Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-10-09 NERASVIJETLJENO VIŠE OD 50 LIKVIDACIJA KOJE SU U POSLEDNJE TRI DECENIJE IZVRŠENE U CRNOJ GORI
Snajperisti odnijeli devet života Hici iz snajpera bili su kobni za Sašu Labovića, Minju Bećira, Nikolu Krivokapića Komarca, Mladena Klikovca, Tomislava Vujisića, Novicu Šarića, Armina Mušu Osmanagića, Gorana Đuričkovića i Dalibora Đurića Ubistvo sa 200-300 metara dobrom snajperisti ne predstavlja nikakav problem
Dan - novi portal
U po­sled­nje tri de­ce­ni­je u Cr­noj Go­ri se do­go­di­lo vi­še od 50 ubi­sta­va ko­ja se i da­lje vo­de kao ne­ra­svi­je­tlje­na. U su­ro­vim ma­fi­ja­škim li­kvi­da­ci­ja­ma ko­ri­šće­ne su bom­be, ka­la­šnji­ko­vi i oruž­je ra­znog ka­li­bra, a osam ubi­stva iz­vr­še­no je snaj­pe­rom. Se­ri­ja ob­ra­ču­na u Cr­noj Go­ri u ko­ji­ma su ubi­ce ko­ri­sti­le snaj­pe­re za­po­če­la je u av­gu­stu 1996. go­di­ne u Bu­dvi, ka­da je na sve­to­ste­fan­skoj pla­ži ubi­jen Sa­ša La­bo­vić. U tre­nut­ku ka­da je iz­la­zio iz mo­ra, na pre­pu­noj pla­ži, po­go­đen je u sr­ce snaj­pe­rom iz po­lu­a­u­to­mat­ske pu­ške ka­li­bra 7,9 mm. Ka­ko su ta­da pi­sa­li me­di­ji, ba­li­sti­ča­ri su iz­ra­ču­na­li da je ubi­jen sa da­lji­ne iz­me­đu 60 i 150 me­ta­ra, iz šu­mar­ka zva­nog Pa­lje br­do. Ubi­ca je osta­vio pu­šku i ru­ka­vi­ce na li­cu mje­sta. Is­tra­ži­te­lji za dvi­je de­ce­ni­je ni­je­su uspje­li da utvr­de ko je pu­cao na La­bo­vi­ća.
Još uvi­jek ne­i­den­ti­fi­ko­va­ni snaj­pe­ri­sta je u no­ći iz­me­đu 4. i 5. av­gu­sta 1997. go­di­ne smrt­no po­go­dio Ce­ti­nja­ni­na Đor­đa Mi­nju Be­ći­ra (47) dok je bio u svo­joj „ma­zdi ka­bri­o­let”. Is­tra­ži­te­lji su utvr­di­li da je snaj­pe­ri­sta bio uda­ljen 30 me­ta­ra od žr­tve u mo­men­tu ka­da je is­pa­lio smr­to­no­sni hi­tac. Sum­nja se da je ubi­ca bio iza zi­da ko­ji je ta­da odva­jao po­slov­ni­cu JAT-a i ho­tel Ava­lu.
Tri go­di­ne ka­sni­je, u av­gu­stu, u Ba­ru je li­kvi­di­ran Ni­ko­la Kri­vo­ka­pić Ko­ma­rac. On je bio na te­ra­si svo­je ku­će ka­da ga je po­go­dio hi­tac iz snaj­pe­ra. Zbog tog ubi­stva uhap­šen je Zo­ran Dre­šić, ko­ji je ka­sni­je oslo­bo­đen op­tu­žbe za to ubi­stvo zbog ne­do­stat­ka do­ka­za.
Pod­go­ri­ča­nin Mla­den Kli­ko­vac li­kvi­di­ran je 2003. go­di­ne is­pred ka­fa­ne „Kod Pu­ca” u na­se­lju Za­bje­lo. Ubi­ca je i ta­da za so­bom osta­vio oruž­je, ali to ni­je bi­lo do­volj­no is­tra­ži­te­lji­ma da mu uđu u trag. Kli­ko­vac je ubi­jen oko 23.35 hi­cem iz snaj­per­ske pu­ške, a po­go­đen je u tre­nut­ku kad je iz­la­zio iz auto­mo­bi­la na par­kin­gu is­pred po­me­nu­te ka­fa­ne. Smr­to­no­sni hi­tac po­go­dio ga je u sto­mak, a pre­mi­nuo je ne­što ka­sni­je u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re u Pod­go­ri­ci. Po­li­ci­ja je u bo­ro­voj šu­mi uda­lje­noj 250 me­ta­ra od ka­fa­ne pro­na­šla lo­vač­ki ka­ra­bin sa snaj­pe­rom. Pret­po­sta­vlja se da je za taj po­sao unajm­ljen pro­fe­si­o­nal­ni ubi­ca.
Kli­ko­vac je do ta­da pre­ži­vio tri po­ku­ša­ja ubi­stva, a još uvi­jek ne­po­zna­ti na­pa­da­či pr­vi put su po­ku­ša­li da ga ubi­ju 17. fe­bru­a­ra 2000. go­di­ne u se­lu Ma­ha­la, ka­da su iz za­sje­de pu­ca­li na nje­ga iz auto­mat­skog oruž­ja. Ne­pu­na dva mje­se­ca na­kon to­ga, 9. apri­la 2000, u dva sa­ta po­sli­je po­no­ći, u ka­fa­ni „Kod Pu­ca”, Kli­ko­vac je opet iz­bje­gao smrt. Dok je sta­jao za šan­kom, hi­tac is­pa­ljen iz snaj­pe­ra po­go­dio ga je u li­je­vu lo­pa­ti­cu. Ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je, dok se li­je­čio u Kli­nič­kom cen­tru u Pod­go­ri­ci, ne­po­zna­ti na­pa­dač je spo­lja uba­cio bom­bu M-52 u nje­go­vu so­bu. Ni­je­dan od ova tri po­ku­ša­ja ubi­stva po­li­ci­ja ni­kad ni­je ra­svi­je­tli­la.
