Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet TOKOM VASKRŠNJIH PRAZNIKA U SVIJETU
Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje Saborna crkva Svetog Save u Njujorku izgorela je u požaru koji ju je zahvatio samo nekoliko sati nakon što su vjernici u njoj prisustvovali vaskršnjoj liturgiji U Sidneju je izgorela makedonska crkva, a tom prilikom povrijeđena su dva vjernika i nekoliko vatrogasaca Požar je izbio u grčkoj pravoslavnoj crkvi u Melburnu, kao i u manastiru Valam u sjevernoj Rusiji
Dan - novi portal
To­kom vas­kr­šnjih pra­zni­ka iz­bi­la su če­ti­ri po­ža­ra u pra­vo­slav­nim sve­ti­nja­ma u Nju­jor­ku, Sid­ne­ju, Mel­bur­nu i u ma­na­sti­ru Va­lam na sje­ve­ru Ru­si­je. Ka­ko je sa­op­šti­la nju­jor­ška va­tro­ga­sna slu­žba, pra­vo­slav­na cr­kva u Nju­jor­ku bi­la je pra­zna ka­da je iz­bio po­žar ko­ji se br­zo pro­ši­rio i za­hva­tio ci­je­lo zda­nje na za­pad­noj 25. uli­ci u di­strik­tu Fla­ti­ron.
Star­je­ši­na cr­kve Đo­kan Maj­sto­ro­vić, re­kao je za RTS da je po­žar iz­bio oko 17 ča­so­va po lo­kal­nom vre­me­nu, od­no­sno oko 23 sa­ta po ov­da­šnjem vre­me­nu.
„To je naj­ža­lo­sni­ja vi­jest ko­ja se mo­gla do­go­di­ti, po­seb­no na da­na­šnji sve­ti ve­li­ki pra­znik. Iz kom­ši­lu­ka su pr­vo pri­mi­je­ti­li da se u cr­kvi ne­što do­ga­đa, po­zva­li su va­tro­ga­snu slu­žbu. Još uvi­jek se va­tro­ga­sna ko­la na­la­ze oko cr­kve i ga­še­nje još tra­je. Svi mi ko­ji ži­vi­mo u bli­zi­ni cr­kve eva­ku­i­sa­ni smo i ne mo­že­mo da pri­đe­mo bli­že od 200–300 me­ta­ra. Cr­kva je pot­pu­no iz­go­re­la, krov je pot­pu­no uni­šten, osta­li su sa­mo zi­do­vi. Vla­di­ka je bio ov­dje i on će oba­vi­je­sti­ti Pa­tri­jar­ši­ju”, re­kao je otac Maj­sto­ro­vić.
Va­tro­ga­sna slu­žba ob­ja­vi­la je da se sru­šio dio kro­va i da je struk­tu­ra zgra­de ne­sta­bil­na. Is­tra­ga o po­ža­ru je u to­ku, a po­li­ci­ja is­klju­ču­je mo­guć­nost te­ro­ri­stič­kog ak­ta.
Cr­kva, po­zna­ta i kao Ka­pe­la Troj­stva, sa­gra­đe­na je pred kraj 19. vi­je­ka po na­cr­tu ar­hi­tek­te Ri­čar­da Up­džo­na i gra­đe­na je u got­skom sti­lu.
Ne­ka­da je pri­pa­da­la pro­te­stant­skoj cr­kvi, ali ju je vla­di­ka Ni­ko­laj Ve­li­mi­ro­vić, uz po­moć vjer­ni­ka, ot­ku­pio za po­tre­be srp­ske za­jed­ni­ce. Hra­mu su vre­me­nom do­da­va­ni vi­zan­tij­ski ele­men­ti, po­stav­ši ar­hi­tek­ton­ski dra­gulj Nju­jor­ka.
