Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-06 MITROPOLIT AMFILOHIJE U BOŽIĆNOM INTERVJUU PORUČIO
Mitropolit Amfilohije Bojim se da Vučićeva politika vodi izdaji Srbije i Kosova Niko od ovih koji su na vlasti nije sve ovo vrijeme došao da cjeliva ćivot Svetog Petra Cetinjskog, a cjelivaju NATO pakt, kazao je mitropolit Amfilohije
Dan - novi portal
Mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je sa­op­štio je da se bo­ji da po­li­ti­ka pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća vo­di iz­da­ji Sr­bi­je i Ko­so­va. On je u bo­žić­nom in­ter­vjuu za TV No­vi na­veo da je zbog ne­po­vje­re­nja i kom­bi­na­ci­ja ko­je se pra­ve na­pi­san Apel za od­bra­nu Ko­so­va i Me­to­hi­je, u ko­jem je mi­tro­po­lit je­dan od pot­pi­sni­ka, a ko­ji je sa­mo na­sta­vak ra­ni­jeg do­ku­men­ta iz 80-ih go­di­na ka­da je za­pa­lje­na Peć­ka pa­tri­jar­ši­ja, što se ka­sni­je pre­o­bra­zi­lo u pa­lje­nje Ko­so­va.
On je ob­ja­snio da je to na­sta­vak sta­va ko­ji tra­je od ka­da po­sto­ji Ko­so­vo, jer je cr­kva na nje­mu osta­la i ka­da su po­bje­gli oni ko­ji su stva­ra­li auto­nom­nu po­kra­ji­nu i ko­ji su iz­da­li Ko­so­vo.
– Sa­dr­žaj ape­la je pod­sjet­nik za one ko­je je sa­da do­pa­la pri­li­ka da vla­da­ju Sr­bi­jom da se ne od­rek­nu se­be. Već od 1998. i 1999., vre­me­na bom­bar­do­va­nja, zna se ka­kav je stav tih, ko­ji su na­ši glav­ni pri­ja­te­lji, ame­rič­kog NA­TO pak­ta i Ame­ri­ke, i pre­ma Cr­noj Go­ri i pre­ma Sr­bi­ji. Zna se nji­hov stav i šta oni oče­ku­ju. Uspje­li su od vla­sti u Cr­noj Go­ri da do­bi­ju da se ona od­rek­ne iz­vor­ne Cr­ne Go­re (pri­zna­njem Ko­so­va prim. aut.). To sa­da tra­že i od Sr­bi­je i Vu­či­ća. I ka­ko je, na­ža­lost, kre­nuo Vu­čić sa svo­jim kom­bi­na­ci­ja­ma, to ne­po­vje­re­nje ko­je vla­da uslo­vi­lo je apel – ka­zao je Am­fi­lo­hi­je.
On je na­veo da sa vla­šću u Sr­bi­ji ima isti od­nos kao i sa onom u Cr­noj Go­ri.
– Sa Vu­či­ćem ni­je­sam imao ni­ka­kav su­kob, on je pr­vi pred­sjed­nik Sr­bi­je ko­ji je bio na Sa­bo­ru. On je re­kao no­vi­na­ri­ma ka­ko mu je Am­fi­lo­hi­je ka­zao da je iz­daj­nik, a da on to ni­je. Ja ta­da ni­je­sam re­kao da je on iz­daj­nik. Sa­da se bo­jim da ta nje­go­va po­li­ti­ka vo­di iz­da­ji Sr­bi­je i Ko­so­va i da se za­to pro­mi­je­nio – ka­zao je Am­fi­lo­hi­je, oci­je­niv­ši da za­pad­ne si­le ko­je su nas bom­bar­do­va­le sa­da po­ku­ša­va­ju da na­đu oprav­da­nje za svo­ju agre­si­ju i zlo­čin, ko­ji bi da pred­sta­ve kao be­ri­ćet, a to će bi­ti ura­đe­no sa­mo ako Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra to pri­hva­te u ime na­vod­ne de­mo­kra­ti­je, ko­ja je ustva­ri de­mo­no­kra­ti­ja.
