Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-08-11 NATAŠA STAROVLAH KNEŽEVIĆ NAPRASNO SE RAZBOLJELA NAKON OTKRIVANJA MAHINACIJA SA BIRAČKIM SPISKOVIMA
Nataša Starovlah Knežević Otišla na bolovanje kad je uhvaćena na djelu Od samog početka rada Koordinacionog tijela jasno su uočljive opstrukcije službenice Nataše Starovlah Knežević u smislu opstrukcije i otežavanja kontrole biračkih spiskova – naveo Zoran Miljanić
Dan - novi portal
Na­čel­ni­ca Slu­žbe za in­for­mi­sa­nje MUP-a Na­ta­ša Sta­ro­vlah Kne­že­vić oti­šla je na­pra­sno na bo­lo­va­nje na­kon što je po na­lo­gu mi­ni­stra pro­tiv nje po­kre­nut po­stu­pak, jer ni­je htje­la da ot­kla­nja gre­ške i ne­pra­vil­no­sti u bi­rač­kom spi­sku. Na­kon što su ot­kri­ve­ne ma­hi­na­ci­je u vezi sa evi­den­ci­jom gra­đa­na sa pra­vom gla­sa, Sta­ro­vlah Kne­že­vić je oti­šla na bo­lo­va­nje.
Iz MUP-a je ra­ni­je sa­op­šte­no da Na­ta­ša Sta­ro­vlah Kne­že­vić, oba­vlja­ju­ći po­slo­ve na­čel­ni­ce Slu­žbe za in­for­ma­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je i kao čla­ni­ca Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­je­la za pra­će­nje im­ple­men­ta­ci­je iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, ni­je po­stu­pi­la po na­lo­zi­ma mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Go­ra­na Da­ni­lo­vi­ća sa sjed­ni­ca Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­je­la.
Pred­stav­nik Klu­ba sa­mo­stal­nih po­sla­ni­ka u Ko­or­di­na­ci­o­nom ti­je­lu Zo­ran Mi­lja­nić ka­že za „Dan” da su od sa­mog po­čet­ka ra­da tog ti­je­la ja­sno uoč­lji­ve op­struk­ci­je do­tič­ne slu­žbe­ni­ce u smi­slu op­struk­ci­je i ote­ža­va­nja kon­tro­le bi­rač­kih spi­sko­va i ote­ža­va­nja ra­da Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­je­la.
– I po­red to­ga, Ko­or­di­na­ci­o­no ti­je­lo ula­že i ulo­ži­će van­red­ne na­po­re da bi bi­rač­ki spi­sko­vi i po­red op­struk­ci­ja bi­li u mje­ri mo­gu­ćeg oči­šće­ni od onih ko­ji po za­ko­nu i Usta­vu ne­ma­ju pra­vo gla­sa. Pod­sje­ćam da je to bio i je­dan od glav­nih raz­lo­ga ula­ska opo­zi­ci­je u Vla­du iz­bor­nog po­vje­re­nja i da je či­šće­nje bi­rač­kog spi­ska pri­o­ri­tet opo­zi­ci­je za odr­ža­va­nje fer i slo­bod­nih iz­bo­ra – is­ta­kao je Mi­lja­nić.
Ko­or­di­na­ci­o­no ti­je­lo či­ni šest pred­stav­ni­ka tog re­so­ra, na če­lu sa mi­ni­strom u Vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja Go­ra­nom Da­ni­lo­vi­ćem, pred­stav­ni­ci klu­bo­va po­sla­ni­ka u Skup­šti­ni, kao i ne­vla­di­nog sek­to­ra ko­ji su ak­tiv­no uče­stvo­va­li u iz­ra­di iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva.
