Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton - datum: 2016-10-07 ZAVJERENIČKE ORGANIZACIJE, KREATORI NOVOG SVJETSKOG PORETKA
Džordž Buš u službi komiteta 300
Dan - novi portal
PIŠE: MILjAN STANIŠIĆ

Kao što je na­ve­de­no, is­tak­nu­ti pri­pad­ni­ci za­vjer­nič­kih or­ga­ni­za­ci­ja in­fil­tri­ra­li su se u naj­zna­čaj­ni­je in­sti­tu­ci­je dr­ža­va, me­đu ko­ji­ma i na pred­sjed­nič­kim po­lo­ža­ji­ma, a bi­li su dio vođ­stva Ko­mi­te­ta 300, spro­vo­de­ći nji­ho­vu po­li­ti­ku: „Da li ste ika­da vi­dje­li kra­lji­cu Eli­za­be­tu II ka­ko otva­ra sjed­ni­cu bri­tan­skog par­la­men­ta? Ta­da, u pu­nom pla­nu, vi­di­te pred­sjed­ni­cu Ko­mi­te­ta 300! Da li ste ika­da gle­da­li čin pre­u­zi­ma­nja du­žno­sti pred­sjed­ni­ka Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va? Ta­da, u pu­nom pla­nu, vi­di­te još jed­nog čla­na Ko­mi­te­ta 300”. (dr Džon Kol­man, n.d.) Jed­nog od ta­kvih pred­sjed­ni­ka SAD, Džor­dža Bu­ša, ozna­ča­va dr Kol­man: „Pred­sjed­nik Buš ne iz­gle­da kao po­kor­ni slu­ga pa­ra­lel­ne vla­de gor­njeg slo­ja, ali, ne daj­te se za­va­ra­ti – on je ista ne­man kao one što ih vi­đa­mo u fil­mo­vi­ma stra­ve i uža­sa... Pra­ve ne­ma­ni no­se po­slov­na odi­je­la i svo­jim li­mu­zi­na­ma od­la­ze na Ka­pi­tol Hil... Ti lju­di su svi­ma pred oči­ma... Ti lju­di su slu­ge svjet­ske vla­de – No­vog svjet­skog po­ret­ka”. On na­vo­di i mon­stru­o­zne na­red­be i zlo­či­ne ovog biv­šeg pred­sjed­ni­ka SAD, ko­ji je: „La­žnu kri­zu na­sta­lu zbog ne­ljud­skog od­no­sa pre­ma irač­kim ta­o­ci­ma sta­vio u ru­ke in­sti­tu­ci­je zva­ne Ko­mi­tet 300, či­taj: Me­đu­na­rod­nog su­da prav­de u Ha­gu, u Ho­lan­di­ji... Pred­sjed­nik Buš je na­re­dio bru­tal­ni po­kolj 150.000 irač­kih voj­ni­ka ko­ji su se vra­ća­li u Irak u kon­vo­ju voj­nih ka­mi­o­na sa bi­je­lim za­sta­va­ma, a na osno­vu od­re­da­ba Že­nev­ske kon­ven­ci­je o ob­u­sta­vi va­tre i po­vla­če­nju. Za­mi­sli­te užas irač­kih voj­ni­ka ko­je su, upr­kos to­me što su ma­ha­li bi­je­lim za­sta­va­ma, po­ko­si­li ame­rič­ki bom­bar­de­ri. Na jed­nom dru­gom di­je­lu ra­ti­šta 12.000 irač­kih voj­ni­ka je ži­vo za­ko­pa­no u sop­stve­nim ro­vo­vi­ma. Ni­je li to mon­stru­o­zan čin u naj­du­bljem smi­slu ri­je­či? Od ko­ga je pred­sjed­nik Buš do­bio na­re­đe­nje da po­stu­pa na ta­ko mon­stru­o­zan na­čin? Do­bio ga je od Kra­ljev­skog in­sti­tu­ta za me­đu­na­rod­ne po­slo­ve (RI­IA), ko­ji je, opet, do­bio na­lo­ge Ko­mi­te­ta 300”. Bez­du­šnu, ti­ran­sku po­li­ti­ku Bu­ša u stva­ra­nju No­vog svjet­skog po­ret­ka na­sta­vi­li su i bu­du­ći pred­sjed­ni­ci SAD, što je, po­red osta­lih, po­zna­ta i nji­ho­va ulo­ga u ras­tu­ra­nju Ju­go­sla­vi­je i gra­đan­skom ra­tu ko­ji je usled to­ga na­stao, uža­sa­va­ju­ćim i sa­ta­ni­stič­kim bom­bar­do­va­nji­ma srp­skih kra­je­va, ali i naj­no­vi­ja de­ša­va­nja u ko­ji­ma su žr­tve po­je­di­ne arap­ske ze­mlje (Av­ga­ni­stan, Li­bi­ja, Egi­pat i dr., kao i naj­no­vi­ja de­ša­va­nja i uža­san rat u Si­ri­ji), od ko­jih su ne­ke od njih jed­ne od