Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ZA PREDSJEDNICU VRHOVNOG SUDA NE VAŽE MJERE ŠTEDNJE
Medenica Medenici kupuju auto od 70.000 eura Vesko Pejak smatra sramnim to što država Crna Gora ima 70.000 za automobil jednog službenika, a nema 150.000 eura za narodnu kuhinju u Nikšiću Ne mogu oni razumjeti sirotinju kada je gledaju kroz zatamnjena stakla luksuznog automobila –kaže Radovan Tošković Iz kabineta predsjednice Vrhovnog suda saopšteno je da je njoj potrebno novo službeno vozilo jer je štićena ličnost
Dan - novi portal
Pred­sjed­ni­ca Vr­hov­nog su­da Ve­sna Me­de­ni­ca tre­ba­la bi da do sre­di­ne ju­na do­bi­je no­vo slu­žbe­no vo­zi­lo vri­jed­no čak 70.000 eura, iako već ko­ri­sti luk­su­zni „audi A6” star osam go­di­na. Se­kre­ta­ri­jat Sud­skog sa­vje­ta, ko­ji je za­du­žen i za jav­ne na­bav­ke cr­no­gor­skih su­do­va, ras­pi­sao je 27. apri­la ten­der za ku­po­vi­nu put­nič­kog auto­mo­bi­la za po­tre­be pred­sjed­ni­ka Vr­hov­nog su­da Cr­ne Go­re, a po­nu­de se mo­gu do­sta­vlja­ti do 19. ma­ja. Otva­ra­nje po­nu­da za­ka­za­no je za 19. maj, ka­da će se zna­ti ko­je vo­zi­lo će bi­ti ku­plje­no.
Na pi­ta­nje „Da­na” za­što se za po­tre­be Ve­sne Me­de­ni­ce u vri­je­me op­štih po­zi­va na šted­nju ku­pu­je auto­mo­bil i za­što se za tu svr­hu iz­dva­ja čak 70.000 eura, se­kre­tar Vr­hov­nog su­da Sa­nja Ka­le­zić ka­že da je sve ura­đe­no u skla­du sa vla­di­nom ured­bom.
„Dan” je ra­ni­je ob­ja­vio da je Vla­da usvo­ji­la iz­mje­ne ured­be o uslo­vi­ma i na­či­nu ko­ri­šće­nja pre­vo­znih sred­sta­va u svo­ji­ni Cr­ne Go­re, ta­ko da je i pred­sjed­ni­ku Vr­hov­nog su­da omo­gu­će­no da ima slu­žbe­no vo­zi­lo sku­plje od 50.000 eura. Ured­bom, ko­ja je tre­nut­no va­že­ća, pro­pi­sa­no je da se slu­žbe­na vo­zi­la mo­gu na­ba­vlja­ti do iz­no­sa od 50.000 eura, osim vo­zi­la ko­ja ko­ri­ste pred­sjed­nik Cr­ne Go­re, Skup­šti­ne i Vla­de i vo­zi­la za po­tre­be pro­to­ko­la i po­seb­ne za­šti­te lič­no­sti. Sa­da je spi­sak pro­ši­ren za još jed­no li­ce, i to pred­sjed­ni­ka Vr­hov­nog su­da,.
Iz Vr­hov­nog su­da nam je po­tvr­đe­no da Me­de­ni­ca tre­nut­no ko­ri­sti slu­žbe­no vo­zi­lo „audi A6” pro­iz­ve­de­no 2007. go­di­ne, ko­je je pre­šlo pre­ko 190.000 ki­lo­me­ta­ra.
– Po­stu­pak na­bav­ke po­me­nu­tog vo­zi­la za­po­čet je pri­je iz­bo­ra i man­da­ta pred­sjed­ni­ce Vr­hov­nog su­da Ve­sne Me­de­ni­ce. Sa­gla­sno ured­bi o uslo­vi­ma i na­či­nu ko­ri­šće­nja pre­vo­znih sred­sta­va u svo­ji­ni Cr­ne Go­re, za po­tre­be pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, Skup­šti­ne, Vla­de i Vr­hov­nog su­da na­ba­vlja se slu­žbe­no vo­zi­lo sa rad­nom za­pre­mi­nom mo­to­ra iz­nad 2.500 cen­ti­me­ta­ra kub­nih – sa­op­šti­la je Ka­le­zi­će­va za „Dan”.
Ona is­ti­če da je Me­de­ni­ca šti­će­na lič­nost, te da je to još je­dan raz­lo­ga zbog ko­jih joj ku­pu­ju no­vi auto­mo­bil.
Pred­stav­nik Udru­že­nja gru­pa gra­đa­na „Al­ter­na­ti­va” Ve­sko Pe­jak sma­tra sram­nim to što dr­ža­va Cr­na Go­ra ima 70.000 eura za auto­mo­bil jed­nog slu­žbe­ni­ka, a ne­ma 150.000 eura za na­rod­nu ku­hi­nju u Nik­ši­ću.
– Mi smo ra­di­li je­dan pro­je­kat po ko­jem bi za na­rod­nu ku­hi­nju u Nik­ši­ću tre­ba­lo 150.000 eura, a na­hra­ni­le bi se de­se­ti­ne glad­nih. Me­đu­tim, za to se ne­ma nov­ca, ali ima za luk­suz dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka. Na kra­ju, otva­ra­nje na­rod­ne ku­hi­nje bi­lo bi pri­zna­nje da u Nik­ši­ću ima glad­nih – iz­ja­vio je Pe­jak za „Dan”.
Nje­mu ni­je ja­sno na osno­vu ko­jih re­zul­ta­ta u ra­du je Me­de­ni­ca za­slu­ži­la no­vi slu­žbe­ni auto­mo­bil.
– Za do­bar eko­nom­ski si­stem po­tre­ban je još bo­lji prav­ni. Ima­mo sva­ki dan ubi­stva, bom­be, na­si­lje, a ne­ma­mo ni­ka­kvih re­zul­ta­ta. Šta ra­di to sud­stvo osim što se vo­ze – pi­ta se Pe­jak.
Pred­sjed­nik NVO „Bor­ba pro­tiv si­ro­ma­štva” Ra­do­van To­ško­vić is­ti­če da „na­rod ne­ma hlje­ba, ali se za no­si­o­ce vla­sti mo­ra obez­bi­je­di­ti sve”.
– Sud­ska vlast je svu­da u svi­je­tu šti­će­na i po­što­va­na, ali kod nas ni­čim ni­je za­slu­ži­la po­što­va­nje jer su joj re­zulta­ti ni­ka­kvi. Umje­sto da šti­te na­rod, oni šti­te in­te­re­se bo­ga­te eli­te. Ni­je va­žno što na­rod ne­ma ni hlje­ba, ali sva­ki dan ima no­vi po­rez i no­vu tak­su da pla­ti, a sve to da bi na­ši vla­sto­dr­šci, ne­bit­no iz ko­je gra­ne vla­sti, ima­li za luk­suz. Go­spo­đa Me­de­ni­ca i nje­ne ko­le­ge tre­ba­lo bi da ži­ve skrom­ni­je, kao i na­rod, da vi­de ka­kva je na­ša muč­na sva­ko­dne­vi­ca, jer će tek on­da shva­ti­ti šta nam tre­ba. Ne mo­gu oni ra­zu­mje­ti si­ro­ti­nju ka­da je gle­da­ju kroz za­tam­nje­na sta­kla luk­su­znog auto­mo­bi­la – is­ti­če To­ško­vić.
Pred­stav­nik Uni­je slo­bod­nih sin­di­ka­ta Alek­sa Ma­ro­je­vić oci­je­nio je za „Dan” da je da je ku­po­vi­na no­vog vo­zi­la u vri­je­me ka­da svi pri­ča­ju o kri­zi vr­hu­nac neo­d­go­vor­no­sti.
– Kri­za je iz­gle­da sa­mo za na­rod, ali ne i za no­si­o­ce funk­ci­ja. Rad­ni­ci­ma se da­ju ot­ka­zi iz dr­žav­nih slu­žbi, ali se ku­pu­ju auto­mo­bi­li. Ka­ko je to mo­gu­će? Ka­ko je mo­gu­će da na­rod i da­lje pri­hva­ta istu pri­ču da je kri­za? Bo­lje bi bi­lo da su tih 70.000 ušte­dje­li, da­li po­moć naj­ma­nje pla­će­nim slu­žbe­ni­ci­ma i ot­prem­ni­ne oni­ma ko­ji osta­ju bez po­sla – za­klju­čio je Ma­ro­je­vić.M.S.


