Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-05 JAK ZEMLJOTRES POGODIO CRNU GORU,BROJNI GRAĐANI NA SJEVERU U PANICI I STRAHU NAPUŠTALI DOMOVE
Oštećena kuća u Plavu Iseljeno 10 porodica, oštećeno preko 70 kuća Alternativni smještaj traži se za desetak porodica, a, prema zvaničnim podacima, iz Murina i Brezojevica kod Plava evakuisane su dvije porodice sa desetak članova i smještene u hotel u Gusinju, dok je u Beranama jedna familija morala da napusti kuću
Dan - novi portal
Ze­mljo­tres ja­či­ne 5,1 ste­pe­ni Rih­te­ro­ve ska­le, ko­ji je ju­če po­go­dio pod­ruč­je Cr­ne Go­re, iza­zvao je pa­ni­ku i uz­ne­mi­re­nje me­đu gra­đa­ni­ma, po­seb­no sje­ver­nih op­šti­na. U stra­hu od ja­či­ne po­tre­sa, broj­ni ži­te­lji Cr­ne Go­re iza­šli su na uli­ce iz obje­ka­ta u ko­ji­ma su se za­te­kli. Prema podacima koje je sinoć objavio portal RTCG, za desetak porodica sa sjevera traži se alternativni smještaj, a prema zvaničnim podacima dvi­je po­ro­di­ce iz Mu­ri­na i Bre­zo­je­vi­ca kod Pla­va eva­ku­i­sa­ne su na­kon što su nji­ho­ve ku­će ošte­će­ne u ze­mljo­tre­su. De­se­tak čla­no­va ove dvi­je po­ro­di­ce smje­šte­no je u ho­tel „Ro­si” u Gu­si­nju. Zvanično je saopšteno i da je u Be­ra­na­ma jed­na po­ro­di­ca mo­ra­la da na­pu­sti ku­ću zbog ošte­će­nja iza­zva­nih ze­mljo­tre­som.
Epi­cen­tar ze­mljo­tre­sa bio je na pla­ni­ni Vi­si­tor, na­do­mak Pla­va, a sta­nov­ni­ci sje­ve­ra tvr­de da ne pam­te ja­či ze­mljo­tres.
Naj­vi­še šte­te ze­mljo­tres je iza­zvao u Pla­vu, a do ju­če su pri­ja­vlje­na ve­ća ošte­će­nja na pre­ko 70 ku­ća. Od ja­či­ne po­tre­sa do­šlo je do pu­ca­nja zi­do­va, fa­sa­da na ku­ća­ma, do­mo­vi­ma zdra­vlja... Ošte­će­ni su i broj­ni kro­vo­vi, dim­nja­ci, a ve­li­ka šte­ta pri­či­nje­na je i u mar­ke­ti­ma na sje­ve­ru. Iz Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je sa­op­šti­li su da za sa­da ne­ma po­da­ta­ka o even­tu­al­nim ljud­skim gu­bi­ci­ma.
Iz Za­vo­da za hi­dro­me­te­o­ro­lo­gi­ju i se­i­zmo­lo­gi­ju – Sek­to­ra za se­i­zmo­lo­gi­ju ka­za­li su da je ze­mljo­tres ja­či­ne 5,1 ste­pe­n Rih­te­ro­ve ska­le re­gi­stro­van u 11.46 sa­ti, se­dam ki­lo­me­ta­ra sje­ve­ro­za­pad­no od Pla­va. Ja­či­na ze­mljo­tre­sa u ža­ri­štu iz­no­si­la je 5,1 ste­pe­n Rih­te­ro­ve ska­le, što od­go­va­ra epi­cen­tral­nom in­ten­zi­te­tu od se­dam ste­pe­ni Mer­ka­li­je­ve. Ža­ri­šte ze­mljo­tre­sa lo­ci­ra­no je na du­bi­ni od 14 ki­lo­me­ta­ra.