Na pi­ta­nje ka­ko gle­da na Vu­či­ćev po­tez da se o Ko­so­vu kon­sul­tu­je sa in­te­lek­tu­al­ci­ma, Am­fi­lo­hi­je je re­kao ka­ko sma­tra da pred­sjed­nik Sr­bi­je že­li da sma­nji se­bi od­go­vor­nost.
Mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski je oci­je­nio da je Cr­na Go­ra i da­lje po­di­je­lje­na i za­va­đe­na, ali da se on mo­li Bo­gu da se ona po­mi­ri u 2018. go­di­ni. Is­ta­kao je da da­nas dr­ža­vom vla­da­ju neo­ko­mu­ni­sti, ka­ko su se ne­ki od njih sa­mi na­zva­li, te da su uze­li ono naj­go­re od ko­mu­ni­zma, a to je bez­bo­žni­štvo. Mi­tro­po­lit je oci­je­nio da su ko­mu­ni­sti, oni ča­sni i pra­vi, od­u­zi­ma­li i da­va­li na­ro­du, dok nji­ho­vi po­tom­ci uzi­ma­ju za se­be.
– Ovi ko­ji su na vla­sti, ni­ko od njih ni­je sve ovo vri­je­me do­šao da cje­li­va ći­vot Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog, a cje­li­va­ju sve od­re­da. Cr­na Go­ra je ušla u NA­TO pakt, pa cje­li­va­ju one ko­ji su bom­bar­do­va­li Cr­nu Go­ru i ko­ji su ote­li od nje nje­nu ži­lu ku­ca­vi­cu, a to je Me­to­hi­ja za ko­ju su Cr­no­gor­ci iz­gi­nu­li. Ima grob po­red Đa­ko­vi­ce gdje je 700 po­gi­nu­lih za Me­to­hi­ju – uka­zao je mi­tro­po­lit.
On je oci­je­nio da ak­te­ul­na vlast ni­je pra­va Sve­to­pe­trov­ska Cr­na Go­ra, jer se ona kao ta­kva ne bi od­re­kla ći­vo­ta Sve­tog Pe­tra i Ko­so­va i Me­to­hi­je.
– Duh i mo­ral ko­ji je sa­da do­bio ap­so­lut­nu va­žnost je av­no­jev­ski mo­ral. Av­noj je gru­pa re­vo­lu­ci­o­na­ra, sta­lji­ni­sta, pa su po­sle naj­vjer­ni­je Sta­lji­nu str­pa­li na Go­li otok. Svo­je ko­mu­ni­ste na Go­li otok, a da ne go­vo­ri­mo šta su ura­di­li sa ide­o­lo­škim pro­tiv­ni­ci­ma. Vlast se lju­ti na me­ne, ali ja ne mo­gu da go­vo­rim dru­ga­či­je. Da ni­je­sam na sto­li­ci Sve­tog Pe­tra mo­gao bih da bi­lo šta pri­čam i da se kla­njam, ali ne mo­gu, ne smi­jem od Sve­tog Pe­tra jer sva­ko ju­tro kad kre­nem odav­de sa Ce­ti­nja mo­ram da uzmem bla­go­slov od nje­ga i mo­ram da mu pod­ne­sem iz­vje­štaj kad se vra­tim – ka­zao je mi­tro­po­lit.
On je na­veo da su neo­ko­mu­ni­sti oda­bra­li naj­go­re od ko­mu­ni­zma, a to je bez­bo­žni­štvo, ali da im to ne sme­ta da osni­va­ju svo­je na­vod­ne cr­kve, ko­je su ustva­ri ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je.
– Pra­vi ča­sni ko­mu­ni­sti su uzi­ma­li za na­rod, ali sa­da nji­ho­vi po­tom­ci uzi­ma­ju za se­be. Pri­va­ti­zu­ju, umje­sto da ono što su od­u­ze­li vra­te na­ro­du i sa­mi stva­ra­ju za se­be. Vi­di­te ne­ma pred­u­ze­ća na Ce­ti­nju. Do­sta je ura­đe­no u vri­je­me sop­ci­ja­li­zma, ali šta je ova no­va vlast neo­ko­mu­ni­stič­ka ura­di­la, šta je sa pred­u­ze­ći­ma i ogrom­nim bo­gat­stvom, šta je sa rad­ni­ci­ma, vi­dim si­ro­ti rad­ni­ci iz „Da­ki­ća” pro­te­stu­ju – na­veo je Am­fi­lo­hi­je.
