Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton - datum: 2016-10-08 ZAVJERENIČKE ORGANIZACIJE, KREATORI NOVOG SVJETSKOG PORETKA
Planovi i strategija Komiteta 300
Dan - novi portal
PIŠE: MILjAN STANIŠIĆ

Dr Džon Kol­man iz­no­si ci­lje­ve Ko­mi­te­ta 300, te taj­ne, za­vje­re­nič­ke, eli­ti­stič­ke i sa­ta­ni­stič­ke za­jed­ni­ce, ko­ja je umje­sto Go­spo­da Bo­ga u cen­tar po­sta­vi­la so­to­nu, đa­vo­la, Lu­ci­fe­ra. Na­mje­ra i svr­ha Ko­mi­te­ta 300 je da re­a­li­zu­ju svo­je pla­no­ve ka­ko bi lju­di mo­ra­li da ih pri­hva­te, a oni se od­no­se na: svjet­sku vla­du i je­din­stve­ni mo­ne­tar­ni si­stem pod vla­šću oli­gar­ha, ko­ji se bi­ra­ju iz­me­đu se­be. U toj svjet­skoj za­jed­ni­ci dra­stič­no bi se sma­nji­vao broj sta­nov­ni­ka ta­ko što bi se ogra­ni­čio broj ro­đe­ne dje­ce, za­tim la­bo­ra­to­rij­ski stvo­re­nim i or­ga­ni­zo­va­nim smr­to­no­snim epi­de­mi­ja­ma ko­je će bi­ti la­ko pre­no­si­ve, po­tom i ra­to­vi­ma, gla­đu, sve dok se broj sta­nov­ni­ka dra­stič­no sma­nji i sve­de na one ko­ji će po­dr­ža­va­ti i ko­ri­sti­ti svjet­skoj vla­di. Ne­će bi­ti par­la­men­ta­ri­zma i de­mo­kra­ti­je, već će se vla­da­ri bi­ra­ti iz­me­đu se­be, pa će po­sto­ja­ti sa­mo vla­da­ri i pot­či­nje­ni. Za­ko­ni će bi­ti jed­no­bra­zni, cen­tra­li­zo­va­ni u svjet­ski sud, kao i po­li­cij­ske sna­ge svjet­ske vla­de i svjet­ska voj­ska. Po­slu­šni će bi­ti na­gra­đi­va­ni, a oni ko­ji se bu­du bu­ni­li bi­će ži­go­sa­ni. Hri­šćan­stvo bi u ta­kvom si­ste­mu bi­lo je­res i pro­šlost, a sa­ta­ni­zam, lu­ci­fe­ri­zam i vje­šti­ča­re­nje će bi­ti pri­zna­ti, kao i po­sta­ti dio škol­skog pro­gra­ma. Slo­bod­ni i de­mo­krat­ski kon­cep­ti će bi­ti uki­nu­ti, kao i nje­go­va­nje kul­tur­nih iden­ti­te­ta i raz­li­či­to­sti. Od­re­đe­no je da svi sta­nov­ni­ci bu­du ozna­če­ni iden­ti­fi­ka­ci­o­nim bro­jem, a po­da­ci će se na­la­zi­ti u glav­noj ba­zi po­da­ta­ka NA­TO-vog elek­tron­skog si­ste­ma u Bri­se­lu, ka­ko bi bi­li la­ko do­stup­ni.
Sva­ki po­je­di­nac će mo­ći da ku­pi od­re­đe­nu ko­li­či­nu nar­ko­ti­ka u pro­dav­ni­ca­ma. Upo­tre­ba dro­ge za kon­tro­lu uma bi­će oba­ve­zu­ju­ća, a ona će se na­la­zi­ti i u hra­ni i u vo­di, sa ili bez zna­nja po­je­din­ca. Tr­go­vi­nu dro­gom kon­tro­li­še Ko­mi­tet 300, od vr­ha pre­ma dnu, i iz to­ga cr­pe ogrom­nu moć. Bi­će otvo­re­ni lo­ka­li za dro­gu. Na taj na­čin lju­di bi bi­li sve­de­ni na ni­vo ži­vo­ti­nja, bez sop­stve­ne vo­lje, lič­no­sti i na taj na­čin bi bi­li la­ko kon­tro­li­sa­ni. Por­no­gra­fi­ja, ho­mo­sek­su­a­li­zam i le­zbej­stvo bi­će mak­si­mal­no pro­mo­vi­sa­ni. In­sti­tu­ci­ja bra­ka bi­će de­ro­gi­ra­na, a sta­ra­telj­stvo nad dje­com bi­će bri­ga usta­no­va, ka­ko bi ih još od ma­le­na in­dok­tri­ni­ra­li za svo­je po­tre­be. Svo bo­gat­stvo bi­će u ru­ka­ma čla­no­va Ko­mi­te­ta 300, a op­sta­nak i sud­bi­na čo­vje­čan­stva bi­će pot­pu­no ve­za­ne i za­vi­sne od svjet­ske vla­de. Pri­rod­na bo­gat­stva, po­ljo­pri­vre­da i dr. pri­vred­ne gra­ne bi­će stro­go pod in­ge­ren­ci­jom Ko­mi­te­ta 300 i nje­go­ve svjet­ske vla­de. Po­red ovih po­sto­je i još mno­štvo mje­ra ko­je su kre­a­to­ri iz Ko­mi­te­ta 300 i nji­ho­vih ogra­na­ka i or­ga­ni­za­ci­ja pla­ni­ra­li da re­a­li­zu­ju u svo­joj pro­jek­to­va­noj svjet­skoj vla­di.
