Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ODBIJA DA OBJAVI IMOVINSKE KARTONE PREMIJERA I ČLANOVA VLADE
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara Osim premijerovog, Agencija nije objavila imovinske kartone Zorana Pažina, Milice Pejanović Đurišić, Radoja Žugića, Branimira Gvozdenovića, Vladimira Kavarića, Ivana Brajovića, Petra Ivanovića, Pavla Goranovića, Budimira Šegrta, Suada Numanovića, Vujice Lazovića, Sanje Vlahović, Zorice Kovačević i Marije Vučinović
Dan - novi portal
Imovinu naj­zvuč­ni­jih ime­na cr­no­gor­ske po­li­ti­ke kri­ju od jav­no­sti, vje­ro­vat­no sa ci­ljem da se spri­je­če pro­vje­re – ocijenio je u izjavi za “Dan” Vuk Ma­raš
A
gen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), ko­jom upra­vlja Sre­ten Ra­do­njić, još nije objavila izvještaje o imovini i prihodima premijera, Mila Đukanovića i 14 ministara. Imovinski kartoni nijesu objavljeni ni za jed­nog biv­šeg ministra i dva pot­pred­sje­dni­ka Vla­de.
U NVO sek­to­ru sma­tra­ju da ova­kvim po­stup­ci­ma ASK po­ka­zu­je da ni­je oslo­bo­đe­na po­li­tič­kog uti­ca­ja i da sa­ma pod­ri­va bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je i su­ko­ba in­te­re­sa.
Na saj­tu ASK dosa­d je ob­ja­vljen iz­vje­štaj o imo­vi­ni i pri­ho­di­ma sa­mo za mi­ni­stra pro­svje­te Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća i biv­šeg čel­ni­ka Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, Ra­ška Ko­nje­vi­ća.
Na dru­goj stra­ni, ne­ma iz­vje­šta­ja za mi­ni­stra prav­de Zo­ra­na Pa­ži­na, od­bra­ne Mi­li­ce Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić, fi­nan­si­ja Ra­do­ja Žu­gi­ća, tu­ri­zma i odr­ži­vog raz­vo­ja Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća, eko­no­mi­je Vla­di­mi­ra Ka­va­ri­ća, sa­o­bra­ća­ja Iva­na Bra­jo­vi­ća, po­ljo­pri­vre­de Pe­tra Iva­no­vi­ća. Ta­ko­đe, po­da­ta­ka ne­ma ni za mi­ni­stra kul­tu­re Pa­vla Go­ra­no­vi­ća, zdra­vlja Bu­di­mi­ra Še­gr­ta, ljud­skih i ma­njin­skih pra­va Su­a­da Nu­ma­no­vi­ća, in­for­ma­ci­o­nog dru­štva Vu­ji­cu La­zo­vi­ća, na­u­ke Sa­nju Vla­ho­vić i ministra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Zo­ri­cu Ko­va­če­vić. Iz­vje­šta­ja o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni to­kom 2015. ne­ma ni za pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i ko­or­di­na­to­ra ra­da Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Du­ška Mar­ko­vi­ća, kao ni biv­šeg mi­ni­stra di­plo­ma­ti­je Igo­ra Luk­ši­ća. Imovinski kartoni nijesu objavljeni ni za mi­ni­star­ku bez port­fe­lja Ma­ri­ju Vu­či­no­vić i pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de za re­gi­o­nal­ni raz­voj Ra­fe­ta Hu­so­vi­ća.
Funk­ci­o­ne­ri su bi­li u oba­ve­zi da do 31. mar­ta do­sta­ve iz­vje­šta­je, a ASK još ni­je ob­ja­vi­la po­dat­ke za naj­i­stak­nu­ti­je funkcionere.
Di­rek­tor Mo­ni­to­ring pro­gra­ma MANS-a Vuk Ma­raš u iz­ja­vi za „Dan” ka­zao je da je Sre­te­nu Ra­do­nji­ću po­šlo za ru­kom ne­što što ni­je uspio ni biv­ši pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa Slo­bo­dan Le­ko­vić, a to je da obe­smi­sli si­stem pri­ja­vlji­va­nja imo­vi­ne.
