Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-08-12 IZ SNP-A SAOPŠTILI DA SU OTKRIVENI NOVI PODACI KOJI DOVODE U PITANJE REGULARNOST BIRAČKOG SPISKA
Spasoje Papić Bez biračkog mjesta 7.000 glasača U Centralnom biračkom spisku imamo skoro 9.000 lica sa starim ličnim kartama, 9.549 lica koja imaju isključivo pasoš, a nije im izdata ni nova (biometrijska) ni stara lična karta, te 1.500 lica upisanih u birački spisak koja nemaju ama baš nikakvih dokumenata – kazao je Spasoje Papić
Dan - novi portal
U Cr­noj Go­ri po­sto­ji i da­lje 7.000 li­ca ko­ja se na­la­ze upi­sa­na u bi­rač­ki spi­sak, a ko­ji­ma zbog pro­ble­ma sa „ne­po­zna­tim adre­sa­ma“ još ni­je do­di­je­lje­no bi­rač­ko mje­sto, upo­zo­rio je ju­če član Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­je­la MUP-a za pra­će­nje iz­bo­ra Spa­so­je Pa­pić (SNP). On je za „Dan” sa­op­štio da So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja na­sta­vlja sa prak­som pod­no­še­nja za­htje­va i tra­že­nja po­da­ta­ka od MUP-a ko­ji se ti­ču bi­rač­kih spi­sko­va.
Pa­pić, ko­ji je i šef Ra­čun­skog cen­tra SNP-a i pot­pred­sjed­nik Od­bo­ra Glav­nog gra­da, u raz­go­vo­ru za „Dan“ je ka­zao da oče­ku­ju i su­ge­sti­je svih ak­te­ra na po­li­tič­koj sce­ni Cr­ne Go­re.
– I onih ko­ji, kao i mi, sma­tra­ju da je kva­li­tet bi­rač­kog spi­ska je­dan od te­melj­nih raz­lo­ga ne­po­sto­ja­nja po­vje­re­nja u iz­bor­ni pro­ces i on pred­sta­vlja te­melj za za­ko­ni­te iz­bo­re. Kao par­ti­ja ko­ju pred­sta­vlja­ju dva čla­na u Ko­or­di­na­ci­o­nom ti­je­lu MUP-a, kao i do sa­da, i ubu­du­će svo­jim će zna­njem, pro­fe­si­o­na­li­zmom i od­go­vor­no­šću da­ti mak­si­mal­no mo­gu­ći do­pri­nos, ka­ko bi gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re obez­bi­je­di­li istin­sko, fer i slo­bod­no iz­ra­ža­va­nje po­li­tič­ke vo­lje – re­kao je Pa­pić.
On je ob­ja­snio da se upo­re­đi­va­njem Cen­tral­nog bi­rač­kog spi­ska (CBS), ko­ji je pre­u­zeo MUP, sa bi­rač­kim spi­skom ko­ji su ra­ni­je vo­di­le lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i Mi­ni­star­stvo za in­for­ma­ci­o­no dru­štvo i teh­no­lo­gi­je (MIDT), do­šlo do sa­zna­nja da je bi­rač­ki spi­sak MUP-a sa­dr­žao 5.573 li­ca vi­še od spi­ska MIDT-a.
– MIDT je tvr­dio da su to li­ca za ko­ja su op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je utvr­di­le da su pre­mi­nu­la, i ta li­ca su se na­la­zi­la u bi­rač­kom spi­sku. Na­kon iz­vr­še­ne ana­li­ze, MUP je utvr­dio da su njih 2.453 pre­mi­nu­la, a da je 2.969 li­ca ži­vo. Da­kle, ima­li smo na pret­hod­nim iz­bo­ri­ma ne­ko­li­ko hi­lja­da pre­mi­nu­lih li­ca u bi­rač­kom spi­sku. Tre­ba li na­po­mi­nja­ti da da­nas u CBS-u ima­mo sko­ro 9.000 li­ca sa sta­rim (dvo­djel­nim i pla­sti­fi­ci­ra­nim) lič­nim kar­ta­ma, 9.549 li­ca upi­sa­nih u bi­rač­ki spi­sak ko­ja ima­ju is­klju­či­vo pa­soš,a ni­je im iz­da­ta ni no­va (bi­o­me­trij­ska) ni sta­ra lič­na kar­ta, te 1.500 li­ca upi­sa­nih u bi­rač­ki spi­sak ko­ja ne­ma­ju ama baš ni­ka­kvih do­ku­me­na­ta? – uka­zao je Pa­pić.
Ka­ko je na­veo, po­sto­ji i da­lje 7.000 li­ca ko­ja su upi­sa­na u bi­rač­ki spi­sak, a ko­ji­ma zbog pro­ble­ma sa „ne­po­zna­tim adre­sa­ma“ još ni­je do­di­je­lje­no bi­rač­ko mje­sto.
