Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2017-03-22
Boriti se za jaču Evropu Boriti se za Evropu, to znači braniti zajedničke vrijednosti, braniti evropske vrijednosti. Želimo da osposobimo Evropu za budućnost, onu Evropu koja nam je decenijama obezbjeđivala slobodu i stabilnost
Dan - novi portal
Autor: Zig­mar Ga­bri­jel


Evro­po, ro­đen­dan ti je! Pri­je 60 go­di­na, 25. mar­ta 1957. go­di­ne, osni­vač­ke dr­ža­ve su pot­pi­sa­le Rim­ske ugo­vo­re. Ovaj da­tum je su­štin­sko obi­ljež­je naj­u­spje­šni­jeg pro­jek­ta za slo­bo­du, mir i pro­spe­ri­tet ko­ji je svi­jet ika­da vi­dio!
To je po­vod za ra­dost.
Me­đu­tim, na­kon 60 go­di­na Evro­pe, na­la­zi­mo se na pre­kret­ni­ci. Fi­nan­sij­ska kri­za i od­nos pre­ma iz­bje­glič­kim to­ko­vi­ma ne­mi­li­ce su ot­kri­li sla­bo­sti pro­jek­ta evrop­skog uje­di­nje­nja. Za ne­ko­li­ko da­na će Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja slu­žbe­no pro­gla­si­ti na­mje­ru da na­pu­sti Evrop­sku uni­ju. To je znak za bu­đe­nje. Mo­ra­mo po­sti­ći do­go­vor o to­me šta nam Evro­pa zna­či, ku­da že­li­mo s na­šom Evro­pom i šta smo, u tu svr­hu, sprem­ni da ulo­ži­mo.
U to­me je pra­vi zna­čaj ove go­di­šnji­ce.
Pro­je­kat evrop­skog uje­di­nje­nja je da­nas iz­lo­žen ne­pri­ja­telj­skim sta­vo­vi­ma kao ri­jet­ko pri­je to­ga, iz­nu­tra i spo­lja, od stra­ne po­pu­li­sta ko­ji za­go­va­ra­ju na­iz­gled jed­no­stav­na r­je­še­nja, od stra­ne auto­kra­ta ko­ji za­zi­ru od na­ših vri­jed­no­sti. Svi oni že­le da raz­gra­de Evro­pu ili čak da je sru­še.
Za me­ne je ja­sno da je put evrop­skog uje­di­nje­nja pra­vi i je­di­ni put. Da se ne za­va­ra­va­mo: U ovom svi­je­tu po­tre­se­nom kri­za­ma, u ko­jem je ne­sta­lo to­li­ko čvr­stih uvje­re­nja, dr­ža­ve Evro­pe će bi­ti u sta­nju da uspje­šno bra­ne svo­je in­te­re­se i vri­jed­no­sti sa­mo ako go­vo­re jed­nim gla­som. Ni­jed­na ze­mlja Evro­pe, uklju­ču­ju­ći i Nje­mač­ku, to vi­še ne mo­že da uči­ni sa­ma. Za­jed­no nas je ne­u­po­re­di­vo vi­še i ne­u­po­re­di­vo smo ja­či ne­go zbir po­je­di­nač­nih dr­ža­va. Za­to se mo­ra­mo vi­še zbli­ži­ti.
Sto­ga 60. go­di­šnji­ca mo­ra da bu­de ja­san znak na­de, po­ziv na bor­bu za Evro­pu. Ne smi­je­mo osta­ti ni­je­mi ka­da se pri­zi­va kraj evrop­skog uje­di­nje­nja.
Bo­ri­ti se za Evro­pu, to zna­či bra­ni­ti za­jed­nič­ke vri­jed­no­sti, bra­ni­ti evrop­ske vri­jed­no­sti. Že­li­mo da ospo­so­bi­mo Evro­pu za bu­duć­nost, onu Evro­pu ko­ja nam je de­ce­ni­ja­ma obez­bje­đi­va­la slo­bo­du i sta­bil­nost. Vla­da­vi­na pra­va i de­mo­kra­ti­ja, me­đu­sob­na so­li­dar­nost i ra­zno­li­kost su ele­men­ti evrop­skog pro­jek­ta. To mo­ra­mo za­stu­pa­ti pre­ma spo­lja, isto ta­ko kao i pre­ma unu­tra.
Bo­ri­ti se za Evro­pu, to zna­či, ta­ko­đe, od­bra­ni­ti ono što je po­stig­nu­to. Raz­grad­nja na­še in­te­gra­ci­je nas ne vo­di ni­ku­da. Za­jed­no smo pre­va­zi­šli du­žnič­ku kri­zu. Ra­di­mo na to­me da svi u evro­zo­ni mo­gu gle­da­ti s op­ti­mi­zmom u bu­duć­nost, da se svu­gde ostva­ri no­vi rast i da sa po­ve­ća­njem bro­ja rad­nih m­je­sta na­sta­ju i no­ve per­spek­ti­ve. Za to će­mo mo­ra­ti da da­lje pro­du­bi­mo Eko­nom­sku i Ca­rin­sku uni­ju, ne da bi­smo se ogra­di­li, ne­go za­to što smo, za­jed­nič­kom va­lu­tom, kraj­nje ti­je­sno po­ve­za­ni jed­ni s dru­gi­ma kao ni­ka­da pri­je.
