Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-12-27 EKSKLUZIVNO: „DAN” OBJAVLJUJE SPISAK OSUĐENIKA KOJI SU TRAŽILI SMANJENJE KAZNE ZA ČETVRTINU
Mandić, Šćekić, Kuljača i Feraris Amnestiju tražili Mandić, Šćekić, Kuljača, Feraris... Pomilovanje traže i Saša Boreta, Ljubo Bigović, Ljubo Vujadinović i Željko Pištinjat, koji su osuđeni na po 30 godina za teško ubistvo, kao i osuđeni na nešto manje kazne Ivan Vračar, Šćepan Bujić, Mihailo Grgurović, Marko Mašanović... Zahtjev za amnestiju potpisao je i nekadašnji gradonačelnik Budve Lazar Rađenović, kao i osuđeni za šverc droge Dragan Šćepanović, Ljubiša Đurišić, Igor Krstović i Zoran Drešić
Dan - novi portal
Vi­še od 400 osu­đe­ni­ka upu­ti­lo je za­htjev po­sla­ni­ci­ma u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re da pred­log za­ko­na o am­ne­sti­ji, ko­ji je u pro­ce­du­ru pre­da­la gru­pa po­sla­ni­ka vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, a ko­ji pred­vi­đa da im za­tvor­ske ka­zna bu­du sa­ma­nje­ne za če­tvr­ti­nu, bu­de usvo­jen u iz­vor­nom ob­li­ku. Me­đu pot­pi­sni­ci­ma tog za­htje­va su i Da­mir Man­dić, osu­đen na 19 go­di­na za­tvo­ra za sa­i­zvr­ši­la­štvo u ubi­stvu ured­nika „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća, Sa­ša Bo­re­ta, Lju­bo Bi­go­vić, Mi­lan Šće­kić i Lju­bo Vu­ja­di­no­vić, osu­đe­ni na po 30 go­di­na za ubi­stvo po­li­cij­skog in­spek­to­ra Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća, i ak­ter ne­ko­li­ko ko­rup­ci­o­na­ških afe­ra i biv­ši gra­do­na­čel­nik Bu­dve Raj­ko Ku­lja­ča, ko­ji sa­da iz­dr­ža­va ka­znu od dvi­je i po go­di­ne za­tvo­ra zbog afe­re „Za­va­la”, kao i Ju­žno­a­fri­ka­nac Gre­go­ri Majkl Fe­ra­ris i Pod­go­ri­ča­nin Alek­san­dar Mar­ko­vić, ko­ji su osu­đe­ni na pet, od­no­sno šest go­di­na za­tvo­ra zbog stva­ra­nja kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­ja je pla­ni­ra­la iz­vr­še­nje naj­te­žih kri­vič­nih dje­la, uklju­ču­ju­ći i pri­pre­mu ubi­stva Bu­dva­ni­na Go­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća. „Dan” eks­klu­ziv­no ob­ja­vlju­je kom­ple­tan spi­sak pot­pi­sni­ka ovog za­htje­va.
Za­htjev upu­ćen po­sla­ni­ci­ma pot­pi­sao je i La­zar Ra­đe­no­vić, biv­ši bu­dvan­ski gra­do­na­čel­nik ko­ji je osu­đen zbog mal­ver­za­ci­ja u toj op­šti­ni, a na spi­sku pot­pi­sni­ka su i Ivan Vra­čar, osu­đen na 17 go­di­na za ubi­stvo Dra­ga­na Du­di­ća Fri­ca iz Ko­to­ra, Mi­ha­i­lo Gr­gu­ro­vić, osu­đen na 15 go­di­na za ubi­stvo Oli­ve­ra Hu­te­ra, i Šće­pan Bu­jić, osu­đen na 20 go­di­na za­tvo­ra zbog ubi­stva bra­će Go­ja­ča­nin u Ba­ru.
