Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-10-09 NAKON ČETIRI GODINE BUDVANSKA RIVIJERA ODLUČILA DA ODUSTANE OD INVESTICIJE U PLUŽINAMA
Hotel Piva Hotel Pivu prodaju za 440 hiljada Budvanska rivijera je kupila hotel 2012. godine za 300 hiljada eura, a sada je odlučila da ga proda za 440 hiljada, koje će investirati u adaptaciju hotela na Primorju, piše u odluci odbora direktora
Dan - novi portal
Od­bor di­rek­to­ra ho­tel­ske gru­pe Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra od­lu­čio je da pro­da ho­tel Pi­vu u Plu­ži­na­ma, a no­vac od pro­da­je da is­ko­ri­sti za adap­ta­ci­ju ho­tel­skih ka­pa­ci­te­ta dru­štva. Od­lu­ku su do­ni­je­li po­čet­kom sep­tem­bra i upu­ti­li je Sa­vje­tu za pri­va­ti­za­ci­ju, ko­ji tre­ba da da sa­gla­snost jer se ra­di o pro­da­ji imo­vi­ne či­ja vri­jed­nost pre­la­zi 50 hi­lja­da eura. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, od­lu­ka Bu­dvan­ske ri­vi­je­ra bi­la je na dnev­nom re­du elek­tron­ske sjed­ni­ce, a o njoj su se čla­no­vi iz­ja­sni­li ove sed­mi­ce, s tim što su pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je bi­li pro­tiv. Pre­ma spo­ra­zu­mu, sve od­lu­ke Sa­vjet bi tre­ba­lo da do­no­si kon­sen­zu­som.
Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra, či­ji je ve­ćin­ski vla­snik dr­ža­va, ku­pi­la je ho­tel Pi­vu kao imo­vi­nu u ste­ča­ju 2012. go­di­ne za 300 hi­lja­da eura, a sa­da su od­lu­či­li da ga pro­da­ju po po­čet­noj ci­je­ni od 440 hi­lja­da eura.
– Pr­vo­bit­na na­mje­ra dru­štva bi­la je da adap­ta­ci­jom i re­no­vi­ra­njem tog objek­ta obo­ga­ti svo­ju tu­ri­stič­ku po­nu­du i do­pri­ne­se raz­vo­ju tu­ri­zma na sje­ve­ru. De­ša­va­nja na tu­ri­stič­kom tr­ži­štu i re­a­li­za­ci­ja pri­o­ri­tet­nih raz­voj­nih pla­no­va opre­di­je­li­li su na­mje­nu spo­stve­nih i kre­dit­nih sred­sta­va na po­di­za­nje kva­li­tet­nih uslu­ga u ho­te­li­ma ovog dru­štva u Bu­dvi i Pe­trov­cu. Me­na­džer­ski od­bor je po­ku­šao da sta­vlja­nje ho­te­la u funk­ci­ju re­a­li­zu­je da­va­njem u za­kup, na­la­že­njem stra­te­škog part­ne­ra ili pro­da­jom ho­te­la fi­zič­kom ili prav­nom li­cu ko­je bi ulo­ži­lo sred­stva u adap­ta­ci­ju ho­te­la. U po­sled­nje vri­je­me po­sto­ji in­te­re­so­va­nje za ku­po­vi­nu ho­te­la od stra­ne li­ca ko­ja bi bi­la sprem­na da in­ve­sti­ra­ju u ho­tel i sta­ve ga u funk­ci­ju, što je opre­di­je­li­lo upra­vu dru­štva da pro­da ho­tel Pi­vu – pi­še u od­lu­ci Bu­dvan­ske ri­vi­je­re, u ko­ju je „Dan” imao uvid.
Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra na­mje­ra­va da no­vac od pro­da­je ho­te­la Pi­va ulo­ži u ho­tel Alek­san­dar, ko­ji u na­red­noj se­zo­ni tre­ba da bu­de ka­te­go­ri­san u cje­li­ni kao ho­tel sa 4 zvje­zdi­ce. Pro­cje­na vri­jed­no­sti imo­vi­ne ho­te­la i ze­mlji­šta ura­đe­na je kra­jem 2015. go­di­ne.
Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra je 2012. go­di­ne 300 hi­lja­da eura pla­ti­la u tri ra­te. Ho­tel su od­mah re­kon­stru­i­sa­li, za­tim ga da­li pod za­kup jed­nu go­di­nu, i na­kon to­ga po­no­vo za­tvo­ri­li.
Ho­tel su ku­pi­li na­kon što je u UTP Pi­va uve­den ste­čaj 2010. go­di­ne. Ste­čaj je uve­den na za­htjev Ca­ri­na, či­ji je vla­snik Če­do Po­po­vić. On je ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je za­htje­va za uvo­đe­nje ste­ča­ja ve­ćin­ski pa­ket ak­ci­ja plu­žin­ske fir­me ku­pio na ber­zi. Po­stu­pak je po­kre­nuo jer mu je UTP ostao du­žan oko 100 hi­lja­da eura, a uz taj iz­nos rad­ni­ci i dru­gi po­vje­ro­ci pri­ja­vi­li su još oko po­la mi­li­o­na eura po­tra­ži­va­nja.
Ste­čaj u UTP Pi­va okon­čan je 14. ja­nu­a­ra 2015. go­di­ne, ka­da je pred­u­ze­će iz­bri­sa­no iz re­gi­stra Cen­tral­ne de­po­zi­tar­ne agen­ci­je.D.M-B.B.


Rad­ni­ci ošte­će­ni

Bib­ši rad­ni­ci UTP Pi­va ni­je­su bi­li ras­po­lo­že­ni da pro­ko­men­ta­ri­šu pro­da­ju ho­te­la od stra­ne Bu­dvan­ske ri­vi­je­re, ali su ka­za­li da su u po­stup­ku ste­ča­ja ošte­će­ni jer ni­je­su na­pla­ti­li sva po­tra­ži­va­nja. Uku­pan dug za pla­te i do­pri­no­se pre­ma rad­ni­ci­ma, ko­jih je oko 70, bio je u pr­vom is­plat­nom re­du i iz­no­sio je 420 hi­lja­da eura, a od to­ga pro­da­jom imo­vi­ne is­pla­će­no im je oko 80 od­sto.
– Za ne­iz­mi­re­na po­tra­ži­va­nja ste­čaj­na upra­va nas je upu­ti­la na Fond ra­da od ko­jeg već vi­še od go­di­nu ne­ma ni cen­ta i sum­nja­mo da će i bi­ti. Imo­vi­na fir­me je ras­pro­da­ta po iz­u­zet­no ni­skim ci­je­na­ma, mi smo osta­li bez po­sla, a do­sta rad­ni­ka još uvi­jek ne mo­že da ostva­ri pen­zi­je – re­kao je biv­ši rad­nik Jo­van Ku­lić.
Ka­ko je is­ta­kao, sa gru­pom ko­le­ga pri­je uvo­đe­nja ste­ča­ja u UTP po­kre­nuo je sud­ski po­stu­pak ra­di na­pla­te za­ra­da ko­je su im bi­le uma­nje­ne. Iako je sud­ska pre­su­da u nji­ho­vu ko­rist bi­la iz­vr­šna, taj no­vac ni­je­su na­pla­ti­li.
– Me­ni su osta­li du­žni 8,5 hi­lja­da eura pre­ma pre­su­di za uma­nje­ne pla­te – ka­zao je Ku­lić i do­dao da su pen­zi­je oni­ma ko­ji su uspje­li da ih ostva­re oko 120 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"