Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport PRVA FUTSAL LIGA CRNE GORE – 9. KOLO
Ekipa Berana Derbi bez pobjednika
Dan - novi portal
Če­lik – Ti­to­grad 1:1 (1:1)
Dvo­ra­na: Sport­ski cen­tar. Gle­da­la­ca: oko 600. Su­di­je: Dra­žen Vuk­če­vić (Pod­go­ri­ca) i Du­šan Jo­vi­će­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: B. Ja­nju­še­vić u 3. za Če­lik, a Efo­vić u 13. mi­nu­tu za Ti­to­grad. Žu­ti kar­to­ni: Se­ku­lić, N. Du­ru­to­vić (Če­lik).
ČE­LIK: Se­ku­lić, B. Ja­nju­še­vić, M. Ja­nju­še­vić, Da­mja­no­vić, M. Du­ru­to­vić, Vuč­ko­vić, N. Du­ru­to­vić, Spa­so­je­vić, Ba­jo­vić, Ko­pri­vi­ca, Vu­la­no­vić, Drob­njak.
TI­TO­GRAD: De­spo­to­vić, Mi­lo­še­vić, Vuk­sa­no­vić, Ba­ro­vić, Mi­nić, Efo­vić, Baj­če­tić, Dra­ško­vić, Mu­go­ša, Po­po­vić, Mi­li­čić, Po­po­vić, To­mo­vić.
Pred iz­ne­na­đu­ju­će do­bro po­pu­nje­nim tri­bi­na­ma nik­šić­kog Sport­skog cen­tra, vi­đe­na je do­bra pred­sta­va. Či­ni se da je kraj­nji is­hod naj­re­al­ni­je od­sli­kao de­ša­va­nja na par­ke­tu, a to što su gle­da­o­ci vi­dje­li sa­mo po je­dan gol u mre­ži ri­va­la, naj­ve­ći kriv­ci su gol­ma­ni De­spo­to­vić i Se­ku­lić, ko­ji su bi­li na vi­si­ni za­dat­ka.B.K.
Mi­ra­bi­le mo­da –
Nik­šić 3:3 (1:2)
Dvo­ra­na „Ver­de“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Ra­do­van Bo­bi­čić (Da­ni­lov­grad) i Mi­lo­sav Dra­go­vić (Bu­dva). Stri­jel­ci: Vu­či­nić u 19. i Po­po­vić u 26. i 40. za Mi­ra­bi­le mo­du, a Pe­ro­vić u 11, Ma­šu­lo­vić u 16. i Ko­va­če­vić u 24. mi­nu­tu.
MI­RA­BI­LE MO­DA: Sa­vić, Mi­jo­vić, Vu­či­nić, Mi­ra­no­vić, Ti­ja­nić, L. Če­le­bić, Po­po­vić, V. Če­le­bić, Mar­ti­no­vić, Ko­stić.
NIK­ŠIĆ: Ćir­ko­vić, Pe­ro­še­vić, Ko­va­če­vić, La­la­to­vić, Pe­ro­vić, Ma­šu­lo­vić, Mi­la­čić, Be­ča­no­vić, Kru­nić.
Mi­ra­bi­le mo­da i Nik­šić igra­li su ju­če ne­ri­je­še­no 3:3, a bo­dom su sva­ka­ko za­do­volj­ni­ji do­ma­ći­ni, ko­ji su do nje­ga do­šli bu­kval­no u po­sled­njim tre­nu­ci­ma me­ča. Stri­je­lac iz­jed­na­ču­ju­ćeg po­got­ka bio je Jo­van Po­po­vić.
D.P.

Voj­ska Cr­ne Go­re – Je­din­stvo 2:4 (0:2)
Ha­la Po­li­cij­ske aka­de­mi­je u Da­ni­lov­gra­du. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Bo­ban Ži­va­lje­vić (Pod­go­ri­ca) i Sa­ša Go­ra­no­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Du­ru­to­vić u 22. i Lak­če­vić u 37. za Voj­sku Cr­ne Go­re, a No­vo­vić u 16, E. Ćo­ro­vić u 18. i Ob­ra­do­vić u 24. i 25. mi­nu­tu za Je­din­stvo. Žu­ti kar­to­ni: Đur­ko­vić (Voj­ska Cr­ne Go­re), Ćet­ko­vić (Je­din­stvo).
VOJ­SKA CR­NE GO­RE: Đur­ko­vić, Vuk­če­vić, Drob­njak, Pu­šo­nja, Đo­ko­vić, Zin­do­vić, Da­če­vić, Pe­jo­vić, Du­ru­to­vić, Lak­če­vić, Smo­lo­vić, Da­če­vić, Ra­du­lo­vić, Bo­žo­vić.
JE­DIN­STVO: Ha­sa­no­vić, Đ. Li­ša­nin, Lju­ca, Ćet­ko­vić, Pa­le­vić, F. Ćo­ro­vić, A. Ćo­ro­vić, G. Li­ša­nin, E. Ćo­ro­vić, Ob­ra­do­vić, I. Ćo­ro­vić, No­vo­vić, Bo­ja­no­vić.
Bje­lo­polj­ci su u Da­ni­lov­gra­du za­slu­že­no sti­gli do po­bje­de, a is­ta­kao se dvo­stru­ki stri­je­lac Alek­san­dar Ob­ra­do­vić.I.M.

