Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SAGOVORNICI „DANA” SMATRAJU DA U CRNOJ GORI NEMA VOLJE DA SE DONESE ZAKON O MORALNOSTI NOSILACA VLASTI
Nepotizam duboko ukorijenjen, funkcionere niko ne dira Zoran Vujičić, iz NVO Građanska alijansa, smatra da su partitokratija i nepotizam jako ukorijenjeni u Crnoj Gori i francuski zakon ni teorijski ne bi imao šanse da zaživi kod nas Francuski zakon zabranjuje ministrima, poslanicima i članovima lokalnih vlasti da zapošljavaju vjenčane ili nevjenčane supružnike, roditelje i djecu pod prijetnjom kazne od tri godine zatvora i 45.000 eura
Dan - novi portal
S ob­zi­rom na du­ko­bo uko­ri­je­nje­ni ne­po­ti­zam i par­ti­to­kra­ti­ju u Cr­noj Go­ri, te­ško da mo­že­mo oče­ki­va­ti da se kod nas i za je­dan vi­jek usvo­ji za­kon­sko rje­še­nje po ko­jem bi dr­žav­ni funk­ci­o­ne­ri za­vr­ša­va­li u za­tvor zbog ne­po­ti­zma, ocje­nju­ju sa­go­vor­ni­ci „Da­na”. Uko­li­ko bi se ta­kvo za­kon­sko rje­še­nje usvo­ji­lo u Cr­noj Go­ri u za­tvor bi za­vr­ši­la ba­rem po­lo­vi­na naj­ve­ćih dr­žav­nih zva­nič­ni­ka, s ob­zi­rom da su mno­gi uhlje­bi­li fa­mi­li­ju u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma.
Par­la­ment u Fran­cu­skoj usvo­jio je Za­kon o mo­ral­no­sti po­li­tič­kog ži­vo­ta, ko­jim se za­bra­nju­je po­li­ti­ča­ri­ma da za­po­šlja­va­ju čla­no­ve svo­jih po­ro­di­ca, što je pr­vi ve­ći za­ko­no­dav­ni po­du­hvat pred­sjed­ni­ka Ema­nu­e­la Ma­kro­na. Taj za­kon za­bra­nju­je mi­ni­stri­ma, po­sla­ni­ci­ma i čla­no­vi­ma lo­kal­nih vla­sti da za­po­šlja­va­ju vjen­ča­ne ili ne­vjen­ča­ne su­pru­žni­ke, ro­di­te­lje i dje­cu pod pri­jet­njom ka­zne od tri go­di­ne za­tvo­ra i 45.000 eura.
Zo­ran Vu­ji­čić, iz NVO Gra­đan­ska ali­jan­sa, sma­tra da su par­ti­to­kra­ti­ja i ne­po­ti­zam ja­ko uko­ri­je­nje­ni u Cr­noj Go­ri i fran­cu­ski za­kon ni te­o­rij­ski ne bi imao šan­se da za­ži­vi kod nas.
– I za­i­sta ka­da po­gle­da­te spi­sak funk­ci­o­ne­ra u dr­žav­nim agen­ci­ja­ma ko­je ostva­ru­ju do­bit­ke, pa i dru­štva ko­ja su u de­be­lom mi­nu­su ali ured­no do­bi­ja­ju po­moć dr­ža­ve za pla­te, mo­že­mo re­ći da bi taj sce­na­rio bio i vi­še ne­go re­a­lan. Cr­na Go­ra na­ža­lost gu­bi je­dan od osnov­nih re­sur­sa ko­ji dr­ža­vu gu­ra­ju na­pri­jed, a to je zna­nje. Mno­go na­ših gra­đa­na ne­ma mo­guć­nost da svo­je zna­nje pri­mi­je­ne u Cr­noj Go­ri upra­vo iz ne­mo­guć­no­sti da se za­po­sle u dr­žav­nim usta­no­va­ma. Mno­gi na­ši na­uč­ni­ci svo­je zna­nje pri­mje­nju­ju po ci­je­lom svi­je­tu ali kod nas im ni­je pru­že­na šan­sa. Ka­da kva­li­tet pre­vag­ne i ka­da to bu­de osnov­no mje­ri­lo pri­li­kom za­po­šlja­va­nja, a ne ro­đač­ko par­tij­ska li­ni­ja i Cr­na Go­ra će kre­nu­ti mno­go br­že da na­pre­du­je i da se raz­vi­ja – oci­je­nio je u iz­ja­vi za „Dan” Vu­ja­čić.
