Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-01-03 U BEOGRADU LIKVIDIRAN DAVORIN BALTIĆ, JEDAN OD VOĐA „KAVAČKOG KLANA”
Mjesto ubistva Baltića Kotoranin izrešetan u automobilu Državljanin Crne Gore Davorin Baltić ubijen je prije ponoći na Vračaru. On je odranije poznat crnogorskoj i srpskoj policiji i sve ukazuje da se radi o obračunu između kriminalnih grupa, rekao je za RTS direktor srbijanske policije Vladimir Rebić
Dan - novi portal
Ko­to­ra­nin Da­vo­rin Bal­tić (41) ubi­jen je u Be­o­gra­du dok je sje­dio u svom auto­mo­bi­lu. U Bal­ti­ća, ko­ji slo­vi za naj­bli­žeg sa­rad­ni­ka vo­đa „ka­vač­kog kla­na” Slo­ba Ka­šće­la­na i Ra­do­ja Zvi­ce­ra, još uvi­jek ne­po­zna­ti na­pa­da­či is­pa­li­li su vi­še hi­ta­ca ko­ji su ga po­go­di­li u gla­vu i gru­di. U aten­ta­tu je, pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma is­tra­ge, ko­ri­šće­no auto­mat­sko oruž­je, a pro­na­đe­no je i vi­še ča­u­ra.
Iz Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Sr­bi­je je sa­op­šte­no da je Bal­tić li­kvi­di­ran dok je sje­dio u „gol­fu 7” u ga­ra­ži, u Uli­ci in­ter­na­ci­o­nal­nih bri­ga­da na Vra­ča­ru. 
Kri­mi­na­li­stič­ki in­spek­to­ri oba­vi­li su uvi­đaj i za ubi­com se tra­ga.
– Bal­tić, ko­ji je dr­ža­vlja­nin Cr­ne Go­re, pri­je po­no­ći je ubi­jen na Vra­ča­ru. On je od­ra­ni­je po­znat cr­no­gor­skoj i srp­skoj po­li­ci­ji, a sve uka­zu­je da se ra­di o ob­ra­ču­nu iz­me­đu kri­mi­nal­nih gru­pa.  Ra­di­mo na iden­ti­fi­ka­ci­ji po­či­ni­o­ca ubi­stva, ali dru­ge in­for­ma­ci­je ne bih smio da dam zbog is­tra­ge – re­kao je za RTS, di­rek­tor sr­bi­jan­ske po­li­ci­je Vla­di­mir Re­bić. 
Pre­ma ri­je­či­ma Na­de Ma­cu­re, di­rek­to­ra Slu­žbe Hit­ne po­mo­ći u Beo­gra­du, po­li­ci­ja je u 23.15 sa­ti upu­ti­la po­ziv za in­ter­ven­ci­ju u Uli­ci in­ter­na­ci­o­nal­nih bri­ga­da 50, zbog ra­nja­va­nja, a lje­kar­ska eki­pa je na li­cu mje­sta kon­sta­to­va­la smrt mu­ške oso­be. 
Bal­tić je, pre­ma po­da­ci­ma po­li­ci­je, Cr­nu Go­ru na­pu­stio pri­je tri go­di­ne. Is­tra­ži­te­lji­ma je po­seb­no in­te­re­sant­no to što je ubi­jen go­to­vo na isti na­čin kao i Go­ran Ra­do­man iako je u tom ubi­stvu ko­ri­šćen eks­plo­ziv.
„Ška­ljar­ci” i „kav­ča­ni” pri­je po­čet­ka su­ko­ba bi­li su jed­na kri­mi­nal­na gru­pa ko­ja se, pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma, ba­vi­la naj­vi­še šver­com nar­ko­ti­ka. Me­đu­tim, ka­da je 2015. go­di­ne ne­sta­lo 300 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na, kri­mi­nal­na gru­pa po­di­je­li­la se na dva kla­na.
