Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2018-01-08 NEVJEROVATNE VAZDUHOPLOVNE PRIČE MEĐU KORICIMA KNJIGE VUKOSAVA BALEVIĆA „UDESI I OTMICE JUGOSLOVENSKIH VAZDUHOPLOVA”
Balević Tri otmice jugoslovenskih aviona u Tivtu
Dan - novi portal
Iz štam­pe je ne­dav­no iza­šao pr­vi tom knji­ge dr Vu­ko­sa­va Vu­la Ba­le­vi­ća, „Ot­mi­ce i ude­si ju­go­slo­ven­skih va­zdu­ho­plo­va u 20. vi­je­ku”. Ri­ječ je o ži­vot­nom ostva­re­nju Ba­le­vi­ća, dok­to­ra kri­mi­na­li­sti­ke či­ji je iz­da­vač „Ma­ti­ca Bo­ke” ko­ja je pro­šle go­di­ne iz­da­la i Ba­le­vi­će­vu knji­gu „Bo­kelj­ski pi­lo­ti”. Mo­nu­men­tal­no ostva­re­nje za ko­je du­že vri­je­me vla­da ve­li­ko in­te­re­so­va­nje me­đu lju­bi­te­lji­ma va­zdu­ho­plov­ne isto­ri­je, do­no­si obim­nu gra­đu ko­ju je autor sku­pljao to­kom svo­je pro­fe­si­o­nal­ne ka­ri­je­re.
Me­đu ko­ri­ci­ma knji­ge su broj­ne le­tač­ke sto­ri­je od ko­ja sko­ro sva­ka pred­sta­vlja sce­na­rio za ne­ki uz­bu­dljiv film. Me­đu­tim, i naj­bo­lji po­zna­va­o­ci isto­ri­je ju­go­slo­ven­skog va­zdu­ho­plov­stva ne zna­ju da su se sre­di­nom pe­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka na ti­vat­skom Aero­dro­mu, tač­nni­je ta­da­šnjoj trav­na­toj pi­sti de­si­le tri ot­mi­ce avi­o­na.
„Ni­je ri­ječ o pr­vo­a­pril­skoj ša­li. Vje­ro­va­li ili ne po raz­li­či­tom sce­na­ri­ju, iz­vr­še­ne su tri uspje­le pri­nu­de pro­tiv­prav­nog skre­ta­nja avi­o­na pre­ma ita­li­jan­skim aero­dro­mi­ma, 1956, 1957, i 1958. go­di­ne. Ne­za­do­volj­ni­ci su naj­če­šće že­lje­li da avi­o­nom sa aero­dro­ma ko­ji ni­je bio kon­tro­li­san, pre­bjeg­nu na stra­nu za­pad­nog bla­go­sta­nja“, is­ti­če Ba­le­vić.
Osam­na­e­sti sep­tem­bar 1956. na ti­vat­sku pi­stu sle­tio je JAT-ov tro­fej­ni „Jun­kers”, pre­pra­vljen za ci­vil­nu avi­ja­ci­ju, ko­jim je pi­lo­ti­rao Uglje­ša Ka­ra­no­vić, ina­če ra­ni­ji le­tač JU­STE, a ka­sni­je JAT-a. Uz pi­lo­ta bi­li su ra­dio te­le­gra­fi­sta i na­vi­ga­tor Stan­ko Đur­kan i avio me­ha­ni­čar Ter­zić. Ka­pe­tan Ka­ra­no­vić, zva­ni „Ka­ro”, tog ju­tra je po sli­je­ta­nju u Ti­vat bio ve­dar i ras­po­lo­žen, pri­čao je vi­ce­ve i do­sjet­ke. Po­zdra­vljao se sa sva­kim od put­ni­ka pri­li­kom ula­ska u avi­on. Me­ha­ni­čar je iz­vr­šio sve pre­gle­de avi­o­na i po­let­ne sta­ze i iz­vi­je­stio ka­pe­ta­na da je sve sprem­no za po­vra­tak. Dva mo­to­ra na „Jun­ker­su” su za­bru­ja­la i avi­on je bio spre­man za po­li­je­ta­nje. Avi­on je kre­nuo, ubr­zao i odvo­jio se od ze­mlje, za­brek­tao nad za­li­vom uz­di­žu­ći se pre­ma obla­ci­ma. Ne­ko­li­ko mi­nu­ta ka­sni­je je­dan mr­zo­vo­ljan put­nik, du­gaj­li­ja sa raš­če­ru­pa­nom ko­som upu­tio se pra­vo pre­ma pi­lo­tu i za­čas su se za­ta­ra­bi­la vra­ta ka­bi­ne, u ko­joj su pi­lot, te­le­gra­fi­sta – na­vi­ga­tor i me­ha­ni­čar.
