­či­ne u pro­sje­ku je­dan mi­li­me­tar i za­li­je­plje­na je za ko­ri­jen ko­se, pa se te­ško ski­da. Po­red to­ga, kad se gnji­da ski­ne sa gla­ve i pri­ti­sne nok­ti­ma ona pu­ca, za raz­li­ku od pe­ru­ti ko­ja pri­li­kom pri­ti­ska ne pro­iz­vo­di ni­ka­kav zvuk.
Ka­ko ot­kri­ti pri­su­stvo va­ški?
– Pr­vi simp­tom je upo­ran svrab. Ako pri­mi­je­ti­te da di­je­te če­sto dr­ži pr­sti­će u ko­si i če­še se, pre­gle­daj­te mu gla­vu bli­zu iz­vo­ra pri­rod­ne svje­tlo­sti. Ta­ko­đe, do­bar na­čin je i da od­ve­de­te di­je­te u ku­pa­ti­lo, sta­vi­te bi­je­li pe­škir i če­šlja­te mu ko­su gu­stim če­šljem pra­men po pra­men iz­nad pe­ški­ra. Uko­li­ko se na pe­ški­ru po­ja­ve tam­ne tač­ki­ce ili vi­di­te za­li­je­plje­ne bje­li­ča­ste pro­mje­ne pri ko­ri­je­nu ko­se, to po­tvr­đu­je pri­su­stvo va­ški i gnji­da.
Ko­ji tret­ma­ni se pre­po­ru­ču­ju za ukla­nja­nje va­ški i gnji­da?
– Na tr­ži­štu po­sto­je šam­po­ni, spre­je­vi, pra­ško­vi i lo­si­o­ni za ukla­nja­nje va­ški. Tre­ba­lo bi ih na­ni­je­ti na ko­su, osta­vi­ti da dje­lu­ju pre­ma uput­stvu za upo­tre­bu, is­pra­ti i po­no­vi­ti tret­man za se­dam do de­set da­na. Do­bro je po­sli­je upo­tre­be šam­po­na pro­tiv va­ški is­pra­ti ko­su vo­dom sa do­dat­kom sir­će­ta ili li­mu­no­vog so­ka, jer ki­se­li­na po­ma­že da se gnji­de lak­še od­stra­ne sa ko­se. Va­žno je zna­ti da šam­po­ni za ukla­nja­nje va­ški ne dje­lu­ju na gnji­de; njih je neo­p­hod­no uklo­ni­ti me­ha­nič­kim pu­tem, što iz­i­sku­je ve­li­ko str­plje­nje i upor­nost. Za ukla­nja­nje gnji­da po­treb­no je da dje­te­tu po­kva­si­te ko­su, raz­dvo­ji­te je če­šljem i šna­la­ma, i pro­vla­či­te če­šalj sa gu­sto ras­po­re­đe­nim zup­ci­ma ci­je­lom du­ži­nom vla­si u svim prav­ci­ma, od ko­ri­je­na do kra­je­va, i ta­ko pra­men po pra­men. Po­sli­je če­šlja­nja sva­kog pra­me­na po­to­pi­te če­šalj u po­su­du sa vru­ćom vo­dom i sir­će­tom, i osta­vi­te da od­sto­ji mi­nut-dva ka­ko bi se sa zu­ba­ca eli­mi­ni­sa­le gnji­de. Iš­če­šlja­ne pra­me­no­ve odvo­ji­te šna­lom od ostat­ka ko­se. Od­ne­dav­no na tr­ži­štu po­sto­je i elek­trič­ni če­šlje­vi za ukla­nja­nje gnji­da ko­ji olak­ša­va­ju po­sao. Sve dok ne uklo­ni­te po­sljed­nju gnji­du, di­je­te ne bi tre­ba­lo da od­la­zi u ko­lek­tiv. Ta­ko­đe, s ob­zi­rom na to da se va­ške la­ko i br­zo ši­re, svi čla­no­vi po­ro­di­ce tre­ba­lo bi da pro­vje­re da li su za­ra­že­ni i ako je­su neo­p­hod­no je da spro­ve­du isti tret­man kao i di­je­te.
Ko­li­ko ši­ša­nje po­ma­že da se va­ške lak­še uklo­ne?
– Kod dje­ce ko­ja ima­ju du­žu ko­su mo­že da po­mog­ne uto­li­ko što će i va­ške i gnji­de na kra­ćoj ko­si bi­ti vi­dlji­vi­je, pa će sa­mim tim ro­di­te­lji­ma bi­ti lak­še da oslo­bo­de di­je­te ove na­pa­sti. Ši­ša­nje se pre­po­ru­ču­je dje­ci ko­ja ima­ju iz­ra­zi­to svi­je­tlu ko­su, jer se na pla­vim vla­si­ma gnji­de te­ško uoča­va­ju.
Ko­je hi­gi­jen­ske mje­re bi tre­ba­lo spro­ve­sti u do­mu ka­ko se za­ra­za ne bi ši­ri­la?
– Za po­če­tak, do­bro usi­saj­te sve te­pi­he i mebl, a ke­su od usi­si­va­ča ba­ci­te. Po­do­ve i na­mje­štaj pre­bri­ši­te sred­stvom za dez­in­fek­ci­ju, a gar­de­ro­bu ko­ju je di­je­te no­si­lo ope­ri­te u veš ma­ši­ni na tem­pe­ra­tu­ri od naj­ma­nje 60 ste­pe­ni. Po­seb­no obra­ti­te pa­žnju na ka­pe i ša­lo­ve, kao i na jak­ne i duk­se­ri­ce sa ka­pu­lja­ča­ma. Na­i­me, va­ška mo­že da ži­vi do 72 sa­ta van ti­je­la do­ma­ći­na, pa bi zbog to­ga tre­ba­lo pa­žlji­vo tre­ti­ra­ti svu gar­de­ro­bu, a po­seb­no po­ste­lji­nu. Pli­ša­ne igrač­ke ta­ko­đe ope­ri­te na vi­so­koj tem­pe­ra­tu­ri, a ako to ni­je mo­gu­će sta­vi­te ih u tam­ne va­ku­um ke­se i dr­ži­te ta­ko od­lo­že­ne de­se­tak da­na. Mo­že­te, ta­ko­đe, da dr­ži­te pli­ša­ne igrač­ke i u za­mr­zi­va­ču naj­ma­nje če­ti­ri da­na. Če­šlje­ve i čet­ke ope­ri­te u ras­tvo­ru vre­le vo­de i sir­će­ta, a po­ste­lji­nu ope­ri­te na tem­pe­ra­tu­ri od 90 ste­pe­ni i po­tom oba­ve­zno is­pe­glaj­te. Ka­da za­vr­ši­te tret­man ukla­nja­nja va­ški i gnji­da, iz­no­va dez­in­fi­kuj­te ku­ću i oba­ve­zno pro­mi­je­ni­te po­ste­lji­nu. Ja­stuk dr­ži­te naj­ma­nje 24 sa­ta u za­mr­zi­va­ču ka­ko bi­ste spri­je­či­li mo­guć­nost raz­mno­ža­va­nja va­ški po za­vr­šet­ku tret­ma­na.
Po­sto­je li pri­rod­ni pre­pa­ra­ti ko­ji po­ma­žu u bor­bi pro­tiv va­ški i gnji­da?
– Po­sled­njih go­di­na lju­di se sve vi­še okre­ću upo­tre­bi ete­rič­nih ulja umje­sto far­ma­ce­ut­skim pre­pa­ra­ti­ma. Isti­na je da bilj­na ulja mo­gu da ugu­še va­ške, ali isto ta­ko va­žno je zna­ti da upo­tre­ba ete­rič­nih ulja po­go­du­je bo­ljem ve­zi­va­nju gnji­de za vla­si­šte, pa je iš­če­šlja­va­nje te­že, a sa­mim tim je i pro­ces li­je­če­nja za­ra­ze du­ži. S ob­zi­rom na to da su va­ške pa­ra­zi­ti ko­ji se br­zo ši­re, moj stav je da bi ih ipak tre­ba­lo tre­ti­ra­ti spe­ci­ja­li­zo­va­nim far­ma­ce­ut­skim šam­po­ni­ma ka­ko za­ra­za ne bi po­pri­mi­la raz­mje­re epi­de­mi­je.Sne­ža­na Mol­do­van

