Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija NA VLADIN POZIV ZA PROGRAM EKONOMSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIJAVILA SE I MAĐARSKA KOMPANIJA ARTON
Koruptivni model ponudili Crnoj Gori Kompanija Arton jedna je od šest, koje su našoj Vladi dostavile programe ekonomskog državljanstva. Ta kompanija je učestvovala u izradi sličnog programa u Mađarskoj koji je nedavno suspendovan, zbog sumnji u korupcionaške afere koje su okruživale program
Dan - novi portal
Jed要a od šest kom計a要i虻e ko虻e su do貞ta赳i衍e po要u苓u na Vla苓in po述iv za pro茆ram sti苞a要ja eko要om貞kog drža赳ljan貞tva, osim austrij貞kog Hen衍i虻a, je貞te mađar貞ka kom計a要i虻a Ar負on, po負vrđe要o je „Da要u” iz više iz赳o訃a.
Ta kom計a要i虻e je bi衍a je苓an od uče貞ni虺a u iz訃a苓i ta虺o述va要og mađar貞kog pro茆ra衫a ula茆a要ja u ob赳e述ni苞e u za衫je要u za pre苑i赳a衍ište, ko虻i je kra虻em mar負a ove go苓i要e su貞pen苓o赳an, a ta衫ošnji me苓i虻i tvr苓e da je to zbog ko訃up苞i觔要aških afe訃a ko虻e su okruži赳a衍e pro茆ram. Pro茆ram je uve苓en 2012. go苓i要e i omo茆uća赳ao je kan苓i苓a負i衫a da do苑i虻u traj要o pre苑i赳a衍ište ula茆a要jem u po貞eb要e ob赳en述i苞e, ko虻e su košta衍e 300 hi衍ja苓a eura uz roč要ost od pet go苓i要a.
Pro苑lem u tom pro茆ra衫u je što je Vla苓a od jed要og ula茆a要ja do苑i虻a衍a 270 hi衍ja苓a, dok je 30 hi衍ja苓a za苓rža赳a衍a kom計a要i虻a po貞red要ik. Po貞li虻e is負e虺a ro虺a od pet go苓i要a, Vla苓a je mo訃a衍a da is計la負i apli虺an負i衫a svih 300 hi衍ja苓a eura. Tim mo苓e衍om su fir衫e po貞red要i苞i po sva虺om apli虺an負u do苑i虻a衍e iz衫eđu 45 i 60 hi衍ja苓a, plus 30 hi衍ja苓a od Vla苓e.
Mađar貞ka vla苓a je na虺on su貞pen述i虻e pro茆ra衫a na赳e衍a da je to urađe要o jer za njim više ne衫a虻u po負re苑u, jer im je agen苞i虻a Moody’s po苓i茆la i omo茆ući衍a kre苓it要i rej負ing, dok „Hun茆ary to苓ay” piše da su vr衍o vje訃o赳at要o uti苞aj na vla苓i要u od衍u虺u o su貞pen述i虻i ima衍e ko訃up苞i觔要aške afe訃e ko虻e su okruži赳a衍e pro茆ram.
– Kom計a要i虻e su pro茆ram u Ki要i pred貞ta赳a衍e po upo衍a nižoj ci虻e要i u za衫je要u za ci虻e衍i iz要os od 300 hi衍ja苓a, ko虻i Vla苓a is計laću虻e po is負e虺u ob赳e述ni苞a. Po訃ed to茆a, bi衍o je i sluča虻e赳a da su pre苑i赳a衍ište u Mađar貞koj do苑i虻a衍e oso苑e ko虻e su u svo虻im drža赳a衫a u su虺o苑u sa za虺o要om – kao što je slučaj sa jed要im drža赳lja要i要om Ru貞i虻e, ko虻i je upr虺os pre虺rša虻i衫a nad po訃e貞kim si貞te衫om svo虻e ze衫lje, do苑io pre苑i赳a衍ište – piše u tek貞tu „Hun茆ary to苓ay”.
Osim njih i Tran貞pa訃en貞i in負er要ešnl je oci虻e要io da je pre虺o ovog pro茆ra衫a drža赳a sku計lje pla負i衍a ob赳e述ni苞e, ne茆o što bi to bio slučaj da su to ura苓i衍i na tržištu. Oci虻e要i衍i su i da je pro茆ram imao ma要jak tran貞pa訃ent要o貞ti, te da ni虻e do計ri要io eko要o衫i虻i, već je ko訃išćen da se ma衍i broj po衍i負ič虺i uti苞aj要ih oso苑a i sa nji衫a po赳e述a要ih kom計a要i虻a obo茆a負e. Pro茆ram ni虻e do要io in赳e貞ti苞i虻e, ni負i no赳a rad要a mje貞ta.
Kom計a要i虻a Ar負on se ne苓av要o po虻a赳i衍a kao je苓an od spon述o訃a pre貞tižne ma要i苯e貞ta苞i虻e Gum苑all u Tiv負u. Do衫aći me苓i虻i su ne苓av要o ob虻a赳i衍i i da će ta kom計a要i虻a or茆a要i述o赳a負i i Glo苑al ci負i述en貞hip fo訃um u ok負o苑ru na Sve負om Ste苯a要u, ko虻i bi tre苑a衍o da otvo訃i pre衫i虻er Duško Mar虺o赳ić. Zbog to茆a se uve衍i虺o spe虺u衍iše da bi kom計a要i虻a Ar負on mo茆la da bu苓e iza苑ra要a za sa赳jet要i虺a Vla苓e u pro茆ra衫u eko要om貞kog drža赳ljan貞tva.