Za­htjev je pot­pi­sao i Želj­ko Pi­šti­njat iz Ze­le­ni­ke, ko­ji je u tom mje­stu usmr­tio brač­ni par Ni­ko­lu i Ma­ri­ju Ra­še, za šta je osu­đen na 30 go­di­na za­tvo­ra, kao i Ce­ti­nja­nin Mar­ko Ma­ša­no­vić, ko­ji je osu­đen na 14 go­di­na za­tvo­ra zbog ubi­stva svog uja­ka Mir­ka Usko­ko­vi­ća. Me­đu pot­pi­sni­ci­ma za­htje­va je i Stan­ko T. Ba­ni­će­vić, ko­ji je osu­đen na 17 go­di­na za­tvo­ra zbog ubi­stva Bo­ža Den­di­ća i ra­nja­va­nja nje­go­vog bra­ta Ni­ko­le i Bo­ri­sa Dra­ško­vi­ća. Da pred­log za­ko­na bu­de usvo­jen u iz­vor­nom ob­li­ku od po­sla­ni­ka tra­že i Mar­ko Sa­vić, osu­đen na 19 go­di­na zbog ubi­stva Mi­lo­ra­da Mi­ja­no­vi­ća, i Živ­ko Va­si­lje­vić, osu­đen na 18 go­di­na zbog ubi­stva ru­skog tu­ri­ste Ser­ge­ja Smir­no­va.
Sma­nje­nje ka­zne tra­ži i de­set ma­lo­ljet­ni­ka, kao i osu­đe­ni za šverc dro­ge Dra­gan Šće­pa­no­vić, Lju­bi­ša Đu­ri­šić, Igor Kr­sto­vić i Zo­ran Dre­šić, ko­ji je u Lon­do­nu osu­đen na 24 go­di­na za­tvo­ra zbog šver­ca ko­ka­i­na. Po­mi­lo­va­nje tra­ži i kon­tro­ve­r­zni bi­zni­smen iz Ul­ci­nja Mu­jo Re­dža, ko­ji je osu­đen na go­di­nu da­na iza re­še­ta­ka zbog pre­va­re.
Pret­hod­no su po­sla­ni­ci par­la­men­tar­ne ve­ći­ne pred­lo­ži­li za­kon o am­ne­sti­ji ko­jim je pred­vi­đe­no da se oslo­ba­đa­ju od iz­vr­še­nja če­tvr­ti­ne ka­zne za­tvo­ra li­ca ko­ja su pra­vo­sna­žno osu­đe­na za kri­vič­na dje­la pro­pi­sa­na za­ko­ni­ma Cr­ne Go­re i ona ko­ja su osu­đe­na stra­nom pre­su­dom ko­ja su iz­vr­ša­va u Cr­noj Go­ri.
Pred­lo­gom je pro­pi­sa­no da se za li­ca ko­ja su na dan stu­pa­nja na sna­gu ovog za­ko­na pravo­sna­žno osu­đe­na na ka­znu za­tvo­ra od tri mje­se­ca za kri­vič­na dje­la pri­pi­sa­na za­ko­ni­ma Cr­ne Go­re, a ni­je­su po­če­la iz­dr­ža­va­nje, ka­zna za­mje­nju­je uslov­nom osu­dom.
– Pri­tom se iz­re­če­na ka­zna za­tvo­ra uzi­ma kao utvr­đe­na i od­re­đu­je da se ne­će iz­vr­ši­ti ako osu­đe­ni u ro­ku od dvi­je go­di­ne ne po­či­ni no­vo kri­vič­no dje­lo – na­vo­di se u pred­lo­gu za­ko­na o am­ne­sti­ji ko­ji se na­la­zi u skup­štin­skoj pro­ce­du­ri.
Ka­ko je pred­vi­đe­no tim za­kon­skim rje­še­njem, za li­ca ko­ja iz­dr­ža­va­ju ka­znu ona se ob­u­sta­vlja, a pre­o­sta­li dio se za­mje­nju­je uslov­nom osu­dom ta­ko što se osta­tak ka­zne uzi­ma kao utvr­đen i od­re­đu­je se da se ne­će iz­vr­ši­ti ako osu­đe­ni u ro­ku od dvi­je go­di­ne na po­či­ni no­vo kri­vič­no dje­lo.
