Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi PREMA NOVOJ SISTEMATIZACIJI, PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI U DOBROTI FALI 50 DOKTORA I TEHNIČARA
Čabarkapa Devet ljekara na 260 pacijenata Osjeća se nedostatak visokog i srednjeg medicinskog kadra, ali njegova popuna nije jednostavna, jer su ovoj ustanovi potrebni kadrovi sa iskustvom. Takođe, poželjno je da među osobljem bude veći broj muškaraca, koji na akutnim odjeljenjima i u sudskom odjeljenju mogu da zamijene obezbjeđenje – ističe Dragan Čabarkapa
Dan - novi portal
Di­rek­tor Spe­ci­jal­ne bol­ni­ce za psi­hi­ja­tri­ju „Do­bro­ta” u Ko­to­ru Dra­gan Ča­bar­ka­pa ka­zao je za „Dan” da o 260 pa­ci­je­na­ta bri­ne sa­mo de­vet lje­ka­ra spe­ci­ja­li­sta i da ima­ju ve­li­ke pro­ble­me u zbri­nja­va­nju no­vih pa­ci­je­na­ta zbog ne­do­stat­ka kre­ve­ta, ne­do­volj­nog bro­ja lje­ka­ra i pre­bu­ki­ra­no­sti usta­no­ve sud­skim i so­ci­jal­nim slu­ča­je­vi­ma, ko­jih ima pre­ko 150. Ča­ba­r­ka­pa is­ti­če da bol­ni­ca za psi­hi­ja­tri­ju u Ko­to­ru je­di­na spro­vo­di pri­sil­ne psi­hi­ja­trij­ske ho­spi­ta­li­za­ci­je.
– Ve­ći­na fo­ren­zič­kih pa­ci­jen­ata u Cr­noj Go­ri se tre­ti­ra u ovoj bol­ni­ci. Sud­sko odje­lje­nje ima 21 kre­vet, a u bol­ni­ci bo­ra­vi i do 70 ta­kvih pa­ci­jen­ta, zbog če­ga je neo­p­hod­na iz­grad­nja i for­mi­ra­nje sud­ske bol­ni­ce u Cr­noj Go­ri. Je­di­ni po­sje­du­je­mo odje­lje­nja za pro­du­že­no (hro­nič­no) li­je­če­nje, na ko­ji­ma se vr­ši vi­še­go­di­šnja ho­spi­ta­li­za­ci­ja pa­ci­je­na­ta. To su ta­ko­zva­ni „so­ci­jal­ni pa­ci­jen­ti”, ko­ji bi mo­gli bi­ti ot­pu­šte­ni iz bol­ni­ce, ali ne­ma­ju gdje da odu, a njih ima­mo pre­ko 100 i oni pred­sta­vlja­ju ve­li­ko ma­te­ri­jal­no op­te­re­će­nje za bol­ni­cu. Ova usta­no­va ima po­pu­nje­nost prak­tič­no 100 od­sto i to nam stva­ra ve­li­ke pro­ble­me u zbri­nja­va­nju i pri­je­mu no­vih pa­ci­je­na­ta, ko­jih u pro­sje­ku ima od 240 do 260 – re­kao je Ča­ba­ra­ka­pa.
Ka­ko je do­dao, osim akut­nih pa­ci­je­na­ta ko­je pri­ma do­bro­volj­no i pri­sil­no na osno­vu sud­skih od­lu­ka, Spe­ci­jal­na bol­ni­ca iz­vr­ša­va i sve mje­re bez­bjed­no­sti oba­ve­znog psi­hi­ja­trij­skog li­je­če­nja i ču­va­nja u zdrav­stve­noj usta­no­vi, kao i oba­ve­zno li­je­če­nje nar­ko­ma­na i al­ko­ho­li­ča­ra.
– Odje­lje­nje za bo­le­sti za­vi­sno­sti ima 21 kre­vet i to je je­di­no odje­lje­nje gdje po­sto­je kra­će li­ste če­ka­nja – is­ta­kao je Ča­bar­ka­pa.
Spe­ci­jal­na bol­ni­ca za psi­hi­ja­tri­ju, ka­ko je is­ta­kao, ima stru­čan i is­ku­san ka­dar, ko­ji či­ni de­vet spe­ci­ja­li­sta psi­hi­ja­ta­ra i ne­u­rop­si­hi­ja­ta­ra, osam lje­ka­ra na spe­ci­ja­li­za­ci­ji, je­dan sto­ma­to­log, šest psi­ho­lo­ga, dva de­fek­to­lo­ga, je­dan spe­ci­jal­ni pe­da­gog, dva rad­no­o­ku­pa­ci­o­na te­ra­pe­u­ta, dva so­ci­jal­na rad­ni­ka, je­dan far­ma­ce­ut­ski teh­ni­čar i 76 me­di­cin­skih teh­ni­ča­ra.
– Ukup­no ima­mo 109 me­di­cin­skih rad­ni­ka i sa­rad­ni­ka, 44 za­po­sle­nih ko­ji su ne­me­di­cin­ski ka­dar – ka­zao je Ča­bar­ka­pa.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pre­ma no­voj si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta, na ko­ju je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja da­lo sa­gla­snost, po­sto­ji mo­guć­nost za pri­jem još 50 za­po­sle­nih u na­red­nom pe­ri­o­du.
– Re­al­no bi bi­lo da se to po­pu­ni za pet go­di­na. Tre­nut­no bol­ni­ca ima sve­ga de­vet spe­ci­ja­li­sta psi­hi­ja­ta­ra i ne­u­rop­si­hi­ja­ta­ra, ta­ko da se tre­nut­no osje­ća ne­do­sta­tak tog ka­dra, ali ohra­bru­je či­nje­ni­ca da je osam lje­ka­ra na spe­ci­ja­li­za­ci­ji, i to se­dam iz op­šte psi­hi­ja­tri­je i je­dan iz dječ­je i ado­le­scent­ne psi­hi­ja­tri­je. Ka­ko već po­čet­kom na­red­ne go­di­ne oče­ku­je­mo da dva spe­ci­ja­li­zan­ta po­lo­že spe­ci­ja­li­stič­ki is­pit, ovaj pro­blem bi­će ubla­žen. Ta­ko­đe, osje­ća se i ne­do­sta­tak vi­so­kog i sred­njeg me­di­cin­skog ka­dra, ali nje­go­va po­pu­na ni­je jed­no­stav­na jer ovoj usta­no­vi su po­treb­ni ka­dro­vi sa is­ku­stvom za rad u ovoj spe­ci­fič­noj i de­li­kat­noj dje­lat­no­sti. Po­želj­no je da bu­de ve­ći broj mu­ška­ra­ca, ko­ji na akut­nim i sud­skom odje­lje­nju mo­gu da za­mi­je­ne obez­bje­đe­nje i slič­no, pa ni­je la­ko oda­bra­ti ade­kva­tan ka­dar, a mno­gi ni­je­su ni za­in­te­re­so­va­ni za rad u na­šoj usta­no­vi. Bit­no je ja­ča­nje psi­ho­so­ci­jal­ne slu­žbe i raz­voj rad­no­o­ku­pa­ci­o­nih ak­tiv­no­sti –na­gla­sio je Ča­bar­ka­pa.D.B.


