Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija ZEMLJE REGIONA TRAŽE UKIDANJE DISKRIMINATORSKIH MJERA KOJE JE UVELA HRVATSKA
Voće i povrće zatrovalo odnose
Dan - novi portal
Mi­ni­stri iz Cr­ne Go­re, BiH, Sr­bi­je i Ma­ke­do­ni­je po­zva­li Hr­vat­sku da hit­no uki­ne dis­kri­mi­na­tor­ske od­red­be o tak­sa­ma, ko­ji­ma se uvo­di raz­li­čit tret­man za pro­iz­vo­de ko­ji se uvo­ze iz tre­ćih ze­ma­lja, te da ci­je­ne in­spek­cij­skih kon­tro­la uskla­de sa stvar­nim ci­je­na­ma. Tra­ži­li su i hi­tan sa­sta­nak s Vla­dom Hr­vat­ske i po­zva­li Evrop­sku ko­mi­si­ju da se uklju­či
Vje­ru­je­mo da ne­će bi­ti neo­p­hod­no uvo­đe­nje mje­ra i da će Hr­vat­ska po­vu­ći od­red­be pra­vil­ni­ka, uzi­ma­ju­ći u ob­zir da je se­zo­na uvo­za vo­ća i po­vr­ća, ka­za­la je Se­ku­lić

Mi­ni­stri iz BiH, Sr­bi­je, Cr­ne Go­re i Ma­ke­do­ni­je po­zva­li su Hr­vat­sku da hit­no uki­ne dis­kri­mi­na­tor­ske od­red­be, da uskla­di ci­je­ne in­spek­cij­skog nad­zo­ra sa stvar­nim tro­ško­vi­ma po­stup­ka i sa pro­sječ­nim ci­je­na­ma u ze­mlja­ma re­gi­o­na i EU. U Sa­ra­je­vu je ju­če odr­žan sa­sta­nak nad­le­žnih mi­ni­sta­ra iz re­gi­o­na po­vo­dom stu­pa­nja na sna­gu pra­vil­ni­ka o in­spek­cij­skom nad­zo­ru i kon­tro­li uskla­đe­no­sti vo­ća i po­vr­ća s tr­ži­šnim stan­dar­di­ma u Hr­vat­skoj, na ko­jem je pot­pi­sa­no za­jed­nič­ko pi­smo i za­ključ­ci ko­ji su to­kom ju­če­ra­šnjeg da­na upu­će­ni Evrop­skoj ko­mi­si­ji. Ukup­no je usvo­je­no se­dam za­klju­ča­ka.
Mi­ni­stri tr­go­vi­ne ze­ma­lja re­gi­o­na pot­pi­sni­ca CEF­TA spo­ra­zu­ma po­zva­li su Hr­vat­sku da uki­ne mje­re ko­ji­ma su 22 pu­ta po­ve­ća­ne tak­se na uvoz vo­ća i po­vr­ća i za­tra­ži­li da se do kra­ja sed­mi­ce u Pod­go­ri­ci odr­ži sa­sta­nak s nad­le­žnim mi­ni­strom Hr­vat­ske.
Oci­je­nje­no je da je Hr­vat­ska pre­kr­ši­la od­red­be Sa­ve­za o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju (SSP) i ugro­zi­la eko­nom­ske in­te­re­se pro­iz­vo­đa­ča i iz­vo­zni­ka iz re­gi­o­na. U za­ključ­ci­ma se na­vo­di i da ci­je­na in­spek­cij­skog nad­zo­ra tre­ba da od­go­va­ra stvar­nim tro­ško­vi­ma po­stup­ka i da ne pred­sta­vlja po­seb­nu za­šti­tu do­ma­ćih pro­iz­vo­da ili po­seb­no opo­re­zi­va­nje uvo­za.
– Sva­ko do­dat­no od­la­ga­nje rje­še­nja do­ve­lo bi do ne­sa­gle­di­vih po­sle­di­ca za sve pro­iz­vo­đa­če u ze­mlja­ma re­gi­o­na, ima­ju­ću u vi­du da je sa­da pe­ri­od pro­iz­vod­nje i iz­vo­za se­zon­skog vo­ća i po­vr­ća – iz­ja­vio je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re mi­ni­star spolj­ne tr­go­vi­ne i eko­nom­skih od­no­sa BiH Mir­ko Ša­ro­vić, ko­ji je po­sli­je sa­stan­ka pro­či­tao usvo­je­ne za­ključ­ke.
Ša­ro­vić je, ka­ko pre­no­si Be­ta, re­kao da ci­je­na tre­ba da bu­de uskla­đe­na s pro­sječ­nom ci­je­nom ko­ja va­ži u ze­mlja­ma re­gi­o­na i EU.
Mi­ni­stri su po­zva­li Evrop­sku ko­mi­si­ju da se uklju­či u rje­ša­va­nje pro­ble­ma u skla­du s od­red­ba­ma SSP-a, upo­zo­riv­ši da će do pro­na­la­že­nja ko­nač­nog rje­še­nja sva­ka ze­mlja pred­u­ze­ti mje­re i me­ha­ni­zme ko­je sma­tra ade­kvat­nim.
Na­ja­vljen je hi­tan sa­sta­nak s pred­stav­ni­ci­ma hr­vat­ske vla­de ka­ko bi se pro­na­šlo rje­še­nje i ta­ko iz­bje­gao naj­go­ri sce­na­rio ko­ji, ka­ko je na­ve­de­no, pod­ra­zu­mi­je­va uvo­đe­nje kon­tra­mje­ra Hr­vat­skoj.
Mi­ni­star eko­no­mi­je Dra­gi­ca Se­ku­lić je ka­za­la da Cr­na Go­ra vje­ru­je da Hr­vat­ska ima po­tre­bu da za­šti­ti svo­je po­tro­ša­če, ali da po­sto­ji pro­blem sa vi­si­na­ma na­dok­na­de, jer je ona ne­rav­no­mjer­na i kr­ši od­red­be i pro­pi­se STO-a.
Na taj na­čin se šti­te pro­iz­vo­di i pro­iz­vo­đa­či sa te­ri­to­ri­je Hr­vat­ske.
– Vje­ru­je­mo da ne­će bi­ti neo­p­hod­no uvo­đe­nje mje­ra i da će Hr­vat­ska po­vu­ći od­red­be pra­vil­ni­ka, uzi­ma­ju­ći u ob­zir da je se­zo­na uvo­za vo­ća i po­vr­ća – iz­ja­vi­la je Se­ku­li­će­va.
Spor­nim pra­vil­ni­kom ko­ji pri­mje­nju­je Hr­vat­ska pro­pi­sa­no je uvo­đe­nje in­spek­cij­skog nad­zo­ra i kon­tro­le ve­ćeg bro­ja vr­sta vo­ća i po­vr­ća ko­je se uvo­zi iz tre­ćih ze­ma­lja, ne­go do sa­da i utvr­đe­no je 22 pu­ta ve­će pla­ća­nje na­kna­de za in­spek­cij­ski nad­zor i kon­tro­lu uskla­đe­no­sti vo­ća i po­vr­ća s tr­ži­šnim stan­dar­di­ma pri­li­kom uvo­za iz tre­ćih ze­ma­lja.
Po no­vom pra­vil­ni­ku na­kna­da za sva­ki oba­vljen in­spek­cij­ski nad­zor ili kon­tro­lu i sva­ku po­je­di­nu vr­stu vo­ća i po­vr­ća pri­li­kom pre­gle­da in­spek­ci­je u Hr­vat­skoj iz­no­si oko 270 eura, dok je ra­ni­je iz­no­si­la 12 eura.
D.M.