Pre­ma ri­je­či­ma Ve­ska Pe­ja­ka, iz Al­ter­na­ti­ve Cr­ne Go­re, na­ša dr­ža­va je sa­da „na­sled­na mo­nar­hi­ja” jer se do funk­ci­ja do­la­zi sa­mo na osno­vu krv­ne ve­ze sa ne­kim ko je već na funk­ci­ji. On is­ti­če da mi ne bi bi­li pr­va mo­nar­hi­ja ko­ja je ušla u EU, pa ne sum­nja da će EU do­zvo­li­ti da i Cr­na Go­ra uđe sa ova­kvom po­li­ti­kom za­po­šlja­va­nja.
– Par hi­lja­da za­po­sle­nih u na­šoj dr­žav­noj upra­vi je do­bi­lo mje­sto jer su si­no­vi/kće­ri po­tvr­đe­nih čla­no­va pa­r­ti­je. Al­ter­na­ti­va ne­ma ni­šta pro­tiv ova­kvog za­po­šlja­va­nja ako jav­na upra­va ra­di svoj po­sao. Ako je ni­vo kri­mi­na­la ni­zak, ako je eko­no­mi­ja u raz­vo­ju, ako je škol­stvo i zdrav­stvo do­bro – za­što bi se bu­ni­li?! Me­đu­tim, ova­kvo za­po­šlja­va­nje ni­kad ne mo­že da pro­iz­ve­de za dr­ža­vu ni­šta do­bro. Rad­nik ko­ji do­bi­je po­sao „pre­ko ve­ze” je li­jen rad­nik. Nje­go­va rad­na bi­o­gra­fi­ja po­či­nje sa „sre­li se maj­ka i ta­jo na pri­mor­ju da­le­ke...”, a za­vr­ša­va se sa „opu­šte­no, bra­te, mo­že taj po­sao i sju­tra da se od­ra­di...” – iz­ja­vio je za „Dan” Pe­jak.
Pri­mje­ri ne­po­ti­zma u Cr­noj Go­ri su broj­ni. Su­pru­ga pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća, Na­ta Mar­ko­vić za­po­sle­na je u Agen­ci­ji za te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je. Nji­hov sin Pre­drag Mar­ko­vić do mar­ta pro­šle go­di­ne bio je član Od­bo­ra di­rek­to­ra na­ci­o­nal­nog avi­o­pre­vo­zni­ka Mon­te­ne­gro­er­laj­nza, a u istom pred­u­ze­ću ra­di­la je i nje­go­va su­pru­ga, pre­mi­je­ro­va sna­ha Ti­ja­na Mar­ko­vić. Mar­ko­vi­će­va kćer­ka Va­len­ti­na, ka­ko je ra­ni­je u me­di­ji­ma ob­ja­vlje­no, ra­di u Cen­tral­noj ban­ci Cr­ne Go­re (CBCG).
Su­pru­ga pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, Sve­tla­na Vu­ja­no­vić su­di­ja je Vr­hov­nog su­da, dok su nji­ho­ve kćer­ke za­po­sle­ne u Glav­nom gra­du Pod­go­ri­ca i Cen­tral­noj ban­ci (CBCG). Su­pru­ga pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Iva­na Bra­jo­vi­ća, Dra­ga­na Bra­jo­vić za­po­sle­na je u Aero­dro­mi­ma Cr­ne Go­re, pred­u­ze­ću ko­je za­po­šlja­va ve­li­ki broj srod­ni­ka funk­ci­o­ne­ra So­ci­jal­de­mo­kra­ta (SD).
Su­pru­ga mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de i pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća, Lji­lja­na­ Si­mo­vić je di­rek­to­ri­ca Di­rek­to­ra­ta za evrop­ske in­te­gra­ci­je, pro­gra­mi­ra­nje i im­ple­men­ta­ci­ju EU fon­do­va u Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja. Lej­la Še­ho­vić, su­pru­ga mi­ni­stra pro­svje­te Da­mi­ra Še­ho­vić, za­po­sle­na je u Ra­dio-di­fu­znom cen­tru.
Oli­vi­ja Iva­no­vić, su­pru­ga po­sla­ni­ka DPS-a i biv­šeg mi­ni­stra Pe­tra Iva­no­vi­ća, ra­di u Ko­mi­si­ji za har­ti­je od vri­jed­no­sti, dok je u dr­žav­nom vr­ti­ću „Lju­bi­ca Po­po­vić” za­po­sle­na su­pru­ga po­sla­ni­ka DPS-a Ob­ra­da Mi­ša Sta­ni­ši­ća, Ve­sna.