Od pr­vih da­na 1944. go­di­ne, ka­da je osve­šta­na, cr­kva u Nju­jor­ku po­sta­la je srp­ski pra­vo­slav­ni mi­si­o­nar­ski cen­tar. U njoj se or­ga­ni­zu­ju i kul­tur­ne, obra­zov­ne i dru­štve­ne ak­tiv­no­sti. Od 1968. go­di­ne cr­kva Sve­tog Sa­ve na­la­zi se na li­sti nju­jor­ških zna­me­ni­to­sti.
Ve­li­ki po­žar ko­ji je za­hva­tio srp­sku pra­vo­slav­nu cr­kvu u Nju­jor­ku te­ma je broj­nih ame­rič­kih me­di­ja ko­ji uz fo­to­gra­fi­je i vi­deo-snim­ke va­tre­ne sti­hi­je, na­gla­ša­va­ju da je cr­kva iz­go­re­la na­kon us­kr­šnje slu­žbe. Ka­ko na­vo­di te­le­vi­zi­ja En-Vaj 1, is­tra­ži­te­lji po­ku­ša­va­ju da ot­kri­ju uzrok po­ža­ra.
Nju­jor­ška te­le­vi­zi­ja En-Vaj 1 (NY1) na­vo­di da is­tra­ži­te­lji va­tro­ga­sne slu­žbe is­tra­žu­ju uzrok po­ža­ra.
Pod na­slo­vom „Pla­men gu­ta srp­sku pra­vo­slav­nu cr­kvu na Men­het­nu”, „Nju­jork tajms” pi­še da je isto­rij­sku gra­đe­vi­nu ko­ja ima va­žnu ulo­gu u srp­skoj za­jed­ni­ci u Nju­jor­ku, pro­gu­tao pla­men sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što su vjer­ni­ci is­pu­ni­li klu­pe za vas­kr­šnju li­tur­gi­ju.
„Nju­jork dej­li njuz” ta­ko­đe pi­še o ve­li­kom po­ža­ru ko­ji se do­go­dio u srp­skoj pra­vo­slav­noj cr­kvi pod na­slo­vom „Va­tro­ga­sci se bo­re sa po­ža­rom ko­ji bi­je­sni u isto­rij­skoj pra­vo­slav­noj srp­skoj cr­kvi na Men­het­nu”.
List do­no­si iz­ja­vu cr­kve­nog ču­va­ra Slo­bo­da­na Lju­ben­ka ko­ji ka­že da je po­ku­šao da uga­si po­žar ali da ni­je uspio i da se na­gu­tao di­ma.
I na saj­tu Foks 5 udar­na vi­jest je po­žar u srp­skoj cr­kvi na Men­het­nu.
Pod na­slo­vom „Po­žar gu­ta cr­kvu u Nju­jor­ku”, Foks 5 pi­še da ne­ma te­že po­vri­je­đe­nih.
„Nju­jork post” vi­jest o po­ža­ru srp­ske cr­kve sta­vio je na na­slov­nu stra­nu uz na­slov „Sve­ti pa­kao, 161 go­di­nu sta­ra cr­kva iz­go­re­la”.
Taj list na­vo­di da su vjer­ni­ci uža­snu­to gle­da­li ka­ko go­ri cr­kva na­kon pro­sla­ve Vas­kr­sa. „Nju­jork post” pre­no­si iz­ja­vu Alek­sa Ve­li­ća da je mo­gu­će da su svi­je­će iza­zva­le po­žar.
„ABC njuz” na saj­tu, uz vi­deo i fo­to­gra­fi­je cr­kve ko­ja go­ri, pre­no­si i ri­je­či Maj­ka Ga­la­ge­ra, ra­dio vo­di­te­lja, ko­ji je na dru­štve­nim mre­ža­ma ob­ja­vio snim­ke po­ža­ra uz ko­men­tar „lju­di pla­ču, stra­vi­čan po­žar”.
