Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana ĐUKANOVIĆEVO POVLAČENJE SA MJESTA PREMIJERA OBILJEŽENO NJEGOVIM ENORMNIM BOGAĆENJEM I SIROMAŠENJEM GRAĐANA
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner Milo Đukanović prije dolaska na vlast nije imao imovinu. Živio je kod roditelja u blizini autobuske stanice u Podgorici, a nakon toga je sa suprugom Lidijom bio podstanar u Dalmatinskoj ulici u glavnom gradu Odlazeći premijer sada ima tri firme koje imaju višemilionsku vrijednost. U vlasništvu Đukanovićeve firme Univerzitats je poslovna zgrada od 16.438 metara kvadratnih, garaža od 3.185 i zemljište od 12.038 kvadrata. U Budvi se na njegovu firmu Global Montenegro vodi zemljište od 20.130 m2, dok je u vlasništvu Kapital investa „audi A6” .
Dan - novi portal
Od­la­ze­ći per­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić ste­kao je vi­še­mi­li­on­ski vri­jed­nu imo­vi­nu od ka­da je na vla­sti, dok s dru­ge stra­ne sve ve­ći broj gra­đa­na ži­vi u si­ro­ma­štvu. Đu­ka­no­vić kra­jem osam­de­se­tih ni­je imao imo­vi­nu, od­no­sno ži­vio je kod ro­di­te­lja u bli­zi­ni auto­bu­ske sta­ni­ce u Pod­go­ri­ci, a na­kon to­ga je sa su­pru­gom Li­di­jom bio pod­sta­nar u Dal­ma­tin­skoj uli­ci u glav­nom gra­du. Na­kon 27 go­di­na vla­da­vi­ne po­stao je je­dan od naj­bo­ga­ti­jih lju­di u dr­ža­vi.
Pre­ma zva­nič­nim do­ku­men­ti­ma, od­la­ze­ći pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić i nje­gov sin Bla­žo vla­sni­ci su pet fir­mi, 1.488 kva­dra­ta ze­mlji­šta, 459 me­ta­ra kva­drat­nih po­slov­nog pro­sto­ra. Po­sje­du­ju i 385 me­ta­ra kva­drat­nih stam­be­nog pro­sto­ra i 31 kva­drat ne­stam­be­nog, kao i 70 me­ta­ra kva­drat­nih ru­še­vi­na, a svu ovu imo­vi­nu vi­še­mi­li­on­ske vri­jed­no­sti, za ko­ju po­sto­ji do­ku­me­ne­ta­ci­ja, ste­kli su od ka­ko se sta­ri­ji Đu­ka­no­vić na­la­zi na ključ­nim funk­ci­ja­ma u dr­ža­vi. Na­kon do­la­ska na vlast, Đu­ka­no­vić je ste­kao enorm­no bo­gat­stvo, a od­no­si se sa­mo na ono ko­je je zva­nič­no pri­ja­vlje­no.
Pre­ma po­da­ci­ma u ko­je je „Dan” imao uvid, znat­no uve­ća­nje imo­vi­ne Đu­ka­no­vić bi­lje­ži od 2006. go­di­ne, od ka­da po­či­nje da se ba­vi bi­zni­som, i to pri­lič­no uno­sno. Za tri mje­se­ca uspio je da osnu­je tri fir­me ko­je ima­ju vi­še­mi­li­on­sku imo­vi­nu i ko­je uspje­šno po­slu­ju.
Pr­va fir­ma ko­ju je osno­vao je­ste Uni­ver­zi­tats Pod­go­ri­ca, u okvi­ru ko­je ra­di pri­vat­ni Uni­ver­zi­tet „Do­nja Go­ri­ca” (UDG) sa vi­še fa­kul­te­ta. Kom­pa­ni­ja je osno­va­na 19. de­cem­bra 2006. go­di­ne. Đu­ka­no­vić u njoj ima 25 od­sto ka­pi­ta­la, a osim nje­ga osni­va­či su i bi­zni­smen To­mi­slav Če­le­bić i pro­fe­so­ri Ve­se­lin Vu­ko­tić i Dra­gan K. Vuk­če­vić.
Mje­sec i po ka­sni­je, 29. ja­nu­a­ra 2007. go­di­ne, Đu­ka­no­vić je sa svo­jim ku­mom Vu­kom Raj­ko­vi­ćem osno­vao fir­mu Glo­bal Mon­te­ne­gro. Njih dvo­ji­ca u ovoj kom­pa­ni­ji ima­ju po 50 od­sto udje­la.
Su­de­ći pre­ma po­da­ci­ma iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, rje­še­njem jav­nog iz­vr­ši­te­lja od 9. sep­tem­bra ove go­di­ne od­re­đe­no je iz­vr­še­nje upi­som, ple­nid­bom, pro­cje­nom i pro­da­jom udje­la Vu­ka Raj­ko­vi­ća, ko­ji već du­že vri­je­me ima pro­ble­ma sa na­pla­tom du­go­va i za­ple­nom imo­vi­ne.
Da je Đu­ka­no­vi­ću bi­znis do­bro kre­nuo po­ka­zu­je to što je na­kon mje­sec osno­vao još jed­nu fir­mu – Ka­pi­tal in­vest, ko­ja se ba­vi kon­sul­tant­skim ak­tiv­no­sti­ma u ve­zi s po­slo­va­njem i osta­lim upra­vlja­njem. U ovoj fir­mi ima 100 od­sto vla­sni­štva.
Pre­mi­jer je 2007. go­di­ne osno­vao još jed­nu kom­pa­ni­ju – Praj­ma­ri in­vest, ko­ja se ta­ko­đe ba­vi­la kon­sul­tant­skim ak­tiv­no­sti­ma u ve­zi s po­slo­va­njem i osta­lim upra­vlja­njem, a ko­ja je sa­da iz­bri­sa­na iz Cen­tral­nog re­gi­stra Pri­vred­nog su­da. Imao je i agen­ci­ju za ne­kret­ni­ne Se­lekt in­vest­ment, ko­ja je ta­ko­đe iz­bri­sa­na iz pri­vred­nog re­gi­stra.
Pre­ma po­da­ci­ma iz imo­vin­skog kar­to­na, Đu­ka­no­vić ima stan u luk­su­znom pod­go­rič­kom na­se­lju Go­ri­ca C, či­ja je po­vr­ši­na 187 kva­dra­ta. Dio te ne­kret­ni­ne ot­ku­pio je od Vla­de. Vla­snik je i pa­šnja­ka 6. kla­se od 805 me­ta­ra kva­drat­nih, li­va­da 5. kla­se po­vr­ši­ne 243 me­ta­ra kva­drat­nih i pa­šnja­ka 5. kla­se od 440 kva­dra­ta. Ove ne­po­kret­no­sti, ko­je se na­la­ze u Nik­ši­ću, ste­kao je ku­po­vi­nom, uz ot­pla­tu na ra­te. Na nje­go­vo ime vo­de se i ru­še­vi­ne ra­znih obje­ka­ta od 30 i 40 me­ta­ra kva­drat­nih.
U vla­sni­štvu nje­go­ve fir­me Uni­ver­zi­tats na­la­zi se i po­slov­na zgra­da od 16.438 kva­dra­ta, ga­ra­ža od 3.185 i ze­mlji­šte od 12.038 kva­dra­ta. U Bu­dvi je nje­go­va fir­ma Glo­bal Mon­te­ne­gro vla­snik ze­mlji­šta pod hi­po­te­kom od 20.130 kva­dra­ta, dok se na Ka­pi­tal in­vest vo­di „audi A6”.
Bi­zni­som se uspje­šno ba­vi i nje­gov na­sled­nik Bla­žo. On ima po 50 od­sto ak­ci­ja u dvi­je fir­me – BB Hi­dro, ko­ja se ba­vi pro­iz­vod­njom elek­trič­ne ener­gi­je, i BB So­lar, či­ja je dje­lat­nost po­sta­vlja­nje elek­trič­nih in­sta­la­ci­ja.
BB Hi­dro re­gi­stro­va­na je 20. mar­ta 2014. sa ka­pi­ta­lom od jed­nog eura. Sa istim ka­pi­ta­lom osno­vao je i dru­gu fir­mu BB So­lar. Ona je u CRPS-u re­gi­stro­va­na 24. ju­na 2011. Su­vla­snik u obje fir­me je Ivan Bur­za­no­vić.
Bla­žo Đu­ka­no­vić ima i dva po­slov­na pro­sto­ra u Pod­go­ri­ci od 412 i 47 kva­dra­ta. On je ovaj pro­stor do­bio na po­klon od stri­ca Aca Đu­ka­no­vi­ća. Na Ža­blja­ku po­sje­du­je stan od 124 kva­dra­ta, pot­kro­vlje od 75 i ga­ra­žu od 17 me­ta­ra kva­drat­nih.
A.O.


