Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2018-01-06 PLJEVLJAK VIDOSLAV KRVAVAC NA SVOM IMANJU U RODNOM SELU UZGAJA VOĆE OD KOJEG PROIZVODI PRIRODNU RAKIJU
„Trnovača” bolja od konjaka
Dan - novi portal
Plje­vljak Vi­do­slav Kr­va­vac ne za­bo­ra­vlja rod­no se­lo Tr­no­vi­ce, iako već go­di­na­ma ži­vi i ra­di u Be­o­gra­du. Ta­mo na po­ro­dič­nom ima­nju, u pod­nož­ju pla­ni­ne Lju­bi­šnje, na nad­mor­skoj vi­si­ni od oko hi­lja­du me­ta­ra, uz­ga­ja vo­će od ko­jeg pro­iz­vo­di tri vr­ste pri­rod­nih ra­ki­ja. Za njih je u mi­nu­le tri go­di­ne osvo­jao čak 28 me­da­lja za kva­li­tet na ra­znim do­ma­ćim i me­đu­na­rod­nim saj­mo­vi­ma. Pro­iz­vod­nja šlji­vo­vi­ce pre­pe­če­ni­ce, za­tim ra­ki­je od di­vlje kru­ške i ja­bu­ko­va­če, od­vi­ja se na tra­di­ci­o­na­lan na­čin, a sve tri vr­ste ovog pot­pu­no pri­rod­nog al­ko­hol­nog pi­ća na tr­ži­štu su pre­po­zna­tlji­ve pod na­zi­vom „Tr­no­va­ča”.
– Ra­ki­ja je do­bi­la ime po mom rod­nom se­lu Tr­no­vi­ce. Pro­iz­vo­di se na tra­di­ci­o­na­lan na­čin od or­gan­skog ne­pr­ska­nog vo­ća iz voć­nja­ka na mom ima­nju. Kli­ma je bla­ga pla­nin­ska, a ze­mlja plod­na. Ide­al­ni uslo­vi za uz­goj vo­ća, pr­ven­stve­no šlji­va, ja­bu­ka, a na­ro­či­to po­go­du­je ra­stu di­vljih kru­ša­ka od ko­jih se pro­iz­vo­di jed­na od naj­kva­li­tet­ni­jih voć­nih ra­ki­ja. Sva­ko ima taj­ni re­cept na­sli­je­đen od svo­jih pre­da­ka, pa ka­da se to ukom­po­nu­je sa na­uč­nim do­stig­nu­ći­ma pro­iz­vod je vr­hun­ska ra­ki­ja – ka­že Kr­va­vac u raz­go­vo­ru za „Dan”. Sa njim smo se su­sre­li u Ko­to­ru, gdje je, u okvi­ru „Su­sre­ta Plje­vlja­ka”, pre­zen­to­vao svo­je ra­ki­je. U van­red­no li­je­poj am­ba­la­ži, bo­ca­ma od ita­li­jan­skog sta­kla, neo­bič­nih ob­li­ka, oni­ma sa re­pli­ka­ma pra­vo­slav­nih iko­na, ili pa­ko­va­nih u za­ni­mlji­vim dr­ve­nim ku­ti­ja­ma, ovo pi­će pre­li­je­pog uku­sa iza­zva­lo je in­te­re­so­va­nje, ne sa­mo mu­škog di­je­la po­pu­la­ci­je, već su kon­zu­men­ti bi­le i že­ne, na­ro­či­to Ru­ski­nje i tu­rist­ki­nje iz Sr­bi­je.
Da bi se do­bi­la ra­ki­ja vr­hun­skog kva­li­te­ta, ot­kri­va naš sa­go­vor­nik, po­treb­no je ulo­ži­ti mno­go tru­da i zna­nja, što zna­či is­po­što­va­ti sve fa­ze u nje­noj teh­no­lo­škoj pro­iz­vod­nji, od sa­ku­plja­nja i bra­nja vo­ća, pre­ko uko­mlja­va­nja, pro­ce­sa fer­men­ta­ci­je, de­sti­la­ci­je, od­le­ža­va­nja de­sti­la­ta i na kra­ju nje­go­vog raz­bla­že­nja.
– Sva­ka od ovih fa­za je bit­na, jer ako iz­o­sta­ne bi­lo ko­ja ra­ki­ja ne­će bi­ti vr­hun­skog kva­li­te­ta. Kod bra­nja i sa­ku­plja­nja vo­ća po­treb­no je da se to ra­di po su­vom da­nu ka­ko ne­či­sto­će, opilj­ci od dr­ve­ta, od ma­ho­vi­ne.., ne bi se za­li­je­pi­li za plod. Jer, ka­da bi to do­šlo u su­do­ve za fer­men­ta­ci­ju, to jest ka­ce, on­da bi da­lo loš ukus po de­sti­lat. Ako se ne mo­že iz­bje­ći lo­še vri­je­me on­da se sta­vlja za­štit­na fo­li­ja, ali je naj­bo­lje iz­vr­ši­ti pra­nje vo­ća. Zna­či, ope­re se vo­će, sta­vi u su­do­ve gdje po­či­nje fer­men­ta­ci­ja ko­ja se od­vi­ja u tri fa­ze. U pr­voj – ti­hoj, voć­ni še­ćer po­či­nje da se pre­tva­ra u al­ko­hol i iz­dva­ja­ju se ma­le ko­li­či­ne ugljen di­ok­si­da. U dru­goj – bur­noj, go­to­vo sav še­ćer se pre­tvo­ri u al­ko­hol, kljuk ili voć­ni sa­dr­žaj se po­di­že na vrh ka­ce, oslo­ba­đa se ve­li­ka ko­li­či­na ugljen di­ok­si­da, raz­vi­ja se tem­pe­ra­tu­ra i stva­ra se pje­na. Na­kon to­ga, u tre­ćoj – za­vr­šnoj fa­zi, kljuk se spu­šta na dno ka­ce i, u na­ro­du se ka­že „dži­bra mi se pre­vr­nu­la” ili ka­ca mi se pre­vr­nu­la, i sad je sprem­no za de­sti­la­ci­ju – ot­kri­va Vi­do­slav. On do­da­je da je ja­ko va­žno da se de­sti­la­ci­ja od­vi­ja u pra­vo vri­je­me. Ako je pri­je­vre­me­na, ne­će se pro­iz­ve­sti do­volj­no ra­ki­je – „sla­bo će se pla­ti­ti”. Ako se za­ka­sni, mo­že da po­sta­ne ki­se­la i po­kva­ri se. Na­kon fer­men­ta­ci­je od­vi­ja se pro­ces de­sti­la­ci­je u či­joj se pr­voj fa­zi pro­iz­ve­di me­ka ra­ki­ja, a u dru­goj se odva­ja­ju me­til al­ko­hol i pa­to­ka i osta­ne sr­ce ra­ki­je. Dio ko­ji se odvo­ji tre­ba­lo bi da bu­de ja­či­ne oko 60 do 65 ste­pe­ni i sta­vlja se da od­le­ži u su­do­vi­ma, naj­bo­lje u hra­sto­vim.
– Te ma­te­ri­je, ce­lu­lo­za, he­mi­ce­lu­lo­za, ti­nin iz hra­sta u spo­ju sa ele­men­ti­ma iz de­sti­la­ta, kao što je šlji­va „po­že­ga­ča”, da­je sa­vre­šen spoj – gip­kost, me­ko­ću, i bo­ju ra­ki­ji. Da­lje se u pro­ce­su stva­ra­ju aro­ma­tič­na je­di­nje­nja. Va­žno je na­gla­si­ti da se sud ni­ka­da ne pu­ni do kra­ja već se osta­vi pet do de­set pro­ce­na­ta za­pre­min­skog pro­sto­ra da ki­se­o­nik mo­že da iz­vr­ši pro­ces ok­si­da­ci­je i ra­ki­ja na taj na­čin sa­zri­je­va. Ka­da se to za­vr­ši sli­je­di raz­bla­ži­va­nje, voć­ne ra­ki­je sve tre­ba da bu­du od 40 do 45 ste­pe­ni. U su­prot­nom, ni na jed­nom ocje­nji­va­nju, me­đu­na­rod­nom ili bi­lo kom dru­gom, ne bi mo­gle da bu­du u kon­ku­ren­ci­ji. Bi­le bi dis­kva­li­fi­ko­va­ne za­to što se pre­ko 45 ste­pe­ni ne pri­zna­je kva­li­tet. Je­di­no mo­že lo­za do 50 ste­pe­ni ja­či­ne i ja sam do­dao, i to je po­tvr­đe­no, di­vlju kru­šku, po­ja­šnja­va Kr­va­vac. Di­vlja kru­ška, na­gla­ša­va, ni­ka­da ne sto­ji u hra­sto­vim bu­ra­di­ma, je­di­no u sta­kle­nim ili u bu­ra­di­ma od pro­hro­ma. Ja­bu­ka mo­že da bu­de i u hra­sto­vom, du­do­vom dr­ve­tu, sta­kle­nim su­do­vi­ma, ali šlji­va is­klju­či­vo u hra­sto­vim bu­ra­di­ma.
– Ka­da ta­ko od­le­ži, si­gur­no je bo­lja od fran­cu­skog ko­nja­ka. Sa­da sam u fa­zi nje­ne re­gi­stra­ci­je i bren­di­ra­nja. Kao što je plje­valj­ski sir bren­di­ran, na­dam se da će i bi­ti i ra­ki­ja „Tr­no­va­ča” – za­klju­ču­je Kr­va­vac.
B. Mar­ko­viĆ


