Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ZAKULISNI DOGOVORI ALBANSKIH PARTIJA I ĐUKANOVIĆEVE STRANKE IDU NA ŠTETU GRAĐANA
Camaj i Bajraktari DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove DPS, od milošte zvana organizovana kriminalna grupa (ogranaka je više), i predstavnici svoga džepa i sopstvenih interesa, od milošte zvani predstavnici manjinskih naroda, skrojili su još jednu prevaru po mjeri režima, kaže Štjefan Camaj Kao i svaki dogovor sa DPS-om, i ovim se u velikom stilu zaobilaze interesi građana, upozorava Omer Barjaktari
Dan - novi portal
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) po­ku­ša­va da pre­va­ri al­ban­ske bi­ra­če i pred no­ve lo­kal­ne i pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, oci­je­ni­li su sa­go­vor­ni­ci „Da­na”. Funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Štje­fan Ca­maj re­kao je da se igre bez gra­ni­ca vo­ljom gra­đa­na i nji­ho­vim in­te­re­si­ma na­sta­vlja­ju.
– DPS, od mi­lo­šte zva­na or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa (ogra­na­ka je vi­še), i pred­stav­ni­ci svo­ga dže­pa i sop­stve­nih in­te­re­sa, od mi­lo­šte zva­ni pred­stav­ni­ci ma­njin­skih na­ro­da, skro­ji­li su još jed­nu pre­va­ru po mje­ri ovih u DPS-u. A pred­stav­ni­ci oče­ku­ju da i nji­ma pad­ne još ko­ja mr­vi­ca. Skra­ti­še man­dat Skup­šti­ne op­šti­ne u sa­sta­vu Glav­nog gra­da Tu­zi, a ne skra­ti­še ga u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi u ko­joj je go­ra si­tu­a­ci­ja ne­go čak i u Tu­zi­ma – u Ul­ci­nju. Pro­du­ži­še ago­ni­ju gra­đa­na Ul­ci­nja, a se­bi to ma­lo (ili ma­lo vi­še) pri­vi­le­gi­ja što ima­ju na još ne­ko­li­ko mje­se­ci – re­kao je Ca­maj.
Funk­ci­o­ner De­mo­kra­ta je re­kao da bi to tre­ba­lo, po za­mi­sli auto­ra te pred­sta­ve, da je u in­te­re­su gra­đa­na Ul­ci­nja.
– E, go­spo­do iz or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe i nje­nih sa­te­li­ta, to je u is­klju­či­vom in­te­re­su gru­pi­ce vas ko­ji na vlast u Ul­ci­nju ni­je­ste ni do­šli na osno­vu vo­lje gra­đa­na, već iz­bor­nim ma­hi­na­ci­ja­ma i po­sti­zbor­nom tr­go­vi­nom, kao na bu­vlja­ku. Ipak, či­ni se da je naj­vje­ro­vat­ni­ji raz­log ova­kvih per­fid­nih obr­ta­nja u pri­či zva­noj „Ka­ko pre­ve­sla­ti gra­đa­ne” po­ku­šaj pri­ti­ska od or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe DPS na al­ban­ske par­ti­je da po­dr­že pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta DPS-a. Po­sta­lo je ja­sno to već odav­no, sa­mo je bi­lo pi­ta­nje ka­da će De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta tu kar­tu iz­vu­ći iz ru­ka­va – ci­je­ni Ca­maj.
Ka­ko sma­tra, ni­je to ni­šta neo­bič­no od DPS-a, već je ne­ja­sno ka­ko pred­stav­ni­ci na­ro­da ko­me on pri­pa­da za­i­sta mi­sle da i da­lje igra­ju ovo ne­sreć­no ko­lo sa or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­nal­nom gru­pom, od mi­lo­šte zva­nom DPS, i da im gra­đa­ni Tu­zi i Ul­ci­nja, Al­ban­ci, još jed­nom vje­ru­ju.
– Za­što pot­cje­nju­ju in­te­li­gen­ci­ju lju­di sa ovih pro­sto­ra? Šta će re­ći ove go­le in­te­res­dži­je za par mje­se­ci kad DPS vo­ljom gra­đa­na bu­de otje­ran u po­li­tič­ku isto­ri­ju? Ho­će­te li, pred­stav­ni­ci svog ve­ćin­skog nov­ča­ni­ka, re­ći – mi smo se sa­mo ma­lo, ne­kih 20 go­di­na, ša­li­li jer smo im bi­li sve vri­je­me vje­tar u le­đa dok su o ja­du za­ba­vlja­li i gra­đa­ne Tu­zi, i gra­đa­ne Ul­ci­nja, i gra­đa­ne ci­je­le Cr­ne Go­re? Ne ide to ta­ko, ni­ko vam ka­sni­je ne­će opro­sti­ti. Ipak, vi ste od­lu­či­li da uđe­te u ko­lo sa ma­fi­jom, a zna­ti i sa­mi da se, po onoj na­rod­noj, za ula­zak u ta ko­la da­je di­nar, a dva za iz­la­zak iz njih. Oči­gled­no da ste, go­spo­do iz pri­ve­ska or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe, vi to­li­ko sra­sli sa nji­ma da ne po­sto­je sad te pa­re ko­je vas mo­gu iz to­ga iz­vu­ći – oci­je­nio je Ca­maj.