– Tre­ba li na­po­mi­nja­ti da su za 120.000 bi­ra­ča pro­mi­je­nje­ni po­da­ci u bi­rač­kom spi­sku, i to po ra­znim osno­va­ma. Za njih 86.749 pro­mi­je­nje­no je bi­rač­ko mje­sto, i to zbog rje­še­nja ko­ja su do­ni­je­le op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je na pred­log MUP-a. Kod 21.524 li­ca do­šlo je do pre­i­me­no­va­nja adre­se, za 9.387 je pro­mi­je­nje­na adre­sa...Sve ovo da­je nam za pra­vo da vje­ru­je­mo da će pred­sto­je­ći par­la­men­tar­ni iz­bo­ri u Cr­noj Go­ri pro­te­ći u at­mos­fe­ri kon­tro­li­sa­nog ha­o­sa i zbu­nje­no­sti onih bi­ra­ča ko­ji do da­na po­čet­ka iz­bo­ra ne­će pro­vje­ri­ti na kom bi­rač­kom mje­stu mo­gu ostva­ri­ti pra­vo gla­sa – upo­zo­rio je Pa­pić.
Ka­ko je re­kao, SNP će uči­ni­ti sve što je u nje­go­voj mo­ći da uka­zu­je na ne­a­žur­nost i ne­a­de­kvat­no vo­đe­nje iz­vor­nih re­gi­sta­ra, iz ko­jih bi­rač­ki spi­sak cr­pi po­dat­ke i for­mi­ra se.
Pa­pić na­vo­di i da su re­zul­ta­ti u ra­du Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­je­la vi­dlji­vi, ali i da­lje osta­ju broj­ni pro­ble­mi ko­ji se mo­ra­ju ri­je­šiti u naj­hit­ni­jem mo­gu­ćem ro­ku, jer je vre­me­na ma­lo.
– Zbog sve­ga na­ve­de­nog, na­ša par­tij­ska in­fra­struk­tu­ra ra­di mak­si­mal­no od­go­vor­no na pro­na­la­že­nju svih mo­gu­ćih zlo­u­po­tre­ba u bi­rač­kom spi­sku, pa ovim pu­tem po­zi­va­mo i osta­le opo­zi­ci­o­ne par­ti­je da da­ju kon­kret­ne pred­lo­ge i mje­re, ka­ko bismo za­jed­nič­kim sna­ga­ma uspje­li da do­ve­de­mo bi­rač­ki spi­sak do sta­nja ko­je nam ga­ran­tu­je fer i slo­bod­ne iz­bo­re. Mi će­mo sva­ku do­bro­na­mjer­nu su­ge­sti­ju osta­lih ak­te­ra na po­li­tič­koj sce­ni uva­ži­ti.
Po­zvao je i Dr­žav­nu iz­bor­nu ko­mi­si­ju da, u naj­kra­ćem ro­ku, ot­poč­ne sa re­a­li­za­ci­jom obu­ke čla­no­va op­štin­skih iz­bor­nih ko­mi­si­ja i bi­rač­kih od­bo­ra, ka­ko bi ih ade­kvat­no i na vri­je­me upo­zna­li sa ni­zom no­vih mje­ra i pro­ce­du­ra pri­li­kom gla­sa­nja na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma.
– Da po­sao ni­je lak i da se sa tim mo­ra od­mah kre­nu­ti, go­vo­ri či­nje­ni­ca da su na pret­hod­nim iz­bo­ri­ma ukup­no bi­la 1.162 bi­rač­ka mje­sta sa sko­ro 20.000 čla­no­va or­ga­na iz­bor­ne ad­mi­ni­stra­ci­je – za­klju­čio je Pa­pić. M.V.


Tra­ži po­dat­ke od Uprav­ne in­spek­ci­je

Pa­pić je ob­ja­snio da uz Dr­žav­nu iz­bor­nu ko­mi­si­ju, kao or­gan ko­ji je nad­le­žan za nad­zor nad bi­rač­kim spi­skom, Uprav­na in­spek­ci­ja pre­ko uprav­nih in­spek­to­ra vr­ši in­spek­cij­ski nad­zor u po­gle­du pri­mje­ne Za­ko­na o bi­rač­kom spi­sku i dru­gih pro­pi­sa ko­jim se ure­đu­je vo­đe­nje bi­rač­kog spi­ska.
– U čla­nu 31, stav šest, ka­že se da je „van­red­ni in­spek­cij­ski nad­zor oba­ve­zan i vr­ši se u go­di­ni u ko­joj se odr­ža­va­ju re­dov­ni iz­bo­ri“, pa sam pre­ko Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­je­la upu­tio pi­ta­nje Uprav­noj in­spek­ci­ji da li je od tre­nut­ka od ka­da je MUP pre­u­zeo vo­đe­nje nad bi­rač­kim spi­skom vr­še­na bi­lo ka­kva kon­tro­la i nad­zor Uprav­ne in­spek­ci­je, i ako je­ste, da mi se do­sta­vi u pi­sa­noj for­mi do­ku­men­ta­ci­ja za ko­je tač­no pro­mje­ne je vr­šen in­spek­cij­ski nad­zor – po­ja­šnja­va Pa­pić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"