ko­li­jev­ki sta­re ci­vi­li­za­ci­je. Dr Kol­man ot­kri­va stra­te­gi­ju i pro­gram Ko­mi­te­ta 300 i nje­go­vih po­dor­ga­ni­za­ci­ja, na osno­vu ko­je­ga pla­na te­že da ostva­re svo­je na­mje­re: „Ko­mi­tet 300 je već do­nio od­lu­ku da svi­jet mo­ra da bu­de ma­nji i bo­lji, tj. do­nio je svo­ju za­mi­sao ‘mno­go bo­ljeg svi­je­ta’. Bes­ko­nač­no mno­go ‘bes­ko­ri­snih iz­je­li­ca’, ko­ji tro­še pri­rod­na bo­gat­stva, ko­ja ni­su ne­is­crp­na, tre­ba eli­mi­ni­sa­ti. In­du­strij­ski raz­voj uti­če na po­rast bro­ja sta­nov­ni­štva. Za­to je po­treb­no pot­ko­pa­ti Bož­ju za­po­vi­jest lju­di­ma da se raz­mno­ža­va­ju i da na­se­lja­va­ju ze­mlju. Za to su bi­li po­treb­ni: na­pad na hri­šćan­stvo, la­ga­ni ali si­gu­ran ras­pad in­du­strij­skih dr­ža­va-na­ci­ja, uni­šte­nje sto­ti­na mi­li­o­na lju­di, ko­je Ko­mi­tet 300 na­zi­va ‘vi­škom sta­nov­ni­štva’, ukla­nja­nje bi­lo kog dr­žav­ni­ka ko­ji bi se usu­dio da sta­ne na put Ko­mi­te­to­vog glo­bal­nog pla­na za po­sti­za­nje na­ve­de­nih ci­lje­va”. Da­lje se na­vo­di da Ko­mi­tet 300 ima 40 po­zna­tih ogra­na­ka, i ve­li­ki broj po­do­gra­na­ka i or­ga­ni­za­ci­ja u te­žnji da za­vla­da svi­je­tom, uda­ra­ju­ći na „sa­me te­me­lje ci­vi­li­zo­va­nog, na­pred­nog svi­je­ta, sa­zda­nog na slo­bo­di po­je­din­ca, po­seb­no ona­kvoj ka­kva je for­mu­li­sa­na u Usta­vu Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va”. (Dr Džon Kol­man).
Dr Džon Kol­man tvr­di da je je­di­ni na­čin da se spri­je­či po­gub­no dje­lo­va­nje i ostva­ri­va­nje ci­lje­va taj­nih, za­vje­re­nič­kih dru­šta­va, da se oni jav­no de­mi­sti­fi­ku­ju, obje­lo­da­ne nji­ho­va ime­na, dje­lo­va­nje, po­ve­za­nost sa ra­znim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i iz­no­še­nje iden­ti­te­ta nji­ho­vih no­si­la­ca: „Je­di­ni na­čin na ko­ji mo­že­mo da se uhva­ti­mo u ko­štac sa stvar­no­šću za­vje­re­nič­kih uspje­ha je taj da na­bro­ji­mo i opi­še­mo taj­na dru­štva, čel­ne or­ga­ni­za­ci­je, vla­di­ne agen­ci­je, ban­ke, osi­gu­ra­va­ju­ća dru­štva, mul­ti­na­ci­o­nal­ne kom­pa­ni­je, naft­ne kom­pa­ni­je i sto­ti­ne hi­lja­da te­la, or­ga­ni­za­ci­ja, udru­že­nja, či­ji su vo­de­ći lju­di čla­no­vi Ko­mi­te­ta 300 – vr­hov­nog za­po­ved­nog ti­je­la ko­je vla­da svi­je­tom već naj­ma­nje sto­ti­nu go­di­na, zna­či i dan da­nas”. Ve­o­ma va­žnu ulo­gu u to­me po­sled­njih de­ce­ni­ja igra Sje­ver­no­a­tlan­ski sa­vez (NA­TO), a dva moć­na ogran­ka Ko­mi­te­ta 300: Rim­ski klub, ko­ji pred­sta­vlja iz­vr­šno ti­je­lo Ko­mi­te­ta 300 i nje­mač­ki fond Mar­šal, oba dje­lu­ju pod NA­TO „ki­šo­bra­nom”. Ve­ći­na iza­sla­ni­ka Rim­skog klu­ba se re­gru­tu­ju iz NA­TO-a, dok je je­dan broj vo­de­ćih čla­no­va Ko­mi­te­ta 300 za­u­zi­mao vi­so­ke po­lo­ža­je u NA­TO-u. Ta­vi­stok in­sti­tut, kao zna­ča­jan ogra­nak Ko­mi­te­ta 300, osno­vao je Sje­ver­no­a­tlant­ski sa­vez (NA­TO), a je­dan od nje­go­vih fi­nan­si­je­ra je taj­na or­ga­ni­za­ci­ja, nje­mač­ki fond Mar­šal.
Na­sta­vi­će se

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"