Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu promijenili ime da sakriju mahinacije * Vrijeme je da manjine otkažu podršku Milu * U datumu se razlikuju za čitavu deceniju * Što je zabranjeno Savjetu nije ministru * Acu promijenili ime da sakriju mahinacije * Protivotrov * U slavu knjige
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miroje Jovanović, avdokat :
Svjedok saradnik je tri puta promijenio iskaz, koji je sada naučio kao pjesmicu, kako bi optužio DF, a u tu svrhu su mu angažovali i trenera za javne nastupe.

Vic Dana :)

U ordinaciji zviždi pacijent i kaže psihijatru:
– Doktore, ja mislim, da sam ptica!
– Što ne odletite nazad u čekaonicu, ja ću da pozovem bolnicu, da vam pripreme gnijezdo.

– Kolega, čuo sam, da na pacijentima vršite nove šok terapije!
– Da, unaprijed im šaljem račune!

Kad su doveli unesrećenu, doktor je pregledao i izdiktirao sestri:
– Ogrebotine po rukama, napuklo drugo rebro lijevo, slomljen lijevi gležanj.
U tom trenutku se unesrećena probudi.
– Koliko ste stari? - pita doktor.
– Dvadesetdvije godine.
– Sestro, napišite još: „Smetnje u sjećanju”.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika UMJESTO DA PRIZNA GREŠKU, SDT NAPADIMA NA „DAN“ POKUŠAVA DA SAKRIJE SVOJ NEPROFESIONALIZAM
Katnić zaboravio šta je napisao
Dan - novi portal
Umje­sto da pri­zna­ju gre­šku, iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (SDT) ju­če su na­pa­dom na „Dan“ po­ku­ša­va­li da sa­kri­ju svoj ne­pro­fe­si­o­na­li­zam.
U Bil­te­nu Dr­žav­nog tu­ži­la­štva Cr­ne Go­re, na stra­ni 20, ja­sno pi­še: „Od fi­zič­kog li­ca S.M. od­u­ze­ta je imo­vin­ska ko­rist u iz­no­su od 1.096.000,00 €.”
Ini­ci­ja­li S.M. pri­pa­da­ju Sve­to­za­ru Ma­ro­vi­ću. Ja­sno je da od Sve­to­za­ra Mar­ko­vi­ća ni­je od­u­ze­to 1.096.000 eura, jer on taj iz­nos ni­je upla­tio ni na ra­čun bu­dže­ta Cr­ne Go­re ni na ra­čun ošte­će­ne Op­šti­ne Bu­dva na šta se oba­ve­zao ka­da je pot­pi­sao spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce, što pri­zna­ju i iz SDT-a.
Da biv­šem pot­pred­sjed­ni­ku DPS-a ni­je od­u­ze­ta imo­vin­ska ko­rist ni u vi­du ne­kret­ni­na „Da­nu“ je po­tvr­đe­no iz Op­šti­ne Bu­dva, ko­ja zbog gre­ške tog istog tu­ži­la­štva ne mo­že da ak­ti­vi­ra pri­nud­nu na­pla­tu.
Ta­ko­đe, to se vi­di i u zva­nič­nim po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne, gdje se sve par­ce­le ko­je je osu­đe­ni šef kri­mi­nal­ne gru­pe iz Bu­dve za­lo­žio spo­ra­zu­mom i da­lje vo­de kao nje­go­vo vla­sni­štvo, a ne vla­sni­štvo dr­ža­ve ili Op­šti­ne Bu­dva.
Op­šti­na Bu­dva ne mo­že da po­kre­ne pri­nud­nu na­pla­tu jer u hi­po­te­ci ko­ja je upi­sa­na na ne­po­kret­nu imo­vi­nu Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, a ko­jom je ga­ran­to­vao da će da is­pla­ti iz­nos od sko­ro 1,1 mi­li­on eura, pi­še da sred­stva tre­ba da upla­ti na ra­čun bu­dže­ta Cr­ne Go­re, a ne na ra­čun ošte­će­ne Op­šti­ne Bu­dva.
Tek kad tu­ži­la­štvo is­pra­vi svo­ju gre­šku, Op­šti­na Bu­dva će mo­ći da po­kre­ne po­stu­pak pri­nud­ne na­pla­te.
Ko­li­ko iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ne vo­de bri­gu o či­nje­ni­ca­ma go­vo­ri i po­da­tak da je u Bil­te­nu Dr­žav­nog tu­ži­la­štva Cr­ne Go­re upi­san iz­nos 1.096.000,00 €, dok se u hi­po­te­ci u po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne po­mi­nje iz­nos od tač­no 1.096.481,39 eura, ko­li­ko se od Ma­ro­vi­ća po­tra­žu­je po osno­vu spo­ra­zu­ma o pri­zna­nju kri­vi­ce.
Ni­je pr­vi put da iz SDT ša­lju jav­no­sti ne­pre­ci­zne i u kraj­njem ne­tač­ne, pre­ci­zni­je, ob­ma­nju­ju­će po­dat­ke. To smo do­ne­kle mo­gli da vi­di­mo i u tu­ži­lač­kom pred­me­tu „Dr­žav­ni udar“, ali i u po­ku­ša­ju da se pri­kri­je da je Mi­li­vo­je Kat­nić pre­kr­šio Za­kon o dr­žav­nom tu­ži­la­štvu jer na saj­tu tu­ži­la­štva ni­je ob­ja­vio iz­vje­šta­ja o ra­du. „Dan“ je u mar­tu ove go­di­ne, sa pro­prat­nim do­ka­zi­ma, ob­ja­vio da je Kat­nić po­ku­šao da pred­sta­vi jav­no­sti da je elek­tron­ska ver­zi­ja iz­vje­šta­ja o ra­du tu­ži­la­štva ko­ja je kre­i­ra­na 16. fe­bru­a­ra 2017. go­di­ne ob­ja­vlje­na na saj­tu tu­ži­la­štva pri­je 10. fe­bru­a­ra iste go­di­ne.
Za ne­kog ko se slu­ži ta­kvim stva­ri­ma, slo­bod­no mo­že da se po­sta­vi pi­ta­nje ko­li­ko je za­pra­vo kre­di­bi­lan da vo­di ozbilj­ne tu­ži­lač­ke po­stup­ke.Vl. O.