– Na osno­vu nu­me­rič­kog mo­de­la pro­mje­ne in­ten­zi­te­ta sa ra­sto­ja­njem u ovom re­gi­o­nu, mag­ni­tu­de ze­mljo­tre­sa i du­bi­ne hi­po­cen­tra, ze­mljo­tres je mo­gao iza­zva­ti iz­vje­sne ma­te­ri­jal­ne šte­te u epi­cen­tral­nom pod­ruč­ju – ka­za­li su iz Za­vo­da.
Me­đu gra­đa­ni­ma Pla­va i Gu­si­nja za­vla­da­la je pa­ni­ka, ko­ju je po­ja­ča­lo de­se­tak ma­njih po­tre­sa, od ko­jih naj­ja­či od 3,4 ste­pe­na Rih­te­ra, a naj­sla­bi­ji 1,9 ste­pe­ni. Osim u Pla­vu i Gu­si­nju, po­tre­si su se osje­ti­li i u An­dri­je­vi­ci, Be­ra­na­ma, Pod­go­ri­ci i dru­gim gra­do­vi­ma Cr­ne Go­re.
Šef Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja u Pla­vu Mir­za Me­du­nja­nin re­kao je da je odr­ža­na sjed­ni­ca Op­štin­skog ti­ma za ele­men­tar­ne ne­po­go­de, pri­pad­ni­ci slu­žbe su na te­re­nu i u stal­nom kon­tak­tu sa Do­mom zdra­vlja u Pla­vu, Hit­nom slu­žbom, Di­rek­to­ra­tom za van­red­ne si­tu­a­ci­je, po­li­ci­jom. On je na­gla­sio da za­sad ne­ma te­žih si­tu­a­ci­ja gdje bi se mo­ra­lo in­ter­ve­ni­sa­ti po hit­no­sti.
– Naj­bit­ni­je je da ne­ma po­vri­je­đe­nih, a ma­te­ri­jal­nih ošte­ća­nja ima na pri­lič­no ve­li­kom bro­ju obje­ka­ta. Ne­ma­mo do­ja­va da se mo­ra in­ter­ve­ni­sa­ti po bi­lo kom pi­ta­nju hit­no­sti. Ma­te­ri­jal­ne šte­te su uglav­nom pri­či­njen­nje na sta­ri­jim objek­ti­ma, po­go­to­vo objek­ti­ma od ka­me­na. Do­sta je po­lo­mlje­nih cre­po­va na kro­vo­vi­ma, po­pa­da­lih dim­nja­ka, na­pu­klih zi­do­va spo­lja i iz­nu­tra, dok pot­pu­no po­ru­še­nih obje­ka­ta, pre­ma sa­da­šnjim sa­zna­nji­ma, ne­ma. Slu­žba za­šti­te i spa­sa­va­nja je na te­re­nu i obi­la­zi pro­stor i do­ma­ćin­stva, a eki­pa za sa­na­ci­ju već ra­di na ot­kla­nja­nju ošte­će­nja. Op­šti­na je obez­bi­je­di­la smje­štaj i hra­nu za even­tu­al­ne po­tre­be, ali za­sad ne­ma­mo pri­ja­vlje­nih slu­ča­je­va za ta­ko ne­što – ka­zao je Me­du­nja­nin.
Ru­ko­vo­di­lac Hit­ne slu­žbe Sa­ba­hu­din Pu­po­vić, ko­ji je i član ti­ma za ele­men­tar­ne ne­po­go­de, sa­op­štio je da u ze­mljo­tre­su ni­ko ni­je po­vri­je­đen, je­di­no su in­ter­ve­ni­sa­li zbog pa­ci­je­na­ta ko­ji su do­bi­ja­li na­pa­de pa­ni­ke, s ob­zi­rom na to da se znat­no tre­sao i obje­kat Do­ma zdra­vlja, gdje ima ošte­će­nja na unu­tra­šnjim zi­do­vi­ma.
