Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika OPOZICIONI ČELNICI PREDSTAVNICIMA DIPLOMATSKOG KORA PREDSTAVILI IZVJEŠTAJ O IZBORNIM ZLOUPOTREBAMA VLASTI I PORUČILI
Predstavnici diplomatskog kora na jučerašnjoj prezentaciji opozicije Bojkot do novih izbora Nema prekida bojkota dok ne dobijemo jasan datum ponavljanja parlamentarnih izbora u razumnom roku – poručio Bečić Opoziciju i građane Ustav obavezuje da ne prihvate rušenje elementarnog osnova demokratije – slobodnog izjašnjavanja građana, kaže Krivokapić
Dan - novi portal
Pred­stav­ni­ci De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je, De­mo­sa, i Gra­đan­skog po­kre­ta Uje­di­nje­na re­form­ska ak­ci­ja po­ru­či­li su ju­če da ne­će pre­ki­nu­ti boj­kot Skup­šti­ne dok ne bu­du ima­li da­tum po­na­vlja­nja par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ra­zum­nom ro­ku, a jed­na od ide­ja je da bu­du odr­ža­ni naj­ka­sni­je kad i pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri.
U par­la­men­tu su ju­če Alek­sa Be­čić (De­mo­kra­te), Mi­o­drag Le­kić (De­mos), Ran­ko Kri­vo­ka­pić (SDP), Da­ni­je­la Pa­vi­će­vić (SNP) i Žar­ko Rak­če­vić (GP URA) pred­stav­ni­ci­ma di­plo­mat­skog ko­ra pred­sta­vi­li iz­vje­štaj o ma­ni­pu­la­ci­ja­ma i zlo­u­po­tre­ba­ma vla­sti uoči i u to­ku iz­bor­nog da­na. Oni su is­ta­kli da de­mo­kra­ti­je ne­ma bez smje­nji­vo­sti vla­sti, a u Cr­noj Go­ri iz­bo­ri u at­mos­fe­ri dr­žav­nog uda­ra ni­je­su bi­li slo­bod­ni.
Alek­sa Be­čić je re­kao da je opo­zi­ci­o­ni iz­vje­štaj od­bra­na čla­na dva Usta­va ko­ji ka­že da se ne mo­že pri­zna­ti, ni us­po­sta­vi­ti ona vlast ko­ja ni­je iz­raz slo­bod­no iz­ra­že­ne vo­lje gra­đa­na na de­mo­krat­skim iz­bo­ri­ma. Be­čić je pred­stav­ni­ke di­plo­mat­skog ko­ra pi­tao da li se u nji­ho­vim ze­mlja­ma mo­že de­si­ti da pre­mi­jer sve­ga ne­ko­li­ko mje­se­ci pred iz­bo­re bra­ta ča­sti pre­ko de­set mi­li­o­na eura iz bu­dže­ta, ili da se na sva­kom ko­ra­ku mo­gu vi­dje­ti zlo­u­po­tre­be jav­nih re­sur­sa u iz­bor­nom pro­ce­su, a is­tra­žni or­ga­ni ne pred­u­zi­ma­ju ni­šta.
On je re­kao da je is­hod iz­bo­ra od­lu­či­lo ma­nje od je­dan od­sto po­dr­ške ukup­nog bi­rač­kog ti­je­la, jer je opo­zi­ci­ja, upr­kos uslo­vi­ma sa ko­ji­ma je bi­la su­o­če­na, osvo­ji­la re­kor­dan broj gla­so­va. Be­čić je ka­zao da je boj­kot opo­zi­ci­je kao od­go­vor pot­pu­no oprav­dan i ade­kvat­na mje­ra u okol­no­sti­ma u ko­ji­ma se na­la­ze sko­ro dva mje­se­ca od iz­bo­ra.
– Od­nos pre­ma De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta se mo­ra pro­mi­je­ni­ti. Što se ti­če De­mo­kra­ta, to mo­ra ići po si­ste­mu „uzmi ili osta­vi“. Mi sa­či­nja­va­mo, ovih pet po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, plat­for­mu. Na­ja­vi­li smo je, i ubr­zo će­mo je pred­sta­vi­ti. Ona se te­me­lji na dva ključ­na pred­u­slo­va da bi­smo ušli u sle­de­ću fa­zu, a to je da ne­ma pre­ki­da boj­ko­ta dok ne do­bi­je­mo ja­san da­tum po­na­vlja­nja par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ra­zum­nom ro­ku, a ne da­lje od pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra. To je pred­u­slov da kre­ne­mo u in­sti­tu­ci­o­nal­nu bor­bu za uslo­ve za te iz­bo­re – ka­zao je Be­čić.
Pa­ra­lel­no s tim, ka­ko je ob­ja­snio, slu­čaj na­vod­nog dr­žav­nog uda­ra i te­ro­ri­stič­kih na­pa­da mo­ra se do­ve­sti do kra­ja.
