Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sarena strana - datum: 2018-01-01 LEPA BRENA SLAVI 35 GODINA KARIJERE, SNIMA DOKUMENTARAC, IZDAJE ALBUM I SPREMA SE ZA SVJETSKU TURNEJU, A GODINU JUBILEJA 2018. ĆE DOČEKATI U HOTELU „PALAS” U PETROVCU
Dostojanstvo iznad kompromisa
Dan - novi portal
Ona i pe­va i pje­va i pi­va, i pe­jat, i pea, i spi­e­va... Ona či­ni lju­bav, ona je gra­di, ona vo­li i po­zi­va da vo­li­te. I ta­ko pu­nih 35 go­di­na i le­po i li­je­po i li­po Le­pa Bre­na stva­ra svo­ju mu­zič­ku pri­ču ko­ja i da­nas ima ja­snu po­ru­ku i mi­si­ju. Ma­lo je onih ko­ji su pu­ni­li sta­di­o­ne i dvo­ra­ne iz no­ći u noć, čak 31 ve­če za­re­dom je pje­va­la svo­joj pu­bli­ci, a svo­jim pje­sma­ma do­pr­li do svih kon­ti­ne­na­ta... I „Lu­da za to­bom” i „Ju­go­slo­ven­ka” i „Ja ne­mam dru­gi dom” i „Je­dan dan ži­vo­ta”, ali i „Uđi slo­bod­no”, „Za­ča­ran krug” po­sta­li su hi­to­vi za sva vre­me­na.
Sa istim ža­rom i in­ten­zi­te­tom jed­na od naj­ve­ćih bal­kan­skih zvi­je­zda i da­lje sni­ma oda­ju­ći za­hval­nost svo­joj pu­bli­ci ko­ja je go­di­na­ma pra­ti. Pro­sla­vu ju­bi­le­ja ne­dav­no je po­če­la pro­mo­ci­jom no­ve pje­sme „Zar je va­žno da l’ se pe­va ili pje­va?”’, a na­sta­vi­će je isto­i­me­nom svjet­skom tur­ne­jom ko­ja je oče­ku­je na­red­ne go­di­ne. Na ra­dost mno­go­broj­nih po­što­va­o­ca nje­ne mu­zi­ke, folk di­va sni­ma i do­ku­men­tar­ni film o svom ži­vo­tu „Haj­de da se vo­li­mo 4” ko­ji će se usko­ro po­ja­vi­ti na ma­lim ekra­ni­ma.
A pri­je sve­ga to­ga, 2017. go­di­nu će ispra­ti­ti u Cr­noj Go­ri na do­če­ku u ho­te­lu Pa­las u Pe­trov­cu gdje će se dru­ži­ti sa cr­no­gor­skom pu­bli­kom za ko­ju ka­že da je ve­o­ma po­seb­na.
Na ra­dost mno­go­broj­ne cr­no­gor­ske pu­bli­ke za do­ček 2018. go­di­ne pje­va­će­te u ho­te­lu Pa­las u Pe­trov­cu. Ko­jom će­te pje­smom po­če­ti no­vo­go­di­šnje dru­že­nje? Šta će se sve na­ći na re­per­to­a­ru?
- Pjevaćemo si­gur­no dvi­je pje­sme sa no­vog al­bu­ma, ali i mno­go sta­ri­jih pje­sa­ma iz pe­ri­o­da osam­de­se­tih go­di­na ko­je da­nas ži­ve na na­stu­pi­ma sa istim ža­rom.
Ho­će li vam se te ve­če­ri pri­dru­ži­ti i va­ša po­ro­di­ca, ili su oni već re­zer­vi­sa­li svo­ja sla­vlja za naj­lu­đu noć?
- Dje­ca idu svo­jim pu­tem i za­ba­vlja­ju se na svoj na­čin, a sa mnom će bi­ti Bo­ba i mo­je dru­štvo.
Pro­šla go­di­na je za Vas bi­la pre­pu­na što po­slov­nih, što pri­vat­nih uspje­ha. Šta bi­ste iz­dvo­ji­li kao do­ga­đa­je ko­ji su Vam obi­lje­ži­li 2017. go­di­nu?
