Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport ŠESNAESTINA FINALA KUPA CRNE GORE Okliznuli se Kom i Petrovac
Dan - novi portal
Mla­dost – Če­lik 9:1 (5:1)
Sta­di­on: Mla­do­sti. Gle­da­la­ca: 200. Su­di­ja: Dra­žen Pe­trić (Plje­vlja) – 2. Po­moć­ni­ci: Vo­jin Osto­jić (Pod­go­ri­ca) – 2 i Uroš Ra­šo­vić (Pod­go­ri­ca) – 2. Stri­jel­ci: Adro­vić u 12. i 19, Ćet­ko­vić u 34, Bur­za­no­vić u 36. iz je­da­ne­ster­ca i 87, Mi­lič­ko­vić u 44, No­vo­vić u 55, Cic­mil u 69. i Sti­je­po­vić u 84. za Mla­dost, a Sta­nje­vić u 41. mi­nu­tu za Če­lik. Žu­ti kar­to­ni: Ra­du­lo­vić (Mla­dost), Sta­nje­vić (Če­lik).
MLA­DOST: Iva­no­vić –, Ro­ga­no­vić 2,5, Bu­ko­rac 2 (od 70. Ra­i­če­vić–), Adro­vić 3 (od 46. Sti­je­po­vić 2), Bur­za­no­vić 2,5, No­vo­vić 2, Mar­ti­no­vić 2, Mi­lič­ko­vić 2, Ćet­ko­vić 3 (od 55. Ja­blan), Ra­du­lo­vić 2, Cic­mil 2.
ČE­LIK: Đur­đe­vić 0, Mu­ča­li­ca 0, Živ­ko­vić 0, Da­mja­no­vić – (od 16. Ze­če­vić 0), Po­po­vić – (od 24. Ša­bo­tić 0,5), Vi­šnjić 0, Šu­nje­vić 0,5, Đur­ko­vić 0, Mi­jo­vić 0, Sta­nje­vić 1 (od 75. Sa­vi­će­vić–), Ja­ko­vlje­vić 0.
Igrač utak­mi­ce: Mar­ko Ćet­ko­vić (Mla­dost) – 3.
Fud­ba­le­ri Mla­do­sti bi­li su ubje­dlji­vi u pr­vom ko­lu Ku­pa Cr­ne Go­re. Pod­go­ri­ča­ni su pred svo­jim na­vi­ja­či­ma de­kla­si­ra­li Če­lik sa 9:1 i do­ne­kle se is­ku­pi­li za ne­ko­li­ko lo­ših re­zul­ta­ta u pr­ven­stvu.
Od sa­mog star­ta su iza­bra­ni­ci De­ja­na Vu­ki­će­vi­ća bi­li agre­siv­ni, a na­kon dva­de­se­tak mi­nu­ta igre ima­li su pred­nost od 2:0, ko­je im je svo­jim go­lo­vi­ma do­nio is­ku­sni Ad­mir Adro­vić. Već ta­da je bi­lo ja­sno da „me­ta­lur­zi­ma” pri­je­ti ka­ta­stro­fa. Šan­se pred go­lom go­stu­ju re­đa­le su se kao na tra­ci, a do od­la­ska na od­mor mre­ža Nik­ši­ća­na tre­sla se još tri pu­ta. Isti­na, uspje­li su u tom pe­ri­o­du i go­sti da po­stig­nu po­ča­sni po­go­dak, a stri­je­lac je bio Sta­nje­vić.
„Cr­ve­ni” su i u na­stav­ku bi­li do­mi­nant­ni, po­sti­gli su još če­ti­ri po­got­ka i za­bi­lje­ži­li naj­u­bje­dlji­vi­ju po­bje­du na star­tu naj­ma­sov­ni­jeg tak­mi­če­nja.

Kom Euro­zoks – Be­ra­ne 2:3 (1:2)
Sta­di­on: Ko­ma. Gle­da­la­ca: 200. Su­di­ja: Dra­gan Mi­ju­ško­vić (Nik­šić) – 2. Stri­jel­ci: Ka­žić u 21. i Mi­lo­še­vić u 90.+2 za Kom Euro­zoks, a Su­zu­ki u 38, Sa­sa­ki u 45.+1 i Asa­no­vić u 55. mi­nu­tu za Be­ra­ne. Žu­ti kar­ton: Ko­rać (Be­ra­ne).
