Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-30 VLADANA VUČELIĆA SMJENJUJU SA MJESTA PREDSJEDNIKA PODGORIČKOG DPS-A JER JE PREDLAGAO SARADNJU SA PROSRPSKIM STRANKAMA
Vučelić Bolje da nas ucjenjuju bjelaši nego manjine
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik pod­go­rič­kog Od­bo­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Vla­dan Vu­če­lić naj­vje­ro­vat­ni­je ne­će pred­vo­di­ti tu stran­ku na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ko­ji će se or­ga­ni­zo­va­ti 2018. go­di­ne. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na” raz­lo­zi za smje­nu Vu­če­li­ća su broj­ni, a je­dan od njih je i to što je na­vod­no pred­la­gao ula­zak u ko­a­li­ci­ju sa pro­srp­skim stran­ka­ma, jer je to bo­lja op­ci­ja ne­go ucje­ne ma­njin­skih stran­ka, od­no­sno al­ban­skih i bo­šnjač­kih. Ta­ko­đe, mo­gu­ći raz­lo­zi za smje­nu su i loš re­zul­tat za DPS na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2016. go­di­ne, ali i na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Tu­zi­ma jer je ta stran­ka iz­gu­bi­la man­dat na­kon po­na­vlja­nja gla­sa­nja u mje­stu Vranj.
Ne­za­va­nič­no sa­zna­je­mo i da je naj­o­zbilj­ni­ji kan­di­dat za Vu­če­li­će­vog na­sled­ni­ka Da­li­bor­ka Pe­jo­vić, ko­ja ju­če, ipak, ni­je že­lje­la da ko­men­ta­ri­še na­ša sa­zna­nja.
– Pr­vi put ču­jem – krat­ko je od­go­vo­ri­la Pe­jo­vi­će­va na pi­ta­nje „Da­na”.
Za ko­men­tar je bio ne­do­stu­pan i Vu­če­lić, ko­ji ni­je od­go­va­rao na na­še te­le­fon­ske po­zi­ve i SMS-ove.
Sa­go­vor­nik „Da­na” u DPS-u na­vo­di da je tač­no da po­sto­ji pri­ča o smje­ni Vu­če­li­ća i da je šef stran­ke Mi­lo Đu­ka­no­vić iz­nio niz kri­ti­ka na nje­gov ra­čun. Kri­ti­ke su, ka­ko ka­že, po­če­le na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ok­to­bru 2016. ka­da je DPS ostao bez ve­li­kog bro­ja gla­so­va. Do­dat­ni pro­blem na­stao je na­kon što su po­no­vlje­ni iz­bo­ri u Tu­zi­ma, u mje­stu Vranj, na­kon če­ga je DPS ostao bez jed­nog man­da­ta, ko­ji je na kra­ju pri­pao De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri.
– Vu­če­lić je svje­stan pro­ble­ma ko­ji po­sto­je i či­ni se da i on sam že­li da ode. Jed­no­stav­no, na­kon iz­bo­ra u Tu­zi­ma gdje je na dje­lu bi­la lo­ša ma­te­ma­ti­ka i ko­or­di­na­ci­ja stva­ri su na ne­ki na­čin eska­li­ra­le – na­vo­di naš sa­go­vor­nik.
On na­vo­di da je Mi­lo Đu­ka­no­vić kri­ti­ko­vao Vu­če­li­ća zbog gu­bit­ka gla­so­va, te da je po­ka­zao da ima po­vje­re­nje u Da­li­bor­ku Per­jo­vić ko­ja bi mo­gla da pre­u­zme vo­đe­nje pod­go­rič­kog od­bo­ra DPS-a.
Đu­ka­no­vić je ra­ni­je u emi­si­ji ,,Ži­va isti­na” ka­zao da bi pred­sjed­nik ili pot­pred­sjed­nik Od­bo­ra glav­nog gra­da tre­ba­lo da bu­du pro­fe­si­o­nal­ci što je pro­tu­ma­če­no kao ja­sna po­ru­ka Vu­če­li­ću, ko­ji je pro­fe­si­o­nal­no na po­zi­ci­ji di­rek­to­ra Vo­do­vo­da. Ka­ko je na­gla­sio, ne mo­gu se na kva­li­te­tan na­čin ove funk­ci­je oba­vlja­ti upo­re­do sa di­rek­tor­skim u jav­nim pred­u­ze­ći­ma i in­sti­tu­ci­ja­ma.
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Pod­go­ri­ci 2014. go­di­ne osvo­ji­la 49.051 glas, a na par­la­men­tar­nim u ok­to­bru pro­šle go­di­ne 48.561. Za DPS je na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 2012. go­di­ne u Pod­go­ri­ci gla­sa­lo 47.642 bi­ra­ča. Đu­ka­no­vić je pred čla­no­vi­ma pod­go­rič­kog DPS-a ra­ni­je is­ka­lio ne­za­do­volj­stvo či­nje­ni­com da ta par­ti­ja u glav­nom gra­du ne mo­že da do­bi­je mno­go vi­še gla­so­va.
Sta­tu­tom DPS-a pro­pi­sa­no je da je, uko­li­ko se ne ostva­ri za­do­vo­lja­va­ju­ći iz­bor­ni re­zul­tat, pred­sjed­nik OO du­žan da, na­kon ob­ja­ve zva­nič­nih re­zul­ta­ta, pod­ne­se iz­vje­štaj i sta­vi funk­ci­ju na ras­po­la­ga­nje Op­štin­skom od­bo­ru. Pred­sjed­nik plje­valj­skog od­bo­ra DPS-a Fi­lip Vu­ko­vić bio je pr­va „žr­tva” te sta­tu­tar­ne od­red­be na­kon ok­to­bar­skih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra jer je u no­vem­bru pro­šle go­di­ne pod­nio ostav­ku na tu funk­ci­ju. Vu­ko­vić je u kam­pa­nji obe­ćao de­set i po hi­lja­da gla­so­va. De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je u Plje­vlji­ma na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma osvo­ji­la 8.300 gla­so­va, oko 2.000 ma­nje od opo­zi­ci­je.
Đu­ka­no­vić je ne­ko­li­ko pu­ta na par­tij­skim or­ga­ni­ma u Pod­go­ri­ci in­si­sti­rao na ocje­ni da je, ima­ju­ći u vi­du in­ten­zi­van raz­voj Pod­go­ri­ce to­kom po­sled­njih pet­na­e­stak go­di­na, DPS, kao te­melj vla­sti, mo­rao ima­ti još ve­ću po­dr­šku gra­đa­na.
Do­dao je da ne bje­ži od vla­sti­te od­go­vor­no­sti, jer je bio ko­or­di­na­tor stra­nač­kih ak­tiv­no­sti u glav­nom gra­du, ali je sa­svim iz­vje­sno da Đu­ka­no­vić, ko­ji je ne­spor­ni par­tij­ski li­der i naj­u­ti­caj­ni­ja po­li­tič­ka lič­nost, ni­je sma­trao da pro­mje­ne tre­ba da poč­nu iz vr­ha cen­tra­le De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta.
M.S.


