Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-08 DRŽAVA EKIPI IZ „GRANDA” OMOGUĆILA BROJNE POVLASTICE U POSLOVIMA SA MALIM HIDROELEKTRANAMA
Obradović, Ubović i Mijajlović Za biznis od 21 milion dozvole dobili ekspresno Prema izvještaju pripremljenom za Poresku upravu, firma kojoj je Vlada odobrila gradnju malih hidroelektrana na rijekama Kutska i Mojanska raspolaže imovinom vrijednom 21 milion eura Iza firme Hidroenergija stoje biznismeni Ranko Ubović (30 odsto) i Aleksandar Mijajlović (30 odsto), ali i firma Hemera kapital (40 odsto), koju kontroliše Oleg Obradović Vlada je vlasnicima „Hidroenergije” ekspresno dala dozvole za mini-hidroelektrane, a omogućeno im je da im građani preko računa za struju plaćaju dodatno kao podsticaj za te energetske objekte
Dan - novi portal
Kom­pa­ni­ja Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro, či­ji su osni­va­či i pred­stav­ni­ci u jav­no­sti po­zna­ti kao čla­no­vi „eki­pe iz Gran­da”, ulo­ži­la je oko 21 mi­li­on eura u bi­znis sa ma­lim hi­dro­e­lek­tra­na­ma (mHE), a u isto vri­je­me uži­va broj­ne po­vla­sti­ce ko­je su im omo­gu­ći­li dr­žav­ni or­ga­ni.
Ka­pi­tal ulo­žen u taj bi­znis na­ve­den je u fi­nan­sij­skim iz­vje­šta­ji­ma te kom­pa­ni­je ko­ji su do­sta­vlje­ni Po­re­skoj upra­vi Cr­ne Go­re. Kom­pa­ni­ja Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro uži­va broj­ne po­vla­sti­ce od dr­ža­ve u ener­get­skom bi­zni­su, uklju­ču­ju­ći i eks­pre­sno iz­da­va­nje do­zvo­la za grad­nju. Nje­ni vla­sni­ci su bi­zni­sme­ni Ran­ko Ubo­vić (30 od­sto) i Alek­san­dar Mi­jaj­lo­vić (30 od­sto), ali i fir­ma He­me­ra ka­pi­tal (40 od­sto), iza ko­je sto­ji biv­ši pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra Pr­ve ban­ke Oleg Ob­ra­do­vić, ko­ji je po­mi­njan u afe­ri „Te­le­kom”. Po po­da­ci­ma iz re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, Ob­ra­do­vić je i ovla­šće­ni za­stup­nik fir­me Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro. Po­sao sa ma­lim hi­dro­e­lek­tra­na­ma iz­u­zet­no je is­pla­tiv iz raz­lo­ga što je ot­kup pro­iz­ve­de­ne elek­trič­ne ener­gi­je za­ga­ran­to­van i pla­ća se po pod­sti­caj­noj ci­je­ni, ko­ja je znat­no ve­ća od tr­ži­šne.
Gra­đa­ni Cr­ne Go­re pre­ko ra­ču­na za stru­ju pla­ća­ju do­dat­no dva eura kao pod­sti­caj za te ener­get­ske objek­te, a tim uno­snim bi­zni­som ba­ve se is­klju­či­vo lju­di ko­ji su bli­ski vr­hu vla­sti.
Po po­da­ci­ma Po­re­ske upra­ve, kom­pa­ni­ja Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro je u 2016. go­di­ni ima­la do­bit u po­slo­va­nju od 1,4 mi­li­o­na eura, a nji­ho­ve ne­kret­ni­ne, po­stro­je­nja i opre­ma pro­ci­je­nje­ni su na 17.305.259 eura. U iz­vje­šta­ju je na­ve­de­no da ima­ju i 3.749.410 eura obrt­nih sred­sta­va. Po fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju za 2016.go­di­nu, ne­ras­por­eđe­na do­bit tog pred­u­ze­ća bi­la je 1.832.774 eura. Go­di­nu ra­ni­je, ne­ras­po­re­đe­na do­bit bi­la je znat­no ma­nja i iz­no­si­la je 383.228 eura.
