Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-29 DIREKTOR POLICIJE SLAVKO STOJANOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” O BEZBJEDNOSNOJ SITUACIJI U ZEMLJI
Stojanović Smjene su tek počele Policija ima validna operativna saznanja o mogućim izvršiocima teških ubistava, ali je poznato da u našem poslu nije bitno šta znaš, već šta možeš da dokažeš, istakao je Stojanović
Dan - novi portal
Di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić na­ja­vio je da će bi­ti još ka­drov­skih pro­mje­na ko­je je ne­dav­no za­po­čeo u okvi­ru po­ja­ča­nih ak­ci­ja pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa.
On je u in­ter­vjuu za „Dan” pod­sje­tio da je u po­sled­nje vri­je­me smi­je­nio vi­še na­čel­ni­ka i po­ja­snio da to ni­je uči­nio zbog nji­ho­vih lo­ših re­zul­ta­ta već zbog no­vog kon­cep­ta bor­be pro­tiv kri­mi­na­la. On se osvr­nuo i na ve­li­ki broj ne­ra­svi­je­tlje­nih ubi­stva i rat kla­no­va, tvr­de­ći da po­li­ci­ja ima sa­zna­nja o ve­ćem bro­ju li­kvi­da­ci­ja, ali da to u ovom mo­men­tu ne mo­gu do­ka­za­ti.
●Upra­va po­li­ci­je je iz­ve­la ne­ko­li­ko ak­ci­ja u ko­ji­ma su pri­vo­đe­na bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­na li­ca i za­pli­je­nje­na ve­ća ko­li­či­na oruž­ja i dru­gih pred­me­ta. Da li sma­tra­te da je to do­volj­no za spre­ča­va­nje iz­vr­še­nja naj­te­žih kri­vič­nih dje­la?
– Da je bor­ba pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la kom­plek­sna po­ka­za­la je i po­tre­ba za for­mi­ra­njem po­seb­nog šta­ba ko­ji bi se ba­vio tim pro­ble­mom. Za­to je Upra­va po­li­ci­je for­mi­ra­la ope­ra­tiv­ni štab „Bo­ka“, či­ji je cilj ot­kri­va­nje, spre­ča­va­nje i su­zbi­ja­nje kri­vič­nih dje­la u ve­zi sa dje­lo­va­njem or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa (OKG), kao i pri­ku­plja­nje i do­ku­men­to­va­nje do­ka­za za kri­vič­na dje­la za ko­ja po­sto­je ope­ra­tiv­na sa­zna­nja da su ih po­či­ni­la ta li­ca. U okvi­ru ak­ci­je „Bo­ka“ na Pri­mor­ju u pret­hod­na dva mje­se­ca, kao i u sklo­pu po­li­cij­skih ak­tiv­no­sti u cen­tral­nom i sje­ver­nom di­je­lu dr­ža­ve, do sa­da je spro­ve­de­no 18 ak­ci­ja u ko­ji­ma su iz­vr­še­ni pre­tre­si na vi­še od 270 lo­ka­ci­ja. Od li­ca li­še­nih slo­bo­de i pro­ce­su­i­ra­nih za kri­vič­na dje­la, uglav­nom u ve­zi sa ile­gal­nim po­sje­do­va­njem oruž­ja, zlo­u­po­tre­bom opoj­nih dro­ga i ze­le­na­štvom, od­u­ze­ti su oruž­je, mu­ni­ci­ja i dru­ge ne­do­zvo­lje­ne stva­ri i pred­me­ti ko­ji su mo­gli slu­ži­ti za iz­vr­še­nje te­ških kri­vič­nih dje­la. Sve što je od­u­ze­to bi­će vje­šta­če­no u Fo­ren­zič­kom cen­tru ra­di utvr­đi­va­nja po­ri­je­kla, od­no­sno even­tu­al­ne po­ve­za­no­sti sa po­či­nje­nim kri­vič­nim dje­li­ma. Po­zna­to je da je su­kob iz­me­đu kri­mi­nal­nih kla­no­va na Pri­mor­ju na­stao u ve­zi sa kri­vič­nim dje­li­ma ko­ja su po­či­nje­na u ino­stran­stvu, ta­ko da je sa­rad­nja ko­ju na­ša po­li­ci­ja ima sa ko­le­ga­ma u su­sjed­stvu i ši­re ve­o­ma kva­li­tet­na i pro­fe­si­o­nal­na, što je do­pri­ni­je­lo i ra­svje­tlja­va­nju vi­še kri­vič­nih dje­la sa ele­men­ti­ma or­ga­ni­zo­va­no­sti i ino­stra­no­sti, me­đu ko­ji­ma su i ubi­stva po­či­nje­na pret­hod­nih go­di­na. Ak­tiv­no­sti na bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa, ka­ko na na­ci­o­nal­nom, ta­ko i na me­đu­na­rod­nom pla­nu, bi­će na­sta­vlje­ne i in­ten­zi­vi­ra­ne jer je to je­dan od pri­o­ri­te­ta u da­ljem ra­du cr­no­gor­ske po­li­ci­je.