U tek­stu za­htje­va ko­ji su osu­đe­ni­ci upu­ti­li po­sla­ni­ci­ma na­vo­di se da je pi­ta­nje am­ne­sti­je za te­ško ubi­stvo se­lek­tiv­no tu­ma­če­no i da je bi­lo slu­ča­je­va da su po­je­di­ni osu­đe­ni­ci za te­ško ubi­stvo do­bi­ja­li po­mi­lo­va­nje, a za dru­ge to ni­je va­ži­lo.
– Po­sla­ni­ci tre­ba da od­go­vo­re na pi­ta­nje da li po­sto­ji la­ko i te­ško ubi­stvo i po­sto­je li do­bre ili lo­še žr­tve. Da li je za vas, go­spo­do po­sla­ni­ci, po­ku­šaj ubi­stva bez žr­ta­va, a u ne­kim slu­ča­je­vi­ma ne­ma po­vri­je­đe­nih, te­že kri­vič­no dje­lo od ubi­stva? Baš za ta­kav za­kon ste gla­sa­li 2010. go­di­ne i 2013. go­di­ne, a vi­di­mo da će sa­da opet da bu­de pre­dat amand­man i ti­me će se obez­vri­je­di­ti za­kon ko­ji je pred­lo­ži­lo 17.000 gra­đa­na – na­vo­di se u za­htje­vu ko­ji je mi­nu­log po­ne­dje­ljka sti­gao u pri­jem­nu kan­ce­la­ri­ju Skup­šti­ne Cr­ne Go­re.
Pot­pi­sni­ci za­htje­va is­ti­ču da po­sla­ni­ci tre­ba da zna­ju za šta gla­sa­ju i za­što će gla­sa­ti i tvr­de da oni mo­gu do­ku­men­to­va­ti ko je 2013. go­di­ne do­bio po­mi­lo­va­nje za te­ško ubi­stvo.
– Ka­da se po­zi­va­te pa naj­te­ža kri­vič­na dje­la, on­da obra­ti­te pa­žnju kad iz­dva­ja­te član jer po­ku­šaj ubi­stva i po­ma­ga­nje si­gur­no ni­je te­že kri­vič­no dje­lo od ubi­stva. Ni­je ni pro­da­ja ma­ri­hu­a­ne te­že kri­vič­no dje­lo od ubi­stva. Go­spo­do po­sla­ni­ci, ne bi­smo ku­pi­li pot­pi­se ni­ti od vas tra­ži­li akt mi­lo­sti da ste iz­op­šti­li sve, na pri­mjer, za te­ško ubi­stvo, ali vi ste ne­ki­ma omo­gu­ći­li am­ne­sti­ju, a ne­ki­ma ne, i ta­ko smo do­ve­de­ni i ne­rav­no­pra­van po­lo­žaj sa osta­lim osu­đe­ni­ci­ma. A po­na­vlja­mo, pa­ra­doks je da se za ubi­stvo do­bi­ja, a za po­ku­šaj ubi­stva i dro­gu ne. Da­lje, uko­li­ko ste uda­ri­li že­ni ša­mar, osta­li ste bez am­ne­sti­je, ali ako ste je ubi­li, am­ne­sti­ju ste do­bi­li – pi­še u za­htje­vu ko­ji je pot­pi­sa­lo pre­ko 400 osu­đe­ni­ka.
Ka­ko su na­gla­si­li, am­ne­sti­ja im vje­ro­vat­no ne bi ni tre­ba­la da se u Cr­noj Go­ri pri­mje­nju­ju evrop­ski za­ko­ni.
