Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu promijenili ime da sakriju mahinacije * Vrijeme je da manjine otkažu podršku Milu * U datumu se razlikuju za čitavu deceniju * Što je zabranjeno Savjetu nije ministru * Acu promijenili ime da sakriju mahinacije * Protivotrov * U slavu knjige
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miroje Jovanović, avdokat :
Svjedok saradnik je tri puta promijenio iskaz, koji je sada naučio kao pjesmicu, kako bi optužio DF, a u tu svrhu su mu angažovali i trenera za javne nastupe.

Vic Dana :)

U ordinaciji zviždi pacijent i kaže psihijatru:
– Doktore, ja mislim, da sam ptica!
– Što ne odletite nazad u čekaonicu, ja ću da pozovem bolnicu, da vam pripreme gnijezdo.

– Kolega, čuo sam, da na pacijentima vršite nove šok terapije!
– Da, unaprijed im šaljem račune!

Kad su doveli unesrećenu, doktor je pregledao i izdiktirao sestri:
– Ogrebotine po rukama, napuklo drugo rebro lijevo, slomljen lijevi gležanj.
U tom trenutku se unesrećena probudi.
– Koliko ste stari? - pita doktor.
– Dvadesetdvije godine.
– Sestro, napišite još: „Smetnje u sjećanju”.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika POLICIJA ČUDNIM OBJAŠNJENJIMA SKIDA ODGOVORNOST SA SEBE
Zapaljeni automobili u Baru Sedam auta se „samozapalilo”
Dan - novi portal
To­kom dva da­na u Cr­noj Go­ri uni­šte­no je se­dam vo­zi­la, dok je na je­dan ugo­sti­telj­ski obje­kat ba­če­na eks­plo­ziv­na na­pra­va. Iz Upra­ve po­li­ci­je zva­nič­no je sa­op­šte­no da je ve­ći­na vo­zi­la uni­šte­na usled sa­mo­za­pa­lje­nja, dok je šte­ta na lo­ka­lu „Gar­den” u Pod­go­ri­ci, pre­ma nji­ho­vim sum­nja­ma, na­sta­la od ja­čeg pi­ro­teh­nič­kog sred­stva.
Sa dru­ge stra­ne, ko­men­ta­ri­šu­ći ove do­ga­đa­je na por­ta­li­ma i na dru­štve­nim mre­ža­ma, gra­đa­ni su po­ru­či­li da ne vje­ru­ju u ova­kve ocje­ne po­li­ci­je, uz pod­sje­ća­nje da je i ra­ni­je bi­lo slu­ča­je­va na­vod­nog sa­mo­za­pa­lje­nja vo­zi­la, a na kra­ju se is­po­sta­vi­lo da su ih za­pa­li­li ne­po­zna­ti po­či­ni­o­ci.
Kri­mi­no­log Ve­li­mir Ra­ko­če­vić ka­zao je da su po­li­ci­ja i dru­gi nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni du­žni da uvi­jek vje­ro­do­stoj­no iz­no­se či­nje­ni­ce o do­ga­đa­ji­ma po­vo­dom ko­jih se ogla­ša­va­ju.
–Zbog to­ga ne mo­gu da ko­men­ta­ri­šem da li su oprav­da­ne sum­nje da po­li­ci­ja ova­kvim sa­op­šte­nji­ma po­ku­ša­va da sa­kri­je tač­ne po­dat­ke i sa­mim tim sma­nji broj po­či­nje­nih kri­vič­nih dje­la i mi­ni­ma­li­zu­je do­ga­đa­je – na­veo je Ra­ko­če­vić.
On je do­dao da je po­treb­no ima­ti u vi­du da sa­op­šte­nja o uzro­ci­ma po­ža­ra pr­vog da­na ni­je­su ko­nač­ni re­zul­ta­ti is­tra­ga.
– U pi­ta­nju su pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti ili sum­nje. Tek ka­sni­je, na­kon broj­nih vje­šta­če­nja i dru­gih is­tra­žnih rad­nji, mo­že se go­vo­ri­ti o stvar­nom uzro­ku po­ža­ra. Pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti ne mo­gu bi­ti do­volj­no po­u­zda­ni – ka­zao je Ra­ko­če­vić za „Dan”.
Ka­ko je sa­op­šte­no iz po­li­ci­je, to­kom ju­če­ra­šnjeg da­na do­šlo je sa­mo­za­pa­lje­nja na dva vo­zi­la u Ba­ru i jed­nom u Her­ceg No­vom. U cen­tru Ba­ra, na par­kin­gu u Uli­ci Jo­va­na Sto­ja­no­vi­ća, oko 12 ča­so­va, iz­go­re­la su dva auto­mo­bi­la. Auto „fol­ksva­gen po­lo” za­pa­lio se u mo­men­tu kad je nje­gov vla­snik Sa­vo Pa­vi­će­vić sjeo za vo­lan. Sre­ćom, Pa­vi­će­vić ni­je po­vri­je­đen. Po­žar se br­zo pro­ši­rio i na su­sjed­no vo­zi­lo „fol­ksva­gen pa­sat ka­ra­van”. Pre­ma ri­je­či­ma port­pa­ro­la Osnov­nog tu­ži­la­štva u Ba­ru Ra­do­va­na Đu­ri­ši­ća, vla­snik „fol­ksva­gen po­la” je sjeo u auto­mo­bil, dao kon­takt, a za­tim je do­šlo do za­pa­lje­nja na pred­njem di­je­lu vo­zi­la.
Vla­do Pa­vi­će­vić ka­že da ne­ma sum­nje da je po­žar pod­met­nut i da je naj­va­žni­je da je nje­gov otac ostao ne­po­vri­je­đen.
Ubr­zo na­kon ovog in­ci­den­ta, na dru­štve­nim mre­ža­ma se po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da je pod vo­zi­lo „fol­ksva­gen po­lo” ba­če­na bom­ba. Me­đu­tim, iz Upra­ve po­li­ci­je su se ogla­si­li sa­op­šte­njem u ko­me na­vo­de da je ob­ja­va da je pod vo­zi­lo ba­če­na bom­ba dez­in­for­ma­ci­ja i da se naj­ve­ro­vat­ni­je ra­di o sa­mo­za­pa­lje­nju.
– Po­vo­dom ob­ja­vlji­va­nja dez­in­for­ma­ci­je na dru­štve­nim mre­ža­ma da je u Ba­ru ba­če­na bom­ba pod put­nič­ko mo­tor­no vo­zi­lo, ra­di tač­nog in­for­mi­sa­nja jav­no­sti, oba­vje­šta­va­mo da je 8. no­vem­bra, oko 12 ča­so­va, u Uli­ci Jo­va­na Sto­ja­no­vi­ća u Ba­ru, naj­vje­ro­vat­ni­je do­šlo do sa­mo­za­pa­lje­nja put­nič­kog mo­tor­nog vo­zi­la mar­ke „po­lo” bar­skih re­gi­star­skih ozna­ka, vla­sni­štvo S.P. iz Ba­ra, gde je na­kon star­to­va­nja vo­zi­la od stra­ne S.P. do­šlo do po­ža­ra u di­je­lu mo­to­ra i aku­mu­la­to­ra. U tre­nut­ku iz­bi­ja­nja po­ža­ra, u na­ve­de­nom vo­zi­lu na­la­zio se vla­snik ko­ji ni­je za­do­bio po­vre­de, dok je po­žar djli­mič­no za­hva­tio su­sjed­no vo­zi­lo mar­ke „pa­sat“ bar­skih re­gi­star­skih ozna­ka, vla­sni­štvo M.K. iz Ba­ra – na­ve­li su iz po­li­ci­je.
Ubr­zo za­tim ob­ja­vlje­na je in­for­ma­ci­ja da je to­kom pret­hod­ne no­ći i u Her­ceg No­vom iz­go­re­lo vo­zi­lo. Iz Upra­ve po­li­ci­je se tim po­vo­dim ni­je­su ogla­ša­va­li, ali se, ne­zva­nič­no, i u tom slu­ča­ju sum­nja da se auto­mo­bil sam za­pa­lio.
Do na­vod­nog sa­mo­za­pa­lje­nja do­šlo je i u po­ne­dje­ljak na vo­zi­lu čla­ni­ce ta­ko­zva­ne žen­ske ban­de An­dri­ja­ne Mi­šo­lić, ko­joj je u pod­go­rič­kom na­se­lju Drač iz­go­rio „golf 5”. Istog da­na, u ja­koj eks­plo­zi­ji uni­šten je „audi” jed­nog od di­rek­to­ra kom­pa­ni­je „Cr­na­go­ra­kop” Slo­bo­da­na Ba­bi­ća. Na osno­vu fo­to­gra­fi­ja sa li­ca mje­sta, ja­sno je da je u pi­ta­nju bom­ba­ški na­pad, a po­li­ci­ja se tim po­vo­dom ni­je ogla­ša­va­la. Od si­li­ne eks­plo­zi­je uni­šte­no je i vo­zi­lo ko­je je bi­lo par­ki­ra­no po­red Ba­bi­će­vog. Istog da­na, na Ce­ti­nju je za­pa­ljen auto Vla­da­na Br­no­vi­ća.M.V.P.–D.S.


