Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu promijenili ime da sakriju mahinacije * Vrijeme je da manjine otkažu podršku Milu * U datumu se razlikuju za čitavu deceniju * Što je zabranjeno Savjetu nije ministru * Acu promijenili ime da sakriju mahinacije * Protivotrov * U slavu knjige
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miroje Jovanović, avdokat :
Svjedok saradnik je tri puta promijenio iskaz, koji je sada naučio kao pjesmicu, kako bi optužio DF, a u tu svrhu su mu angažovali i trenera za javne nastupe.

Vic Dana :)

U ordinaciji zviždi pacijent i kaže psihijatru:
– Doktore, ja mislim, da sam ptica!
– Što ne odletite nazad u čekaonicu, ja ću da pozovem bolnicu, da vam pripreme gnijezdo.

– Kolega, čuo sam, da na pacijentima vršite nove šok terapije!
– Da, unaprijed im šaljem račune!

Kad su doveli unesrećenu, doktor je pregledao i izdiktirao sestri:
– Ogrebotine po rukama, napuklo drugo rebro lijevo, slomljen lijevi gležanj.
U tom trenutku se unesrećena probudi.
– Koliko ste stari? - pita doktor.
– Dvadesetdvije godine.
– Sestro, napišite još: „Smetnje u sjećanju”.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika SVJEDOČENJEM SAŠE SINĐELIĆA NASTAVLJENO SUĐENJE OPTUŽENIMA ZA PRIPREMANJE DRŽAVNOG UDARA
Sinđelić ispred Višega suda Odbrana traži izuzeće specijalnih tužilaca
Dan - novi portal
Su­đe­nje op­tu­že­ni­ma za po­ku­šaj te­ro­ri­zma na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 16. ok­to­bra pro­šle go­di­ne na­sta­vlje­no je ju­če u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du sa­slu­ša­njem svje­do­ka sa­rad­ni­ka Sa­še Sin­đe­li­ća, ko­jem su pi­ta­nja po­sta­vlja­li advo­ka­ti od­bra­ne. Na­kon dva sa­ta, sa­slu­ša­nje je pre­ki­nu­to zbog za­htje­va od­bra­ne za iz­u­ze­će spe­ci­jal­nih tu­ži­la­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća i Sa­še Ča­đe­no­vi­ća.
Sin­đe­lić je od­go­va­rao na pi­ta­nja advo­ka­ta Mi­la­na Pe­tro­vi­ća i Go­ra­na Pe­tro­ni­je­vi­ća, na­kon če­ga je advo­kat Pe­tro­ni­je­vić za­tra­žio iz­u­ze­će jer je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Kat­nić ka­zao da je taj advo­kat umi­je­šan u „dr­žav­ni udar”. Kat­nić je po­ja­snio da ni­je mi­slio na umi­je­ša­nost u ovaj sud­ski pred­met, već na to da je po­me­nu­ti advo­kat sa­slu­ša­vao svje­do­ke po Sr­bi­ji i pri­pre­mao ih, iako na to ne­ma pra­vo.
Sinđelić je ponovo pričao o ulozi u navodnom pokušaju terorizma i kazao da je no­vac ko­ji je da­vao lju­di­ma di­je­ljen po do­go­vo­ru ko­ji je Edu­ard Ši­šma­kov imao sa DF-om.
– On je go­vo­rio ko­li­ko da dam i ko­me. Edi mi je re­kao da Ve­li­mi­ro­vi­ću, Bo­gi­će­vi­ću i Di­ki­ću dam nov­ca ko­li­ko tre­ba. U Ne­ma­nju Ri­sti­ća ni­je­sam imao po­vje­re­nja za­to što sam ra­ni­je čuo za nje­go­ve kri­mi­nal­ne ak­tiv­no­sti. Ipak je bio bli­zak sa „Za­vjet­ni­ci­ma”, a bio mi je i pri­ja­telj na fej­sbu­ku, pa sam i nje­mu dao no­vac. Za Mir­ka Pa­ju Ve­li­mi­ro­vi­ća je Edi re­kao da mu dam 15.000. Di­kić ni­je re­kao ko­li­ko mu nov­ca tre­ba, ali mi je re­kao da mu no­vac tre­ba za tro­ško­ve. Imao sam odo­bre­nje od Edi­ja da dam Di­ki­ću ko­li­ko ho­će. Edi je bio odu­še­vljen nji­me. Isto mi je ka­zao i za Bo­gi­će­vi­ća – re­kao je Sin­đe­lić.
Advo­kat Pe­tro­ni­je­vić pi­tao je Sin­đe­li­ća ko­me je pot­pi­sao pri­stup­ni­cu po­kre­tu „Ni­ko­la Ka­va­ja”.