KOM: Sta­ni­šić 0,5, Đur­ko­vić 1, Ka­žić 1, Mi­lo­še­vić 1, Sa­vi­će­vić 1, Jo­ko­vić 0,5 (De­dić -), Po­po­vić 1 (Go­lu­bo­vić -), Ota­ni 0,5 (Ča­bar­ka­pa -), Mu­go­ša 1, Da­be­tić 1, Po­po­vić 1.
BE­RA­NE: Ka­stra­to­vić 1,5, Osma­jić 1 (Ba­le­vić -), Vu­le­vić 1, To­mo­vić 1,5 (Go­lu­bo­vić -), Vu­ki­će­vić 1, Le­kić 1,5, Bo­ško­vić 1,5, Tmu­šić 1,5, Su­zu­ki 2, Asa­no­vić 1,5, Sa­sa­ki 2 (Ko­rać).
Igrač utak­mi­ce: Su­zu­ki (Be­ra­ne) – 2.
Jed­no od dva iz­ne­na­đe­nja ovog ko­la ku­pa pri­re­di­li su fud­ba­le­ri Be­ra­na, ko­ji su na Zla­ti­ci za­slu­že­no sla­vi­li sa 3:2.
Kom je po­veo go­lom Mar­ka Ka­ži­ća u 21. mi­nu­tu, ali su ja­pan­ski in­ter­na­ci­o­nal­ci Su­zu­ki i Sa­sa­ki do po­lu­vre­me­na uspje­li da svo­me ti­mu do­ne­su pre­o­kret. Na star­tu dru­gog di­je­la, Asa­no­vić je po­sti­gao i tre­ći gol za svoj tim i ovje­rio pla­sman Be­ra­na­ca u na­red­no ko­lo. Do­ma­ćin je u na­dok­na­di vre­me­na uspio da ubla­ži po­raz pre­ko Mi­lo­še­vi­ća.

Re­zul­ta­ti
De­čić–Je­ze­ro 3:1
Ze­ta–Mla­dost Lj. 2:1
Bu­duć­nost–Je­din­stvo 5:0
Kom Euro­zoks–Be­ra­ne 2:3
Ibar–Pe­tro­vac 2:1
Mla­dost–Če­lik 9:1
Bo­rac–Iga­lo 0:3
Cr­ve­na sti­je­na – Ce­ti­nje 1:0
Ar­se­nal–Mor­nar 1:3
Plje­vlja – Otrant Olim­pik 1:3
Da­nas od 17 sa­ti
TI­VAT: Slo­ga Ra­do­vi­ći – Lov­ćen
TU­ZI: Rib­ni­ca–Bo­kelj

De­čić–Je­ze­ro 3:1 (0:1)
Sta­di­on: „Tu­ško po­lje”. Gle­da­la­ca: 150. Su­di­ja: Vla­di­mir Bje­li­ca (Nik­šić) – 2. Po­moć­ni­ci: De­jan Pa­vi­će­vić (Pod­go­ri­ca) – 2 i Mi­la­din Ne­le­vić (Pod­go­ri­ca) – 2. Stri­jel­ci: Vu­ljaj u 47. i 51. i Đu­kić u 70. iz je­da­na­e­ster­ca za De­čić, a Bu­la­to­vić u 38. mi­nu­tu iz je­da­na­e­ster­ca za Je­ze­ro. Žu­ti kar­to­ni: Vu­ko­vić, Ra­don­čić (Je­ze­ro).
DE­ČIĆ: Ro­san­dić 2, Kr­ka­no­vić 1,5, Mi­ha­i­lo­vić 1,5, Vla­ho­vić 2, Đu­kić 2, Ne­sto­ro­vić 1,5, Rac­ko­vić 2, Gar­da­še­vić 1 (od 68. Kli­ko­vac 1,5), An­đu­šić 1,5 (od 58. Ko­so­vić –), Go­lu­bo­vić 2, Vu­ljaj 2,5 (od 72. Sta­ni­sa­vić –).
JE­ZE­RO: Asa­no­vić 1, Ra­do­ji­čić 1 (od 58. Aj­ko­vić –), Jo­vi­će­vić 1, Re­dže­pa­gić 1 (od 52. Bu­rić 1), Bu­la­to­vić 1,5, Ra­don­čić 1,5, Vu­ki­će­vić 1 (od 62. Zin­do­vić), Ra­de­no­vić 1,5, Ka­žić 1,5, Dra­gaš 1,5, Vu­ko­vić 1.