U BS-u tvr­de da ne­ma su­ko­ba

Pred­sjed­nik od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke u Pod­go­ri­ci Ne­džad Dre­še­vić ka­zao je ju­če za „Da­n” da ne­ma­ju ni­ka­kve pro­ble­me sa DPS-om u Pod­go­ri­ci.
– Ne znam ni za ka­kvu pri­ču o ucje­na­ma ili pred­lo­gu Vu­če­li­ća da idu u ko­a­li­ci­ju sa­ pro­srp­skim stran­ka­ma. Mi smo u ko­rekt­nim od­no­si­ma. Baš smo ju­če ve­ri­fi­ko­va­li man­da­te u Tu­zi­ma, što nam je bi­la za­kon­ska oba­ve­za, pa će­mo osta­lo na­sta­vi­ti na­kon pra­zni­ka – ka­zao je Dre­še­vić.


U Tu­zi­ma ra­di­li se­bi na­u­štrb, a u ko­rist DSA

Op­štin­ski od­bor DPS-a na si­noć­njoj sjed­ni­ci raz­ma­trao je plan pri­pre­ma za pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re, ali ni­je po­te­za­na pri­ča o smje­ni Vu­če­li­ća iako se to oče­ki­va­lo. Ka­ko nam je po­tvr­di­lo vi­še ne­zva­nič­nih iz­vo­ra iz DPS-a, Vu­če­lić je na si­noć­njem za­sje­da­nju ka­zao da su pro­mje­ne do­bro­do­šle i na če­lu op­šti­na i ru­ko­vod­stva par­ti­je.
Ka­ko sa­zna­je­mo, on je pre­u­zeo od­go­vor­nost za si­tu­a­ci­ji u Pod­go­ri­ci, ali je na­veo da je u Tu­zi­ma upr­kos gu­bit­ku je­dnog man­da­ta po­stig­nut od­li­čan re­zul­tat. Ka­zao je da je do­šlo do lo­ši­jih re­zul­ta­ta na po­no­vlje­nom gla­sa­nju i da je DPS ra­dio se­bi na­u­štrb osta­ju­ći bez jed­nog od­bor­ni­ka ču­va­ju­ći man­dat De­mo­krat­skom sa­ve­zu Al­ba­na­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"