Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2017-12-25 OSVRT NA KNJIGU RODOSLOV BRATSTVA LABUDOVIĆA IZ ŠEKULARA
Porodični svjetionik potomaka Vuka Ljevaka
Dan - novi portal
Knji­ga Ro­do­slov brat­stva La­bu­do­vi­ća, auto­ra Ra­di­vo­ja Jan­ko­vog La­bu­do­vi­ća i Vlaj­ka Dra­gu­ti­no­vog La­bu­do­vi­ća, iza­šla je ne­dav­no iz štam­pe u iz­da­nju iz­da­vač­ke ku­će „Pe­gaz” iz Bi­je­log Po­lja. Ra­di se o dje­lu ko­je pred­sta­vlja vje­ro­do­stoj­nu sli­ku o brat­stvu La­bu­do­vi­ća iz be­ran­ske mje­sne za­jed­ni­ce Še­ku­lar, ko­ja se, ka­ko je na­ve­de­no u knji­zi, na­la­zi na de­snoj oba­li Li­ma, od Mar­se­ni­ća Ri­je­ke uz­vod­no, s de­sne i li­je­ve oba­le Še­ku­lar­ske ri­je­ke, ob­u­hva­ta­ju­ći Mo­kru pla­ni­nu, sa nje­nim ma­njim ge­o­graf­skim lo­ka­li­te­ti­ma, sve do Peć­ke Bi­stri­ce. Na­gla­ša­va se da je brat­stvo La­bu­do­vi­ća, kao i mno­ga dru­ga brat­stva, na­sta­nje­no na sre­di­ni Še­ku­la­ra, na lo­ka­li­te­i­ma zva­nim La­ni­šte i Li­va­di­ca, ko­ji pri­pa­da­ju se­lu Orah, oda­kle su se mno­gi brat­stve­ni­ci mi­nu­lih vje­ko­va i de­ce­ni­ja ra­se­li­li na raz­li­či­te stra­ne svi­je­ta. U knji­zi je is­tak­nu­to da je aka­de­mik Mi­o­mir Da­šić u svo­jim isto­rij­skim dje­li­ma kon­sta­to­vao da su pre­ci brat­stva La­bu­do­vi­ća u Še­ku­la­ru na­sta­nje­ni od do­la­ska Slo­ve­na u ove kra­je­ve, pri kra­ju osmog, ili na po­čet­ku de­ve­tog vi­je­ka no­ve ere, i to kao srp­sko sta­nov­ni­štvo, ko­je, odo­li­je­va­ju­ći isto­rij­skim i pri­rod­nim su­ro­vo­sti­ma, tra­je tu do da­na­šnjih da­na. Auto­ri knji­ge su pre­do­či­li da še­ku­lar­sko brat­stvo La­bu­do­vi­ći vo­di di­rekt­no po­ri­kje­klo od pre­tka Vu­ka Lje­va­ka, po­zna­tog i pri­zna­tog ju­na­ka, u svo­je vri­je­me kne­za Še­ku­la­ra. Na­po­me­nu­li su da su se ka­sni­je od po­to­ma­ka Vu­ka Lje­va­ka, po­red La­bu­do­vi­ća, raz­vi­la še­ku­lar­ska brat­stva Živ­ko­vi­ći, Po­po­vi­ći, Ja­šo­vi­ći, Ma­to­vi­ći, Bo­žo­vi­ći, Ša­ri­ći, Bo­ško­vi­ći, Bra­ko­če­vi­ći, Iva­no­vi­ći i La­zo­vi­ći. Auto­ri su pod­sje­ti­li da ovo dje­lo pred­sta­vlja dru­go do­pu­nje­no iz­da­nje Ro­do­slo­va brat­stva La­bu­do­vi­ća i da je na­pi­sa­no kao na­sta­vak iz­da­nja iz 1998. go­di­ne.
– Ne tre­ba da iza­zo­ve za­bu­nu što je cio tekst pret­hod­nog iz­da­nja Ro­do­slo­va sa­dr­žan i u ovom do­pu­nje­nom iz­da­nju, jer je na pri­ro­dan na­čin na­sta­vljen tekst o svim brat­stve­ni­ci­ma ro­đe­nim po­sli­je 1998. go­di­ne, ože­nje­nim na­kon 1998. go­di­ne i umr­lim na­kon tog da­tu­ma – na­gla­ša­va Ra­di­vo­je La­bu­do­vić.
On je ka­zao da je knji­ga na­sta­la na za­htjev broj­nih brat­stve­ni­ka ko­ji že­le da od za­bo­ra­va sa­ču­va­ju svo­je po­ri­je­klo.
– Ro­do­slov brat­stva La­bu­do­vi­ća iz Še­ku­la­ra na­sta­lo je na za­htjev naj­ve­ćeg bro­ja sa­da ži­vih brat­stve­ni­ka, a slu­ži svim čla­no­vi­ma brat­stva: da sa­ču­va­ju od za­bo­ra­va svo­je pret­ke, da zna­ju od ko­ga po­ti­ču i da, u pre­gle­du, ima­ju raz­voj­nu li­ni­ju i ste­pen srod­stva po­ro­di­ca i čla­no­va svog brat­stva. Da­kle, Ro­do­slov je na­mi­je­njen sa­mo čla­no­vi­ma brat­stva La­bu­do­vi­ća. Po­da­ci su ko­ri­šće­ni iz knji­ga ob­ja­vlje­nih o Še­ku­la­ru i Še­ku­lar­ci­ma, i u tom okvi­ru o brat­stvu La­bu­do­vi­ća, od­no­sno o po­je­di­nim nji­ho­vim pre­ci­ma – na­gla­sio je La­bu­do­vić.