Gor­štak – Stu­dent­ski dom 4:1 (1:1)
Sa­la u Moj­kov­cu. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­je: Že­li­mir An­đe­lić i Vla­di­mir Ša­ko­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Adžić u 19. i 33. i Mi­lo­še­vić u 35. i 38. za Gor­štak, a Šu­šić u 16. mi­nu­tu za Stu­dent­ski Dom.
GOR­ŠTAK: Klja­jić, Bu­la­to­vić, Đu­kić, Go­lu­bo­vić, Mi­lo­še­vić, La­bo­vić, Živ­ko­vić, Bo­gi­će­vić, Mar­ko­vić, Adžić, Dar­ma­no­vić.
STU­DENST­KI DOM: Bo­lje­vić, Fe­mić, Ra­ko­če­vić, Šu­šić, Ko­na­tar, Je­lić, Po­po­vić, Ra­bre­no­vić, Ze­jak, Ni­ko­lić, Đur­ko­vić.
Ko­la­šin­ci su ostva­ri­li po­bje­du, na­kon bo­lje igre to­kom ci­je­log me­ča. Po dva po­got­ka po­sti­gli su Adžić i Mi­lo­še­vić, dok je Šu­šić bio stri­je­lac po­got­ka za Pod­go­ri­ča­ne.M.N.

Be­ra­ne – Br­sko­vo 5:3 (2:1)
Ha­la: ,,Ni­ko­ljac''. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­je: Velj­ko Bo­ško­vić i Bran­ko Sta­nić (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Ću­la­fić u 3, A. Bo­jo­vić u 15. i 31. i Du­bak u 25. i 29. za Be­ra­ne, a Vi­da­ko­vić u 6. i Mi­le­ta Vu­če­tić u 34. i 35. mi­nu­tu za Br­sko­vo. Žu­ti kar­ton: M. Ćo­rić (Br­sko­vo).
BE­RA­NE: Asa­no­vić, A. Bo­jo­vić, V. Bo­jo­vić, Ću­la­fić, Du­bak, Ago­vić, Bo­le­vić, Čoj­ba­šić i Mi­la­no­vić.
BR­SKO­VO: D. Vu­če­tić, Ra­du­lo­vić, Vi­da­ko­vić, Mi­nić, M. Vu­če­tić, To­mo­vić, Iva­no­vić, S. Ćo­rić, Pan­du­ri­ca, M. Ćo­rić, Ra­do­njić, A Ćo­rić.
Že­sto­ka, ali fer bor­ba se vo­di­la u der­bi­ju sje­ve­ra. Na kra­ju, je za­slu­že­no sla­vi­la eki­pa Be­ra­na.
M.N.

Re­zul­ta­ti 9. ko­la: Če­lik – Ti­to­grad 1:1, Be­ra­ne – Br­sko­vo 5:3, Mi­ra­bi­le mo­da – Nik­šić 3:3, Voj­ska Cr­ne Go­re – Je­din­stvo 2:4, Gor­štak – Stu­dent­ski dom 4:1. Utak­mi­ca Ce­zar – Ba­jo Pi­vlja­nin ni­je od­i­gra­na.
Ta­be­la
1. Če­lik(-1) 9 6 2 1 32:19 19
2. Be­ra­ne 9 5 3 1 35:20 18
3. Ti­to­grad 9 4 3 2 44:22 15
4. Ba­jo Pi­vlja­nin 8 5 0 3 26:23 15
5. Ce­zar 8 4 2 2 24:22 14
6. Nik­šić 9 4 2 3 33:32 14
7.Voj­ska Cr­ne Go­re 9 4 0 5 29:28 12
8. Br­sko­vo 9 4 0 5 31:33 12
9. Je­din­stvo 9 3 2 4 33:32 11
10. Mi­ra­bi­le mo­da 9 3 1 5 26:31 10
11. Gor­štak(-1) 9 3 0 6 20:45 8
12. Stu­tent­ski dom 9 0 1 8 16:42
U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Je­din­stvo – Ba­jo Pi­vlja­nin, Ti­to­grad – Ce­zar, Stu­dent­ski dom – Če­lik, Br­sko­vo – Gor­štak, Nik­šić – Be­ra­ne, Voj­ska Cr­ne Go­re – Mi­ra­bi­le mo­da.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"