Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika GORAN DANILOVIĆ ZA „DAN” O IZBORNOM NASTUPU DEMOSA
Danilović Niko nam iz opozicije nije neprijatelj Za pravljenje predizbornih koalicija treba malo više od respekta i međusobnog poštovanja – mora postojati programska sloga oko ključnih određenja, saglasnost oko principa i želje da na politički ubjedljiv način mijenjamo Crnu Goru nabolje – istakao Danilović Svakim danom birački spisak i registri postajaće pouzdaniji – u mjeri u kojoj budemo ispravljali nepravilnosti i greške – kaže ministar unutrašnjih poslova u Vladi izbornog povjerenja
Dan - novi portal
Sprem­ni smo da u naj­vi­še de­set na­red­nih da­na ob­ja­vi­mo ko­a­li­ci­o­ni na­stup, po na­šim sta­tu­tar­nim pro­ce­du­ra­ma, ili pri­ja­vi­mo sa­mo­stal­nu iz­bor­nu li­stu De­mo­sa. Ka­ko god bu­de, ni­ko­ga iz opo­zi­ci­je ne­će­mo sma­tra­ti po­li­tič­kim ne­pri­ja­te­ljem, po­ru­čio je u in­ter­vjuu za „Dan” pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra De­mo­sa i mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va u Vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja Go­ran Da­ni­lo­vić.
– Od po­čet­ka smo go­vo­ri­li da smo na prin­ci­pi­ma uva­ža­va­nja bi­li za naj­ši­ru opo­zi­ci­o­nu sa­rad­nju. Sa mno­gi­ma smo, vje­ru­jem, us­po­sta­vi­li traj­ni­ja po­li­tič­ka pri­ja­telj­stva i uva­ža­va­nje. Sa ne­ki­ma je to bi­lo ne­mo­gu­će, nji­ho­vim iz­bo­rom i že­lja­ma. Svi no­si­mo svo­je od­go­vor­no­sti – ka­zao je Da­ni­lo­vić.
Ka­ko je re­kao, Ko­or­di­na­ci­o­no ti­je­lo MUP-a za pra­će­nje iz­bor­nog pro­ce­sa do­ni­je­lo je ne­ko­li­ko vr­lo bit­nih od­lu­ka.
– I po za­la­ga­nju po­je­di­na­ca iz ovog ti­ma ušli smo u pro­ce­se ko­ji će do­ni­je­ti re­zul­ta­te. Sva­kim da­nom bi­rač­ki spi­skak i re­gi­stri po­sta­ja­će po­u­zda­ni­ji – u mje­ri u ko­joj bu­de­mo is­pra­vlja­li ne­pra­vil­no­sti i gre­ške – is­ta­kao je Da­ni­lo­vić.
● Šta će­te pred­lo­ži­ti Glav­nom od­bo­ru De­mo­sa u ne­dje­lju, ka­da je u pi­ta­nju Vla­da iz­bor­nog po­vje­re­nja?
– Glav­ni od­bor De­mo­sa ima sko­ro 100 lju­di – ne mi­slim da pred njih tre­ba iza­ći sa go­to­vim i do kra­ja utvrđ­nim pred­lo­gom ko­ji oni tre­ba sa­mo da ami­nu­ju. Na­rav­no, naj­u­že ru­ko­vod­stvo De­mo­sa ne bje­ži od od­go­vor­no­sti i oba­ve­ze da kon­sti­tu­i­še pre­lo­ge za ključ­ne po­li­tič­ke od­lu­ke, ali ih čla­no­vi­ma Glav­nog od­bo­ra iz­vje­sno ne­će­mo sla­ti pre­ko me­di­ja. Na na­ma je da lju­di­ma pre­do­či­mo sve či­nje­ni­ce i da ču­je­mo i iz­va­ga­mo sve nji­ho­ve pred­lo­ge. Ne­ke stva­ri mi, ko­ji smo u sva­ko­dnev­noj po­li­ti­ci, vi­di­mo bo­lje, a ne­ke dru­ge bo­lje i pre­ci­zni­je vi­de oni ko­ji su iz­mak­nu­ti, i sa po­zi­ci­je svo­je od­go­vor­no­sti, ali i ne­kon­ta­mi­ni­ra­no­sti dnev­nim po­li­tič­kim raz­lo­zi­ma, ja­sno i pre­ci­zno pro­cje­nju­ju šta je za nji­ho­vu stran­ku naj­bo­lje.