- Ne­mam ni­šta po­seb­no što bih iz­dvo­ji­la u 2017. go­di­ni. Ve­li­ka po­bje­da nam je što je Vik­tor smr­šao 40 kg za me­ne i za nje­ga još ve­ći uspjeh.
Je­ste li na­pra­vi­li spi­sak pla­no­va za na­red­nu go­di­nu?
- Pla­no­vi za No­vu go­di­nu ve­za­ni su za no­vi al­bum i tur­ne­ju u ko­joj pla­ni­ra­mo Austra­li­ju, Ame­ri­ku, Ka­na­du i Za­pad­nu Evro­pu i pro­stor Bal­ka­na.
Pra­zni­ci nam uve­li­ko sti­žu. Ka­ko iz­gle­da pra­znič­na at­mos­fe­ra u Va­šem do­mu? Šta po­kla­nja­te uku­ća­ni­ma, a ko­je po­klo­ne Vi oče­ku­je­te?
- Što se ti­če po­klo­na, ku­ća je oki­će­na u pra­znič­nom ru­hu i dok su bi­li ma­nji to je bi­lo in­ten­ziv­no. Da­nas su ve­li­ki i ja­ko im je te­ško ku­pi­ti ne­što što bi ih odu­še­vi­lo ili bi­lo za­ni­mlji­vo. Vi­še svo­di­mo te da­ne na dru­že­nje ne­go na ne­ke po­klo­ne, jer ku­pu­je­mo jed­ni dru­gi­ma stal­no ne­što.
Va­ša pu­bli­ka uvi­jek pri­želj­ku­je no­ve pje­sme, a ova po­sled­nja sa­mo je uvod u ono što nam spre­ma­te, a to je no­vi al­bum i do­ku­men­tar­ni film ko­jim će­te pro­sla­vi­ti ju­bi­lej, 35 go­di­na po­sto­ja­nja na mu­zič­koj sce­ni, kao i 30 go­di­na od pr­vog di­je­la fil­ma „Haj­de da se vo­li­mo”. U kom du­hu će bi­ti no­ve pje­sme? Ho­će li bi­ti ne­kih du­e­ta?
- Du­e­te ne­ra­do sni­mam za­to što zah­ti­je­va­ju dru­že­nje i zva­nje onog dru­gog ko­ji je mo­žda tu ili ni­je tu, ne mo­že­te uži­vo da iz­vo­di­te na kon­cer­ti­ma da to ima auten­tič­nost ta­ko da gle­dam da ih ne sni­mam vi­še, sa­mo je ova pr­va pje­sma na­pra­vlje­na u tom et­no ru­hu, dok su osta­le pje­sme u no­vom mo­der­nom fa­zo­nu, jer sam uvi­jek te­ži­la da idem ko­rak na­pri­jed. Po­sto­ji jed­na pje­sma ko­ju smo na­ja­vi­li kao dru­gu ko­ju će­mo pred­sta­vi­ti pu­bli­ci po­sle ove „Zar je va­žno da l se pe­va ili pje­va“ i tre­ba bi­ti mo­der­ni­zo­van u da­na­šnje vri­je­me, što je ve­o­ma za­htjev­no ali i ve­o­ma po­treb­no ako že­li­te ak­tu­el­nost.
Ho­će­te li no­vim al­bu­mom po­če­ti i kon­cert­nu tur­ne­ju i da li mo­že­mo oče­ki­va­ti ve­li­ki kon­cert i u Pod­go­ri­ci?
- Ni­sam po­sled­njih 10-ak go­di­na ra­di­la in­ten­ziv­no. Pro­šla sam šok sa dvi­je po­no­vlje­ne trom­bo­ze. Od ve­li­kog na­po­ra mi se po­re­me­ti cio or­ga­ni­zam, ta­ko da iz­u­zet­no vo­dim ra­ču­na o svom zdra­vlju, ali da mi je sva­ka­ko ve­li­ko za­do­volj­stvo da do­đem u Cr­nu Go­ru, i svi mo­ji kon­cer­ti i kon­tak­ti sa cr­no­gor­skom pu­bli­kom su bi­li po­seb­ni i zna­čaj­ni za me­ne.