– Sva­ko ima pra­vo da po­sli­je dvi­je tre­ći­ne od­le­ža­ne ka­zne bu­de pu­šten na uslov­nu slo­bo­du i sa­mo kod nas to­ga ne­ma, pa se pi­ta­mo če­mu slu­ži za­tvor; po Usta­vu i za­ko­nu, za re­so­ci­ja­li­za­ci­ju osu­đe­ni­ka, da bi im se da­la dru­ga šan­sa. Ako ne­ma­te am­ne­sti­ju ni pra­va na uslov­ni ot­pust, šta da mi oče­ku­je­mo, ka­kav je to be­ne­fit od re­so­ci­ja­li­za­ci­je i po­na­ša­nja u skla­du sa kuć­nim re­dom – pi­ta­ju osu­đe­ni­ci u za­htje­vu ko­ji su upu­ti­li po­sla­ni­ci­ma.
Po ak­tu ko­ji se na­la­zi u skup­štin­skoj pro­ce­du­ri, am­ne­sti­ja se ne od­no­si na li­ca ko­ja su osu­đe­na za kri­vič­no dje­lo rat­ni zlo­čin pro­tiv ci­vil­nog sta­nov­ni­štva iz Kri­vič­nog za­ko­ni­ka SRJ ili pro­tiv ci­vil­nog sta­nov­ni­štva i tr­go­vi­na lju­di­ma iz Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re, kao i za kri­vič­na dje­la pro­tiv čo­vječ­no­sti i dru­gih do­ba­ra za­šti­će­nih me­đu­na­rod­nim pra­vom. Pred­la­ga­či tvr­de da se am­ne­sti­ja ne od­no­si na li­ca ko­ja su pra­vo­sna­žno osu­đe­na za kri­vič­no dje­lo si­lo­va­nje, pru­nu­da na ob­lju­bu ili pro­tiv­prav­ni blud, ob­lju­ba ili pro­tiv­prav­ni blud nad ne­moć­nim li­cem, dje­te­tom, sa ma­lo­ljet­ni­kom, ne­do­zvo­lje­ne pol­ne rad­nje, po­sre­do­va­nje u pro­sti­tu­ci­ji, pri­ka­zi­va­nje por­no­graf­skog ma­te­ri­ja­la dje­ci i pro­iz­vod­nja i po­sje­do­va­nje dječ­je por­no­gra­fi­je.
Po­sled­nji akt o am­ne­sti­ji usvo­je­na je pri­je če­ti­ri go­di­ne, ali su usvo­je­nim amand­ma­ni­ma iz­o­sta­vlje­ne od­re­đe­ne gru­pe kri­vič­nih dje­la. Ni Za­kon o am­ne­sti­ji ko­ji je usvo­jen 2010. go­di­ne ni­je ob­u­hva­tao li­ca osu­đe­na za kri­vič­no dje­lo ko­je pot­pa­da pod član 144 – te­ško ubi­stvo.
Vl.OTA­ŠE­VIĆ
M.VE­ŠO­VIĆ


Pred­la­ga­či iz vla­sti

Pre­ma po­da­ci­ma iz par­la­me­nta, no­vi za­ko­na o am­ne­sti­ji pred­lo­ži­li su po­sla­ni­ci vla­da­ju­će koa­li­ci­je Mi­o­drag Ra­du­no­vić, Gen­ci Ni­man­be­gu, Mi­ćo Or­lan­dić, Adri­jan Vuk­sa­no­vić, Er­vin Ibra­hi­mo­vić, An­dri­ja Po­po­vić, Jo­van­ka La­li­čić, Mi­loš Ni­ko­lić, Da­ni­jel Živ­ko­vić i Želj­ko Apr­co­vić.


Ma­nje ka­zne

Ka­ko su me­di­ji ra­ni­je uka­za­li, ako ovaj pred­log bu­de usvo­jen, go­di­nu ma­nje ro­bi­ja­će i osu­đe­ni šef bu­dvan­ske kri­mi­nal­ne gru­pe Sve­to­zar Ma­ro­vić – pod uslo­vom da ne­ka­da uop­šte i za­vr­ši iza re­še­ta­ka u spu­škom za­tvo­ru. Za tri mje­se­ca ka­zna bi bi­la skra­će­na i nje­go­vom si­nu Mi­lo­šu Ma­ro­vi­ću, ko­ji du­že od go­di­nu iz­bje­ga­va od­la­zak na ro­bi­ju. Na uma­nje­nje za­tvor­skih ka­zni za če­tvr­ti­nu ima­li bi pra­vo i svi osu­đe­ni u ko­rup­ci­o­na­ški­ma afe­ra­ma, po­seb­no ak­te­ri afe­ra u Bu­dvi, me­đu ko­ji­ma ima i biv­ših gra­do­na­čel­ni­ka.