Ipak, kao i do sa­da, kao i u slu­ča­ju ula­ska u Vla­du iz­bor­nog po­vje­re­nja, De­mos će od­lu­ku do­ni­je­ti sa­mo­stal­no i bez oslu­ški­va­nja šta o kon­kret­nom pi­ta­nju mi­sle dru­gi. Po­ka­zu­je se da su ta­kve od­lu­ke je­di­no is­prav­ne.
● Iz­la­zak na iz­bo­re – ko­a­li­ci­ja ili sa­mi?
– Od po­čet­ka smo go­vo­ri­li da smo na prin­ci­pi­ma uva­ža­va­nja bi­li za naj­ši­ru opo­zi­ci­o­nu sa­rad­nju. Sa mno­gi­ma smo, vje­ru­jem, us­po­sta­vi­li traj­ni­ja po­li­tič­ka pri­ja­telj­stva i uva­ža­va­nje. Sa ne­ki­ma je to bi­lo ne­mo­gu­će, nji­ho­vim iz­bo­rom i že­lja­ma. Svi no­si­mo svo­je od­go­vor­no­sti. Za pra­vlje­nje pred­iz­bor­nih ko­a­li­ci­ja tre­ba ma­lo vi­še od re­spek­ta i me­đu­sob­nog po­što­va­nja – mo­ra po­sto­ja­ti pro­gram­ska slo­ga oko ključ­nih od­re­đe­nja, sa­gla­snost oko prin­ci­pa i že­lje da na po­li­tič­ki ubje­dljiv na­čin mi­je­nja­mo Cr­nu Go­ru na­bo­lje. Raz­go­va­ra­mo sa vi­še su­bje­ka­ta raz­li­či­te po­li­tič­ke i or­ga­ni­za­ci­o­ne sna­ge. Oro­či­li smo vri­je­me. Sprem­ni smo da u naj­vi­še de­set na­red­nih da­na ob­ja­vi­mo ko­a­li­ci­o­ni na­stup, po na­šim sta­tu­tar­nim pro­ce­du­ra­ma, ili pri­ja­vi­mo sa­mo­stal­nu iz­bor­nu li­stu De­mo­sa.
Ka­ko god bu­de, ni­ko­ga iz opo­zi­ci­je ne­će­mo sma­tra­ti po­li­tič­kim ne­pri­ja­te­ljem. Naš cilj je po­bje­da nad pre­va­zi­đe­nom po­li­ti­kom DPS-a i par­ti­ja ko­je obi­ta­va­ju u nje­noj sjen­ci. Da­kle, po­bje­da na­še po­li­ti­ke i na­še vi­zi­je Cr­ne Go­re. Ni­je to čak ni po­bje­da nad dru­gim par­ti­ja­ma i čla­no­vi­ma tih par­ti­ja, ne­go po­bje­da ide­ja i no­ve po­li­ti­ke.
● Ka­ko ci­je­ni­te pro­ble­me ko­je ima­te u MUP-u, a sa ko­ji­ma je jav­nost upo­zna­ta?
– Ni ka­da sam bi­ran na mje­sto mi­ni­stra ni­sam oče­ki­vao da će me u MUP-u do­če­ka­ti lo­vo­ri­ke, med i mli­je­ko. U re­dov­nim pri­li­ka­ma i sta­bil­nim vla­da­ma te­ško je ra­di­ti u slič­nim re­so­ri­ma. U uslo­vi­ma tra­ja­nja Vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja stvar je vi­še­stru­ko kom­pli­ko­va­ni­ja. Ipak, ni­šta neo­če­ki­va­no. S pro­fe­si­o­nal­ci­ma se slo­ži­te, sa ne­pro­fe­si­o­nal­ci­ma uđe­te u za­ko­nit spor. Vje­ru­jem da smo za ma­lo vre­me­na po­kre­nu­li mno­go do­brih stva­ri u MUP-u. Mno­go če­ga se spo­lja i ne pri­mi­je­ti, ali iz­nu­tra po­či­nje da funk­ci­o­ni­še.