– Ra­do­njić je una­pri­je­dio teh­ni­ku skri­va­nja iz­vje­šta­ja od oči­ju jav­no­sti. U Skup­šti­ni hva­li funk­ci­o­ne­re ka­ko su ured­no pre­da­li imo­vin­ske kar­to­ne, ali na dru­goj stra­ni gra­đa­ni, me­di­ji i NVO sek­tor ne mo­gu da ih vi­de jer ih ne­ma na saj­tu. Oči­gled­no zbog Ra­do­nji­će­vog ne­ma­ra ka­ko bi se svi­ma one­mo­gu­ći­lo da se ba­ve imo­vi­nom funk­ci­o­ne­ra – upo­zo­rio je Ma­raš.
Po­ru­ču­je da Ra­do­njić ci­lja­no kri­je po­dat­ke, jer je jav­nost za­in­te­re­so­va­na za pro­mje­ne u imo­vi­ni funk­ci­o­ne­ra u po­sled­njoj go­di­ni.
– On že­li da se o toj te­mi što ma­nje go­vo­ri. Zna­či, ima­mo si­tu­a­ci­ju da di­rek­tor ko­ji tre­ba da se bo­ri pro­tiv ko­rup­ci­je pod­ri­va sa­mu tu bor­bu kroz ne­tran­spa­ren­tan rad. Imovinu naj­zvuč­ni­jih ime­na cr­no­gor­ske po­li­ti­ke, kri­je jav­no­sti, vje­ro­vat­no sa ci­ljem da se spri­je­če pro­vje­re – ka­zao je Ma­raš.
Pre­ma ocje­ni Ni­ko­le Đo­no­vi­ća, iz Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje, za si­tu­a­ci­ju u ko­joj se na­la­zi ASK su is­klju­či­vo od­go­vor­ni do­no­si­o­ci od­lu­ka ko­ji su svje­sno i kre­a­tiv­no tu­ma­či­li oba­ve­zu da Agen­ci­ja mo­ra bi­ti funk­ci­o­nal­na od 1. ja­nu­a­ra, i ti­me us­po­ri­li pro­ces kon­sti­tu­i­sa­nja an­ti­ko­rup­cij­ske in­sti­tu­ci­je, ko­ji još tra­je. Đo­no­vić ka­že da je či­nje­ni­ca da no­vi na­čin evi­den­ci­je i pod­no­še­nja imo­vin­skih kar­to­na pro­iz­vo­di ka­šnje­nja ali je za oče­ki­va­ti da ne­ko pre­u­zme od­go­vor­nost zbog to­ga.
– Ako su funk­ci­o­ne­ri za­ka­sni­li sa pri­ja­va­ma, on­da ASK tre­ba da sa­op­šti ko­li­ko je po­stu­pa­ka po­kre­nu­la za pre­kr­šaj. Ako je, pak, za­ka­zao no­vi si­stem pod­no­še­nja po­da­ta­ka, ASK tre­ba ja­sno da pre­u­zme od­go­vor­nost i sa­op­šti ko­ji su pro­ble­mi, za­što se oni ja­vlja­ju, i ka­ko je to no­vi si­stem bo­lji od pret­hod­nog. Ova­kvim po­stup­ci­ma, na­ža­lost, ASK po­ka­zu­je da još ni­je oslo­bo­đe­na po­li­tič­kog uti­ca­ja – iz­ja­vio je Đo­no­vić za „Dan” .
On sma­tra da je od sa­mog osni­va­nja ASK pod pri­ti­skom ci­vil­nog sek­to­ra ka­ko bi da­la kon­kret­ne re­zul­ta­te. Đo­no­vić is­ti­če da ne mo­že­mo go­vo­ri­ti o nje­noj kon­trol­noj, pro­ak­tiv­noj i re­pre­siv­noj ulo­zi ako ni­je u sta­nju da od­go­vo­ri po­tre­ba­ma i bla­go­vre­me­no ob­ja­vi po­dat­ke.
– CGO je već upo­zo­ra­vao da ASK ni­je ušla sprem­na u ono što joj je pri­mar­ni za­da­tak, i mi će­mo na­sta­vi­ti da vr­ši­mo mo­ni­to­ring i pri­ti­sak ka­ko bi do­bi­li mjer­lji­ve re­zul­ta­te u bor­bi pro­tiv si­stem­ske ko­ru­pi­je u Cr­noj Go­ri – po­ru­ču­je Đo­no­vić.
M.S.