– Po­je­di­ni pa­ci­jen­ti ko­ji su se u tre­nut­ku ze­mljo­tre­sa za­te­kli u objek­tu Do­ma zdra­vlja u Pla­vu, gdje je smje­šte­na i Hit­na slu­žba, ima­li su na­pa­de pa­ni­ke, a in­ter­ve­ni­sa­li ta­ko­re­ći s ma­lo vo­de i še­će­ra, da­kle, vi­še psi­hič­ki i sve je pro­te­klo bez pro­ble­ma. Ne­ko­li­ko pro­sto­ri­ja je ošte­će­no, evi­den­ti­ra­na su na­pr­snu­ća zi­do­va s unu­tra­šnje stra­ne, ali je to be­zna­čaj­no, kad ni­je ima­lo te­žih po­sle­di­ca – ka­zao je Pu­po­vić.
Osam­de­set­tro­go­di­šnji Vuk­man To­mo­vić iz pod­nož­ja Vi­si­to­ra ka­že da ga je ze­mljo­tres za­te­kao na kre­ve­tu, ali zbog sta­ro­sti i bo­le­sti ni­je bio u mo­guć­no­sti da bje­ži, „pa, nek bi­va šta bu­de”.
– Sje­dio sam na kre­ve­tu kad je po­če­lo da tre­se i lju­lja. Po­mi­slio sam da le­ti sni­jeg s kro­va, ali kad sam se sje­tio da ne­ma sni­je­ga na kro­vu, znao sam da je ze­mljo­tres. Su­pru­ga je bi­la u dru­goj so­bi i od si­li­ne po­tre­sa uda­ri­la je gla­vom u vra­ta, ali se ni­je po­vri­je­di­la. Sre­ćom, sve se do­bro za­vr­ši­lo, a s ob­zi­rom na to da se Bre­zo­je­vi­ce, gdje ži­vim, na­la­ze is­pod sa­mog Vi­si­to­ra i pu­no je ku­ća i sta­nov­ni­ka, mo­glo je do­ći i do, ne daj bo­že, te­žih po­sle­di­ca, ali Bo­gu hva­la ni­je – is­pri­čao je To­mo­vić.
Znat­nu šte­tu ze­mljo­tres je pri­či­nio i u dru­gim gra­do­vi­ma na sje­ve­ru. Na­sta­la su broj­na ošte­će­nja na stam­be­nim i dru­gim objek­ti­ma na pod­ruč­ju an­dri­je­vič­ke, be­ran­ske i pet­njič­ke op­šti­ne. Na­ro­či­te šte­te evi­den­ti­ra­ne su na stam­be­nim objek­ti­ma u be­ran­skom se­lu Vi­nic­ka, gdje je če­tvo­ro­čla­na po­ro­di­ca Ra­do­ša Će­ra­ni­ća, zbog vid­nih ošte­će­nja, mo­ra­la da na­pu­sti ku­ću u ko­joj su ži­vje­li. Će­ra­nić je ka­zao da je ku­ća na­kon ze­mljo­tre­sa ne­u­po­tre­blji­va.
– Le­žao sam na kre­ve­tu i od­jed­nom osje­tio ka­ko se ku­ća tre­se iz te­me­lja. Od­mah na­kon to­ga po­če­li su da pa­da­ju dje­lo­vi pla­fo­na. To je bi­la uža­sna sli­ka. Is­tr­čao sam na­po­lje ga­ze­ći pre­ko mal­te­ra ko­ji se ob­ru­šio sa unu­tra­šnjih zi­do­va. Ku­ća u ko­joj ži­vim sa če­tvo­ro­čla­nom po­ro­di­com pot­pu­no je is­pu­ca­la. Ra­di se o mno­štvu pu­ko­ti­na iz­me­đu ko­jih mo­že ru­ka da se pro­vu­če. Po­sli­je sve­ga na­šli smo se pod ve­drim ne­bom, jer je da­lji bo­ra­vak u ku­ći, ko­ju nam je za sta­no­va­nje ustu­pio ro­đak Pe­ri­ša Će­ra­nić, zbog is­pu­ca­lih zi­do­va i pla­fo­na, kraj­nje opa­san – is­ta­kao je Ra­doš Će­ra­nić.