Ko­or­di­na­ci­o­no ti­je­lo je for­mi­ra­no ka­ko bi se, po na­vo­di­ma iz MUP-a, po­ja­ča­lo po­vje­re­nje u iz­bor­ni pro­ces i stvo­ri­li po­treb­ni pred­u­slo­vi za odr­ža­va­nje slo­bod­nih i fer iz­bo­ra.
Pred­stav­nik SNP-a u Ko­or­di­na­ci­o­nom ti­je­lu Spa­so­je Pa­pić re­kao je za „Dan” da Ko­or­di­na­ci­o­no ti­je­lo na­sta­vlja sa pre­da­nim ra­dom na ot­kla­nja­nju svih ne­pra­vil­no­sti ko­je po­sto­je u bi­rač­kom spi­sku, „i po­red oči­gled­nih op­struk­ci­ja ko­je smo kao čla­no­vi tog ti­je­la ima­li od sa­mog po­čet­ka ra­da”.
– Iz tog raz­lo­ga po­dr­ža­va­mo di­sci­plin­ske i dru­ge mje­re ko­je spro­vo­di ak­tu­el­ni mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Go­ran Da­ni­lo­vić, a sve ka­ko bi se bi­rač­ki spi­sak kao glav­no sred­stvo zlo­u­po­tre­ba u iz­bor­nom pro­ce­su i kao ogro­man „re­zer­vo­ar” ma­hi­na­ci­ja ko­ji­ma ras­po­la­že par­la­men­tar­na ve­ći­na do­veo u sta­nje da svim uče­sni­ci­ma ko­ji će „igra­ti po­li­tič­ku utak­mi­cu” omo­gu­ći da kre­nu sa istih start­nih po­zi­ci­ja, što do sa­da ni­je bio slu­čaj – ka­zao je Pa­pić.
On je na­veo da ne oče­ku­je da će­mo u ze­mlji u ko­joj još ni­je do­šlo do de­mo­krat­ske smje­ne vla­sti do­bi­ti čist bi­rač­ki spi­sak.
– Mi smo upra­vo kao SNP, kroz od­go­vor­nost pre­ma gra­đa­ni­ma ra­di­li sve što smo mo­gli u mje­ri mo­gu­ćeg, a mo­guć­no­sti nam od­re­đu­ju upra­vo gra­đa­ni pri­li­kom gla­sa­nja na iz­bo­ri­ma, uka­zi­va­li svih ovih go­di­na na ne­a­de­kvat­no vo­đe­nje CBS-a. Pa i sa­da, kao član Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­je­la uka­zi­vao sam na ne­a­žur­nost i ne­a­de­kvat­no vo­đe­nje iz­vor­nih re­gi­sta­ra, iz ko­jih bi­rač­ki spi­sak cr­pi po­dat­ke i for­mi­ra se – na­vo­di Pa­pić.
Ka­že da se po­ka­za­lo da je Ko­or­di­na­ci­o­no ti­je­lo je­di­ni me­ha­ni­zam su­štin­ske kon­tro­le bi­rač­kog spi­ska, pa je, valj­da, svi­ma ja­sno za­što su od sa­mog star­ta vr­še­ne op­struk­ci­je u nje­go­vom ra­du. Pa­pić na­vo­di da je, na­su­prot to­me, no­vo­for­mi­ra­ni skup­štin­ski od­bor za pra­će­nje iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva obi­čan de­kor, pa je iz tog raz­lo­ga i DPS u istom, dok SNP ni­je.
– SNP je­ste ona­mo gdje su re­zul­ta­ti vi­dlji­vi, a DPS-a ne­ma. Ko­or­di­na­ci­o­no ti­je­lo ima re­zul­ta­te iza se­be u do­sa­da­šnjem di­je­lu ra­da, jer 1.263 li­ca ko­ja ne­ma­ju bi­rač­ko pra­vo, jer ne­ma­ju naj­ma­nje dvi­je go­di­ne pre­bi­va­li­šta, na­la­ze se u CBS-u i oni će bi­ti iz­bri­sa­ni, si­gu­ran sam. To su li­ca ko­ja su upi­sa­na u re­gi­star dr­ža­vlja­na na­kon 16. ok­to­bra 2014. go­di­ne – na­gla­sio je Pa­pić.
M.V.