U le­tač­koj knji­ži­ci ka­pe­tan Ka­ra­no­vić je upi­sao – „Mla­đi du­gaj­li­ja je is­kri­vlje­nih usta pri­je­tio pi­što­ljem čud­no go­vo­re­ći, kao da se ru­gao, spre­man da mi na­pa­ko­sti, uko­li­ko ne skre­nem avi­on da bi ga od­ve­zao za Ita­li­ju. Od­mah je iz­va­dio pi­štolj i za­mu­mlao ne­što ne­ra­zum­no. Pri­nio mi ci­jev uz gla­vu i za­pje­nu­šao kao pa­da­vi­čar. Na­sta­vio je der­nja­vu i po­mi­njao Ita­li­ju... „Ni­je­smo ima­li iz­bo­ra. Po­le­tje­li smo pre­ma br­di­ma, a po­tom po­ste­pe­no iz­vr­ši­li za­o­gret pre­ma ita­li­jan­skoj oba­li. Po­sli­je ne­ko­li­ko mi­nu­ta le­tje­nja, po­ku­šao sam da vo­dim sa njim mir­ni­ji raz­go­vor, ali me pre­ki­nuo i dru­gom ru­kom za­rio mi je nož is­pod li­je­vog pa­zu­ha. Sre­ćom sam imao ko­žnu jak­nu, ina­če bih is­kr­va­rio. Od­mah na­kon sli­je­ta­nja u An­ko­ni, du­gaj­li­ja je po­tr­čao pre­ko put­ni­ka i sa­pleo se na sa­mi iz­laz iz avi­o­na. Po­mi­slio je da je ne­ko po­ku­šao da ga za­dr­ži, po­čeo je da iz­be­zu­mlje­no vi­če i ma­še ru­ka­ma, za­bo­ra­vlja­ju­ći da mu je sje­či­vo još u ru­ka­ma. Ta­da je po­vri­je­dio jed­nog put­ni­ka du­bo­kom bra­zgo­ti­nom. Ka­da je na­pu­stio avi­on bio je već u ru­ka­ma ita­li­jan­skih ka­ra­bi­nje­ra”, pi­še Ba­le­vić.
Utvr­đe­no je da je „du­gaj­li­ja” imao na­di­mak „Ko­bac”. Ina­če je bio bes­po­sli­čar iz oko­li­ne Nik­ši­ća i mi­li­cij­ski or­ga­ni su već ima­li do­si­je o nje­go­vom uče­šću u sit­nim kra­đa­ma i na­sil­nič­kom po­na­ša­nju.
Ne­pu­nu go­di­nu na­kon pr­ve ot­mi­ce, de­si­la se i dru­ga. Ok­to­bar, dva­na­e­sti dan, 1959. na ti­vat­ski aero­drom je sle­tio JAT-ov DC-3. Avi­o­nom je upra­vljao is­ku­sni pi­lot, ka­pe­tan Kam­šek. Avi­o­me­ha­ni­čar je kao stal­ni član po­sa­de bio Đe­ljo Tuj­kov­ski, zva­ni „Tut­ko”. Ka­da se tri­na­est put­ni­ka ukr­ca­lo u avi­on i dok je Tut­ko kon­tro­li­sao is­prav­nost ra­da mo­to­ra i pra­te­ćih ure­đa­ja, bi­lo je sve sprem­no za po­li­je­ta­nje.