Tri raz­li­či­ta ob­ja­šnje­nja

Mi­ni­star tr­go­vi­ne Sr­bi­je Ra­sim Lja­jić re­kao je na­kon sa­stan­ka da su te mje­re pro­tek­ci­o­ni­stič­ke i po­pu­li­stič­ke i da ap­so­lut­no ne mo­gu ima­ti oprav­da­nje.
– Po­sled­nje tri sed­mi­ce ima­li smo tri pot­pu­no raz­li­či­ta ob­ja­šnje­nja pred­u­ze­tih mje­ra. Pr­ve sed­mi­ce ni­je­su ni­šta no­vo već uskla­đi­va­nje sa ci­je­na­ma u EU. Da to ni­je tač­no mi smo iza­šli s ja­snim po­da­ci­ma – ka­zao je Lja­jić.
On je pod­sje­tio da je dru­ge sed­mi­ce sa­op­šte­no da ni­je ni to, ne­go za­šti­ta hr­vat­skih po­tro­ša­ča.
– A tre­će ob­ja­šnje­nje ko­je je sti­glo u ne­dje­lju i ko­je je uvre­dlji­vo i vri­je­đa zdrav ra­zum je­ste da ovo ni­je mje­ra pro­tiv ze­ma­lja re­gi­o­na već mje­ra pre­ma 168 ze­ma­lja – re­kao je Lja­jić. On je re­kao da cilj ze­ma­lja re­gi­o­na ni­je da vo­de rat, već da za­šti­te sop­stve­ne in­te­re­se.
– Bi­će­mo pri­nu­đe­ni na kon­tra­mje­re uko­li­ko se ne do­go­vo­ri­mo – za­klju­čio je Lja­jić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"