Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-10-09 LIDERI „KLJUČA” POTPISALI SPORAZUM I PORUČILI OPOZICIONIM KOLEGAMA
Čelnici „Ključa” sinoć u Budvi Milo pada ako se ujedinimo Nadamo se da će svoje potpise na ove stavove staviti i ostali opozicioni subjekti i nakon toga očekujem da ovu priču ostavimo po strani jer u poslednjim danima kampanje treba da se okrenemo našem primarnom cilju - obaranju aktuelnog režima, poručio je Miodrag Lekić sa skupa u Budvi
Dan - novi portal
Li­de­ri Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ Mi­o­drag Le­kić, Sr­đan Mi­lić i Žar­ko Rak­če­vić pot­pi­sa­li su ju­če u Bu­dvi spo­ra­zum sa pet ta­ča­ka ko­ji će pro­sli­je­di­ti na pot­pi­si­va­nje svim za­in­te­re­so­va­nim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma.
Spo­ra­zum za uje­di­nje­nje opo­zi­ci­je sa­dr­ži pet ta­ča­ka, a pr­va je da će Vla­da bi­ti for­mi­ra­na bez DPS-a i Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, dok je u dru­goj tač­ki na­ve­de­no da će od­lu­ka o učla­nje­nju Cr­ne Go­re u NA­TO bi­ti do­ni­je­ta na fer i slo­bod­nom re­fe­ren­du­mu. Tre­ća tač­ka u do­ku­men­tu za za­jed­nič­ko dje­lo­va­nje opo­zi­ci­je od­no­si se na to da ni­ko ne mo­že ima­ti imu­ni­tet od su­o­ča­va­nja sa prav­dom, a če­tvr­ta stav­ka pod­ra­zu­mi­je­va da će se ka­drov­ska rje­še­nja bu­du­će vla­de do­go­va­ra­ti ta­ko da is­hod bu­de oda­bir naj­kom­pe­tent­ni­jih i jav­no od­go­vor­nih rje­še­nja u svim re­so­ri­ma, sa po­seb­nim na­gla­skom na eko­nom­sko-so­ci­jal­ni pro­gram.
– Ta­ko­đe se oba­ve­zu­je­mo da se ne­će­mo me­đu­sob­no na­pa­da­ti i da će­mo oštri­cu kri­ti­ka okre­nu­ti is­klju­či­vo ka DPS-u i nje­go­vim ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma – za­pi­sa­no je u pe­toj tač­ki tog spo­ra­zu­ma, či­ji fak­si­mil „Dan” ob­ja­vlju­je.
Na po­nu­du li­de­ra „Klju­ča” po­zi­tiv­no su od­go­vo­ri­li De­mo­kra­te, SDP, Al­te­r­na­ti­va, Li­sta De­mo­krat­skog sa­ve­za Al­ba­na­ca, Srp­ska stran­ka, Bo­šnjač­ko-de­mo­krat­ska za­jed­ni­ca i Stran­ka srp­skih ra­di­ka­la.
Na kon­ven­ci­ji „Klju­ča” ko­ja je si­noć odr­ža­na u Bu­dvi, Mi­o­drag Le­kić je po­tvr­dio da je pot­pi­san spo­ra­zum, na­gla­ša­va­ju­ći da taj doku­ment ne mi­je­nja ni­šta u pro­gra­mu tro­čla­ne ko­a­li­ci­je.
– Ti prin­ci­pi se na­la­ze na li­ni­ji  na­ših sta­vo­va od sa­mog po­čet­ka i na­da­mo se da će svo­je pot­pi­se na ove sta­vo­ve sta­vi­ti i osta­li opo­zi­ci­o­ni su­bjek­ti. Na­kon to­ga, oče­ku­jem da ovu pri­ču osta­vi­mo po stra­ni jer smo već do­sta vre­me­na po­tro­ši­li na to, a u po­sled­njim da­ni­ma kam­pa­nje tre­ba da se okre­ne­mo na­šem pri­mar­nom ci­lju – oba­ra­nju ak­tu­el­nog re­ži­ma – ka­zao je Le­kić.