Ko­or­di­na­ci­o­no ti­je­lo je do­ni­je­lo ne­ko­li­ko vr­lo bit­nih od­lu­ka i po za­la­ga­nju po­je­di­na­ca iz ovog ti­ma ušli smo u pro­ce­se ko­ji će do­ni­je­ti re­zul­ta­te. Sva­kim da­nom bi­rač­ki spi­sak i re­gi­stri po­sta­ja­će po­u­zda­ni­ji – u mje­ri u ko­joj bu­de­mo is­pra­vlja­li ne­pra­vil­no­sti i gre­ške. Mno­go po­sla pred­sto­ji i vi­dje­će­mo da li po­sto­ji vri­je­me, vo­lja i zna­nje da se za­po­če­to za­vr­ši.
● Op­tu­žu­ju Vas da se ba­vi­te po­li­ti­kom u MUP-u?
– Ni jed­nom ri­ječ­ju ili po­stup­kom za 85 da­na ta­ko ne­što ni­je po­tvr­đe­no. Pro­go­nim po­li­ti­ku, par­tij­ske i lič­ne in­te­re­se iz MUP-a i ne do­pu­štam da iz na­vi­ke ta­kve stva­ri bi­lo ko ra­di. Ne­ma mje­sta ni za mo­ju ni za dru­ge po­li­ti­ke u mi­ni­star­stvu ko­je u bu­duć­no­sti mo­ra bi­ti obra­zac pro­fe­si­o­nal­nog i ne­po­li­tič­kog dje­lo­va­nja. Mi smo ser­vis jav­nog in­te­re­sa, ser­vis gra­đa­na i ta­ko bi mo­ra­lo bi­ti uvi­jek. Da­nas je ovaj mi­ni­star, sju­tra će bi­ti dru­gi, ali i na sva­ko­dnev­nim pri­mje­ri­ma mo­že­mo po­ka­za­ti da in­sti­tu­ci­je funk­ci­o­ni­šu ako se nji­ma upra­vlja za­ko­ni­to i u skla­du sa pro­pi­si­ma.
Op­struk­ci­je po­sto­je, ali ima na­de da se ide da­lje, dok god funk­ci­o­ni­šu prav­ni lje­ko­vi. Za raz­li­ku od ži­vo­ta, u in­sti­tu­ci­ja­ma su lje­ko­vi ne sa­mo na­da ne­go i opo­me­na.
M.VE­ŠO­VIĆ


Na­še od­lu­ke ne za­vi­se od dru­gih

●DF je na­ja­vio da je ide­ja boj­ko­ta upro­pa­šće­na. Zna­či li to da će­te iza­ći na iz­bo­re bez ob­zi­ra na iz­la­zak iz Vla­de?
– Raz­li­či­ti po­li­tič­ki su­bjek­ti u raz­li­či­tim pri­li­ka­ma i u ma­lim vre­men­skim raz­ma­ci­ma, o istim stva­ri­ma su­de raz­li­či­to. Sva­ka­ko, ra­di se o ele­men­ta­r­nom po­li­tič­kom pra­vu. Ako je upro­pa­šće­na ide­ja boj­ko­ta, ne­ka jav­nost su­di ko i ka­da je upro­pa­stio. Na­še od­lu­ke ne za­vi­se od dru­gih, ni ka­da je u pi­ta­nju Vla­da iz­bor­nog po­vje­re­nja ni iz­la­zak na iz­bo­re. Sa­mi i auto­nom­no do­no­si­mo od­lu­ke, pri­ma­ju­ći k zna­nju od­lu­ke osta­lih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta.
Jed­nom za­u­vi­jek mo­ra bi­ti pri­hva­će­na po­li­tič­ka či­nje­ni­ca da ne mo­že ni­ko i ni po kom osno­vu, bio iz vla­sti ili opo­zi­ci­je, tra­si­ra­ti po­li­tič­ke pu­te­ve De­mo­sa. Da bi ne­ko od­lu­či­vao o De­mo­su, mo­ra bi­ti dio nje­go­vog bi­ća. Part­ner­stvo pri­hva­ta­mo i te­ži­mo mu, po­li­tič­ko tu­tor­stvo od­ba­cu­je­mo, jer je to pri­mi­tiv­ni po­li­tič­ki mi­lje.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"