Igrač utak­mi­ce: Kri­sti­jan Vu­ljaj (De­čić) – 2,5.
U me­ču sa dva raz­li­či­ta po­lu­vre­me­na, fud­ba­le­ri De­či­ća po­bi­je­di­li su Je­ze­ro sa 3:1 i pla­si­ra­li se u dru­go ko­lo Ku­pa Cr­ne Go­re.
Go­sti iz Pla­va bi­li su bo­lji u pr­vom po­lu­vre­me­nu, ima­li su ne­ko­li­ko do­brih pri­li­ka, a po­ve­li su u 38. mi­nu­tu. Re­dže­pa­gić je bio u pro­do­ru, na nje­ga je star­to­vao Rac­ko­vić, a su­di­ja Vla­di­mir Bje­li­ca do­su­dio je je­da­na­e­ste­rac. Sa „kre­ča” je bio si­gu­ran Ni­ko­la Bu­la­to­vić.
U dru­gom di­je­lu me­ča dru­ga sli­ka. De­čić je od sa­mog star­ta kon­tro­li­sao stva­ri, a za pre­o­kret im je bi­lo po­treb­no sve­ga šest mi­nu­ta. Igrao se 47. mi­nut ka­da je Go­lu­bo­vić pro­šao po de­snoj stra­ni i cen­tri­rao. Lop­tu je pre­sko­čio Đu­kić, a na pra­vom mje­stu bio je Kri­sti­jan Vu­ljaj i sa se­dam-osam me­ta­ra po­go­dio mre­žu. Već u 51. mi­nu­tu do­šlo je do to­tal­nog pre­o­kre­ta. Go­lu­bo­vić je po­no­vo pro­šao po de­snoj stra­ni, uba­cio za Vu­lja­ja, ko­ji je lop­tu­iz na­le­ta po­slao u su­prot­ni ugao. Tu­za­ni su po­bje­du ovje­ri­li u 70. mi­nu­tu. Kli­ko­vac je sru­šen je u ka­zne­nom pro­sto­ru go­stu­ju, a nik­šić­ki ar­bi­tar još jed­nom je po­ka­zao na bi­je­lu tač­ku. Naj­stro­žu ka­znu u gol je pre­tvo­rio Da­li­bor Đu­kić.D.P.

Cr­ve­na sti­je­na – Ce­ti­nje 1:0 (0:0)
Igra­li­šte Cr­ve­ne sti­je­ne. Gle­da­la­ca: oko 200. Su­di­ja: Jo­vi­ca Bo­jo­vić (Nik­šić) – 2. Po­moć­ni­ci: Mar­ko Goj­ko­vić (Nik­šić) – 2, Ni­ko­la Ni­ko­lić (Nik­šić) – 2. Stri­je­lac: Bur­zan u 50. mi­nu­tu.
CR­VE­NA STI­JE­NA: Ma­raš 1, Ni­ko­lić 1,5 (od 46. Mr­va­lje­vić 1), Ži­žić 1,5, La­ku­šić 1,5, Dra­go­vić 1,5, Pe­ju­rić 1,5, Pe­ju­rić 1,5, Vu­ja­no­vić 1, Bo­lje­vić 1,5 (od 68. Po­po­vić –), Bur­zan 1,5 (od 85. Vrat­ni­ca –), Ra­ič­ko­vić 1, Ra­do­njić 1.
CE­TI­NjE: Vuk­sa­no­vić 0, Sin­hui 0,5, Se­ku­lić 0,5, Ro­go­šić 0,5, Ni­ko­če­vić 1 (od 69. Ru­do­vić –), Ra­i­če­vić 0,5, N. Vu­jo­še­vić 0,5, Va­so­vić 0,5 (od 77. Jo­ke­tić –), Dra­gi­će­vić 1, Pe­tro­vić 0,5 (od 49. L. Vu­jo­še­vić 0,5), Glu­šče­vić 0,5.
IGRAČ UTAK­MI­CE: Vla­dan Bur­zan (Cr­ve­na sti­je­na) – 1,5.