Pi­ro­teh­ni­ka i „sla­ba” de­to­na­ci­ja uz­ne­mi­ri­le gra­đa­ne

U no­ći iz­me­đu utor­ka i sri­je­de, eks­plo­ziv­na na­pra­va ba­če­na je na re­sto­ran „Gar­den”, na Bu­le­va­ru Mi­ha­i­la La­li­ća u Pod­go­ri­ci. Iz po­li­ci­je tvr­de da je u pi­ta­nju ja­če pi­ro­teh­nič­ko sred­stvo i sla­bi­ja de­t­o­na­ci­ja. Ipak, ka­ko „Dan” sa­zna­je od sa­go­vor­ni­ka iz is­tra­ge, to­kom vr­še­nja uvi­đa­ja kon­sta­to­va­no je da je ri­ječ o eks­plo­ziv­noj na­pra­vi.
Ko­men­ta­ri­šu­ći ovaj do­ga­đaj, gra­đa­ni su na dru­štve­nim mre­ža­ma na­ve­li da se za­ču­la ja­ka de­to­na­ci­ja, dok iz Upra­ve po­li­ci­je tvr­de da je oko 1.30 De­žur­noj slu­žbi CB Pod­gor­ca pri­ja­vlje­na sla­bi­ja de­to­na­ci­ja u bli­zi­ni ugo­sti­telj­skog objek­ta „Gar­den“.
– Po iz­la­sku na li­ce mje­sta, kon­sta­to­va­no je da je na ka­fe-ba­ru „Gar­den“ na­sta­la ma­nja ma­te­ri­jal­na šte­ta u vi­du lo­ma jed­nog sta­kla na ba­šti lo­ka­la. U ovom do­ga­đa­ju ni­je bi­lo po­vri­je­đe­nih li­ca. Pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti uka­zu­ju da je za­sad ne­po­zna­to li­ce naj­vje­ro­vat­ni­je u po­kre­tu ba­ci­lo ja­če pi­ro­teh­nič­ko sred­stvo na ba­štu lo­ka­la „Gar­den“, usled če­ga je pri­či­nje­na ma­nja ma­te­ri­jal­na šte­ta – sa­op­šte­no je iz po­li­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"