Me­đu­tim, mo­ra­mo ići još da­lje: Isto­rij­ski za­da­tak ko­ji je pred na­ma je­ste da stvo­ri­mo bo­lju, ja­ču Evro­pu. Mo­ra­mo za­jed­no ula­ga­ti u Evrop­sku uni­ju, ka­ko bi­smo ospo­so­bi­li naj­va­žni­ji pro­je­kat mi­ra i pro­spe­ri­te­ta na­šeg do­ba za bu­duć­nost.
Pr­vo, u evrop­skoj spolj­noj i bez­bjed­no­snoj po­li­ti­ci: Vri­je­me je da se od­u­sta­ne od pred­sta­ve da mi u Evro­pi ne sno­si­mo sa­mi od­gor­nost za svo­ju bez­bjed­nost. Is­prav­na je re­če­ni­ca da Evro­pa ko­nač­no mo­ra od­ra­sti. Part­ner­stvo sa SAD-om i NA­TO-om te­me­lji su tran­sa­tlant­ske za­jed­ni­ce. Me­đu­tim, Evrop­ska uni­ja mo­ra bi­ti u sta­nju da sa­mo­stal­no pre­va­zi­đe kri­ze i su­ko­be u svom su­sjed­stvu. Pr­vi ko­ra­ci su uči­nje­ni, dru­gi mo­ra­ju usli­je­di­ti.
Dru­go, po­treb­na nam je za­šti­ta spolj­nih gra­ni­ca EU ko­ja taj na­ziv za­i­sta za­slu­žu­je. Unu­tar EU su gra­ni­ce mno­go iz­gu­bi­le na zna­ča­ju. To je ve­li­čan­stve­no do­stig­nu­će, ali to je­su i ja­ke spolj­ne gra­ni­ce. Usred kri­za u na­šem su­sjed­stvu i iz­bje­glič­kih to­ko­va, vi­di­mo ko­li­ko je va­žna efi­ka­sna za­šti­ta na­ših gra­ni­ca. Ono­me ko­me Šen­gen ne­što zna­či, mo­ra ne­što da zna­či i za­šti­ta spolj­nih gra­ni­ca. Do­sta to­ga je već po­kre­nu­to, ali mo­ra­mo da uči­ni­mo vi­še. To je evrop­ski za­da­tak ko­ji se ti­če svih nas, a ne sa­mo onih me­đu na­ma ko­ji su naj­vi­še po­go­đe­ni.
Tre­će, Evro­pa mo­ra po­sta­ti bo­lja u obla­sti unu­tra­šnje bez­bjed­no­sti. Bor­ba pro­tiv te­ro­ri­zma pred­sta­vlja za­jed­nič­ki na­por. Tu mo­že­mo, tu mo­ra­mo po­sta­ti bo­lji, pu­tem bo­lje sa­rad­nje i po­ve­ća­ne raz­mje­ne. Cilj je da lju­di u Evro­pi ne mo­ra­ju ži­vje­ti u stra­hu, bi­lo u Bri­se­lu, Pa­ri­zu, Ber­li­nu ili na ne­kom dru­gom mje­stu. Slo­bo­da i bez­bjed­nost za­vi­se jed­na od dru­ge.
Če­tvr­to, mo­ra­mo če­šće da se pod­sje­ti­mo na či­nje­ni­cu da je evrop­sko obe­ća­nje uvi­jek bi­lo i obe­ća­nje pro­spe­ri­te­ta. Unu­tra­šnje tr­ži­šte je sko­ro svi­ma do­ni­je­lo pro­spe­ri­tet, i to za du­gi pe­ri­od. Me­đu­tim, pre­vi­še lju­di u Evro­pi ima osje­ćaj da vi­še ne pro­fi­ti­ra od za­jed­nič­ke Evro­pe, da ni­ko ne vo­di ra­ču­na o nji­ho­vim po­tre­ba­ma. Mo­ra­mo to ra­zu­mje­ti i ura­di­ti ne­što pro­tiv to­ga. Bo­ri­ti se za Evro­pu, sto­ga, za me­ne zna­či da tre­ba ja­ča­ti unu­tra­šnje tr­ži­šte i shva­ti­ti ozbilj­no so­ci­jal­nu di­men­zi­ju evrop­skog pro­jek­ta. Po­treb­ni su nam no­vi okvir­ni uslo­vi za rast i pro­spe­ri­tet. Dio to­ga su evrop­ske in­ve­sti­ci­je u di­gi­tal­nu in­fra­struk­tu­ru i u obra­zo­va­nje i na­u­ku. Ne­će­mo bi­ti ni ne­to-da­va­o­ci ni ne­to-pri­ma­o­ci, već će­mo svi bi­ti ne­to-do­bit­ni­ci Evro­pe, uko­li­ko us­pi­je­mo da bo­lje is­ko­ri­sti­mo sred­stva i ako su isto­vre­me­no svi sprem­ni da po­kre­nu po­treb­ne re­for­me za odr­ža­va­nje kon­ku­rent­no­sti.
Že­li­mo da sta­ne­mo ra­me uz ra­me da bi se iz Ri­ma po­slao sig­nal: Mi, Evro­plja­ni, pri­hva­ta­mo se po­sla, za­la­že­mo se za Evro­pu, že­li­mo je uči­ni­ti bo­ljom! Us­pje­će­mo u to­me ako se ne da­mo obes­hra­bri­ti, ako od­luč­no i sa­mo­u­vje­re­no ob­no­vi­mo evrop­ski duh, ako se svi uklju­či­mo i ako pre­i­spi­ta­mo i ne­ka od na­ci­o­nal­nih ras­po­lo­že­nja.
Nje­mač­ka je sprem­na za to.
(Autor je mi­ni­star vanj­skih po­slo­va SR Nje­mač­ke)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"