●U pro­te­klom pe­ri­o­du ste iz­vr­ši­li ne­ko­li­ko ka­drov­skih pro­mje­na. Ka­ko ste za­do­volj­ni nji­ho­vim do­sa­da­šnjim an­ga­žma­nom i da li će bi­ti još smje­na?
– Ka­drov­ske pro­mje­ne su oče­ki­va­ne i one se u od­re­đe­nom mo­men­tu mo­gu de­si­ti na bi­lo ko­joj po­zi­ci­ji. Pro­ci­je­nio sam da je mo­me­nat da na­pra­vim od­re­đe­ne iz­mje­ne ka­ko bi se uni­je­le pro­mje­ne u na­čin ra­da tako da po­stig­ne­mo što bo­lje re­zul­ta­te. To ne zna­či da rad pret­hod­nih na­čel­ni­ka ni­je bio do­bar, na­pro­tiv. Me­đu­tim, u sva­koj or­ga­ni­za­ci­ji, pa i u po­li­ci­ji, na­kon iz­vje­snog vre­me­na su po­treb­ni dru­ga­či­ji pri­stu­pi po­slo­vi­ma i za­da­ci­ma ko­ji se pred nas po­sta­vlja­ju, a ko­ji ni­su ni­ma­lo jed­no­stav­ni. Bor­ba pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i rje­ša­va­nje te­ških kri­vič­nih dje­la, osim kon­ti­nu­i­te­ta, zah­ti­je­va­ju upra­vo to –no­va i dru­ga­či­ja ka­drov­ska rje­še­nja, ka­ko bi pri­stup rje­ša­va­nju pro­ble­ma bio što sve­o­bu­hvat­ni­ji. Ka­drov­skih pro­mje­na će bi­ti i u na­red­nom pe­ri­o­du, a ka­da i na ko­jim po­zi­ci­ja­ma će se to de­si­ti, po­ka­za­će ana­li­ze sve­u­kup­nog sta­nja i mo­da­li­te­ta ra­da ko­je se po­li­ci­ja tru­di da kon­stant­no una­pre­đu­je.
●Pro­te­kla go­di­na je bi­la pu­na bez­bjed­no­snih iza­zo­va. Ka­ko ste za­do­volj­ni učin­kom po­li­ci­je?