Ošte­će­nja su evi­den­ti­ra­na i na su­sjed­nim objek­ti­ma od ko­jih je, ka­ko se na li­cu mje­sta mo­glo pri­mi­je­ti­ti, naj­u­gro­že­ni­ja ku­ća Mi­li­jan­ke Će­ra­nić.
– Tač­no je da ži­vim u sta­roj ku­ći, ali ova­kva ošte­će­nja mo­gao je da iza­zo­ve sa­mo sna­žni­ji po­tres. Zi­do­vi su pot­pu­no is­pu­ca­li, dok su dr­ve­ne gre­de iza­šle iz le­ži­šta – na­ve­la je Će­ra­ni­će­va.
Iz be­ran­ske Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja su sa­op­šti­li da je pri­li­kom ze­mljo­tre­sa do­šlo do ošte­će­nja dim­nja­ka na ne­ko­li­ko vi­še­sprat­ni­ca. Ošte­će­nja su vid­na i na kro­vo­vi­ma sta­ri­jih zgra­da.
– Ima­mo do­ja­ve da je i na se­o­skom i na grad­skom pod­ruč­ju do­šlo do ošte­će­nja sta­ri­jih obje­ka­ta. Ra­di se o na­pu­klim zi­do­vi­ma i ošte­će­nji­ma na kro­vo­vi­ma. Na­ši rad­ni­ci su ukla­nja­li ma­te­ri­jal ko­ji je pao sa obje­ka­ta. Ta­ko­đe, broj­ni gra­đa­ni su pri­ja­vi­li da su u nji­ho­vim sta­no­vi­ma i ku­ća­ma po­pa­da­li te­le­vi­zo­ri i dru­ge stva­ri – ka­zao je na­čel­nik be­ran­ske Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja Ti­ho Bo­ga­vac, do­da­ju­ći da pre­ma po­da­ci­ma ko­ji­ma ras­po­la­žu pri­li­kom ze­mljo­tre­sa ni­je bi­lo po­vri­je­đe­nih li­ca.
To­kom ze­mljo­tre­sa na be­ran­sku glav­nu uli­cu su, uz pa­ni­ku i vri­sak, is­tr­ča­li broj­ni sta­na­ri kao i go­sti iz lo­ka­la.
– Bi­la sam u šo­ku. Mi­sli­la sam da se ra­di o ne­koj ja­koj eks­plo­zi­ji, jer se po­slov­ni cen­tar „Evro­pa”, u kom sam se na­la­zi­la, to­li­ko za­tre­sao da mi se uči­ni­lo da će se srav­ni­ti sa ze­mljom. Čuo se vri­sak na sve stra­ne. Na­rod je po­čeo da is­tr­ča­va na uli­cu. Na svu sre­ću, sve je pro­šlo bez ne­kih ve­ćih po­sle­di­ca – ka­za­la je Ma­ri­ja Ze­če­vić.
Ošte­će­nja su vidna i na sta­ri­jim objek­ti­ma u an­dri­je­vič­koj op­šti­ni.
– Ima­li smo broj­ne po­zi­ve, na­ro­či­to sa se­o­skog pod­ruč­ja gdje su mje­šta­ni pri­ja­vlji­va­li da im je ze­mljo­tres na stam­be­nim i po­moć­nim objek­ti­ma pri­či­nio zna­čaj­ne ma­te­ri­jal­ne šte­te. For­mi­ra­će­mo ko­mi­si­ju ko­ja će ubr­zo iza­ći na te­ren i evi­den­ti­ra­ti sva ošte­će­nja – ka­zao je pred­sjed­nik op­šti­ne An­dri­je­vi­ca Sr­đan Ma­šo­vić.