Ovaj vr­lo si­gu­ran bi­znis obez­bi­je­di­la je upra­vo Vla­da Cr­ne Go­re, ko­ja je usvo­ji­la ured­bu na osno­vu ko­je sva­ki pro­iz­ve­de­ni ki­lo­vat-sat stru­je od ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na mo­ra da ot­ku­pi Elek­tro­pri­vre­da, ko­ji no­vac dat u tu svr­hu na­pla­ću­je od gra­đa­na pre­ko ra­ču­na za stru­ju.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma pret­hod­no je pred­u­ze­ći­ma „Smol hi­dro pa­u­er plant Mo­jan­ska” i „Smol hi­dro pa­u­er plant Kut­ska” eks­pre­sno iz­da­lo gra­đe­vin­ske do­zvo­le za iz­grad­nju ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na na ri­je­ka­ma Kut­ska i Mo­jan­ska u An­dri­je­vi­ci.
Kao osni­va­či tih pred­u­ze­ća či­ja je dje­lat­nost pro­iz­vod­nja elek­trič­ne ener­gi­je na­ve­de­ni su „Hi­dro­e­ner­gi­ja”, „Grin so­lu­šens” Pod­go­ri­ca i „Po­po­vić elek­tro si­stem” Pod­go­ri­ca. Osni­vač dvi­je po­sled­nje fir­me je Slo­bo­dan Po­po­vić.
Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci je po­čet­kom pro­šle go­di­ne pra­vo­sna­žno osu­dio Ran­ka Ubo­vi­ća za uta­ju po­re­za i do­pri­no­sa u po­stup­ku ko­ji je pro­tiv nje­ga vo­đen po tu­žbi dr­ža­ve. Ubo­vić je pre­su­dom oba­ve­zan da pla­ti oko 60.000 eura du­ga. Ra­di se o tu­žbi za ne­is­pla­će­ne po­re­ze i do­pri­no­se dok je Ubo­vić bio iz­vr­šni di­rek­tor fir­me „Il Ga­to” 2008. go­di­ne. Me­di­ji su ra­ni­je Ubo­vi­ća po­ve­zi­va­li i sa op­tu­že­nim nar­ko-bo­som Na­se­rom Kelj­men­di­jem, ko­me se su­di na Ko­so­vu. Ni­je po­zna­to da li je Ubo­vić do da­nas sa­slu­šan u okvi­ru fi­nan­sij­ske is­tra­ge pro­tiv Kelj­men­di­ja, ni­ti da li su njih dvo­ji­ca uop­šte bi­li po­ve­za­ni. Ubo­vi­ćev po­slov­ni part­ner Oleg Ob­ra­do­vić ra­ni­je je po­mi­njan kao ak­ter afe­re „Te­le­kom”. On je i sa­slu­ša­van u sklo­pu tog po­stup­ka, ali sum­nji­va pro­da­ja Te­le­ko­ma Cr­ne Go­re Ma­đar Te­le­ko­mu 2005.go­di­ne ov­dje još ni­je do­bi­la sud­ski epi­log. S dru­ge stra­ne, ame­rič­ka Ko­mi­si­ja za har­ti­je od vri­jed­no­sti (SEK) u svo­joj is­tra­zi do­šla je do do­ka­za da su u tom po­slu sa 7,3 mi­li­o­na eura pod­mi­će­na dva cr­no­gor­ska zva­nič­ni­ka i „se­stra naj­vi­šeg vla­di­nog zva­nič­ni­ka ko­ja se ba­vi advo­ka­tu­rom”.M.V.


Po­sao za srod­ni­ke, ku­mo­ve i pri­ja­te­lje biv­šeg pre­mi­je­ra

U po­slu sa mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na­ma su i Vuk Raj­ko­vić, kum biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, i brat od uja­ka i sin li­de­ra DPS-a Mi­lo­van Mak­si­mo­vić i Bla­žo Đu­ka­no­vić. Tu su i Pre­drag Ba­jo­vić, šu­ra ne­ka­da­šnjeg pre­mi­je­ra Igo­ra Luk­ši­ća, vla­snik fir­me „Nor­mal kom­pa­ni” Žar­ko Bu­rić i fud­ba­ler Ste­fan Sa­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"