1. Veljko Vukašinović
2. Behudin Nahodović
3. Robert Ramaj
4. Miodrag Jovanović
5. Igor Radulović
6. Miloš Rajković
7. Miloš Miroslava Šćekić
8. Marko Đorđević
9. Ljubo Radulović
10. Jovan -
11. Rajko Kuljača
12. Džemal Osmanović
13. Miloš -
14. Šaban Tarhaniš
15. Fatmir Dacić
16. Mirsad Idrizović
17. Hariz Pepeljak
18. Marko Nedović
19. Dragan Mihailović
20. Dario Bjelić
21. Dalibor Mugoša
22. Damir Agović
23. Goran Marić
24. Milan Radulović
25. - Beganaj
26. Nebojša Dašić
27. O. G. maloljetnik
28. D. B. maloljetnik
29. H. C. maloljetnik
30. S. D. maloljetnik
31. V. Z. maloljetnik
32. S. R. maloljetnik
33. M. I. maloljetnik
34. V. T. maloljetnik
35. M. J. maloljetnik
36. M G. maloljetnik
37. Željko Todorović
38. Gregori Majkl Feraris
39. Nenad Mrdak
40. Aleksandar Marković
41. Saša -
42. Vladan Pavićević
43. Marko Pavićević
44. - Malović
45. Željko Mrvaljević
46. Adnan Kurtagić
47. Arafat Kurtagić
48. Ahmedin Kurtagić
49. Mladen Bulatović
50. Miodrag Kujović
51. Miroslav Bošković
52. Ljubo Bigović
53. Lazar Rađenović
54. Dragan -
55. Jagoš Petrović
56. Dragan Krulanović
57. Vilson Popaj
58. Đerđ Dedvukaj
59. Miloš Vuksanović
60. Gojko -
61. Ljubiša Vulević
62. Nenad -
63. Mujo Redža (Redžha)
64. Zoran Pajović
65. Vladimir Filipović
66. Mario Ninković
67. Nemanja -
68. Srđan Vujović
69. Mirko Kontić
70. Đuro Kustudić
71. Živko Vasiljević
72. -
73. Beriša -
74. Ermin Hasanović
75. Bećko Nenezić
76. Vladimir Zindović
77. Mirza Mujević
78. Milan Raković
79. Jasmin Gerina
80. Besim Redžepaj
81. Aldin Kurpejović
82. Marko Savić
83. Ramo Amidović
84. Milan Brajović
85. Džafer Murić
86. Dragan Šćepanović
87. Ljubiša Đurišić
88. Igor Krstović
89. Marko Barović
90. Goran Janković
91. Marko Radičević
92. Milan Vidić
93. Zoran Radić
94. Milivoje Spasojević
95. Vuko Boljević
96. Saša Boreta
97. Stanko Banićević
98. Šćepan Bujić
99. Marko Miljanić
100. Petar Damjanović
101. Aleksandar Perović
102. Mensur Lulević
103. Jovan Jovanović
104. Vidak Bigović
105. -
106. Milorad Nikolić
107. Darko Ćetković
108. Dejan Šćepanović
109. Vladan Tolić
110. Gojko Boričić
111. Božidar Purošević
112. Ninoslav Aleksić
113. Mihailo Grgurović
114. Zoran Drešić
115. Vojin -
116. Aleksandar -
117. Haris Demić
118. - Petrović
119. Marko Vlahović
120. Risto Mijanović
121. Radomir Perić
122. Srđan Jovetić
123. Dražen Bulatović
124. Srđan -
125. Žarko Laković
126. Aleksandar Antanasijević
127. Miloš Đuričković
128. –
129. Marko Mašanović
130. Ratko Visnić
131. Mirčeta Čabarkapa
132. Mirko Roganović
133. Branko Proroković
134. Milan Lasica
135. Sreten Radović
136. -
137. Ljubomir Ljiljanić
138. Ivan Proroković
139. Božidar Ljiljanić
140. Zoran -
141. Zvonko Radović
142. Vasilije Boljević
143. Damir Mandić
