Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sarena strana - datum: 2018-01-06 ALBUM „MODERNA ŽENA” JELENE ROZGE PROGLAŠEN ZA NAJPRODAVANIJI U 2017. U HRVATSKOJ, U OVOJ GODINI STIŽU NOVI HITOVI
Znam da će 2018. biti još bolja
Dan - novi portal
Go­di­na za nama bi­la je i vi­še ne­go uspje­šna ka­da je nje­na ka­ri­je­ra u pi­ta­nju. Mno­go­broj­ni kon­cer­ti, na­gra­de, dru­že­nja sa fa­no­vi­ma, pje­sme i no­vi spo­to­vi do­no­si­li su ra­dost nje­noj pu­bli­ci ši­rom re­gi­o­na, to­kom ci­je­le go­di­ne. Iako je 2017. go­di­na bi­la iz­u­zet­no rad­na, u 2018. Jelena Rozga je ušla sreć­na i sprem­na za no­ve ži­vot­ne i mu­zič­ke iza­zo­ve ko­ji je oče­ku­ju. Nakon novogodišnjih nastupa ko­fe­re je spa­ko­va­la i ot­pu­to­va­la na za­slu­žen od­mor, na­kon ko­jeg obe­ća­va sja­jan po­vra­tak sa no­vim pje­sma­ma ko­je pu­bli­ka želj­no iš­če­ku­je. U raz­go­vo­ru za „Dan” Ro­zga pri­ča o us­pje­si­ma, „Mo­der­noj že­ni”, neo­stva­re­nim že­lja­ma i ot­kri­va šta nam sve spre­ma za 2018. go­di­nu…
„Mo­der­na že­na” tre­ći stu­dij­ski al­bum u so­lo ka­ri­je­ri, iz­dat u de­cem­bru 2016. ko­ji je ujed­no pro­gla­šen i naj­pro­da­va­ni­jim al­bu­mom u Hr­vat­skoj, do­nio je Vaš pre­po­zna­tljiv mu­zič­ki iz­raz... U 2017. ste no­vim pje­sma­ma da­li vi­deo za­pi­se i po­no­vo ih uči­ni­li no­vim za slu­ša­nje. Na ko­ji ste spot naj­po­no­sni­ji?
– Ve­o­ma sam sreć­na što je taj al­bum do­bio još jed­nu na­gra­du, ovaj put kao naj­pro­da­va­ni­ji, jer svi zna­mo ko­li­ko je da­nas mno­go lak­še ‘ski­nu­ti’ pje­sme sa in­ter­ne­ta ne­go oti­ći u du­ćan i ku­pi­ti ori­gi­nal­ni CD. „Mo­der­na že­na” je pu­na li­je­pih pje­sa­ma i na­rav­no pra­te je vi­deo za­pi­si ko­ji su po­sta­li ne­iz­o­stav­ni dio mu­zič­ke pro­duk­ci­je. Sva­ka pje­sma i sva­ki spot ima ne­što u se­bi, iako ja ni­sam oso­ba ko­ja pre­vi­še vo­li sni­ma­nja, bi­lo spo­to­va, bi­lo fo­to sni­ma­nja, na kra­ju ka­da po­gle­dam re­zul­ta­te bu­dem sreć­na i dra­go mi je da isti po­sto­je.
Spo­to­ve do­ži­vlja­va­te kao ma­le film­ske pri­če, ula­že­te i trud i ta­le­nat, ali i no­vac da do­bi­ju pro­duk­ci­ju do­stoj­nu Oska­ra... Da li vi­so­ko­bu­džet­ni spo­to­vi du­že tra­ju?
– Po me­ni je uvi­jek pre­sud­na pje­sma, na­rav­no li­je­po je da po­sto­ji i vi­zu­e­li­za­ci­ja iste, na­ro­či­to u vri­je­me Ju­tju­ba i ge­ne­ral­no in­ter­ne­ta. Ka­žem, ni­sam ve­li­ki lju­bi­telj sni­ma­nja, me­ni je naj­dra­ži dio po­sla da dr­žim mi­kro­fon u ru­ci i pje­vam svo­joj dra­goj pu­bli­ci, ali i to je sa­stav­ni dio po­sla i tru­dim se da na­pra­vim sve ka­ko tre­ba.
Šta je obi­lje­ži­lo mu­zič­ku 2017. go­di­nu? Ko­li­ko je bi­la uspje­šni­ja ili mir­ni­ja od pret­hod­ne?
– Upra­vo al­bum „Mo­der­na že­na”, iako je iza­šao pred sam kraj 2016, hra­bro je za­ko­ra­čio u 2017. i pje­sme su iz­la­zi­le pe­ri­o­dič­no i ta­ko či­ni mi se do­pri­ni­je­le kon­ti­nu­i­te­tu ak­tu­el­no­sti sa­mog al­bu­ma. Bi­lo je pu­no li­je­pih do­ga­đa­nja, pu­no ne­za­bo­rav­nih kon­ce­ra­ta.. Ne ža­lim se, sreć­na sam!
Da li ste se za­si­ti­li „Mo­der­ne že­ne”. Raz­mi­šlja­te li o no­vom ma­te­ri­ja­lu, pje­sma­ma ili al­bu­mu?
– Na­kon no­vo­go­di­šnjeg na­stu­pa u Be­o­gra­du i Nik­ši­ća uzi­mam de­se­tak da­na od­mo­ra. Ko­fer u ru­ke i na put. A on­da sti­žem sa no­vim pje­sma­ma u ko­je pu­no vje­ru­jem i mi­slim da će se po­klo­pi­ti sa uku­som i že­lja­ma mo­je dra­ge pu­bli­ke.
Na pre­la­sku u no­vo lje­to obič­no za­cr­ta­mo broj­ne pla­no­ve i ostva­re­nje že­lja. Da li ste vi vaš pla­ner is­kri­ža­li?
– Joj, ne stig­nem ovih da­na iskre­no, 12. mje­sec je mje­sec či­stog lu­di­la, pre­vi­še oba­ve­za i za­htje­va, ne stig­nem pu­no da raz­mi­šljam ali si­gur­no znam da će 2018. bi­ti još bo­lja!
Je li osta­la ko­ja neo­stva­re­na že­lja?
– Uvi­jek ima neo­stva­re­nih že­lja, to i je­ste bit .. mi po­že­li­mo, tra­ga­mo, tru­di­mo se i on­da se jed­nog da­na kad - tad, ostva­ru­je!
Pla­no­vi za 2018...
– Pu­no pu­no li­je­pih stva­ri, sve ću ot­kri­ti kad do­đe vri­je­me ne bri­ni­te!A.Ša­bo­tić
foto: ivan pavliš