Di­rek­to­ra ne in­te­re­su­je za­kon
Pre­ma ocje­ni Bo­ži­da­ra Čo­la­ko­vi­ća iz Cen­tra za po­li­tič­ku edu­ka­ci­ju, pro­pu­sti ASK su ne­do­pu­sti­vi. On na­vo­di da od sve­ga za­ko­nom pred­vi­đe­nog, mje­sec po­sli­je is­te­ka za­kon­skog ro­ka za pre­da­ju iz­vje­šta­ja o imo­vi­ni, ima­mo sa­mo ri­ječ pr­vog čo­vje­ka Agen­ci­je da je 93 od­sto jav­nih funk­ci­o­ne­ra pod­ni­je­lo imo­vin­ske kar­to­ne.
– Na kon­sul­ta­tiv­nom sa­slu­ša­nju pred skup­štin­skim od­bo­rom, od sil­nih po­hva­la na ra­čun ra­da Agen­ci­je ni­je se ču­lo ni pi­ta­nje za­što ni­je uči­nje­no ono što je za­kon­ska oba­ve­za. Po­sta­vlja se pi­ta­nje da li je ne­što spri­je­či­lo še­fa Agen­ci­je da pri­ku­plje­ne in­for­ma­ci­je, po za­kon­skoj oba­ve­zi, ob­ja­vi, kao i da li se u či­ta­voj stva­ri za­pra­vo ra­di sa­mo o kon­tra­pro­duk­tiv­noj i ap­so­lut­no ne­po­treb­noj de­mon­stra­ci­ji „nad­mo­ći“ nad oni­ma u Agen­ci­ji ko­ji in­si­sti­ra­ju na na­sta­vlja­nju usta­no­vlje­ne prak­se i po­što­va­nju pro­ce­du­re, tj. o na­stav­ku su­ko­ba sa pred­stav­ni­ci­ma NVO sek­to­ra, ko­ji evi­dent­no po­sto­ji od po­če­ta­ka ra­da Agen­ci­je u sa­da­šnjem ob­li­ku. Či­ni se da se na­mjer­no sta­vlja do zna­nja da se ASK ne­će pri­dr­ža­va­ti za­ko­na kao „pi­jan plo­ta“– ka­že Čo­la­ko­vić.
On sma­tra da je po­seb­no zna­ko­vi­ta po­ru­ka po­sla­ta od­bi­ja­njem svih pri­go­vo­ra MANS-a, u ve­zi sa lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Tiv­tu.
– Op­šti je uti­sak da je ru­ko­vo­di­lac Agen­ci­je, uz po­dr­šku naj­ve­će par­ti­je, na pr­vom ko­ra­ku is­po­ljio pri­lič­nu sklo­nost ka im­pro­vi­za­ci­ji u oba­vlja­nju po­vje­re­nog mu po­sla, što sa­mo po se­bi ne uli­va po­vje­re­nje u ener­gič­ni­ju bor­bu sa ko­rup­ci­jom u na­red­nom pe­ri­o­du, upr­kos de­kla­ra­tiv­nom pri­hva­ta­nju pre­po­ru­ka iz iz­vje­šta­ja EK – re­kao je Čo­la­ko­vić za „Dan”.

Tvr­de da pra­te hro­no­lo­gi­ju
Iz ASK „Da­nu” je sa­op­šte­no da iz­vje­šta­je ob­ja­vlju­ju po re­du pri­sti­za­nja.
– Na in­ter­net stra­ni­ci Agen­ci­je do sa­da je ob­ja­vlje­no 1.077 iz­vje­šta­ja o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni jav­nih funk­ci­o­ne­ra. Do sa­da su ob­ja­vlje­ni iz­vje­šta­ji onih funk­ci­o­ne­ra ko­ji su ob­ra­đe­ni re­do­sle­dom ka­ko su do­sta­vlja­ni Agen­ci­ji. Iz­vje­šta­ji se sva­ko­dnev­no, na­kon ob­ra­de po­da­ta­ka, ob­ja­vlju­ju na in­ter­net stra­ni­ci, ne pre­ma ka­te­go­ri­ja­ma jav­nih funk­ci­o­ne­ra, već po re­do­sle­du ob­ra­đi­va­nja. Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je će ob­ja­vi­ti sve iz­vje­šta­je jav­nih funk­ci­o­ne­ra ko­ji su u za­kon­skom ro­ku do­sta­vlje­ni ovom or­ga­nu – ka­zao je di­rek­tor te in­sti­tu­ci­je Sre­ten Ra­do­njić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"