On je na­veo da bi Cr­na Go­ra bi­la stvar­no vra­će­na se­bi, mo­ra da se vra­ti du­hu i mo­ra­lu one sta­re Cr­ne Go­re.
– Sa­da ovi ko­ji su prog­na­li Bo­ga iz na­ro­da, ob­ja­vi­li rat Bo­gu, a ti­me i cr­kvi, da­nas stva­ra­ju svo­ju cr­kvu. Mo­že­te za­mi­sli­ti ka­kva je to pri­ča da oni obez­bo­že­ni stva­ra­ju cr­kvu. Ovi ko­ji na­pa­da­ju me­ne kao da sam ja iz­daj­nik Cr­ne Go­re, ne umi­ju si­ro­ti ni da se pre­kr­ste ka­ko tre­ba i ne zna­ju ni „Oče naš”. Njih pla­ća ova dr­ža­va, stva­ra­njem jed­ne NVO ko­ja se pro­gla­si­la za cr­kvu, a ni­ka­kve ve­ze sa cr­kvom ne­ma­ju – ka­zao je Am­fi­lo­hi­je.
M.S.


Opo­zi­ci­ja sa ple­men­skim du­hom di­je­lje­nja

Mi­tro­po­lit je oci­je­nio da po­sto­ji po­di­je­lje­nost u Cr­noj Go­ri, kao i ve­li­ka ne­slo­ga u opo­zi­ci­ji, te da je to re­zul­tat bro­zo­mor­ne svi­je­sti ko­ja je kod nas na­šla plod­no tle jer mi ima­mo sklo­no­sti na te ple­men­ske di­o­be.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje o Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću, mi­tro­po­lit je po­no­vio da i da­lje že­li da ga kr­sti.
– On je lič­nost ko­ja je ugra­di­la se­be u sva zbi­va­nja od 90-ih na­o­va­mo. Či­ni­lo se da je dru­ga­či­je kre­nuo do 1997/98., pa je on­da pre­vla­da­lo u nje­mu ono ne­kr­šte­no. Sje­ćam se ba­ka ta­mo kod nas, pa ka­že za ne­kog kad pra­vi ne­ke svi­nja­ri­je: „Pu­sti ga, to je ne­kr­šte­no, šta oče­ku­ješ od nje­ga”. Cr­na Go­ra je, ru­ku na sr­ce, kr­šte­na bi­la – na­veo je mi­tro­po­lit, oci­je­niv­ši da se ru­še­njem cr­kve na Lov­će­nu uda­ri­lo na te­me­lje Cr­ne Go­re i to one istin­ske i pra­ve.


Spre­man da mi­ri Cr­nu Go­ru

Mi­tro­po­lit je po­ru­čio da je spre­man da mi­ri Cr­nu Go­ru, te da to i po­ku­ša­va da ura­di.
– Ja sam do­šao da mi­rim ne sa­mo ži­ve, ne­go ži­ve i mr­tve. Ja ra­dim na po­mi­re­nju, go­vo­rim ma­lo oštro, ne iz mr­žnje, ne­go da pod­sje­tim na iz­vor­nu Cr­nu Go­ru. Ni­je to am­fi­lo­hi­jev­ska, li­be­ral­na i đu­ka­no­vi­ćev­ska, ne­go sve­to­pe­trov­ska Cr­na Go­ra. Ni­je­sam Mon­te­ne­grin. Ja sam iz­vor­ni Cr­no­go­rac, sve­to­pe­trov­ni i nje­go­šev­ski. Pam­tim, kad sam bio đak pr­vog raz­re­da, svog đe­da ko­ji je umi­rao, a na gla­vi je imao ka­pu cr­no­gor­sku sa če­ti­ri „S”. Ka­ko sad od me­ne da se tra­ži da se od­rek­nem te ka­pe – is­ta­kao je Am­fi­lo­hi­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"