Pri­je 11 go­di­na imao sa­mo stan

Mi­lo Đu­ka­no­vić je 2005. go­di­ne, od ka­da je uve­de­na oba­ve­za da funk­ci­o­ne­ri jav­no ob­ja­vlju­ju imo­vin­ske kar­to­ne, pri­ja­vio da je od ne­po­kret­ne imo­vi­ne imao stan u Pod­go­ri­ci (ko­ji ima i da­nas). On je ta­da pri­ja­vio da mu je pla­ta 456 eura.
Na ime nje­go­ve su­pru­ge Li­di­je vo­dio se auto­mo­bil „pe­žo 306” iz 1996. go­di­ne, a njoj je mje­seč­na pla­ta bi­la 500 eura. Na ime nji­ho­vog si­na Bla­ža ta­da se ni­je vo­di­la ni­ka­kva imo­vi­na.


Li­di­ja do­bi­la na­sled­stvo

Đu­ka­no­vi­će­va su­pru­ga Li­di­ja pro­šle go­di­ne na­sli­je­di­la je po­ro­dič­nu stam­be­nu zgra­du od 121 kva­dra­ta i po­moć­nu od 12 me­ta­ra kva­drat­nih. U na­sled­stvo je do­bi­la i dvo­ri­šte od 500 kva­dra­ta, te li­va­du 2. kla­se od 157 i šu­mu 4. kla­se od 2.411 me­ta­ra kva­drat­nih. Na nje­no ime vo­di se i „audi A3”.


„Mla­di, li­je­pi i pa­met­ni”

An­ti­bi­ro­krat­ska re­vo­lu­ci­ja 1989. go­di­ne iz­nje­dri­la je po­li­tič­ku eki­pu na če­lu sa od­la­ze­ćim pre­mi­je­rom Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem. Pri­je 27 go­di­na, u ta­da­šnjem Ti­to­gra­du, 10. i 11. ja­nu­a­ra 1989. go­di­ne ot­po­čeo je pro­ces smje­ne ko­mu­ni­stič­kog ru­ko­vod­stva i na vlast su do­šli „mla­di, li­je­pi i pa­met­ni”.
Na­kon ras­pa­da DPS-a 1997. go­di­ne dio ak­te­ra AB re­vo­lu­ci­je na če­lu sa Đu­ka­no­vi­ćem pre­u­zeo je vlast, ko­ju dr­že i da­nas upr­kos kon­kret­nim op­tu­žba­ma da su na­vod­no umi­je­ša­ni u ko­rup­tiv­ne afe­re i da su po­ve­za­ni sa or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­na­lom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"