U lje­to 2004. go­di­ne, snaj­pe­ri­sta sa­kri­ven na be­de­mi­ma Sta­ro­ga gra­da s ne­ko­li­ko hi­ta­ca po­go­dio je u gla­vu To­mi­sla­va Vu­ji­si­ća, vla­sni­ka noć­nog klu­ba „Znak pi­ta­nja”. Vu­ji­sić, ko­ji je, pre­ma ri­je­či­ma oče­vi­da­ca, oko dva sa­ta po­sli­je po­no­ći sje­dio s pri­ja­te­ljem i nje­go­vom po­ro­di­com u ba­šti lo­ka­la, na­jed­nom je po­sr­nuo i gla­vom raz­bio sta­kle­ni sto is­pred se­be. Pri­sut­ni su shva­ti­li da je na Vu­ji­si­ća pu­ca­no tek ka­da mu je iz po­tilj­ka po­te­kla krv.
Go­di­nu da­na ka­sni­je, u bli­zi­ni Ko­to­ra, dok je pri­su­stvo­vao ile­gal­noj bor­bi pa­sa, iz snaj­pe­ra je li­kvi­di­ran No­vi­ca Ša­rić iz Ba­ra, bli­ski ro­đak bra­će Dar­ka i Du­ška Ša­ri­ća.
Ba­ra­nin Ar­min Mu­ša Osma­na­gić, ko­ji je u po­li­cij­skim do­ku­men­ti­ma bio za­ve­den kao vo­đa jed­nog kri­mi­nal­nog kla­na, ubi­jen je jed­nim met­kom iz snaj­pe­ra u sep­tem­bru 2014. go­di­ne dok je, oko 13.25, ula­zio u ba­štu svog re­sto­ra­na „Sa­vo­ja” u cen­tru Ba­ra. Pre­ma po­li­cij­skim po­da­ci­ma, ubi­ca je če­kao Osma­na­gi­ća u par­ki­ra­nom vo­zi­lu „re­no” ili u zgra­di, pre­ko pu­ta re­sto­ra­na „Sa­vo­ja” u Uli­ci Jo­va­na To­ma­še­vi­ća, oda­kle je imao do­bar vi­dik da pre­ci­zno pu­ca u vla­sni­ka po­pu­lar­nog lo­ka­la. Na­kon pre­ci­znog hi­ca, ko­ji Osma­na­gi­ću ni­je dao šan­su da pre­ži­vi, ubi­ca je „me­ga­nom” po­bje­gao ka že­lje­znič­koj sta­ni­ci, gdje je u ši­blju kraj sta­rih ši­na za­pa­lio auto­mo­bil i pu­šku iz ko­je je pu­cao na Osma­na­gi­ća.
Kra­jem ok­to­bra pro­šle go­di­ne u Bu­dvi je ubi­jen po­zna­ti ugo­sti­telj Go­ran Đu­rič­ko­vić. On je li­kvi­di­ran u ba­šti lo­ka­la „Old fi­šer­mens pab”, či­ji je bio vla­snik, a ko­ji se na­la­zi u grad­skom par­ku po­red Sta­rog gra­da u Bu­dvi. On je usmr­ćen puc­njem iz snaj­pe­ra sa obli­žnjih be­de­ma Sta­rog gra­da.
Po­sled­nje ubi­stvo snaj­pe­rom do­go­di­lo se pri­je de­se­tak da­na, ka­da je u kru­gu spu­škog za­tvo­ra smr­to­no­sni hi­tac po­go­dio Da­li­bo­ra Đu­ri­ća, jed­nog od vo­đa „ška­ljar­skog kla­na”. Snaj­pe­ri­sta je pu­cao iz obli­žnjeg šu­mar­ka sa uda­lje­no­sti od oko 80 me­ta­ra, a me­tak je Đu­ri­ća po­go­dio u gru­di.
D.ŽIV­KO­VIĆ


Ubi­ce sti­žu iz okru­ženja

Pre­ma ri­je­či­ma na­šeg sa­go­vor­ni­ka iz po­li­ci­je, snaj­pe­ri­sti an­ga­žo­va­ni za ma­fi­ja­ške li­kvi­da­ci­je u Cr­noj Go­ri naj­če­šće do­la­ze iz su­sjed­nih ze­ma­lja.
– Za ubi­stvo iz snaj­pe­ra ci­je­na je vi­ša u od­no­su na li­kvi­da­ci­ju iz sa­če­ku­še. Snaj­pe­ri­sti su sku­plji jer ga­ran­tu­ju sto­po­stot­nu re­a­li­za­ci­ju ugo­vo­ra. To su oso­be ko­je idu na si­gur­nu li­kvi­da­ci­ju, uvi­jek su sprem­ni i psi­hič­ki sta­bil­ni, a iz opre­zno­sti sa­ra­đu­ju sa­mo sa pro­vje­re­nim sa­u­če­sni­ci­ma. Naj­bit­ni­ja je do­bra pu­ška i kva­li­tet­na op­ti­ka, a sa od­go­va­ra­ju­ćom teh­ni­kom, ubi­stvo sa 200-300 me­ta­ra do­brom snaj­pe­ri­sti ne pred­sta­vlja ni­ka­kav pro­blem – ka­že naš sa­go­vor­nik.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"