– Za­do­vo­ljan sam re­zul­ta­ti­ma ko­je su slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je po­sti­gli u 2017. go­di­ni. Do­bre re­zul­ta­te bi­lje­ži­mo po svim li­ni­ja­ma ra­da, s tim što oče­ku­jem da u na­red­nom pe­ri­o­du re­zul­ta­ti bu­du još bo­lji. Sva­ka­ko da je go­di­na za na­ma bi­la go­di­na bez­bjed­no­snih iza­zo­va za po­li­cij­ski sa­stav, a po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su uspje­li da sa­ču­va­ju mir, odr­že sta­bil­ni bez­bjed­no­sni am­bi­jent i svo­jim ak­tiv­no­sti­ma zna­čaj­no uti­ču na sma­nje­nje obi­ma kri­mi­na­li­te­ta u od­no­su na 2016. go­di­nu. Kroz Ope­ra­tiv­ni štab „Bo­ka“ i dru­ge ci­lja­ne ak­ci­je in­ten­zi­vi­ra­na je bor­ba pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, ko­ja je do sa­da da­la do­bre re­zul­ta­te. Uhap­še­no je i pro­ce­su­i­ra­no vi­še čla­no­va or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa i bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca. Od njih je od­u­ze­ta ve­ća ko­li­či­na oruž­ja, mu­ni­ci­je, eks­plo­ziv­nih sred­sta­va i sku­po­cje­nih vo­zi­la, kao i sred­stva ko­mu­ni­ka­ci­je i do­ku­men­ta­ci­ja ko­ji će bi­ti pred­met pro­vje­re po­li­ci­je i tu­ži­la­štva, a u ve­zi sa kri­vič­nim dje­li­ma ko­ja su već po­či­nje­na ili su, shod­no in­di­ci­ja­ma, bi­la pla­ni­ra­na. Imo­vi­na tih li­ca za ko­ju se sum­nja da je ste­če­na kri­mi­nal­nim rad­nja­ma bi­će pred­met de­talj­nih pro­vje­ra nad­le­žnih or­ga­na i slu­žbi. Broj or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa sma­njen je u 2017. go­di­ni u od­no­su na pret­hod­ne go­di­ne. Broj­ne su ak­tiv­no­sti ko­je se pred­u­zi­ma­ju ka­ko bi se sma­nji­li obim i dje­lo­va­nje kri­mi­nal­nih gru­pa, a ne­ke od njih su i me­đu­na­rod­nog ka­rak­te­ra, bu­du­ći da je po­zna­to da or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal ne po­zna­je gra­ni­ce. Na or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne gru­pe uda­ri­će­mo još ja­če i tek će se u pe­ri­o­du ko­ji sli­je­di ma­te­ri­ja­li­zo­va­ti do­ka­zi ko­je vri­jed­no i pre­da­no pri­ku­plja­mo, ta­ko da će plo­do­vi na­por­nog po­li­cij­sko-tu­ži­lač­kog ra­da tek po­sta­ti vi­dlji­vi.
●Ka­ko ocje­nju­je­te sa­rad­nju sa slu­žba­ma iz re­gi­o­na, po­seb­no ka­da se ra­di o pro­na­la­že­nju po­či­ni­la­ca naj­te­žih kri­vič­nih dje­la, s ob­zi­rom na to da je ve­li­ki broj li­ca u bjek­stvu?
– Sa­rad­nja cr­no­gor­ske po­li­ci­je sa po­li­ci­ja­ma dru­gih dr­ža­va, ne sa­mo re­gi­o­na, već i Evrop­ske uni­je, SAD i dru­gih raz­vi­je­nih ze­ma­lja, ve­o­ma je do­bra i kva­li­tet­na. Sa ko­le­ga­ma iz dru­gih ze­ma­lja sa­ra­đu­je­mo i na stra­te­škom i na ope­ra­tiv­nom ni­vou, a re­zul­ta­ti su vi­dlji­vi na svim po­lji­ma, po­seb­no u bor­bi pro­tiv naj­te­žih kri­vič­nih dje­la i kri­mi­na­la me­đu­na­rod­nog ka­rak­te­ra. Da je cr­no­gor­ska po­li­ci­ja pre­po­zna­ta kao po­u­zdan part­ner u me­đu­na­rod­noj po­li­cij­skoj sa­rad­nji po­tvr­dio je i ge­ne­ral­ni se­kre­tar In­ter­po­la Jir­gen Štok, ko­ji je to­kom ne­dav­ne po­sje­te na­šoj dr­ža­vi po­seb­no po­hva­lio NCB In­ter­pol Pod­go­ri­ca za re­zul­ta­te ko­je po­sti­že. U 2017. go­di­ni je na osno­vu me­đu­na­rod­nih po­tjer­ni­ca ko­je je ras­pi­sao NCB In­ter­pol Pod­go­ri­ca u ino­stran­stvu li­še­no slo­bo­de vi­še li­ca ne­go pro­šle