Fud­bal po­no­vo sta­nu­je u To­lo­ši­ma. Oko 200 na­vi­ja­ča is­pra­ti­lo je mi­ni­mal­nu po­bje­du Cr­ve­ne sti­je­ne pro­tiv Ce­ti­nja. Tre­nu­tak od­lu­ke do­go­dio se u 50. mi­nu­tu, ka­da je na­kon jed­nog do­brog na­pa­da eki­pe De­ja­na Mr­va­lje­vi­ća ču­var mre­že go­sti­ju Mi­li­sav Vuk­sa­no­vić is­pu­stio lop­tu, a na pra­vom mje­stu se na­šao Vla­dan Bur­zan i za­tre­sao mre­žu.N.J.


Ze­ta – Mla­dost Lje­ško­po­lje 2:1 (1:1)
Sta­di­on: „Tre­šnji­ca“. Gle­da­la­ca: 300. Su­di­ja: Mi­raš Ce­ro­vić (Pod­go­ri­ca) – 1,5. Po­moć­ni­ci: Ni­ko­la Ra­zić (Pod­go­ri­ca) – 1,5, i Dar­ko Ću­rić (Pod­go­ri­ca) – 1,5. Stri­jel­ci: P. Kr­sto­vić u 40. i N. Kr­sto­vić u 90 + 2 za Ze­tu, a Kri­vo­ka­pić u 15. mi­nu­tu za Mla­dost Lje­ško­po­lje. Žu­ti kar­to­ni: P. Pe­šu­kić, Cav­nić (Ze­ta), To­ma­še­vić, Ma­raš, Ra­i­če­vić, Kri­vo­ka­pić (Mla­dost).
ZE­TA: Đu­ro­vić –, Ali­gru­dić 0,5, Cav­nić 1,5 (od 60. Bo­žo­vić 1), Ro­go­šić 1, Adžo­vić 1, Po­po­vić 1, Go­ra­no­vić 0,5 (od 56. Ste­va­no­vić 1), Mi­loj­ko 1, P. Pe­šu­kić 0,5, P. Kr­sto­vić 1,5, D. Pe­šu­kić 0,5 (od 74. N. Kr­sto­vić 1,5).
MLA­DOST LjE­ŠKO­PO­LjE: La­ki­će­vić 1,5, Mu­go­ša 1, Ti­o­do­ro­vić 1, Bo­gi­će­vić 1, Mu­ho­vić 1, Đa­lac 0,5 (od 57. Ma­raš 0,5), Ma­tu­o­ke 0,5 (od 63. Vu­či­će­vić 1,5), Kri­vo­ka­pić 1,5, Pe­ro­vić 1, Mu­jo­vić 0,5 (od 86. To­ma­še­vić -), Ra­i­če­vić 0,5.
Ze­ta je uz do­sta sre­će uspje­la da se pla­si­ra u osmi­nu fi­na­la Ku­pa, jer je tim De­ja­na Ro­ga­no­vi­ća tek u na­dok­na­di vre­me­na sti­gao do tri­jum­fa.
Dru­go­li­gaš iz Lje­ško­po­lja je po­veo u 15. mi­nu­tu, a mre­žu Đu­ro­vi­ća za­tre­sao je Alek­san­dar Kri­vo­ka­pić. Do­ma­ćin je iz­jed­na­čio u fi­ni­šu pr­vog di­je­la. Cen­tri­rao je Bo­jan Ali­gru­dić, a Pa­vle Kr­sto­vić sa pe­ter­ca za­ku­cao lop­tu pod preč­ku. Ko­nač­nih 2:1 po­sta­vio je Ni­ko­la Kr­sto­vić, ko­ji je u na­dok­na­di vre­ma­na pri­hva­tio lop­tu u ka­zne­nom pro­sto­ru i sa se­dam-osam me­ta­ra is­ko­sa po ze­mlji ma­ti­rao La­ki­će­vi­ća.


Ar­se­nal – Mor­nar 1:3 (1:0)

Sta­di­on: Ar­se­na­la. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Mi­loš Kne­že­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: De­de­jić u 7. iz je­da­na­e­ster­ca za Ar­se­nal, a Ni­ko­lić u 72, Ka­la­če­vić u 82. i Dža­no­vić u 90. mi­nu­tu iz je­da­na­e­ster­ca za Mor­nar. Žu­ti kar­to­ni: Šće­pa­no­vić, Ra­de­no­vić, Ko­ta­rac, Mr­šu­lja (Ar­se­nal).
