Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-10-09 BIVŠI MINISTAR POLJOPRIVREDE U SAMO JEDNOM MJESECU POTROŠIO POLOVINU GODIŠNJEG BUDŽETA ZA LOKALNU INFRASTRUKTURU
Opštinama dao 700 hiljada prije ulaska opozicije u Vladu Novac koji je „upumpan“ neposredno prije ulaska opozicionih kontrolora u vladu izbornog povjerenja u predizbornom periodu opštine i mjesne zajednice mogu da koriste za gradnju vodovoda, probijanje i nasipanje puteva, nabavku bistijerni i slično, što je odranije poznat mehanizam za političku promociju na terenu
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de je u ma­ju ove go­di­ne, uoči ula­ska opo­zi­ci­o­nih kon­tro­lo­ra u vla­du iz­bor­nog po­vje­re­nja, op­šti­na­ma i mje­snim za­jed­ni­ca­ma „upum­pa­lo“ go­to­vo 700 hi­lja­da eura za lo­kal­nu in­fra­struk­tu­ru, to jest po­lo­vi­nu ovo­go­di­šnjeg bu­dže­ta pred­vi­đe­nog za tu na­mje­nu, ili 20 pu­ta ve­ći iz­nos ne­go što je po­tro­še­no u istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne.
To po­ka­zu­ju zva­nič­ni po­da­ci iz dr­žav­nog tre­zo­ra ko­je su ana­li­zi­ra­li Is­tra­ži­vač­ki cen­tar MANS-a i „Dan“.
Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de je u bu­dže­tu za ovu go­di­nu po osno­vu iz­da­ta­ka za lo­kal­nu in­fra­struk­tu­ru na dva pro­gra­ma – vo­do­pri­vre­da i ru­ral­ni raz­voj – pro­jek­to­va­lo ras­ho­de u iz­no­su od ne­pu­nih 1,4 mi­li­o­na eura. Zva­nič­na do­ku­men­ta­ci­ja ot­kri­va da je biv­ši mi­ni­star Pe­tar Iva­no­vić pri­je od­la­ska sa te po­zi­ci­je u ma­ju pre­u­smje­rio go­to­vo po­lo­vi­nu tog nov­ca, i to ve­ći­nom op­šti­na­ma i mje­snim za­jed­ni­ca­ma, ali i osnov­nim ško­la­ma.
No­vac ko­ji je „upum­pan“ ne­po­sred­no pri­je ula­ska opo­zi­ci­o­nih kon­tro­lo­ra u vla­du iz­bor­nog po­vje­re­nja u pred­iz­bor­nom pe­ri­o­du op­šti­ne i mje­sne za­jed­ni­ce mo­gu da ko­ri­ste za grad­nju vo­do­vo­da, pro­bi­ja­nje i na­si­pa­nje pu­te­va, na­bav­ku bi­sti­jer­ni i slič­no, što je od­ra­ni­je po­znat me­ha­ni­zam za po­li­tič­ku pro­mo­ci­ju na te­re­nu i ostva­ri­va­nje po­li­tič­ke pred­no­sti u ko­rist vla­da­ju­će par­ti­je.
Upo­red­ni po­da­ci iz dr­žav­nog tre­zo­ra za 2015. go­di­nu po­ka­zu­ju da je Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de u ma­ju pro­šle go­di­ne (da­kle, ne­iz­bor­na go­di­na) za lo­kal­nu in­fra­struk­tu­ru po­tro­ši­lo oko 35 hi­lja­da eura, što zna­či da je u istom pe­ri­o­du ove, iz­bor­ne go­di­ne za­bi­lje­že­no uve­ća­nje od ne­vje­ro­vat­nih 20 pu­ta.
U ma­ju ove go­di­ne op­šti­ne su od Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de do­bi­le oko 520 hi­lja­da eura, a naj­vi­še je oti­šlo onim lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma u ko­ji­ma sve kon­ce vu­če vla­da­ju­ća par­ti­ja. Ta­ko je Nik­šić do­bio 65 hi­lja­da, Pod­go­ri­ca 55 hi­lja­da (Grad­ska op­šti­na Go­lu­bov­ci de­vet hi­lja­da), Da­ni­lov­grad 55 hi­lja­da, Moj­ko­vac 45 hi­lja­da, Šav­nik 40 hi­lja­da, a Ce­ti­nje i Pet­nji­ca po 35 hi­lja­da.
Op­šti­na Ža­bljak je do­bi­la 33,5 hi­lja­da, Ro­ža­je 30 hi­lja­da, Plje­vlja i Plu­ži­ne po 25 hi­lja­da, An­dri­je­vi­ca i Bi­je­lo Po­lje po 20 hi­lja­da, Plav i Bar po de­set hi­lja­da, Ti­vat pet hi­lja­da, a Op­šti­na Be­ra­ne, u ko­joj vla­da­ju­ća par­ti­ja ni­je na vla­sti, do­bi­la je sve­ga dvi­je hi­lja­de eura.
Sred­stvi­ma Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de fi­nan­si­ra­ne su i mje­sne za­jed­ni­ce, pa su ta­ko mje­sne za­jed­ni­ce Kru­še­vi­ce i Pri­je­vor u op­šti­ni Her­ceg No­vi do­bi­le po 25 hi­lja­da eura. Ta­mo­šnje mje­sne za­jed­ni­ce Kum­bor i Ba­o­ši­ći do­bi­le su od mi­ni­star­stva po pet hi­lja­da eura, dok je za mje­snu za­jed­ni­cu Ka­lu­dra u Be­ra­na­ma iz­dvo­je­no ukup­no de­set hi­lja­da.
Ko­la­šin­ska mje­sna za­jed­ni­ca Mr­tvo Du­bo­ko do­bi­la je u ma­ju če­ti­ri hi­lja­de eura, ko­li­ko je mi­ni­star­stvo na či­jem je če­lu ta­da bio Pe­tar Iva­no­vić upla­ti­lo i ro­žaj­skoj mje­snoj za­jed­ni­ci Ka­la­če. Po­red to­ga, pred­u­ze­će Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja do­bi­lo je oko 55 hi­lja­da eura, ali Is­tra­ži­vač­ki cen­tar MANS-a ne ras­po­la­že pre­ci­znim po­da­ci­ma da li je u pi­ta­nju pod­go­rič­ki Vo­do­vod ili ta­kvo pred­u­ze­će iz ne­ke dru­ge op­šti­ne.
Za­ni­mlji­vo je da su iz bu­dže­ta Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de po osno­vu iz­da­ta­ka za lo­kal­nu in­fra­struk­tu­ru u ma­ju ove go­di­ne po­moć do­bi­ja­le i po­je­di­ne osnov­ne ško­le, i to u iz­no­si­ma od po ne­ko­li­ko hi­lja­da eura.
Ta­ko­đe, no­vac iz dr­žav­ne ka­se do­bi­lo je i jed­no kul­tur­no-umjet­nič­ko dru­štvo iz Pi­pe­ra. Zva­nič­ni po­da­ci po­ka­zu­ju da je to dru­štvo do­bi­lo hi­lja­du eura, što je ne­spor­no ne­na­mjen­ska po­tro­šnja, jer se sred­stva iz jed­ne bu­džet­ske li­ni­je mo­gu ko­ri­sti­ti sa­mo za na­mje­ne ko­je su njom od­re­đe­ne.
Iz­bo­ri u Cr­noj Go­ri su od­lu­kom pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve ras­pi­sa­ni 12. ju­la, a bi­će odr­ža­ni 16. ok­to­bra.
Pi­šu:
Mar­ko Ve­šo­vić
Ines Mr­do­vić