Ran­ko Kri­vo­ka­pić je ka­zao da opo­zi­ci­ju i gra­đa­ne Ustav oba­ve­zu­je da ne pri­hva­te na­si­lje nad nji­ho­vom vo­ljom i ru­še­nje ele­men­tar­nog osno­va de­mo­kra­ti­je – slo­bod­nog iz­ja­šnja­va­nja gra­đa­na. On je re­kao da je jed­na stran­ka na vla­sti prak­tič­no od 1945. go­di­ne. Pre­ma ocje­ni Kri­vo­ka­pi­ća, Ti­to­va Cr­na Go­ra je tra­ja­la 35 go­di­na, a DPS-ova Cr­na Go­ra tra­je sko­ro 30 go­di­na.
– Po­sli­je afe­re „Sni­mak”, ko­ja je opi­sa­la si­stem zlo­u­po­tre­ba, obi­lje do­ku­me­na­ta je pred va­ma. Jed­no je si­gur­no – mi će­mo is­tra­ja­ti da bi Cr­na Go­ra iza­šla iz sta­nja hro­nič­nog dr­žav­nog uda­ra i ušla u sta­nje kon­so­li­do­va­nja de­mo­kra­ti­je. To ni­je lak pro­ces. Kri­za je po­če­la još od pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra 2013. go­di­ne, i ne­sum­nji­ve po­bje­de opo­zi­ci­o­nog kan­di­da­ta, i sve je in­ten­ziv­ni­ja – na­vo­di Kri­vo­ka­pić.
Ka­zao je da je de­ce­ni­ja­ma u po­li­ti­ci, da je bio na če­lu Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne OEBS-a, ali da si­stem raz­ra­de i kom­bi­na­ci­je, kao u Cr­noj Go­ri, ni­je sreo od Uz­be­ki­sta­na do sje­ve­ra Evro­pe.
– Ra­di se o si­ste­mu ko­ji traj­no ugro­ža­va ele­men­tar­ne osno­ve de­mo­kra­ti­je i mo­ra do­bi­ti svo­je in­sti­tu­ci­o­nal­no ra­zr­je­še­nje. Na dan iz­bo­ra smo ima­li hap­še­nje gru­pe stra­nih dr­ža­vlja­na pod op­tu­žbom za dr­žav­ni udar, ali smo ima­li i je­dan udar iz­nu­tra od DPS-a, zlo­u­po­tre­bom vla­sti. Ko­li­ko su ta dva uda­ra bi­la dva, a ko­li­ko jed­no, vri­je­me će po­ka­za­ti. Boj­kot mo­že pre­sta­ti sa­mo utvr­đi­va­njem da­na iz­bo­ra, ali sve osta­le rad­nje, utvr­đi­va­nje oba dr­žav­na uda­ra kao pri­jet­nje ustav­nom si­ste­mu i utvr­đi­va­nje uslo­va za pri­pre­mu bi­će dio par­la­men­tar­nog ži­vo­ta. To je de­mo­krat­ska po­nu­da – uka­zao je Kri­vo­ka­pić, uz na­po­me­nu da je pre­la­zna vla­da da­la efek­te, jer se dio dr­žav­nih re­sur­sa ni­je mo­gao zlo­u­po­tre­blja­va­ti u mje­ri u ko­joj se to ra­ni­je de­ša­va­lo.
Mi­o­drag Le­kić je re­kao da se opo­zi­ci­ja iz­vje­sno ne­će vra­ća­ti u par­la­ment, te da je to či­nje­ni­ca sa svim po­sle­di­ca­ma ko­je mo­gu bi­ti po da­lji po­li­tič­ki pro­ces u Cr­noj Go­ri. On je sa­op­štio da su u opo­zi­ci­ji svje­sni da je par­la­ment u de­mo­kra­ti­ji mje­sto za de­ba­te i od­lu­ke.
– Zna­mo to vr­lo do­bro, pro­či­ta­li smo i mi po­ne­što i zna­mo o po­li­ti­ci, ali ni­je de­mo­kra­ti­ja sa­mo u par­la­men­tu, ne­go i kroz dru­ge for­me. Mo­ra­te zna­ti, na­ši bi­ra­či tra­že jak od­go­vor. Tra­že da na zlo­u­po­tre­be i ma­ni­pu­la­ci­je od­go­vo­ri­mo kon­kret­no – uka­zao je Le­kić.
On je pred­stav­ni­ke di­plo­mat­skog ko­ra pi­tao da li je mo­gu­će u nji­ho­vim ze­mlja­ma da su iz­bo­ri re­gu­lar­ni kad se na dan iz­bo­ra sa zva­nič­nog ni­voa ob­ja­vlju­je da je u to­ku dr­žav­ni udar.