Dr Džon Kol­man i po­me­nu­ti Ralf Eper­son, kao i mno­gi dru­gi auto­ri u te­žnji taj­nih za­vje­re­nič­kih dru­šta­va za stva­ra­njem No­vog svjet­skog po­ret­ka, o ko­ji­ma od ne­kih ci­lje­va je već bi­lo na­po­me­na, uvi­dje­li su da to vo­di u pro­past ci­vi­li­za­ci­je, pa su nji­ho­ve pla­no­ve jav­no obje­lo­da­nja­va­li, bez ob­zi­ra na ri­zi­ke ko­ji to no­se: „Pri­pad­ni­ci No­vog do­ba, hu­ma­ni­sti, ko­mu­ni­sti, ma­so­ni že­le jed­nu svjet­sku vla­du. Uvje­re­ni su da će nji­hov cilj usko­ro bi­ti po­stig­nut, jer oni stva­ra­ju uslo­ve ko­ji će ubi­je­di­ti lju­de da tre­ba da pri­hva­te svjet­sku vla­du, ka­da im bu­de po­nu­đe­na. Po­ro­di­ca; pra­vo na po­sje­do­va­nje pri­vat­ne svo­ji­ne; na­ci­o­nal­ne gra­ni­ce; pra­vo da se vje­ru­je u Bo­ga-stvo­ri­te­lja; sve će se ovo uni­šti­ti, jer svi­jet mo­ra da pri­hva­ti svjet­sku vla­du ko­ju po­dr­ža­va­ju pla­ne­ri unu­tar taj­nih dru­šta­va i no­vih vjer­skih gru­pa. Ne­pri­ja­telj je iden­ti­fi­ko­van. To ni­su cr­kve, po­ro­di­ca, na­ci­o­na­li­zam, od­no­sno par­ti­o­ti­zam, ni­ti je to pra­vo da se kla­nja­mo Bo­gu. Jed­no­stav­no, to je obo­ža­va­nje Lu­ci­fe­ra. Lu­ci­fer, `Bog` No­vog Svjet­skog Po­ret­ka, No­vo­ga Do­ba, ne­kih ko­mu­ni­sta i ne­kih ma­so­na, že­le da svi­je­tu do­ne­se još jed­nu svjet­sku re­li­gi­ju, za­sno­va­nu na vje­ro­va­nju u čo­vje­ka i neo­gra­ni­če­nu moć čo­vje­ko­vog uma. Sa­da je već mo­gu­će zna­ti šta će no­va svjet­ska vla­da i nje­na re­li­gi­ja po­nu­di­ti na­ro­di­ma svi­je­ta: – Ne­sta­nak po­ro­di­ce. Dje­cu će od­ga­ja­ti dru­štvo, pu­tem vla­de. Uki­da­nje pra­va na pri­vat­nu svo­ji­nu. Vla­da će bi­ti vla­snik ze­mlje i do­ba­ra. – Pra­vo slo­bod­ne vje­ro­i­spo­vi­je­sti ne­će po­sto­ja­ti. Vjer­ni­ci će bi­ti pod­vrg­nu­ti ri­go­ro­znom pre­va­spi­ta­va­nju. Oni ko­ji ne bu­du pro­mi­je­ni­li svo­ja vje­ro­va­nja bi­će smje­šte­ni u kon­cen­tra­ci­o­ne lo­go­re ili jed­no­stav­no ubi­je­ni, jer će obo­ža­va­nje Bo­ga po­sta­ti zlo­čin. – Na­ci­o­nal­ne gra­ni­ce ne­će vi­še po­sto­ja­ti. Po­sto­ja­će jed­na svjet­ska vla­da umje­sto grad­skih, okru­žnih, op­štin­skih i dr­žav­nih vla­sti. – Sve lič­ne od­lu­ke po­je­di­na­ca do­no­si­će dru­gi. Čo­vjek vi­še ne­će mo­ći da od­lu­ču­je sa kim će se dru­ži­ti, na po­slu u do­bro­volj­nim i dru­štve­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma... Sve što nam pre­o­sta­je je da pro­na­đe­mo one ko­ji to ne­će pri­hva­ti­ti. Jer, u su­prot­nom, sa­mo će nji­ho­vi `vjernici` pre­o­sta­ti da ži­ve u ta­kvom svi­je­tu uko­li­ko lju­di do­bre vo­lje, svu­da u svi­je­tu, ne uči­ne ne­što da to spri­je­če”.
(Na­sta­vi­će se)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"