go­di­ne. Ta­ko­đe, i na­ša po­li­ci­ja je po me­đu­na­rod­nim po­tjer­ni­ca­ma dru­gih dr­ža­va li­ši­la slo­bo­de zna­ča­jan broj li­ca. Za­hva­ljuju­ći kva­li­tet­noj me­đu­na­rod­noj po­li­cij­skoj sa­rad­nji, spro­ve­den je ve­li­ki broj me­đu­na­rod­nih po­li­cij­skih ak­ci­ja u ko­ji­ma je na­ša po­li­ci­ja uče­stvo­va­la, usmje­re­nih na su­zbi­ja­nje me­đu­na­rod­ne tr­go­vi­ne nar­ko­ti­ci­ma i kri­jum­ča­re­nje dru­gih vr­sta ro­be, kao i sku­po­cje­nih auto­mo­bi­la pre­ko gra­ni­ca vi­še dr­ža­va. Ipak, sma­tram da se naj­zna­čaj­ni­ji aspekt me­đu­na­rod­ne po­li­cij­ske sa­rad­nje u 2017. go­di­ni ogle­dao u ra­svje­tlja­va­nju ubi­sta­va ko­ja su po­či­nje­na pret­hod­nih go­di­na na te­ri­to­ri­ji vi­še dr­ža­va, uklju­ču­ju­ći i te­ri­to­ri­ju na­še ze­mlje.
●Upra­va po­li­ci­je je če­sto na uda­ru jav­no­sti zbog ve­li­kog bro­ja ubi­sta­va i če­stih ob­ra­ču­na dva ko­tor­ska kla­na na uli­ca­ma cr­no­gor­skih gra­do­va. Da li po­li­ci­ja ima sna­ge da sa­ma spri­je­či eska­la­ci­ju su­ko­ba iz­me­đu kri­mi­nal­nih kla­no­va ili je neo­p­hod­no uklju­či­va­nje cje­lo­kup­nog dru­štva u rje­ša­va­nje ovog pro­ble­ma?
– Upra­va po­li­ci­je, u sa­rad­nji sa tu­ži­la­štvom, pred­u­zi­ma kon­ti­nu­i­ra­ne ak­tiv­no­sti na ra­svje­tlja­va­nju kri­vič­nih dje­la pro­tiv ži­vo­ta i ti­je­la, ta­ko da se u 2017. go­di­ni bi­lje­ži sma­nje­nje bro­ja tih kri­vič­nih dje­la u od­no­su na 2016. go­di­nu. Za­da­tak po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka na rje­ša­va­nju ovih kri­vič­nih dje­la ni­je lak jer se ra­di o kom­plek­snim, a po­ne­kad i du­go­traj­nim pro­ce­si­ma ma­te­ri­ja­li­zo­va­nja do­ka­za za uspje­šno pro­ce­su­i­ra­nje iz­vr­ši­la­ca. Po­li­ci­ja ima va­lid­na ope­ra­tiv­na sa­zna­nja o mo­gu­ćim iz­vr­ši­o­ci­ma te­ških ubi­sta­va, ali je po­zna­to da u na­šem po­slu ni­je bit­no što znaš, već što mo­žeš da do­ka­žeš. Upra­vo je do­ka­zi­va­nje pro­ces ko­ji obič­no tra­je iz­vje­sno vri­je­me, ali to ne zna­či da se od ra­svje­tlja­va­nja ubi­sta­va ko­ja su po­či­nje­na pret­hod­nih go­di­na od­u­sta­je. Na­pro­tiv. U pri­log to­me go­vo­ri i či­nje­ni­ca da su u 2017. go­di­ni ra­svi­je­tlje­na i ubi­stva ko­ja su se do­go­di­la i go­di­nu i dvi­je go­di­ne ra­ni­je. Va­žno je is­ta­ći i da je broj ubi­sta­va u 2017. go­di­ni ma­nji u od­no­su na 2016. go­di­nu, kao i da je broj tih kri­vič­nih dje­la ko­ja su ra­svi­je­tlje­na ve­ći u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je. Po­li­ci­ja svo­jim ra­dom do­ka­zu­je da ima ka­pa­ci­te­ta za rje­ša­va­nja ubi­sta­va. Ta­ko­đe, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su u pret­hod­nom pe­ri­o­du spri­je­či­li vi­še li­kvi­da­ci­ja. Na­ža­lost, ubi­stva se uglav­nom ne mo­gu spri­je­či­ti ni­gdje u svi­je­tu, pa ni kod nas, iako nam je to u ne­ko­li­ko slu­ča­je­va uspje­lo. Na po­li­ci­ji je i na tu­ži­la­štvu da ulo­že sve pro­fe­si­o­nal­ne ka­pa­ci­te­te ka­ko bi se iz­vr­še­na ubi­stva ra­svi­je­tli­la, a po­či­ni­o­ci bili iz­ve­de­ni pred li­ce prav­de. U rje­ša­va­nju ovih kri­vič­nih dje­la, po­seb­no onih ubi­sta­va ko­ja su iz­vr­še­na kao po­slje­di­ca su­ko­ba or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa, po­tre­ban je mul­ti­di­sci­pli­nar­ni pri­stup, uz an­ga­žo­va­nje svih či­ni­la­ca bez­bjed­no­snog sek­to­ra. M.V.P.