– Od­bra­na zna da je Ni­ko­la Ka­va­ja dav­no umro. Na­veo sam ko je pred­sjed­nik, imam i za­hval­ni­cu. Pri­stu­pio sam tom po­kre­tu 2009. go­di­ne i ni­je­sam pra­vio da­lje ve­će kon­tak­te sa nji­ma. Pro­šlo je mno­go vre­me­na. Pred­sjed­nik udru­že­nja se naj­vje­ro­vat­ni­je zo­ve Zo­ran Sta­no­je­vić. Do­sta­vi­ću to što imam, ali ta li­ca ne­ma­ju ve­ze sa ovim po­stup­kom – na­veo je Sin­đe­lić.
Advo­kat Pe­tro­ni­je­vić pi­tao je svje­do­ka sa­rad­ni­ka da li je od pred­sjed­ni­ka Udru­že­nja „Ni­ko­la Ka­va­ja” do­bio do­zvo­lu da osnu­je ne­ko po­du­dru­že­nje, na šta je Sin­đe­lić od­go­vo­rio da ni­je bi­lo po­tre­be za tim.
– Ja sam već obra­zlo­žio da li­ca iz „Srp­skih vu­ko­va” ne­ma­ju ve­ze sa ovim po­stup­kom. Ni­ka­kav kri­vič­ni po­stu­pak ni­je vo­đen pro­tiv li­ca iz tog udru­že­nja. Sma­tram da me bra­ni­lac ovo pi­ta jer sam imao prob­nu le­gi­ti­ma­ci­ju „Srp­skih vu­ko­va”, a ko­ju sam po­ka­zi­vao Edi­ju. On ima ko­pi­ju i to­ga, kao i mog pa­so­ša i svih mo­jih do­ku­me­na­ta. Le­gi­ti­ma­ci­je su bi­le pri­pre­mlje­ne za di­je­lje­nje i mo­žda ju je ne­ko imao. Od­u­sta­li smo od re­gi­stra­ci­je, I mo­gu­će je da ne­ko to zlo­u­po­tri­je­bi. Imam i ži­ro-ra­čun za osni­va­nje or­ga­ni­za­ci­je, i tre­ba­lo je da se uga­si taj ra­čun ko­ji je bio na mo­je ime – ka­zao je Sin­đe­lić.
Od­bra­na ga je pi­ta­la za ime­na lju­di ko­ji si­gur­no ima­ju član­sku kar­tu Udru­že­nja „Srp­ski vu­ko­vi”.
– Ne­mam uvid u to, ni­ti mi je to bit­no, ni­je­sam re­gi­stro­vao udru­že­nje, rekao je Sinđelić koji je dan ranije tvrdio da ne postoje članovi njegove organizacije.
Advo­kat Pe­tro­ni­je­vić pi­tao je svje­do­ka sa­rad­ni­ka da li ga lič­no po­zna­je, ali su­di­ja Mu­go­ša ni­je do­zvo­li­la da od­go­vo­ri na to pi­ta­nje.
– Od­bra­na o me­ni do­sta to­ga zna, i to zlo­u­po­tre­blja­va­ju – pro­ko­men­ta­ri­sao je Sin­đe­lić.
Sinđelić je tvrdio i da mu je obijen stan u Obrenovcu iz kojeg su nestala neka dokumenta koja sada ima odbrana.
Advo­kat Pe­tro­ni­je­vić je pi­tao svje­do­ka sa­rad­ni­ka i za Du­ša­na Đu­ri­ća, zva­nog Duks, na­kon če­ga je su­di­ja Mu­go­ša opo­me­nu­la glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, kao i advo­ka­ta Pe­tro­ni­je­vi­ća da se ne obra­ća lič­no Kat­ni­ću. Pe­tro­ni­je­vić je po­tom za­tra­žio pre­kid su­đe­nja ka­ko bi se pro­vje­ri­lo ka­da se on lič­no obra­tio tu­ži­o­cu. Sud je na­kon pre­gle­da­nog za­pi­sa ostao pri opo­me­ni iz­re­če­noj glav­nom spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu i advo­ka­tu Pe­tro­ni­je­vi­ću, na­kon če­ga je on za­tra­žio iz­u­ze­će glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća i spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Sa­še Ča­đe­no­vi­ća.
– U ovoj sud­ni­ci ne mo­že­mo bi­ti obo­ji­ca. Kat­nić ima do­ka­ze i za rad­nje ko­je sam ja pred­u­zi­mao, pa se mo­že iz­ve­sti za­klju­čak da sam i ja dio ovog, po op­tu­žni­ci, po­ku­ša­ja dr­žav­nog uda­ra i kr­vo­pro­li­ća – ka­zao je Pe­tro­ni­je­vić i do­dao da ni­je tra­žio iz­u­ze­će ka­da je Kat­nić tra­žio od­u­zi­ma­nje li­cen­ci advo­ka­ti­ma.
Ovo sma­tram pri­jet­njom – ka­zao je Pe­tro­ni­je­vić.
Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić re­kao je da ne­ma ri­je­či o pri­jet­nja­ma.
Na­sta­vak su­đe­nja je za­ka­zan za da­nas.VJ.DA­MJA­NO­VIĆ