PJE­SMOM te PI­TA­M
Ri­je­či su mo­je naj­bo­lje oruž­je

Me­di­ji su vas uda­li pri­je va­šeg pri­stan­ka. Da li ide­te pro­tiv sr­ca svo­ga ili če­ka­te onog pra­vog (Uda­jem se)?
– Ja sam od onih ko­ji vje­ru­ju u lju­bav i ne od­u­sta­jem od nje.
Da li ste Dal­ma­tin­ka ili Raz­ma­že­na?
– I jed­no i dru­go! Ha­ha...
Ubo­ji­ti­ji ste s Otro­vom ili Ži­le­tom?
– A ne­e­ee.. Ni­sam ja zlo­če­sta... ali kad za­tre­ba kod me­ne su ri­je­či naj­bo­lje oruž­je.
Ko­me je Ži­vot ču­do, ko­me Cir­kus?
– Mi­slim da lju­di pu­no mo­gu uti­ca­ti na svoj ži­vot­ni tok .. od nas i na­šeg sta­va pre­ma ži­vo­tu sve po­či­nje.
Se­be vi­di­te kao Kra­lji­cu ili kao Mo­der­nu že­nu?
– Mo­der­na že­na. Mo­der­na že­na je sva­ka že­na ko­ju po­zna­je­te sa­mo je mo­žda u tom tre­nut­ku ta­kvu ni­ste vi­dje­li, ali ona se kri­je u sva­koj od nas.
Šta je za vas Do­bit­na kom­bi­na­ci­ja?
– Lju­bav i ra­zu­mi­je­va­nje.
Do Nir­va­ne sa­ma ili u dru­štvu?
– I jed­no i dru­go, za­vi­si od tre­nut­ka.
Obo­ža­vam (Šta obo­ža­va Je­le­na Ro­zga)
– Čo­ko­la­du!
Di­plo­mi­ra­li ste pro­ble­me (lju­bav­ne ili ži­vot­ne)?
– Sva­ki dan je no­vi iza­zov a pro­ble­mi po­sto­je da se ri­je­še.. Is­ku­stvo či­ni svo­je pa se tru­dim bi­ti mu­dri­ja.
U pje­smi ka­že­te: Že­na ko ja se sna­đe... ko­ju bez­iz­la­znu si­tu­a­ci­ju pam­ti­te?
– Ja se uvi­jek sna­đem.
Da li je me­mo­ri­ja va­šeg sr­ca pu­na?
Za ko­ga ima još mje­sta?
– Mo­je je sr­ce ve­li­ko, pu­no sta­ne u nje­ga!

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"