U va­tre­nim ob­ra­ču­na­ma „ška­ljar­skog” i „ka­vač­kog kla­na” stra­da­li su Go­ran Ra­do­man, Sa­ša Mar­ko­vić, Go­ran i Ra­do­mir Đu­rič­ko­vić, Ivan Lo­pi­čić, Sr­đan Vla­ho­vić, Go­ran Du­čić, Go­ran Bi­sku­po­vić, Mi­loš Bo­šnjak, Da­li­bor Đu­rić, Đor­đe Bo­re­ta, Dra­gan Ze­če­vić, Đor­đe Se­ku­lo­vić, Ra­do­van Ma­to­vić Ra­ke­la, Ni­ko Ro­ga­no­vić, Bo­ško Bo­žo­vić, Mi­lan Pe­ko­vić, Go­ran Le­nac, Alek­san­dar Stan­ko­vić – Sa­le Mu­ta­vi, Pe­tar Da­mja­no­vić i Ivan Ne­do­vić. Ta­ko­đe, ni­je is­klju­če­na sum­nja ni da je Bo­ži­dar Cic­mil, ko­ji je pri­je dvi­je go­di­ne li­kvi­di­ran u Mo­sta­ru, žr­tva ovog ra­ta, kao i Vla­sti­mir Mi­lo­še­vić, ko­ji je ubi­jen u Be­o­gra­du. Is­pi­tu­je se i da li je Plje­vljak Mi­lo­je Vo­ji­no­vić, ko­ji je ubi­jen u bom­ba­škom na­pa­du u bli­zi­ni Kri­vog mo­sta u Pod­go­ri­ci, žr­tva ovog su­ko­ba. Ta­ko­đe, do­sa­da­šnja is­tra­ga ni­je is­klju­či­la mo­guć­nost da je Da­ni­jel Man­dić, ko­ji je ubi­jen u de­cem­bru, ta­ko­đe žr­tva ra­ta ova dva kla­na.
Od svih slu­ča­je­va ra­svi­je­tlje­no je ubi­stvo Ra­do­mi­ra Đu­rič­ko­vi­ća, ali po­li­ci­ja već mje­se­ci­ma bez­u­spje­šno tra­ga za osum­nji­če­nim ubi­ca­ma. Is­tra­ži­te­lji su iden­ti­fi­ko­va­li i na­vod­nog ubi­cu Len­ca, Ko­to­ra­ni­na Ni­ko­lu Mr­ši­ća, ko­ji se ta­ko­đe na­la­zi u bjek­stvu. Sta­vlje­na je tač­ka i na is­tra­gu o ubi­stvu Bo­re­te i Đor­đe­vi­ća, ali se i da­lje tra­ga za tro­ji­com op­tu­že­nih – Va­si­li­jem Ra­fa­i­lo­vi­ćem, Rat­kom Vu­šo­vi­ćem i Iva­nom Cic­mi­lom.
Iz­dat je na­log za hap­še­nje Slo­bo­da­na Ka­šće­la­na, ko­ji je ozna­čen kao vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, Alek­san­dra Đu­ri­ši­ća, Vla­di­mi­ra Bo­žo­vi­ća, Si­ni­še Vla­ho­vi­ća, Igo­ra Đu­ri­ši­ća i Mi­lo­ša Ra­do­nji­ća, ko­ji su iz­bje­gli hap­še­nje gru­pe osum­nji­če­ne za ze­le­na­še­nje i šverc nar­ko­ti­ka. Po­tra­žu­ju se i Igor Bo­žo­vić, Ra­do­je Zvi­cer, Igor De­do­vić, Ste­van Sta­ma­to­vić, a tra­ga se i za Jo­va­nom Jo­vi­com Vu­ko­ti­ćem. Po­tjer­ni­ce su ras­pi­sa­ne i za na­vod­no di­rekt­nim po­či­ni­o­ci­ma li­kvi­da­ci­ja u ra­tu kla­no­va – Ni­ko­lom Mr­ši­ćem, Ma­ri­jom Mi­lo­še­vi­ćem, Vu­ka­nom Vu­ja­či­ćem i Igo­rom Ma­ša­no­vi­ćem.
M.V.R.


Ob­ja­vljen vi­deo sa fo­to­gra­fi­ja­ma

Ne­dav­no je na dru­štve­nim mre­ža­ma ob­ja­vljen sni­mak o „ka­vač­kom kla­nu”. U vi­deo-za­pi­su se vi­di spi­sak „vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­nih čla­no­va kla­na” na ko­jem su: Da­vo­rin Bal­tić, Slo­bo­dan Ka­šće­lan, Igor Bo­žo­vić, Dra­gan Kne­že­vić, Pre­drag Kne­že­vić, Mi­lan Vu­jo­tić, Da­mir Me­ljo­vić i Vla­di­mir Ro­ga­no­vić Na  snim­ku ko­ji je ob­ja­vljen na Ju­tju­bu pr­vi put se obje­lo­da­nju­je da Zvi­cer sa­da ko­ri­sti tu­đi iden­ti­tet i da se sa la­žnim pa­so­šem ne­sme­ta­no kre­će po Evro­pi kao Jo­sip Ba­bić, a do de­ta­lja je opi­sa­no i ka­ko su „kav­ča­ni” vr­ši­li eg­ze­ku­ci­je Ob­ja­vlje­ni su i pre­sret­nu­ti raz­go­vo­ri.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"