144. Ljubo Vujadinović
145. Janoš Krstović
146. Marko Šofranac
147. Boro Klepić
148. Gligor Pejović
149. Petar Pejović
150. Aleksandar Glavašević
151. Boris Radović
152. Nenad Milačić
153. Nikola Strugar
154. Branislav Ivanović
155. Ivan Vračar
156. Dimitrije Perunović
157. Jagoš Mihailović
158. –
159. Dragan Starčević
160. Joksim Filipović
161. Nikola -
162. Blažo Pejović
163. Halil Hagruši
164. Novica Filipović
165. Naser Babajić
166. Astrit Fetoši
167. Predrag Dukić
168. Ivica Raičević
169. Radovan Aleksić
170. Leon Gojčaj
171. Milan Šćekić
172. Enver Perazić
173. Aleksandar Pilić
174. Nikola Marković
175. Zlatko Vučinić
176. Luka Nikić
177. Davor Matković
178. Ismet Skenderović
179. Nikola Ćirilić
180. Nebojša Vlahović
181. Ivan Radoman
182. Jovica Bijelić
183. Milić Ivanović
184. Senad Gutić
185. Edvin Striković
186. Emil Tuzović
187. Stevan Gazivoda
188. Ivan Racković
189. Bojan Mugoša
190. Stefan Marković
191. Milenko Ćetković
192. –
193. –
194. Stevan Gazivoda
195. Zoran -
196. –
197. –
198. –
200. Savo Drašković
201. Darko Femić
202. Milan Perazić
203. Miloš Kovačević
204. Enko Husović
205. Nerda Dugađini
206. Džavit Arifaj
207. Ljan Zećiri
208. Alija Kuč
209. Muharem Škrijelj
210. Nedžad Ećo
211. Nga Obama Mabele
212. Mirsad Adžović
213. Mujo Gaši
214. Aleksa Milošević
215. Rustem Gašaj
216. Miroslav Bošković
217. Maljo Bajramović
218. Željko Pištinjat
219. Blagoje Drobnjak
220. –
221. Simo Vukosavljević
222. –
223. Sabit Hukić
224. Alija -
225. Radovan Stanišić
226. Radenko Bošković
227. Smail Ajkuić
228. Suad Pejmanović
229. Zlatko -
230. Afrim Gaši
231. Luka Lučić
232. Aleksandar Božović
233. Vojo Prelević
234. Halilaj -
235. Ranko Burić
236. Draža Mijajlović
237. Milorad Lalović
238. Nikola Stijepović
239. Gani Cakoli
240. -
241. Marko Ninić
242. Mladen Jukić
243. Vasko Martinović
244. Milan Radonjić
245. Jovan Grujičić
246. Igor Antović
247. Slobodan Kovačević
248. Luka Lopičić
249. Aleksandar Bokan
250. Željko Lakušić
251. Vuk Pajović
252. –
253. –
254. –
255. Bojan Pejović
256. –
257. –
258. –
259. –
260. Kenan Adrović
261. Fero Adrović
262. Izet Adrović
263. Zoran Šapurić
264. Marko Krstičević
265. –
266. Ismet Dacić
267. Goran Marković
268. Memco Tahirović
269. Gazmend Ameti
270. Senad Emini
271. Ranko Bjelić
272. Jovan Milanović
273. Mirko Đurović
274. Marko Vukčević
275. Radomir Mijović
276. Miloica Lalević
277. Budimir Bulatović
278. Slobodan Todić
279. Branko Janketić
280. Blažo Grujić
281. Danuš Džera
282. Senad Alijaj
283. Sinan Adžović
284. Muhamed Salihi
285. Dragan Kalezić
286. Tomor Kumrija
287. Željko Ivanović
288. Žarko Dakić
289. Zoran Morić
290. Miloje Dragaš
291. Iso Čeković
292. –
293. –
294. Srećko Arsić
295. Radovan Rosandić