A.OSTO­JIĆ
N.VU­JA­ČIĆ
D.JO­VO­VIĆ


Mo­gu­ći no­vi po­tre­si

Ma­rin Ča­ve­liš iz Se­i­zmo­lo­škog za­vo­da ka­zao je ju­če za „Dan” da su mo­gu­ći no­vi ze­mljo­tre­si u na­red­nom pe­ri­o­du, od­no­sno ne zna­či da će bi­ti ili da ne­će bi­ti slič­nih po­tre­sa.
– To je je­dan u ni­zu ze­mljo­tre­sa ko­ji se de­ša­va na ovim pro­sto­ri­ma, dio tek­ton­skog pro­ce­sa ko­ji se stal­no događa i ko­ji se ma­ni­fe­stu­je kroz ja­če i sla­bi­je po­tre­se – po­ja­snio je on.
Ča­ve­liš do­da­je da će po­sli­je ovog ze­mljo­tre­sa bi­ti još ma­lih ze­mljo­tre­sa u na­red­nih dva-tri mje­se­ca, pri če­mu se, ka­ko je re­kao, no­vi ma­nji po­tre­si oče­ku­ju to­kom no­ći.
– Ne mo­že­mo re­ći da li će bi­ti ova­kvih ili ja­čih – pre­ci­zi­rao je Ča­ve­liš.
Ča­ve­liš is­ti­če da su ih na­kon ze­mljo­tre­sa kon­tak­ti­ra­li gra­đa­ni iz svih di­je­lo­va Cr­ne Go­re.
– Gra­đa­ni su zva­li go­to­vo iz ci­je­le Cr­ne Go­re, i sa Pri­mor­ja, iz Ko­to­ra, Her­ceg No­vog... Ze­mljo­tres se osje­tio u svim ovim gra­do­vi­ma. Iza­zvao je uz­ne­mi­re­nje gra­đa­na u ci­je­loj Cr­noj Go­ri – na­gla­sio je on, dodajući da je ze­mljo­tres ove sna­ge mo­gao iza­zva­ti ma­nja ošte­će­nja.
– Mi mo­že­mo da­ti sa­mo ma­te­ma­tič­ki mo­del ko­ji ima­mo. Ne zna­mo sta­nje na te­re­nu. Ko­li­ka je šte­ta na­pra­vlje­na usta­no­vi­će se kad eki­pe iz op­štin­skog šta­ba iza­đu i utvr­de ošte­će­nja – za­klju­čio je on.


Aktiviralo se klizište

Ze­mljo­tres je u mje­stu Su­će­ska, na ma­gi­stal­nom pu­tu An­dri­je­vi­ca–Plav, iza­zvao no­vo po­kre­ta­nje ze­mlji­šta zbog če­ga je do­šlo do krat­ko­traj­nog pre­ki­da sa­o­bra­ća­ja.
– Ze­mljo­tres je do­dat­no ak­ti­vi­rao kli­zi­šta na re­gi­o­nal­nom pu­tu An­dri­je­vi­ca–Plav, u mje­stu Su­će­ska. Ta­ko su se na toj sa­o­bra­ćaj­ni­ci na­šle no­ve ko­li­či­ne od­ro­nje­nog ma­te­ri­ja­la.
Ra­di se o kli­zi­štu ko­je go­di­na­ma pred­sta­vlja opa­snost za uče­sni­ke u sa­o­bra­ća­ju. Za­to vo­za­či­ma i nji­ho­vim sa­put­ni­ci­ma osta­je da, uz oprav­da­nu bo­ja­znost od no­vih ob­ru­ša­va­nja ze­mlji­šta, pro­la­ze kroz Su­će­sku, tim pri­je, jer se od­ron na­la­zi u do­sta oštroj i ne­pre­gled­noj kri­vi­ni – na­ve­li su iz lo­kal­ne upra­ve, ape­lu­ju­ći na Di­rek­ci­ju za sa­o­bra­ćaj da što pri­je pri­stu­pi de­talj­noj sa­na­ci­ji kli­zi­šta.