Ima­li ste niz uspje­šnih kon­ce­ra­ta ne sa­mo na pro­sto­ri­ma biv­še Ju­go­sla­vi­je, već ši­rom Evro­pe i svi­je­ta. Ko­ji na­stup Vam je ostao u po­seb­nom sje­ća­nju?
- Si­gur­no je da po­sto­je kon­cer­ti ko­ji su za me­ne bi­li po­seb­ni i zna­čaj­ni, kao što su to bi­li 17 da­na uza­stop­ce u Cen­tru Sa­va u Be­o­gra­du, 31 dan uza­stop­no u Do­mu Sin­di­ka­ta u Be­o­gra­du, on­da kon­cert u Ru­mu­ni­ji još za vri­je­me vla­da­vi­ne Ča­u­še­skua, ka­da sam pje­va­la u kra­nu a cio sta­di­on bio opa­san ten­ko­vi­ma 1985. go­di­ne, za­tim 1990. go­di­ne ve­li­ki kon­cert na sta­di­o­nu Va­sil Lev­ski u So­fi­ji kao i mno­go­broj­ni kon­cer­ti ko­je smo odr­ža­li. Sje­ćam se kon­cer­ta u Ma­gla­ju u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni ka­da nam je še­sto­ro dje­ce bez ro­di­te­lja sje­dje­lo na jed­noj klu­pi­ci i ka­da smo mo­gli od pri­ho­da sa jed­nog kon­cer­ta da im sa­zi­da­mo ku­ću. Ima pu­no to­ga i mno­go to­ga sam re­kla i u mom do­ku­men­tar­nom fil­mu.
Ka­ko bi­ste u jed­noj re­če­ni­ci opi­sa­li tri i po de­ce­ni­je ka­ri­je­re?...
- Po­sto­ji jed­na sce­na u jed­noj pje­smi u no­vom spo­tu, s ko­jom je fa­sci­ni­rao re­di­telj Ha­ris Du­bi­ca. Naš sce­no­graf i Ha­ris su na­pra­vi­li je­dan ogro­man pa­no sa fo­to­gra­fi­ja­ma iz raz­liči­tih pe­ri­o­da mog ži­vo­ta. Ima­la sam jed­nu am­ne­zi­ju ka­da su mi ote­li di­je­te, i ne­ke stva­ri su mi se po­bri­sa­le iz sje­ća­nja, ali ka­da sam sni­ma­la spot sa tim zi­dom od mo­jih sli­ka, vra­ti­lo mi se sje­ća­nje na sve i to je za me­ne bio je­dan po­se­ban tre­nu­tak ko­ji ja mi­slim da je za­bi­lje­ži­la i ka­me­ra. Tek ka­da po­sto­je ne­ki mo­men­ti u va­šem ži­vo­tu ne mo­gu da se opi­šu. To mo­že pu­bli­ka da vi­di kroz vaš po­gled i to vam je kao po­gled dvo­je lju­di ko­ji se sret­nu i zna­ju da će bi­ti ne­što iz­me­đu njih dvo­je.
Ka­da se sa­da osvr­ne­te iza se­be po­sto­ji li ne­što za čim ža­li­te što ni­ste ura­di­li ili ostva­ri­li?
- Si­gur­no da mi je žao što smo u ovoj ze­mlji ima­li to­li­ke tur­bu­len­ci­je oko ras­pa­da­nja, eko­nom­skih raz­do­ra i ka­ta­stro­fa gdje upra­vo oni ko­ji su za­du­že­ni za raz­je­di­nja­va­nje kao da i dan da­nas pri­ma­ju pla­tu za to i na ne­ki na­čin tre­ba­lo bi da svi oni ko­ji su in­te­li­gent­ni, mu­dri i pa­met­ni da se bo­re pro­tiv to­ga. Žao mi je što smo svi mi ko­ji smo vri­jed­ni i pa­met­ni, ko­ji ima­mo ve­ći ko­e­fi­ci­jent in­te­li­gen­ci­je do pro­sje­ka što nas taj pri­mi­tiv­ni svi­jet uvla­či u svo­je pri­če. Što smo iz­gu­bi­li tih 10 go­di­na ži­vo­ta ko­je su plo­do­no­sne za vri­jed­ne i rad­ne lju­de.