296. Đurač Lončar
297. Vlado Janković
298. Nebojša Vuksanović
299. Aleksandar Boričić
300. Dražen Boričić
301. Robert Terek
302. Darko Ćetković
303. Velone Luiđi
304. Dalibor Milovanović
305. Boris Bulatović
306. Nikola Milovanović
307. Ivan V. Jovetić
308. Goran Demić
309. Aleksandar Dragojević
310. Adis Abdić
311. Predrag Bacović
312. Mijomir Salaj
313. Milan Vukasović
314. Demir Ljuca
315. Stefan Vukaić
316. Samir Beriša
317. Redžep -
318. Savo Popović
319. Miroslav Prka
320. Savo Vukčević
321. Nemanja Pešalj
322. Slobodan Pešalj
323. Balša Popović
324. Aleksandar Ćulafić
325. Staniša Anđelić
326. Duško Zečević
327. Edis Rebronja
328. Asmir Mujević
329. Muhamed Ljaić
330. Darko Bućković
331. Vasko Ilijev
332. Sead Asanović
333. Emilian Arifi
334. Stanko Kovačević
335. Dušan Bulatović
336. Fuad Šabotić
337. Sead Brzać
338. Elsad Kalač
339. Miodrag Zlatičanin
340. Dražen Lalević
341. Radivoje Lučić
342. Dragan Knežević
343. Mladen Maraš
344. Mirsad Hodžić
345. Miloš Marković
346. Nikola Vidić
347. Darko -
348. Radoje Karadžić
349. –
350. –
351. –
352. Đon Junčaj
353. Valentin Nicaj
354. Danijel Pjetri
355. –
356. –
357. Saša -
358. Darko Đurđevac
359. Robert -
360. Goran Barjaktarović
361. Goran Babić
362. Nermin Brisković
363. Marko Vukčević
364. Đorđe Muković
365. Zoran Šljukić
366. Roberto Vukaj
367. Mikel -
368. Milenko Golubović
369. Goran Rašović
370. Stefan Soković
371. Goran Kuč
372. Denis -
373. Srđan Pavlović
374. Jasmin Piljević
375. Adnan Rujović
376. Edin Čolaković
377. –
378. Vikson Adžović
379. –
380. Rajko Peruničić
381. Lazar Milačić
382. Ivica Vuković
383. Dejan Petrović
384. Andrija Bjeladinović
385. Andrija Aleksić
386. Radosav Bojović
387. Stefan -
388. Saša Ristović
389. Igor Ristović
390. Jugoslav Perović
391. Željko Đuranović
392. Vasilije Bošković
393. Stefan Prelević
394. Nikola Vukobratović
395. Radonja Nikić
396. –
397. Stevan Inić
398. Čedomir Paunović
399. Damir Mašović
400. –
401. –
402. Vukosav Gluščević
403. –
404. Ivan Stojanović
405. Balša Pavićević
406. Petar Vukčević
407. Danilo Rakočević
408. –
409. Andrija Vulanović
410. Željko Knežević
411. Almir Zejnilović
412. Miloš Jovanović
413. Dragutin Jelić
414. Dejan Jelić
415. Ljubiša Bulatović
416. Miroslav Rakočević
417. Dragan Baltić
418. Dragan Ječmenica
419. Radoš Popović
420. Duško Gvozdenović
421. Darko Vlahović
422. Aleksandar Samardžić
423. Boris Marković
424. Nenad Bošković
425. Ivan Vujović
426. Nikola Raičević
427. Momčilo Vujošević
428. Pajazit D.
429. Nebojša Stijepović
430. Božo Vujisić
431. Anton Sokoli
432. Dejan Martinović
433. Marko Zečević
434. Petar Jurić

Spisak osuđenika koji su potpisali pismo.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"