Ka­da je avi­on nad­li­je­tao Gac­ko, nad VOR-om, na­vi­ga­ci­o­nim ure­đa­jem kon­tro­le le­tje­nja, ko­jim se kon­tro­li­še pre­li­je­ta­nje avi­o­na, dvo­ji­ca „br­kaj­li­ja” i upa­la su u kok­pit. Avi­o­me­ha­ni­čar Tut­ko je ustao i ru­ka­ma od­gur­nuo pri­do­šle mom­ke, po­ku­ša­va­ju­ći da za­tvo­ri vra­ta pi­lot­ske ka­bi­ne. Ali, Tut­ko ni­je uspio jer su ga ova dvo­ji­ca pri­do­šli­ca sna­žno od­gur­nu­la pa je bio od­ba­čen na stra­nu. Na­sil­ni­ci su iz­va­di­li pi­štolj du­ge ci­je­vi i pri­slo­ni­li ga na po­ti­ljak ka­pe­ta­nu Kam­še­ku, za­pri­je­ti­li mu da će ga od­mah li­ši­ti ži­vo­ta uko­li­ko ne bu­de po­slu­šan, da se ne opi­re. A on­da je i dru­gi or­tak iz­va­dio iz no­ga­vi­ca sa­kri­ve­nu krat­ku sje­ki­ru, oštrog sje­či­va, ma­šu­ći njom i pri­je­te­ći da će sve po­lu­pa­ti, in­stru­men­te u ka­bi­ni i gla­ve obo­ji­ce ... Sve to ni­je du­go po­tra­ja­lo, na­sil­ni­ci su se do­šap­ta­va­njem ko­nač­no do­go­vo­ri­li da avi­on tre­ba da skre­ne ka ita­li­jan­skoj oba­li. Is­ku­snom ka­pe­ta­nu ni­je ni­šta pre­o­sta­lo već da po­slu­šno avi­on za­o­kre­ne pre­ma Ita­li­ji. Na­kon de­se­to­mi­nut­nog kru­že­nja, sa­op­šte­no mu je da mu je do­zvo­lje­no sli­je­ta­nje, ju­žni­je na aero­drom u Ba­ri­ju. Od­mah po­sli­je sli­je­ta­nja, si­le­dži­je iz avi­o­na ko­ji su pri­jet­njom oruž­ja pri­nu­di­li skre­ta­nje ju­go­slo­ven­skog avi­o­na za Ita­li­ju, na­pu­sti­li su avi­on kao pra­vi haj­du­ci i br­zo ne­sta­li. Me­đu­tim, raz­ja­šnje­no je da su ot­mi­ča­ri, na­kon iz­vje­šta­ja po­sa­de ju­go­slo­ven­skog avi­o­na o po­na­ša­nju na­sil­ni­ka, od­mah pri­ve­de­ni ita­li­jan­skim vla­sti­ma.