Pre­ven­ci­ja

Na tr­ži­štu po­sto­je pre­pa­ra­ti za pre­ven­ci­ju va­ški, kao i po­seb­ne gu­mi­ce za ko­su ko­je „tje­ra­ju” ove pa­ra­zi­te.
– Pro­iz­vo­di ko­ji ne sa­dr­že in­sek­ti­ci­de mo­gu da po­mog­nu u pre­ven­ci­ji, ali je naj­bo­lja pre­ven­ci­ja sva­ko­dnev­no de­talj­no iš­če­šlja­va­nje ko­se – is­ti­če dr Da­ni­lo­vić. – Ta­ko­đe, na­u­či­te di­je­te da ni­ko­me ne po­zajm­lju­je svo­ju ka­pu i šal, jer će­te ta­ko do­ne­kle sma­nji­ti mo­guć­nost za­ra­ze. Ipak, ap­so­lut­na za­šti­ta od va­šlji­vo­sti ne po­sto­ji, jer ovi pa­ra­zi­ti ne bi­ra­ju gdje će se na­sta­ni­ti.

Na­rod­ni pre­pa­ra­ti

Ne­str­plji­vi ro­di­te­lji ve­o­ma če­sto u bor­bi pro­tiv va­ški pri­mje­nju­ju na­rod­ne pre­pa­ra­te, bez upo­tre­be he­mi­ka­li­ja.
Is­ku­stva su raz­li­či­ta. Te­ra­pi­ja se spro­vo­di na tri kom­ple­men­tar­na na­či­na, sva­ko­dnev­no na­no­še­nje ete­rič­nih ulja na vla­si­šte, do­da­tak ete­rič­nih ulja u šam­po­nu, mje­ša­vi­na bilj­nih i ete­rič­nih ulja ko­ja se na­no­si na ko­su.
Ta­ko­đe, mo­že­te pro­ba­ti sa jed­na­kim ko­li­či­na­ma va­ze­li­na, ma­jo­ne­za i ma­slo­no­vog ulja. Na­ma­že­te na ko­su osta­vi­te pre­ko no­ći, ko­su za­šti­ti­te ka­pom za tu­ši­ra­nje, a uju­tru ope­ri­te ko­su, kao ina­če.
Mo­že­te opra­ti ko­su i sir­će­tom, ono će po­mo­ći da lak­še odvo­ji­te gnji­de sa vla­si. Is­pi­ra­nje ko­se sir­će­tom raz­bla­že­nim u vo­di pre­ven­tiv­no mo­že­te dje­lo­va­ti na pod­sta­na­re.
Uzmi­te jed­na­ke ko­li­či­ne li­mu­no­vig so­ka i ma­sla­ca pa ti­me pre­ma­ži­te ko­su. Osta­vi­te 20 se­kun­di i za­tim is­pe­ri­te.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"