AR­SE­NAL: Đu­ro­vić, Šće­pa­no­vić, Ob­ra­do­vić, Pri­bi­lo­vić (od 56. Mr­šu­lja), Đor­đe­vić, Ra­šo, Bez­ma­re­vić, De­lić (od 72. Pa­vi­će­vić), De­de­jić, Ra­de­no­vić, Ko­ta­rac (od 90. Mi­lo­vić).
MOR­NAR: De­li­ba­šić, Ka­la­če­vić, Iva­no­vić, Ni­ko­lić, Ka­le­zić (od 35. Vuk­mar­ko­vić), Mer­do­vić (od 46. Cim­ba­lje­vić), Pa­jo­vić, Ra­do­vić, Dža­no­vić, Ma­le­še­vić, Ko­so­vić (od 63. Vu­jo­vić).
Tre­će­li­gaš iz Tiv­ta je na sa­mom star­tu me­ča po­veo pre­ko De­de­ji­ća, ali je u po­sled­njih dva­de­se­tak mi­nu­ta me­ča do­šlo do pot­pu­nog pre­o­kre­ta. Ba­ćo Ni­ko­lić je naj­pri­je iz­jed­na­čio. Fi­lip Ka­la­če­vić je svo­me ti­mu do­nio pred­nost, a u po­sled­njim tre­nu­ci­ma me­ča De­nis Dža­no­vić je iz je­da­na­e­ster­ca po­sta­vio ko­na­čan re­zul­tat.


Plje­vlja – Otrant Olim­pik 1:3 (1:1)
Sta­di­on: pod Go­lu­bi­njom. Gle­da­la­ca: oko 300. Su­di­ja: Alek­san­dar Šće­kić (Be­ra­ne) – 2. Po­moć­ni­ci: Ivan Lje­šnjak (Bi­je­lo Po­lje) – 2 i Bal­ša Fe­mić (Bi­je­lo Po­lje) – 2. Stri­jel­ci: Bam­bur u 1. za Plje­vlja, a Z. Di­va­no­vić u 37, Ča­u­šić u 56. i Ta­či­ba­na u 78. mi­nu­tu za Otrant Olim­pik. Žu­ti kar­to­ni: Vra­neš, Kal­tak (Plje­vlja).
PLjE­VLjA: Kal­tak 1,5, Ha­dži­o­sma­no­vić 1,5, Čo­lo­vić 1,5, Alji­će­vić 1, Vu­ko­vić 1, Ba­rac 1,5 Vra­neš 1,5 (od 75. Pa­je­vić-), Ćet­ko­vić 1, Lu­čić 1, (od 81. La­ke­tić-), Jo­nuz 1 (od 67. Spa­jić-).
OTRANT OLIM­PIK: Me­ći­ku­kić 1,5, Kur­ti 1,5, Ra­mo­vić 1,5, Se­ni­ko­vić 1,5, Ru­do­vić 1 (od 69. Pe­pić-), Ma­tu­no­vić 1, Ta­či­ba­na 1,5, M. Di­va­no­vić 2, Mi­lo­vić 1,5 (od 65. Mi­zo­ka­mi-), Z. Di­va­no­vić (od 82. Škre­lja-).
Igrač utak­mi­ce: Meh­med Di­va­no­vić (Otrant Olim­pik) – 2.
Pre­ma oče­ki­va­nju, tim iz Ul­ci­nja iz­bo­rio je pla­sman u na­red­nu run­du ku­pa. Isti­na da je Otrant imao vi­še pri­li­ka, ali da je Spa­jić is­ko­ri­stio vi­še ne­go po­volj­nu pri­li­ku u 77. mi­nu­tu, ko zna u kom smje­ru bi išla ova utak­mi­ca. Plje­vlja su do­bro od­i­gra­la pr­vo po­lu­vri­je­me, a već u pr­vom mi­nu­tu po­vrat­nik u Plje­vlja Adi Bam­bur do­veo je do­ma­će u vođ­stvo. Za­im Di­va­no­vić je se­dam mi­nu­ta pri­je od­mo­ra uspio da iz­jed­na­či re­zul­tat. Ul­ci­nja­ni su u na­stav­ku kre­nu­li ofan­ziv­no, a u 56. mi­nu­tu Ća­mil Ča­u­šić uspio je da sa­vla­da Ama­ra Kal­ta­ka. Plje­vlja su kre­nu­la ofan­ziv­no, a re­zer­vi­sta Mla­den Spa­jić u 77. mi­nu­tu iza­šao je sam is­pred Ar­be­na Me­ći­ku­ki­ća, ali je du­go okli­je­vao da upu­ti uda­rac i go­sti su ot­klo­ni­li opa­snost i u na­stav­ku ak­ci­je Rjo­ja Ta­či­ba­na je sta­vio tač­ku na ovu utak­mi­cu.M.P.