Ve­sna La­zo­vić, su­pru­ga po­sla­ni­ka SD-a i biv­šeg mi­ni­stra Vu­ji­ce La­zo­vi­ća, an­ga­žo­va­na je u Na­ci­o­nal­noj tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji. Po­sla­ni­ku i biv­šem mi­ni­stru kul­tu­re Pa­vlu Go­ra­no­vi­ću su­pru­ga Ma­ja ra­di u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va.
Ni po­ro­di­ce am­ba­sa­do­ra ni­su bez po­sla. Su­pru­ga i kćer­ka am­ba­sa­do­ra Cr­ne Go­re u Bel­gi­ji Vla­di­mi­ra Ra­du­lo­vi­ća za­po­sle­ne su u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma. Su­pru­ga Zden­ka ra­di u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va, a kćer­ka Na­đa ima­la je an­ga­žman pri Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja.M.S.

Kod nas mo­žda za 100 go­di­na

Pre­ma ocje­ni Bo­ži­da­ra Čo­la­ko­vi­ća, iz Cen­tra za po­li­tič­ku edu­ka­ci­ju, kod nas kad god u fo­kus do­spi­je ne­ki slu­čaj za­po­šlja­va­nja srod­ni­ka ne­kog od funk­ci­o­ne­ra, ogla­si se nad­le­žni or­gan elo­kvent­nim na­stu­pom ili eru­di­tiv­nim sa­op­šte­njem pre­pu­nim po­zi­va­nja na če­lič­nu lo­gi­ku za­kon­skih pro­pi­sa i osta­lih pra­vi­la i pro­ce­du­ra ko­je su po­što­va­ne.
– U mje­ri u ko­joj je jav­nost uvje­re­na kao gra­nit čvr­stim ar­gu­men­ti­ma mo­že se re­ći da po­tre­ba za do­no­še­njem za­ko­na slič­nog sko­ro usvo­je­nom u fran­cu­skom par­la­men­tu ne po­sto­ji, jer nas mi­nu­ci­o­zno uvje­ra­va­ju da ži­vi­mo u „naj­bo­ljem od svih mo­gu­ćih svje­to­va“ ili naj­funk­ci­o­nal­ni­joj od svih po­zna­tih de­mo­kra­ti­ja. Pod­sje­ti­mo, tzv. Ma­kro­nov za­kon za­bra­nju­je mi­ni­stri­ma, po­sla­ni­ci­ma i čla­no­vi­ma lo­kal­nih vla­sti da za­po­šlja­va­ju vjen­ča­ne ili ne­vjen­ča­ne su­pru­žni­ke, ro­di­te­lje i dje­cu. U ze­mlji u ko­joj je, iz­gle­da, svr­ha ba­vlje­nja po­li­ti­kom sti­ca­nje po­zi­ci­ja za uhlje­blje­nje na­red­nih ge­ne­ra­ci­ja sop­stve­ne po­ro­di­ce, bez te­melj­ni­jeg is­tra­ži­va­nja mo­že se sa­mo na­ga­đa­ti ko­li­ko bi funk­ci­o­ne­ra bi­lo sank­ci­o­ni­sa­no slič­nim za­ko­nom i da li je po­lo­vi­na re­fe­rent­na vri­jed­nost – is­ta­kao je za „Dan” Čo­la­ko­vić.
Čo­la­ko­vić ka­že da Cr­na Go­ra i Fran­cu­ska ima­ju do­ne­kle slič­no is­ku­stvo de­tro­ni­zo­va­nja vla­dar­skih di­na­sti­ja, a kad je o de­mo­kra­ti­ji, nje­nom po­i­ma­nju, sna­že­nju, funk­ci­o­ni­sa­nju i una­pre­đi­va­nju ri­ječ di­je­li ih mo­re raz­li­ka, či­ji je am­blem po­me­nu­ti, sko­ro usvo­je­ni za­kon u fran­cu­skom par­la­men­tu.
– Pe­si­mi­sta bi na pi­ta­nje o ni­vou po­treb­nom za usva­ja­nje slič­nog za­ko­na u Cr­ne Go­re od­go­vo­rio slič­no onom en­gle­skom struč­nja­ku ko­ji je na pi­ta­nje ka­ko na­pra­vi­ti od­li­čan trav­na­ti te­ren od­go­vo­rio: naj­pri­je na­pra­vi­te do­bru pod­lo­gu, si­stem za dre­na­žu, na­pra­vi­te pra­vu kom­bi­na­ci­ju sje­me­na tra­ve, za­li­va­te, odr­ža­va­te, ko­si­te i ta­ko sto go­di­na – za­klju­ču­je Čo­la­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"