Po­bolj­ša­ti ma­te­ri­jal­no-teh­nič­ke uslo­ve

●Ko­ji su pri­o­ri­te­ti Upra­ve po­li­ci­je u na­red­nom pe­ri­o­du?
– Pri­o­ri­te­ti u ra­du Upra­ve po­li­ci­je osta­ju bor­ba pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, kao i ra­svje­tlja­va­nje naj­te­žih kri­vič­nih dje­la, pr­ven­stve­no ubi­sta­va. Uop­šte­no, bor­ba pro­tiv svih ob­li­ka kri­mi­na­li­te­ta je naš pri­o­ri­tet, ali fo­kus će i da­lje bi­ti na ot­kri­va­nju, spre­ča­va­nju i su­zbi­ja­nju naj­te­žih kri­vič­nih dje­la sa naj­ve­ćim ste­pe­nom dru­štve­ne opa­sno­sti i sa ele­men­ti­ma or­ga­ni­zo­va­no­sti i ino­stra­no­sti. Je­dan od stra­te­ških pri­o­ri­te­ta će sva­ka­ko bi­ti i is­pu­nja­va­nje oba­ve­za ko­je na­ša dr­ža­va ima u in­te­gra­ci­o­nim pro­ce­si­ma, a ti­ču se ak­tiv­no­sti ko­je su u po­li­cij­skoj nad­le­žno­sti. Po­seb­na pa­žnja bi­će po­sve­će­na na­stav­ku po­bolj­ša­nja ma­te­ri­jal­no-teh­nič­kih uslo­va i opre­mlje­no­sti po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, ka­ko bi mo­gli da dr­že ko­rak sa slu­žbe­ni­ci­ma raz­vi­je­nih evrop­skih ze­ma­lja i ka­ko bi teh­nič­ka opre­mlje­nost pra­ti­la nji­ho­vu pro­fe­si­o­nal­nost, vo­lju i za­la­ga­nje na po­sti­za­nju što bo­ljih re­zul­ta­ta, u in­te­re­su svih gra­đa­na Cr­ne Go­re.


Za­po­šlja­va­će svr­še­ne aka­dem­ce

●Da li će ubu­du­će bi­ti prak­sa da se u Upra­vu po­li­ci­je za­po­šlja­va­ju svr­še­ni stu­den­ti da­ni­lov­grad­ske Po­li­cij­ske aka­de­mi­je?
–Upra­va po­li­ci­je će i da­lje za­po­šlja­va­ti svr­še­ne stu­den­te Po­li­cij­ske aka­de­mi­je. To je na­ša ne sa­mo pro­fe­si­o­nal­na već i mo­ral­na oba­ve­za, a pri­je sve­ga i po­tre­ba za no­vim ka­drom ko­ji je struč­no ospo­so­bljen i po­sje­du­je sa­vre­me­ne vje­šti­ne i zna­nja i ko­ji će sva­ka­ko bi­ti od po­mo­ći sta­ri­jim ko­le­ga­ma u ra­du.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"