Ni Va­ša ka­ri­je­ra, ali ni skla­dan du­go­go­di­šnji brak sa Bo­bom sa ko­jim ste ne­dav­no pro­sla­vi­li 26 go­di­na lju­ba­vi ni­je pra­ćen skan­da­li­ma. Ko­li­ki je iza­zov u da­na­šnje vri­je­me sa­ču­va­ti po­ro­di­cu?
- Ni­je u pi­ta­nju iza­zov, ne­go is­klju­či­vo že­lja i po­tre­ba da od svo­jih po­to­ma­ka na­pra­vi­te zdra­ve i uspje­šne lju­de, jer to i je­ste ulo­ga ro­di­te­lja. Da dje­cu ospo­so­be za sa­mo­sta­lan ži­vot. Ko u to­me ne us­pi­je, ni­je ura­dio ni­šta u ži­vo­tu.
Ka­za­li ste jed­nom da je za sve ži­vot­ne uspje­he naj­bit­ni­ji kom­pr­o­mis. Na ka­kve kom­pro­mi­se Vi ni­ste pri­sta­ja­li u po­slov­nom a i u pri­vat­nom ži­vo­tu?
- Je­di­no na šta čo­vjek ne tre­ba da pri­sta­je je­ste da gu­bi svoj kre­di­bi­li­tet i do­sto­jan­stvo ma šta to ne­ko­me zna­či­lo.
No­vo­go­di­šnja če­stit­ka či­ta­o­ci­ma DAN-a?
- Že­lim vam sreć­nu No­vu go­di­nu! Vi­dim po­ku­pi­li ste cio kaj­mak sa eks JU sce­ne i si­gur­na sam da će bi­ti naj­ve­se­li­ja No­va go­di­na upra­vo u Cr­noj Go­ri! Ži­vje­li i za­slu­ži­li ste!
A.ŠABOTIĆ
Foto: Andrea DAMNjANOVIĆ


Sta­bi­lnost je su­šti­na uspje­šnog čo­vje­ka

Ko­je sa­vje­te pam­ti­te od svo­jih ro­di­te­lja, a da­nas ih pre­no­si­te svo­joj dje­ci?
- Su­šti­na sva­kog uspje­šnog čo­vje­ka je sta­bi­lan emo­tiv­ni ži­vot. Mi smo to shva­ti­li ve­o­ma dav­no. Či­nje­ni­ca je da smo i Bo­ba i ja od­ra­sta­li za­jed­no i da je ži­vot na Bal­ka­nu no­sio pu­no ne­ga­tiv­nih i lo­ših is­ku­sta­va. Me­đu­tim, ka­da je do­bro lako je dobar biti, ali kada je teško i loše, treba pronaći žicu po ko­joj tre­ba ho­da­ti i iz­vu­ći se iz kri­ze. Mi smo na na­šu sre­ću u to­me uspje­li.


Ste­fa­no­vo vri­je­me tek do­la­zi

Vaš sin Ste­fan ne­dav­no je uplo­vio u myzič­ke vo­de. Šta ste ga sa­vje­to­va­li, i mo­že­mo li u ne­kom na­red­nom pe­ri­o­du oče­ki­va­ti ne­ku du­et­sku nu­me­ru?
- Ste­fan ide ne­kim svo­jim ja­ko ja­ko li­je­pim pu­tem. To ni­je ni­šta ne­vje­ro­vat­no to­li­ko. On je je­dan sta­lo­žen, mi­ran, tih mo­mak i to­li­ko vje­ru­je u se­be da me ta nje­go­va jed­no­stav­nost pro­sto fa­sci­ni­ra, a ta nje­go­va emo­tiv­nost i sen­zi­bi­li­tet i umjet­nič­ki iden­ti­tet na­sli­je­dio je od me­ne. Pre­po­zna­jem to i na­sto­jim da to nje­gu­jem, da ga usmje­ra­vam na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin. Nje­go­vo vri­je­me tek do­la­zi. Jer ga če­ka­ju i li­je­pi na­stu­pi i do­bra ko­mu­ni­ka­ci­ja sa pu­bli­kom, a već je na do­b­rom pu­tu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"