Is­ta­kao je da ovaj ro­do­slov tre­ba da do­pri­ne­se i zbli­ža­va­nju mla­đih ge­ne­ra­ci­ja.
– Bu­ran ži­vot, raz­li­či­te sud­bi­ne i ži­vot­ni pro­ble­mi, ra­su­tost ši­rom svi­je­ta, na­ža­lost, či­ne da se i naj­ro­đe­ni­ji, pa i srod­ni­ci ne po­sje­ću­ju če­sto. Zbog to­ga tre­ba uči­ni­ti sve da se mla­đi na­ra­šta­ji zbli­ža­va­ju i ne za­bo­ra­vlja­ju, da odr­ža­va­ju kon­tak­te, pa ma­kar, i pu­tem sa­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je – na­veo je La­bu­do­vić.
On je u uvod­nim na­po­me­na­ma po­zvao sve brat­stve­ni­ke da pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će ak­tiv­no­sti za or­ga­ni­zo­va­nje brat­stve­nič­kog su­sre­ta u Še­ku­la­ru.
– Mo­lim sve brat­stve­ni­ke da uči­ne na­po­re da or­ga­ni­zu­je­mo naš su­sret u ju­nu, ili ju­lu 2018. go­di­ne na La­ni­štu i Li­va­di­ci u Še­ku­la­ru, i svi se, do jed­nog, me­đu­sob­no upo­zna­mo, li­je­po pro­ve­de­mo i oži­vi­mo sje­ća­nja na na­še pret­ke i mje­sto oda­kle po­ti­če­mo, da svi sa­da vi­de gdje je to mje­sto, uoče i do­ži­ve nje­go­ve lje­po­te i su­ro­vo­sti, i da taj su­sret osta­ne u naj­ljep­šoj uspo­me­ni sva­kom uče­sni­ku – po­ru­čio je La­bu­do­vić, pod­sje­ća­ju­ći da knji­ga, po­red od­re­đe­nih pri­lo­ga i gra­fič­kog pri­ka­za Ro­do­slo­va, uz mno­štvo fo­to­gra­fi­ja, sa­dr­ži i osnov­ne bi­o­graf­ske po­dat­ke pri­pad­ni­ka ovog brat­stva po mu­škoj i žen­skoj li­ni­ji.
D.Jo­vo­vić


Po­du­hvat vri­je­dan pa­žnje

Da se ra­di o za­i­sta zna­čaj­nom dje­lu, po­tvr­dio je i Bra­ni­slav Ota­še­vić, re­cen­zent knji­ge, is­ti­ču­ći da je Ro­do­slov stva­ra­lač­ki po­du­hvat vri­je­dan pa­žnje i po­što­va­nja.
– De­po­pu­la­ci­o­ni pro­ce­si i mi­gra­ci­je na re­la­ci­ji se­lo–grad do­ve­li su do za­bri­nja­va­ju­ćeg de­mo­graf­skog pu­sto­še­nja Še­ku­la­ra, a sa­mim tim i kre­ta­nje lju­di iz po­ro­di­ca i brat­stva La­bu­do­vi­ća, što se i te ka­ko vi­di iz sta­ti­stič­kih po­da­ta­ka ko­je su auto­ri zna­lač­ki ko­ri­sti­li i vje­što uklo­pi­li u svoj rad. Za­to će ovo dje­lo, ko­je je plod du­go­go­di­šnjeg is­tra­ži­va­nja, na­da­mo se, uti­ca­ti na spre­ča­va­nje da­lje de­po­pu­la­ci­je sta­nov­ni­štva Še­ku­la­ra, a sa­mim tim i brat­stve­ni­ka ci­je­nje­nog brat­stva La­bu­do­vi­ća. Si­gur­ni smo, uti­ca­će i na ši­re­nje i učvr­šći­va­nje brat­stve­nič­kih ve­za, ali i na vas­pi­ta­nje mla­đih ge­ne­ra­ci­ja, po­seb­no onih ro­đe­nih na stra­ni. Ova knji­ga će im po­mo­ći da zna­ju svo­je ko­ri­je­ne i bo­lje ču­va­ju za­vi­čaj­ne tra­di­ci­je od za­bo­ra­va. Rad je zna­lač­ki kom­po­no­van i bi­će od dra­go­cje­ne po­mo­ći za pre­ci­zni­je upo­zna­va­nje brat­stva La­bu­do­vi­ća, nji­ho­vih is­tak­nu­tih brat­stve­ni­ka, rat­ni­ka, rad­ni­ka, do­ma­ći­na i in­te­lek­tu­a­la­ca – za­klju­čio je Ota­še­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"