„Vol strit žur­nal” ta­ko­đe je ob­ja­vio vi­jest da je cr­kva Sve­ti Sa­va u Nju­jor­ku iz­go­re­la i na­gla­ša­va da u ogrom­nom po­ža­ru, ko­ji su va­tro­ga­sci uspje­li da ob­u­zda­ju, ni­je bi­lo po­vri­je­đe­nih.
List pi­še da je po­žar iz­bio oko se­dam sa­ti uju­tru, ali da su va­tro­ga­sci pu­nih sat vre­me­na ga­si­li po­žar spo­lja da bi mo­gli da uđu u unu­tra­šnjost cr­kve.
Ve­li­ki po­žar za­hva­tio je srp­sku pra­vo­slav­nu cr­kvu na Men­het­nu u Nju­jor­ku, na dan ka­da pra­vo­slav­ni vjer­ni­ci pro­sla­vlja­ju Vas­krs.
U me­đu­vre­me­nu, go­re­le su još dvi­je pra­vo­slav­ne sve­ti­nje. Jak po­žar pot­pu­no je uni­štio ma­ke­don­sku cr­kvu u Sid­ne­ju, i tom pri­li­kom po­vri­je­đe­na su dva vjer­ni­ka i ne­ko­li­ko va­tro­ga­sa­ca, ja­vi­li su austra­lij­ski me­di­ji.
U Mel­bur­nu je iz­bio po­žar u grč­koj pra­vo­slav­noj cr­kvi, ko­ji je br­zo uga­šen. To­kom vas­kr­šnjih pra­zni­ka go­reo je i ma­na­stir Va­lam u sje­ver­noj Ru­si­ji.(RTS)

Nju­jor­ški va­tro­ga­sci: Po­žar u cr­kvi Sve­tog Sa­ve „sum­njiv”
Po­žar u ko­jem je iz­go­re­la cr­kva Sve­tog Sa­ve na Men­het­nu „sum­nji­vog” je­ po­rije­kla, re­kao je dru­gi čo­vjek nju­jor­ških va­tro­ga­sa­ca Majkl Ga­la.
Va­tra u ko­joj je iz­go­re­la cr­kva Sve­tog Sa­ve či­ni se mno­go in­ten­ziv­ni­jom od po­ža­ra iza­zva­nih svi­je­ća­ma, re­kao je Ga­la „Nju­jork po­stu”.
„Ni­smo bi­li od­mah u mo­guć­no­sti da od­re­di­mo uzrok po­ža­ra, zbog če­ga se vo­di kao sum­njiv”, re­kao je za­mje­nik še­fa nju­jor­ških va­tro­ga­sa­ca. (RTS)

Am­ba­sa­da SAD ža­li zbog srp­ske cr­kve na Me­nhet­nu
Ame­rič­ka am­ba­sa­da u Sr­bi­ji iz­ra­zi­la je ža­lje­nje zbog po­ža­ra u ko­jem je iz­go­re­la srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva Sve­tog Sa­ve na Men­het­nu.
„Tu­žne vi­je­sti nam do­la­ze iz Nju­jor­ka na ovaj ve­li­ki i sve­ti pra­znik. I po­red ve­li­kog na­po­ra 170 nju­jor­ških va­tro­ga­sa­ca srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva u cen­tru Men­het­na u Nju­jor­ku iz­go­re­la je u po­ža­ru ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je u njoj oko 700 vjer­ni­ka pro­sla­vi­lo vas­krs”, ob­ja­vlje­no je na
fej­sbuk stra­ni­ci am­ba­sa­de SAD u Be­o­gra­du.
„Sre­ćom žr­ta­va ne­ma, ali je na­ža­lost 166 go­di­na sta­ro zda­nje uni­šte­no. Am­ba­sa­da iz­ra­ža­va du­bo­ko ža­lje­nje po­vo­dom ove tu­žne vi­je­sti”, do­da­je se u sa­op­šte­nju am­ba­sa­de.
(RTS)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"