Brat­ski uspjeh

Pro­iz­vod­njom ra­ki­je se već de­se­tak go­di­na ba­ve on i brat, a to su na­sli­je­di­li od nji­ho­vog oca.
– Ra­dim u upra­vi Gra­da Be­o­gra­da, ali ve­zan sam za svo­je se­lo. Če­sto do­la­zim, bo­rim se da sa­ču­vam svo­je do­ma­ćin­stvo i ono gdje su ži­vje­li mo­ji pre­ci. Za­slu­žan za sve ovo je moj po­koj­ni otac ko­ji je po­sa­dio šlji­vu „po­že­ga­ču” od ko­je da­nas ubi­ram plo­do­ve. Brat ži­vi u Tr­no­vi­ca­ma, ja sam ta­mo če­sto i za­jed­nič­ki smo uspje­li da na­pra­vi­mo brend, još ni­je zva­nič­no, ali će bi­ti – si­gu­ran je Vi­do­slav.


Ču­va zdra­vlje

Do­ma­ća, pri­rod­na ra­ki­ja je li­jek i jed­na do dvi­je ča­ši­ce dnev­no dje­lu­je po­volj­no na or­ga­ni­zam; po­bolj­ša­va cir­ku­la­ci­ju i sma­nju­je na­pe­tost kod re­la­tiv­no zdra­vih oso­ba, ka­že naš sa­go­vor­nik.
– Kod re­la­tiv­no zdra­vih oso­ba, ra­ki­ja ču­va zdra­vlje – po­ru­ču­je Kr­va­vac.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"