Objek­ti sta­ri 43 go­di­ne

Ka­da je ri­ječ o pro­stor­nim i in­fra­struk­tur­nim objek­ti­ma u kru­gu bol­ni­ce, oni su ve­o­ma ogra­ni­če­ni, jer je po­sled­nji zna­čaj­ni­ji obje­kat sa­gra­đen 1974. go­di­ne, a kom­plet­na in­fra­struk­tu­ra je ve­o­ma za­star­je­la.
– Me­nadž­ment usta­no­ve, uz po­moć mno­gih do­na­to­ra i ma­njih pro­je­ka­ta, uz uče­šće Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje i uz po­dr­šku Mi­ni­star­stva zdra­vlja, ula­že na­po­re za po­bolj­ša­nje tih uslo­va, ta­ko da se od­re­đe­ne zna­čaj­ni­je re­kon­struk­ci­je oče­ku­ju već u na­red­noj go­di­ni, gdje bi se uklju­či­lo i Mi­ni­star­stvo prav­de, a na­da­mo se i Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja – ka­zao je Ča­bar­ka­pa.


Za­mi­je­ni­li apa­ra­te i ku­hi­nju

Ča­ba­ra­ka­pa je ka­zao da je u pro­te­kloj go­di­ni od do­na­ci­je am­ba­sa­de Ja­pa­na u iz­no­su od 60.000 eura na­ba­vlje­no no­vo sa­ni­tet­sko kom­bi vo­zi­lo, kao i pet EKG apa­ra­ta i tri ma­ši­ne za ve­še­raj i ku­hi­nju.
– Iz sred­sta­va pro­jek­ta „Bu­di od­go­vo­ran” u iz­no­su od 50.000 eura, adap­ti­ran je je­dan mon­ta­žni obje­kat za po­tre­be Dnev­ne bol­ni­ce, a iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta Fon­da u iz­no­su od 20.000 re­no­vi­ra­na ku­hi­nja. Oče­ku­je­mo da će­mo u na­red­nom pe­ri­o­du od do­na­ci­ja op­šti­na Ko­tor, Ti­vat, Bu­dva i H. No­vi za­mi­je­ni­ti je­dan dio do­tra­ja­le sto­la­ri­je i sa­ni­ra­ti naj­kri­tič­ni­je mo­kre čvo­ro­ve. Ta­ko­đe, uz po­moć CE­DI­SA pla­ni­ra­na je re­kon­struk­ci­ja bol­nič­ke tra­fo­sta­ni­ce, či­ji je ka­pa­ci­tet ma­li za do­stig­nu­tu po­tro­šnju elek­trič­ne ener­gi­je, s ob­zi­rom na to da se bol­ni­ca je­di­no gri­je na stru­ju – re­kao je Ča­bar­ka­pa.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"