JAT-ov avi­on „Ilju­šin-14P” dvo­mo­to­rac sle­tio je 28. ju­na 1958. na trav­na­to sle­ti­li­šte u Tiv­tu. Avi­o­nom je upra­vljao is­ku­sni JAT- ka­pe­tan, Mi­lo­rad To­šić, zva­ni To­ške. U ča­su kad se put­ni­ci opu­šta­ju od truc­ka­vog uz­li­je­ta­nja i ka­da se avi­on po­ste­pe­no po­sta­vlja u rav­ni sa ho­ri­zon­tom, ka­pe­tan je iza svo­jih le­đa opa­zio smrk­nu­to li­ce ko­šča­tog mla­di­ća sa ko­som po­vi­je­nom is­pod rad­nič­kog kač­ke­ta. Ne­zna­nac je pri­šao ka­pe­ta­nu, do­di­ri­ru­ju­ći mu le­đa i gla­vu, i upi­ru­ći u nje­gov po­ti­ljak otvor hlad­ne ci­je­vi. Lju­ti­tim, pra­ska­vim gla­som, pri­do­šli­ca je na­re­dio ka­pe­ta­nu da se avi­on sa put­ni­ci­ma za­o­kre­ne pre­ma ne­kom aero­dro­mu u Ita­li­ju. Bio je pri­mo­ran da za­o­kre­ne „Ilju­ši­na” u prav­cu no­vog od­re­di­šta, pre­ma Ita­li­ji. Put­ni­ci­ma ni­je bi­lo ni­šta ja­sno šta se do­ga­đa iza za­tvo­re­nih vra­ta pi­lot­ske ka­bi­ne. Kod njih je sve bi­lo mir­no. To je na čas sma­nji­lo na­pe­tost kod ra­to­bor­nog mla­di­ća ko­ji se u me­đu­vre­me­nu uvje­rio da se pred njim na­la­zi ita­li­jan­ska oba­la. Ta­da je ka­pe­ta­nu To­ši­ću ot­mi­čar is­pri­čao da je nje­go­va na­mje­ra da ot­pu­tu­je u da­le­ku ze­mlju kod ro­đa­ka. Bio je rad­nik ti­vat­skog Ar­se­na­la i pret­hod­no se do­go­vo­rio sa dvo­ji­com dru­go­va iz Ko­to­ra i Ri­sna, od­luč­ni da za­jed­no ot­mu avi­on ko­jim bi se pre­ve­zli do Ita­li­je. Oni su zbog stra­ha od­u­sta­li, i on je ko­nač­no od­lu­čio da sam to ura­di. Tom pri­li­kom, ka­pe­tan Mi­lo­rad To­šić je osje­tio da mla­dić po­sje­du­je bla­gu na­rav. I po­sli­je sli­je­ta­nja u Ba­ri­ju, put­ni­ci­ma je ob­ja­šnje­no da je pri­nu­dom uz pri­jet­nju na­si­lja u avi­o­nu, iz­bjeg­nu­to ono naj­go­re. Kid­na­per je kao „na­sil­nik” iza­šao iz avi­o­na i pre­dao se ita­li­jan­skim ka­ra­bi­nje­ri­ma. Na­vje­ro­vat­no, ali isti­ni­to kod mla­di­ća su ka­ra­bi­nje­ri pro­na­šli mu­šti­klu ko­jom je pri­je­tio ka­pe­ta­nu To­ši­ću go­vo­re­ći da mu je u gla­vu upe­rio pi­štolj.Ž.K.


Po­dr­ška Ma­ti­ce Bo­ke

– Dvi­je de­ce­ni­je is­tra­ži­va­nja, utvr­đi­va­nja i pri­pre­me obim­ne gra­đe od oko 1.200 stra­na, sa 1.000 fo­to­sa o to­me šta se de­ša­va­lo u ju­go­slo­ven­skom va­zdu­ho­plov­stvu u 20. vi­je­ku, zah­ti­je­va­lo je na­por da se pri­pre­mi za iz­da­va­nje knji­ga „Ot­mi­ce i ude­si ju­go­slo­ven­skih avi­o­na“. Već je če­tvr­ta go­di­na da se sa­dr­žaj ove knji­ge na­la­zio spre­man za štam­pa­nje. Na­ža­lost, sem la­ska­vih obe­ća­nja, sred­stva su ne­do­sta­ja­la. Jer po­zva­ni, me­đu ko­ji­ma i aero­dro­mi i avi­o­kom­pa­ni­je biv­ših ju­go­slo­ven­skih re­pu­bli­ka, teh­nič­ki i pri­vred­ni si­ste­mi, nad­le­žna mi­ni­star­stva, sma­tra­ju da iz­ni­je­ta te­ma­ti­ka ni­je u „pro­jek­tu” za do­dje­lu sred­sta­va za štam­pa­nje. Na za­htjev Ma­ti­ce Bo­ke – pri­ja­te­lja knji­ge, mo­je ži­vot­no ostva­re­nje je ipak ugle­da­lo svje­tlost da­na i na­dam se da će ob­ra­do­va­ti či­ta­o­ce – ka­že Ba­le­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"