Jak po­tres osje­tio se i u Bi­je­lom Po­lju. Pre­ma fo­to­gra­fi­ja­ma ko­je su ju­če ob­ja­vlje­ne na dru­štve­nim mre­ža­ma, gra­đa­ni su uma­lo iz­bje­gli da ih za­tr­pa­ju pro­iz­vo­di ko­ji su po­če­li da pa­da­ju sa po­li­ca u bje­lo­polj­skim mar­ke­ti­ma.
Pre­ma pi­sa­nju sr­bi­jan­skih me­di­ja, ze­mljo­tres ko­ji je ju­če po­go­dio Cr­nu Go­ru, osje­tio se i u ve­ćem di­je­lu Sr­bi­je.


Utvr­đu­ju šte­tu

Di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je Mir­sad Mu­lić ob­i­šao je ju­če pod­ruč­je Pla­va i dru­gih op­šti­na po­go­đe­nih ze­mljo­tre­som. Iz Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) su ka­za­li da su slu­žbe­ni­ci Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je i Upra­ve po­li­ci­je ak­tiv­ni na te­re­nu u vi­še op­šti­na na sje­ve­ru, ka­ko bi za­jed­no sa pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va pri­ku­pi­li in­for­ma­ci­je o even­tu­al­noj šte­ti ko­ju je pro­u­zro­ko­vao ju­če­ra­šnji ze­mljo­tres.
– Za­sad ne­ma in­for­ma­ci­ja o to­me da je ze­mljo­tres pro­u­zro­ko­vao ljud­ske gu­bit­ke – ka­za­li su iz MUP-a.
Mu­lić je, ka­ko do­da­ju, an­ga­žo­vao ope­ra­ti­vu Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj ra­di ot­kla­nja­nja od­ro­na sa pu­ta na lo­ka­ci­ji Su­će­ska, iz­me­đu An­dri­je­vi­ce i Pla­va.
– Po­ru­ču­je­mo gra­đa­ni­ma da ne­ma raz­lo­ga za pa­ni­ku te da su svi ras­po­lo­ži­vi re­sur­si Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je i osta­lih su­bje­ka­ta si­ste­ma za­šti­te i spa­sa­va­nja na ras­po­la­ga­nju, a uko­li­ko se za to uka­že po­tre­ba, oni će bi­ti an­ga­žo­va­ni u mje­ri i ka­pa­ci­te­tu ko­ji zah­ti­je­va sta­nje na te­re­nu – po­ru­ču­ju iz MUP-a.


Mar­ko­vić: Vla­da će po­mo­ći ugro­že­ne

Vla­da će po­mo­ći sta­nov­ni­ci­ma Pla­va, Gu­si­nja, An­dri­je­vi­ce i Be­ra­na, ko­ji su ugro­že­ni ze­mljo­tre­som, po­ru­čio je pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić. Iz Slu­žbe za od­no­se s jav­no­šću Vla­de je sa­op­šte­no da je Mar­ko­vić po­zvao lo­kal­ne i dr­žav­ne slu­žbe, kao i sve dru­ge in­sti­tu­ci­je i usta­no­ve, da po­ja­ča­ju ak­tiv­nost i po­mog­nu gra­đa­ni­ma ko­ji su ugro­že­ni ju­če­ra­šnjim ze­mljo­tre­som.
– Vla­da i ja, kao pred­sjed­nik, bi­će­mo uz gra­đa­ne Pla­va, Gu­si­nja, An­dri­je­vi­ce i Be­ra­na, i po­mo­ći u sa­ni­ra­nju po­sle­di­ca ze­mljo­tre­sa ko­ji je te­že po­go­dio te op­šti­ne – po­ru­čio je Mar­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"