Mo­že da ga ko­ri­sti non-stop

Shod­no vla­di­noj ured­bi, Me­de­ni­ca slu­žbe­no vo­zi­lo mo­že ko­ri­sti­ti i na­kon rad­nog vre­me­na. Pra­vo na stal­nu upo­tre­bu slu­žbe­nog vo­zi­la, sa vo­za­čem ili bez nje­ga, ima­ju pred­sjed­nik Cr­ne Go­re, pred­sjed­nik i pot­pred­sjed­ni­ci Skup­šti­ne, pred­sjed­nik i čla­no­vi Vla­de, pred­sjed­ni­ci Ustav­nog su­da i Vr­hov­nog su­da, za­štit­nik ljud­skih pra­va i slo­bo­da, vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac i spe­ci­jal­ni tu­ži­lac za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.


Ni­je ku­po­va­la pri­vat­no vo­zi­lo

Pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma sa saj­ta Ko­mi­si­je za spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa, Me­de­ni­ca ne­ma vo­zi­lo ko­je se vo­di na nje­no ime. Ona kao pred­sjed­nik Vr­hov­nog su­da pri­ma pla­tu od 1.453 eura, plus do­dat­nih 487 na ime spe­ci­jal­nog do­dat­ka ko­ji joj pri­pa­da po osno­vu Za­ko­na o su­do­vi­ma. Ta­ko­đe, ona kao član Sud­skog sa­vje­ta ima mje­seč­nu na­dok­na­du u vi­si­ni od 600 eura.
Na nje­no ime se vo­di stan u Pod­go­ri­ci od 80 me­ta­ra kva­drat­nih, a kod vi­še ba­na­ka je za­du­že­na 100.000 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"