Ovaj tekst je sa­či­njen uz po­dr­šku Evrop­ske uni­je i Am­ba­sa­de SAD u Pod­go­ri­ci. Za sa­dr­žaj ovog tek­sta od­go­vor­na je is­klju­či­vo Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra – MANS, a sta­vo­vi iz­ni­je­ti u ovom tek­stu ni u kom slu­ča­ju se ne mo­gu sma­tra­ti sta­vo­vi­ma do­na­to­ra.


Dio nov­ca od la­ni tro­še u iz­bor­noj go­di­ni?

Bu­dže­tom Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de u pro­šloj go­di­ni bi­lo je pred­vi­đe­no 1,2 mi­li­o­na eura za iz­dat­ke za lo­kal­nu in­fra­struk­tu­ru. Me­đu­tim, in­di­ka­tiv­no je da je mi­ni­star­stvo tek pred sam kraj pro­šle go­di­ne pre­u­smje­ri­lo po­la mi­li­o­na eura op­šti­na­ma i mje­snim za­jed­ni­ca­ma.
U prak­si je to zna­či­lo da su op­šti­ne ta sred­stva u bu­dže­ti­ma za 2016. go­di­nu mo­gle da pri­ka­žu kao „pre­ne­se­na sred­stva“ iz pret­hod­ne go­di­ne, a da ih za­tim ko­ri­ste za iz­vo­đe­nje ra­do­va u iz­bor­noj go­di­ni.
To na­vo­di na sum­nju da je no­vac iz dr­žav­ne ka­se pre­u­smje­ra­van u ra­ni­jem pe­ri­o­du ka­ko se to ne bi po­klo­pi­lo sa pe­ri­o­dom pred­iz­bor­ne kam­pa­nje, ka­da se in­ten­ziv­no pra­ti po­tro­šnja sred­sta­va iz bu­dže­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"