SDT: Iz­ne­se­ne ne­i­sti­ne sa ci­ljem dis­kre­di­ta­ci­je

Na saj­tu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (SDT) ju­če je ob­ja­vlje­no re­a­go­va­nje na tekst „Ob­ma­nu­li jav­nost da su od Sve­ta na­pla­ti­li mi­li­on“, ko­ji je ju­če ob­ja­vljen u „Da­nu“.
To re­a­go­va­nje pre­no­si­mo in­te­gral­no.
– U dnev­nim no­vi­na­ma „Dan“ ob­ja­vlje­no je da je iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ob­ma­nu­ta jav­nost tvrd­njom ko­ju je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić sa­op­štio u Bil­te­nu Dr­žav­nog tu­ži­la­štva Cr­ne Go­re da su od S.M. od­u­ze­li 1.096.000 eura.
Bu­du­ći da se ra­di o iz­no­še­nju ne­i­sti­na s ci­ljem dis­kre­di­to­va­nja Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, du­žni smo, ra­di pra­vil­nog in­for­mi­sa­nja jav­no­sti, da sa­op­šti­mo slje­de­će či­nje­ni­ce:
Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci, na­kon pra­vo­sna­žno­sti rje­še­nja ko­jim se usva­ja spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce za­klju­čen iz­me­đu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva i op­tu­že­nog S.M., 12.9.2016. go­di­ne do­nio je pre­su­du Kvs. 72/16 ko­jom je op­tu­že­nog S.M. osu­dio na je­din­stve­nu ka­znu za­tvo­ra u tra­ja­nju od 1 (jed­ne) go­di­ne i 10 (de­set) mje­se­ci i na je­din­stve­nu nov­ča­nu ka­znu u iz­no­su od 50.000,00 (pe­de­set hi­lja­da) eura.
Istom pre­su­dom op­tu­že­ni je oba­ve­zan da zbog pro­du­že­nog kri­vič­nog dje­la zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja pu­tem po­ma­ga­nja (iz čl. 416 st. 3 u ve­zi sa čl. 25 i 49 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re) iz­vr­še­nog na or­ga­ni­zo­van na­čin, ošte­će­noj Op­šti­ni Bu­dva na ime imo­vin­sko­prav­nog za­htje­va is­pla­ti iz­nos od 1.096.481,39 eura, na ra­čun Op­šti­ne Bu­dva u ro­ku od 1 go­di­ne od da­na pra­vo­sna­žno­sti pre­su­de.
Bu­du­ći da je ovaj rok is­te­kao sre­di­nom sep­tem­bra ove go­di­ne, a da op­tu­že­ni S. M. ni­je upla­tio na­ve­de­ni iz­nos, Op­šti­na Bu­dva će na osno­vu iz­vr­šne is­pra­ve – ugo­vo­ra o hi­po­te­ci, od­no­sno za­lo­žne iz­ja­ve, na­pla­ti­ti svo­je po­tra­ži­va­nje po od­red­ba­ma Za­ko­na o iz­vr­še­nju i obez­bje­đe­nju.
Či­ta­o­ci­ma osta­vlja­mo da pro­ci­je­ne ko ov­dje ob­ma­nju­je jav­nost – pi­še u re­a­go­va­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"