Oti­šao i Asa­no­vić, po­stu­pak pro­tiv Du­lo­vi­će­ve

Prema in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, na­čel­nik slu­žbe za prav­na, ka­drov­ska i fi­nan­sij­ska pi­ta­nja MUP-a Zo­ran Asa­no­vić ta­ko­đe je na­pra­sno na bo­lo­va­nju, kao i Na­ta­ša Sta­ro­vlah Kne­že­vić. Ina­če, po­kre­nut je i di­sci­plin­ski po­stu­pak pro­tiv še­fi­ce prav­nog odje­lje­nja u Asa­no­vi­će­vom di­rek­to­ra­tu Bi­lja­ne Du­lo­vić.


Stvo­ri­ti uslo­ve za fer iz­bo­re

Iz­la­zak pre­o­sta­lih opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja iz Vla­de, uko­li­ko bi bio oprav­dan, na­nio bi ve­li­ku šte­tu in­te­gri­te­tu iz­bor­nog pro­ce­sa, sma­tra pred­stav­nik CE­MI Zlat­ko Vu­jo­vić.
– U ovom tre­nut­ku ni­je re­a­lan boj­kot iz­bo­ra, ali bi­će upi­tan iz­bor­ni is­hod. Vi­še je ne­go ja­sno da uko­li­ko se ne obez­bi­je­de či­sti bi­rač­ki spi­sko­vi, opo­zi­ci­ja ne­će pri­zna­ti re­zul­ta­te iz­bo­ra, što otva­ra pro­stor za po­sti­zbor­ne de­mon­stra­ci­je i po­li­tič­ku ne­sta­bil­nost. Ka­ko je po­če­la kam­pa­nja, po­sta­je sve vi­še vi­dlji­vo da pot­pi­sni­ci vi­še vo­de kam­pa­nju, ne­go što pri­da­ju pa­žnju stva­ra­nju uslo­va za fer iz­bo­re. Bo­jim se da kli­zi­mo u si­tu­a­ci­ju gdje će je­di­ni po­mak bi­ti mo­guć uko­li­ko se pred­stav­ni­ci za­pad­nih part­ne­ra uklju­če u pro­ces – ka­že Vu­jo­vić.
Na­gla­ša­va da ima­mo sla­be iz­bor­ne in­sti­tu­ci­je ko­je ne­ma­ju sna­gu da po­ka­žu in­te­gri­tet u od­no­su na par­ti­je.
– Je­di­ni svi­je­tli pri­mjer su spe­ci­jal­ni dr­žav­ni i vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac ko­ji sa­vje­sno oba­vlja­ju svo­je za­dat­ke. Na­dam se da će se na­pra­vi­ti po­ma­ci do sa­mih iz­bo­ra, no vje­ro­va­ti da će­mo bi­ti u pot­pu­no­sti sprem­ni za iz­bo­re bio bi op­ti­mi­zam bez po­kri­ća – sma­tra Vu­jo­vić.


Tač­na evi­den­ci­ja uslov za fer gla­sa­nje

Ta­čan i ažu­ran bi­rač­ki spi­sak pred­sta­vlja uslov za za­ko­ni­te iz­bo­re. Upis u bi­rač­ki spi­sak je i uslov ko­ji mo­ra bi­ti is­pu­njen da bi bi­rač na bi­rač­kom mje­stu mo­gao ostva­ri­ti svo­je bi­rač­ko pra­vo, na­ve­li su u De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri. Ka­žu da Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va vo­di bi­rač­ki spi­sak i kod tog mi­ni­star­stva se na­la­ze svi iz­vor­ni po­da­ci na osno­vu ko­jih se vr­še pro­mje­ne u bi­rač­kom spi­sku.
– Za­to je jav­nost ra­da tog mi­ni­star­stva, u po­gle­du na­či­na vo­đe­nja bi­rač­kog spi­ska, bi­tan pred­u­slov za sti­ca­nje po­vje­re­nja gra­đa­na u iz­bor­ni pro­ces – na­ve­le su De­mo­kra­te.
Oni su ob­ja­sni­li da jav­nost ra­da i kon­tro­la vo­đe­nja bi­rač­kog spi­ska ni­jesu mo­gu­ći uko­li­ko svi po­da­ci bit­ni za vo­đe­nje bi­rač­kog spi­ska ni­je­su do­stup­ni uče­sni­ci­ma iz­bor­nog pro­ce­sa, po­sma­tra­či­ma na iz­bo­ri­ma i dru­gim nad­le­žnim or­ga­ni­ma.
– Op­struk­ci­ja do­sta­ve po­da­ta­ka nad­le­žnim or­ga­ni­ma od bi­lo kog li­ca za­du­že­nog za vo­đe­nje bi­rač­kog spi­ska ne­do­pu­sti­va je i po­ja­ča­va sum­nju da se bi­rač­ki spi­sak ne vo­di za­ko­ni­to i tač­no, kao i da se op­struk­ci­ji pri­bje­ga­va upra­vo sa ci­ljem da se iz­bjeg­ne ot­kri­va­nje ne­za­ko­ni­to­sti u vo­đe­nju bi­rač­kog spi­ska. Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va, Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja i Uprav­na in­spek­ci­ja pred oči­ma jav­no­sti mo­ra­ju ot­klo­ni­ti sva­ku di­le­mu u po­gle­du iz­ne­se­nih pri­mjed­bi na tač­nost vo­đe­nja bi­rač­kog spi­ska – na­vo­di se u sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"