Pot­pred­sjed­nik SNP-a Da­ni­je­la Pa­vi­će­vić ka­že da su za­bri­nu­ti što ne­ke me­đu­na­rod­ne in­sti­tu­ci­je, br­zo na­kon za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta, da­ju ocje­ne o iz­bo­ri­ma.
– Ola­ko se iz­bo­ri oci­je­ne kao de­mo­krat­ski, fer i objek­tiv­ni. Ta­ko ola­ko iz­re­če­ne ocje­ne o iz­bo­ri­ma naj­bo­lje ohra­bru­ju po­či­ni­o­ce iz­bor­nih ne­re­gu­lar­no­sti da na­sta­ve sa tim. Na­da­mo se da će iz­vje­štaj do­pri­ni­je­ti to­me da se pro­mi­je­ni bla­go­na­klon od­nos pre­ma vla­da­ju­ćem DPS-u i nje­nom še­fu Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću – za­klju­či­la je Pa­vi­će­vi­će­va.
M.V.


Ne­ma fer gla­sa­nja u at­mos­fe­ri te­ro­ri­zma

Pred­sjed­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA Žar­ko Rak­če­vić po­ru­čio je da že­le slo­bod­ne i fer iz­bo­re, bez at­mos­fe­re dr­žav­nog uda­ra, te­ro­ri­sta i ku­po­vi­ne gla­so­va. On je pod­sje­tio da je Mi­lo Đu­ka­no­vić, pre­ma iz­vje­šta­ju sa nje­go­vog sa­stan­ka sa evrop­skim ko­me­sa­rom Jo­ha­ne­som Ha­nom, go­vo­rio o od­bra­ni pro­e­vrop­skih vri­jed­no­sti.
– Že­li se pred­sta­vi­ti da je DPS na bra­ni­ku evrop­skih vri­jed­no­sti, de­mo­kra­ti­je, dr­ža­ve, Cr­ne Go­re u EU ili NA­TO, a da po­sto­ji ne­ka opo­zi­ci­ja ko­ja je an­ti­e­vrop­ska i an­ti­za­pad­na, ko­ja že­li mi­mo vo­lje gra­đa­na da osvo­ji vlast. To za­i­sta ni­je ta­ko. Mno­gi ko­ji ne ži­ve u Cr­noj Go­ri ne mo­gu da shva­te šta je to ku­po­vi­na lič­nih ka­ra­ta. To je, oči­to, do­stig­nu­će mla­de cr­no­gor­ske de­mo­kra­ti­je, na­sta­lo vje­ro­vat­no pri od­bra­ni evrop­skih vri­jed­no­sti – ka­zao je Rak­če­vić.


Fre­lih: Po­treb­na te­melj­na is­tra­ga

Am­ba­sa­dor Austri­je u Pod­go­ri­ci Jo­han Fre­lih re­kao je na­kon pre­zen­ta­ci­je iz­vje­šta­ja da je po­treb­na is­tra­ga u ve­zi sa de­ša­va­nji­ma to­kom iz­bor­nog da­na, po­seb­no u ve­zi ono­ga što se u jav­no­sti če­sto na­zi­va „dr­ža­vni udar”. On je re­kao da upr­kos svim po­ru­ka­ma iz opo­zi­ci­je mo­ra re­ći da boj­kot ni­je do­bro rje­še­nje i da tre­ba da bu­de okon­čan.
– Ču­li smo da bi mo­gao bi­ti us­po­sta­vljen i skup­štin­ski od­bor za is­tra­ži­va­nje de­ša­va­nja to­kom iz­bor­nog da­na, i mo­že­te li nam re­ći ka­kav je stav opo­zi­ci­je tim po­vo­dom i da li bi bi­li dio tog od­bo­ra uko­li­ko bi za­i­sta bio us­po­sta­vljen, a ne­ma­mo po­u­zda­nih in­for­ma­ci­ja, to smo sa­mo ču­li – ka­zao je Fre­lih.
Kri­vo­ka­pić je ka­zao da je kao ustav­ni me­ha­ni­zam ra­ni­je bio for­mi­ran od­bor ko­ji je is­pi­ti­vao afe­ru „Te­le­kom”, ali u tom slu­ča­ju na kra­ju ni­je bi­lo re­zul­ta­ta. Ka­zao je da taj od­bor tre­ba da či­ni jed­nak broj čla­no­va vla­sti i opo­zi­ci­je, te da sa­da ne­ma mo­sta iz­me­đu dvi­je stra­ne ko­ji bi mo­gao da omo­gu­ći for­mi­ra­nje tog ti­je­la, kao što je SDP ura­dio ka­da je for­mi­ran od­bor za „Te­le­kom”.
– Za sve ove stva­ri uslov je po­na­vlja­nje iz­bo­ra. To je pr­vi ko­rak da bi par­la­ment re­gu­lar­no ra­dio – po­ru­čio je Kri­vo­ka­pić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"