DPS, stran­ka či­ji je li­der Mi­lo Đu­ka­no­vić, na­pra­vi­la je u po­sled­nje vri­je­me ne­ko­li­ko do­go­vo­ra sa al­ban­skim par­ti­ja­ma, od vla­sti u Ul­ci­nju, do iz­bo­ra u Tu­zi­ma i ime­no­va­nja di­je­la ka­dro­va iz re­ži­mu lo­jal­nih par­ti­ja na is­tak­nu­te jav­ne funk­ci­je.
Funk­ci­o­ner Gra­đan­skog po­kre­ta URA Omer Bar­jak­ta­ri ka­zao je da po­sled­nji do­go­vor DPS-a sa For­com i De­mo­krat­skom uni­jom Al­ba­na­ca – da se pro­du­ži man­dat ul­cinj­skoj lo­kal­noj vla­sti – pred­sta­vlja ra­ni­je vi­đe­nu ma­tri­cu. Ka­ko na­vo­di, kao i sva­ki do­go­vor sa DPS-om, i ovim se u ve­li­kom sti­lu za­o­bi­la­ze in­te­re­si gra­đa­na. Ka­ko ka­že, raz­log su vje­ro­vat­no pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri, od­no­sno ucje­nji­va­nja u ve­zi po­dr­ške ko­ju čel­ni­ci al­ban­skih par­ti­ja tre­ba da da­ju kan­di­da­tu DPS-a, i mak­si­mum ko­ji oni že­le da is­ho­du­ju od te po­dr­ške – ne u pro­gram­skom smi­slu ne­go u lič­nom.
– In­te­re­sant­no je bi­lo pri­mi­je­ti­ti sla­bu pre­go­va­rač­ku moć DPS-a u ovom slu­ča­a­ju, od­no­sno da su sprem­ni na sva­ku ucje­nu na uštrb po­dr­ške na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma, što po­ka­zu­je da oni idu u su­sret pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma sa ve­li­kom do­zom ne­si­gur­no­sti i stra­ha. Taj strah je vje­ro­vat­no oprav­dan jer zna­ju da ima­ju opa­da­ju­ći trend po­vje­re­nja, od­no­sno da im je u ovom tre­nut­ku trend naj­go­ri ne­pri­ja­telj, dok je i op­šte­po­zna­to ko­li­ko ima­ju pro­ble­ma u ka­drov­skom smi­slu, ne sa­mo za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, ne­go i za lo­kal­ne – oci­je­nio je Ba­r­jak­ta­ri.
Po nje­go­vom su­du, ar­gu­ment ko­ji po­ka­zu­je sla­bu po­zi­ci­ju DPS-a je­ste i to da su u krat­kom ro­ku mo­ra­li da pro­mi­je­ne svoj stav oko skra­će­nja man­da­ta kao i da pre­ga­ze sve jav­ne iz­ja­ve ko­je su da­li iz ul­cinj­skog od­bo­ra DPS-a.
– Ali iz tih iz­ja­va se mo­že vi­dje­ti da je ova vlast lo­ša i da smo do­bi­li naj­go­ru vlast u isto­ri­ji Ul­ci­nja ot­kad je DPS po­stao njen dio. Za­to su im i re­zul­ta­ti ova­kvi ka­kvi je­su. Ipak, odav­no je po­zna­to da njih ni­je bri­ga za gra­đa­ne jer su ima­li i pre­vi­še da ura­de ma­kar ne­što po­zi­tiv­no – a ni­je­su – za­klju­čio je Bar­jak­ta­ri.M.V.


Po­ku­šaj no­ve ob­ma­ne ne­će pro­ći

Čel­nik De­mo­krat­skog sa­ve­za Al­ba­na­ca Ni­ko­la Ca­maj re­kao je da DPS po­ku­ša­va da udo­vo­lji po­je­di­nim po­slu­šnim li­de­ri­ma Al­ba­na­ca ne­ka­kvim ustup­ci­ma i či­nje­nji­ma, od če­ga gra­đa­ni ne­ma­ju ni­ka­kve ko­ri­sti već sa­mo oda­bra­ni po­je­din­ci.
– Ovo se ra­di i zbog po­bolj­ša­nja po­li­tič­kog po­lo­ža­ja po­slu­šni­ka vla­sti, ka­ko bi oni po­li­tič­ki oja­ča­li, a ti­me i obez­bi­je­di­li ve­ću po­dr­šku za DPS na pod­ruč­ju Ma­le­si­je i za iz­bo­re u Pod­go­ri­ci i za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re. Sve je ovo još jed­na ob­ma­na na ko­ju, na­dam se, gra­đa­ni Ma­le­si­je ne­će na­sje­sti već će pre­po­zna­ti na­mje­ru vla­sti i nji­ho­vih sa­te­li­ta da ih još jed­nom, po ko zna ko­ji put, pre­va­re – ka­zao je Ca­maj.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"