Is­ti­ču­ći da je „Ključ” ozbi­ljan po­li­tič­ki su­bje­kat, si­gu­ran, umje­ren,  su­per­i­o­ran pro­gra­mom i lju­di­ma, ko­ji će sju­tra vo­di­ti ovu ze­mlju, on je re­kao da ne bi vo­lje­li da ova kam­pa­nja bu­de pre­sud­na za sud gra­đa­na jer tre­ba da bu­de pre­sud­no ono što je bi­lo u ovih 27 go­di­na.
U ime Par­ti­je pen­zi­o­ne­ra, in­va­li­da i re­sti­tu­ci­je (PIR), ko­ja je dio Ve­li­ke ko­a­li­ci­je, kan­di­dat za po­sla­ni­ka Mo­mo Jok­si­mo­vić po­zvao je stran­ke ko­je po svim is­tra­ži­va­nji­ma ne­će pre­ći cen­zus da po­zo­vu svo­je sim­pa­ti­ze­re da po­dr­že „Ključ”.
– Iz pri­stoj­no­sti ih ne­će­mo po­mi­nja­ti, ali će­mo ih za­mo­li­ti da ra­di spre­ča­va­nja ra­si­pa­nja gla­so­va po­zo­vu svo­je član­stvo i ru­ko­vod­stva da da­ju svoj glas Ve­li­koj ko­a­li­ci­ji Ključ, či­me će kon­kret­no da­ti svoj do­pri­nos pre­po­ro­du Cr­ne Go­re. U su­prot­nom, svi ti ra­su­ti gla­so­vi bi­će od ko­ri­sti sa­mo DPS-u – na­vo­di se u sa­op­šte­nju ko­je je pot­pi­sao Jok­si­mo­vić.
M.S.


DF: Ra­du­je­mo se za­jed­nič­ki pot­pi­sa­nom do­ku­men­tu

De­mo­krat­ski front (DF) je sa­op­štio da oče­ku­je re­a­li­za­ci­ju obe­ća­nja ko­je su pred­stav­ni­ci „Klju­ča” da­li o do­go­vo­ru o no­voj vla­di bez Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i pred­stav­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta. Iz tog po­li­tič­kog sa­ve­za su po­ru­či­li da ih ohra­bru­je to što su pred­stav­ni­ci „Klju­ča” pri­hva­ti­li nji­hov po­ziv da po­dr­že na­po­re uje­di­nje­nog fron­ta gra­đa­na Cr­ne Go­re ko­ji že­le da vi­de bo­lju Cr­nu Go­ru, bez ko­rup­ci­je, lo­po­vlu­ka i pre­va­ra.
– Oče­ku­je­mo i re­a­li­za­ci­ju obe­ća­nja ko­je su pred­stav­ni­ci „Klju­ča” da­li u Bi­je­lom Po­lju – do­go­vor o no­voj vla­di bez Đu­ka­no­vi­ća i DPS-a, po­dr­žan i pot­pi­san od stra­ne Mi­o­dra­ga Le­ki­ća, Sr­đa­na Mi­li­ća i Žar­ka Rak­če­vi­ća. Una­pri­jed se ra­du­je­mo što će­mo ima­ti za­jed­nič­ki pot­pi­san do­ku­ment ko­ji po­ka­zu­je oda­nost ide­ji i že­lji za pra­vim pro­mje­na­ma u Cr­noj Go­ri – po­ru­či­li su iz DF-a.
Oni is­ti­ču da svi opo­zi­ci­o­no na­stro­je­ni bi­ra­či osje­ća­ju i zna­ju da sti­žu pro­mje­ne.
– Ova­kva od­lu­ka „Klju­ča” je zna­ča­jan ko­rak na ne­za­u­sta­vlji­vom pu­tu DF-a i opo­zi­ci­je ko­ji će uči­ni­ti da 16. ok­to­bar osta­ne za­pi­san kao je­dan od naj­zna­čaj­ni­jih da­na u isto­ri­ji na­še ze­mlje. Mi ili on – sa­op­šti­li su iz Fron­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"