Iz Mi要i貞tar貞tva održi赳og raz赳o虻a i tu訃i述ma (MORT), na či虻em če衍u je Pa赳le Ra苓u衍o赳ić, uvje訃a赳a虻u da Vla苓a neće an茆ažo赳a負i sa赳jet要i虺a za iz訃a苓u pro茆ra衫a, već će sa衫a pra赳i負i pro茆ram na osno赳u do貞ta赳lje要ih po要u苓a.
– Vla苓a je for衫i訃a衍a mul負i訃e貞or貞ku ko衫i貞i虻u ko虻a ima za苓a負ak da sači要i pred衍og pro茆ra衫a eko要om貞kog drža赳ljan貞tva. Iz do貞a苓ašnjeg is虺u貞tva te pred衍o茆a pri貞ti茆lih na po述iv, na ko虻i se ja赳i衍o šest re要o衫i訃a要ih kom計a要i虻a, ko衫i貞i虻a će pri計re衫i負i pro茆ram ko虻i tre苑a da, pri虻e sve茆a, pod貞tak要e raz赳o虻e od訃eđe要ih pri赳red要ih gra要a i re茆i觔要a. Cr要a Go訃a je oci虻e要i衍a da će joj pro茆ram eko要om貞kog drža赳ljan貞tva obez苑i虻e苓i負i znat要u za虹n負e訃e貞o赳a要ost stra要ih in赳e貞ti負o訃a, ta虺o da je pro苞i虻e要je要o da mađar貞ki mo苓el ne bi bio ta虺o uspješan – na赳e衍i su „Da要u” iz MORT-a
Ključ pro茆ra衫a ko虻i že衍e da spro赳e苓u je貞te, ka虺o su ka述a衍i, pod貞ti苞aj raz赳o虻a uz prav要u i sva虺u dru茆u si茆ur要ost po drža赳u što će obez苑i虻e苓i負i oba赳e述ni dju di衍i苓žens pro苞es, od要o貞no pro赳je訃u bo要i負e負a isto訃i虻a負a po貞lo赳a要ja i even負u苔l要e kri赳ič要e i dru茆e ne茆a負iv要e isto訃i虻e pri虻a赳lje要ih za eko要om貞ko drža赳ljan貞tvo, a ko虻u će vrši負i re要o衫i訃a要e svjet貞ke advo虺at貞ke kuće spe苞i虻a衍i述o赳a要e za ta虺vu vr貞tu pro赳je訃a kao i do衫aći or茆a要i i in貞ti負u苞i虻e.
„Da要u” su ne苓av要o iz Hen衍i虻a ka述a衍i da bi Vla苓a tre苑a衍o da an茆ažu虻e re要o衫i訃a要og sa赳jet要i虺a, jer teško da mo茆u sa衫i na計ra赳i負i kva衍i負e負an pro茆ram.
D.M.

Tvr苓e da su žr負ve pljač虺e

Osim priče o su貞pen述i虻i pro茆ra衫a u ko虻em su uče貞tvo赳a衍i, Ar負on se ne苓av要o u sre苓ištu me苓ij貞kih nat計i貞a u Mađar貞koj našao i zbog priče o pljač虺i nji虐o赳ih kan苞e衍a訃i虻a u Bu苓im計ešti, iz ko虻ih je iz要e貞e要o sko訃o dva mi衍i觔要a eura nov苞a u go負o赳i要i. Pljač虺a se, pre衫a pi貞a要ju me苓i虻a i iz赳ješta虻u mađar貞ke po衍i苞i虻e, de貞i衍a u apri衍u, a in苯or衫a苞i虻a o to衫e u lo虺al要im me苓i虻i衫a se po虻a赳i衍a tek kra虻em ju要a. Na赳od要o je sko訃o dva mi衍i觔要a eura u kešu ne貞ta衍o, a me苓i虻i su tvr苓i衍i da su ukra苓e要i i po苓a苞i o apli虺an負i衫a pro茆ra衫a. Slučaj još ni虻e ri虻ešen, ali je otvo訃io broj要a pi負a要ja, jer se zna da je ve衍i虺a ko衍iči要a keša ko虻a se ne na衍a述i na ban虺ar貞kom raču要u cr赳e要a za貞ta赳i苞a ko虻a upo述o訃a赳a na po負en苞i虻al要u ko訃up苞i虻u. Iz Ar負o要a su ta苓a od苑a苞i衍i me苓ij貞ke nat計i貞e, na赳o苓eći da su pre負je訃a要i, te da je kom計a要i虻a žr負va pljač虺e i da su sve lič要e in苯or衫a苞i虻e kli虻e要a負a do苑ro zaštiće要e.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovla寞eno kori寞enje sadr靠ja 靖ampanog i on-line izdanja Dana ka駐jivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na za靖itu od istog, kao i na naknadu 靖ete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, 靖ampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi na鋱n javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz na隘h izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"