DF po­zvao Stan­ko­vi­ća da pre­u­zme slu­čaj

De­mo­krat­ski front re­a­go­vao je na tvrd­nje glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca na ju­če­ra­šnjem su­đe­nju i po­zvao vr­hov­nog dr­žav­nog Ivi­cu Stan­ko­vi­ća da ko­nač­no re­a­gu­je.Iz DF is­ti­ču da či­ta­va cr­no­gor­ska jav­nost već ne­dje­lja­ma uži­vo po­sma­tra ka­ko Mi­li­vo­je Kat­nić svo­jim pri­jet­nja­ma i is­pa­di­ma bez­u­spje­šno po­ku­ša­va da uklo­ni tra­go­ve sa­rad­nje sa svo­jim svje­do­kom sa­rad­ni­kom.
–Mi­li­vo­je Kat­nić je pr­vo sa­op­štio da dr­žav­ni udar još uvi­jek tra­je, da se na Zla­ti­bo­ru na­la­zi 300 ko­man­do­sa GRU-a, da je spi­sak osum­nji­če­nih du­ga­čak i da su svi kri­vi, ali da ne­ma do­ka­za, pre­ko to­ga da će advo­ka­ti­ma iz Sr­bi­je od­u­ze­ti li­cen­cu za rad u Cr­noj Go­ri, pa do to­ga da su advo­ka­ti od­bra­ne uče­stvo­va­li u or­ga­ni­zo­va­nju dr­žav­nog uda­ra i pri­ku­plja­nju do­ka­za za sud­ski pro­ces.
Ta­ko se da­nas, kroz usta Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, 1948. go­di­na i zva­nič­no vra­ti­la u Cr­nu Go­ru, jer je spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac se­bi dao za pra­vo da u sva­kom tre­nut­ku ši­ri spi­sak osum­nji­če­nih, iz­ri­če pri­jet­nje advo­ka­ti­ma od­bra­ne i sva­ko­dnev­no si­lu­je ZKP, a što mu ni­je stra­no, pred oči­ma cje­lo­kup­ne jav­no­sti, i, što je još go­re, i pred Ivi­com Stan­ko­vi­ćem. Uko­li­ko se Ivi­ca Stan­ko­vić ne ogla­si ni na­kon da­na­šnjeg skan­da­la Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, on­da će se gla­si­ne o to­me da ga spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac ucje­nju­je po­ka­za­ti kao sa­svim tač­ne. Za­to oče­ku­je­mo da nas VDT Ivi­ca Stan­ko­vić de­man­tu­je ta­ko što će po­dr­ža­ti pred­log za iz­u­ze­će Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća – sa­op­šte­no je iz DF-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"