Bu­duć­nost – Je­din­stvo 5:0 (1:0)
Sta­di­on: pod Go­ri­com. Igra­no bez pri­su­stva gle­da­la­ca. Su­di­ja: Ni­ko­la Cvi­jo­vić (Bu­dva) – 2. Po­moć­ni­ci: Bo­ban Kr­stev (Ce­ti­nje) – 2 i Ve­se­lin Đu­ra­no­vić (Pod­go­ri­ca) – 2. Stri­jel­ci: Me­lu­no­vić u 36, Vla­i­sa­vlje­vić u 65. i 68, Se­ku­lić u 88. i Ca­maj u 90+1. mi­nu­tu. Žu­ti kar­ton: Ki­ku­ći (Je­din­stvo)
Bu­duĆ­nost: Dra­go­je­vić–, Ba­no­vić 1,5, Mir­ko­vić 1,5, Kum­bu­ro­vić 1,5 Mi­tro­vić 1, Igu­ma­no­vić 1,5, Ras­po­po­vić 1, Ra­i­če­vić 1 (od 66. Ri­sto­vić–) Vuk­če­vić 1 (od 51. Ca­maj 1,5), Vla­i­sa­vlje­vić 2, Me­lu­no­vić 1 (od 69. Se­ku­lić 1,5).
Je­din­stvo: Jok­si­mo­vić 0,5, Gor­dić 1, Kri­je­što­rac 0,5 (od 76. Šće­kić–), Po­ljak 0,5, Ko­lić 0,5 (od 68. Ha­sa­no­vić–), Na­ka­ha­ra 1 (od 80. Zej­ni­lo­vić–), Ki­ku­ći 1 Mu­zu­ro­vić 1, Bu­ga­rin 1,5, Ra­mo­vić 1, Vu­ka­di­no­vić 1.
Igrač utak­mi­ce: Mi­ljan Vla­i­sa­vlje­vić (Bu­duć­nost) – 2.
Bu­duć­nost je ru­tin­ski pro­šla da­lje. Za Pod­go­ri­ča­ne je du­el sa Bje­lo­polj­ci­ma bio do­bar tre­ning pred su­bot­nji der­bi pro­tiv Ru­da­ra.
Iako ni­su bri­lji­ra­li, igra­či Bu­duć­no­sti su ci­je­lo vri­je­me dik­ti­ra­li igru i na kra­ju sti­gli do ubje­dlji­ve po­bje­de.
M.R.


Ibar – Pe­tro­vac 2:1 (0:0)
Sta­di­on: Ibra. Gle­da­la­ca: 600. Su­di­ja: Sa­vo Vu­jo­vić (Ce­ti­nje) - 2. Stri­jel­ci: Ta­hi­ro­vić u 54. i Šo­fra­nac u 90+2. za Ibar, a Đor­đe­vić u 71. mi­nu­tu za Pe­tro­vac. Žu­ti kar­to­ni: Da­cić, Šo­fra­nac, Jek­nić, Hot (Ibar), Ja­mo­mo­to, Ka­je­vić, Man­dić, Ko­šu­ta, Đor­đe­vić (Pe­tro­vac).
IBAR: Ka­lač 2, Pe­pić 1,5, Škri­jelj 1 (Ze­kić -), Šoć 1,5, Mar­ko­vić 1 (Šo­fra­nac 1,5), Ta­hi­ro­vić 2, Hot 2, Da­cić 2, Ba­jić 1,5, Škri­jelj 2 (Mu­rić -), Jek­nić 2.
PE­TRO­VAC: Po­po­vić 2, Sa­vo­vić 0,5, Re­džo­vić 1, Vu­jo­vić 0,5, Man­dić 0,5, Ja­mo­mo­to 0, Ka­je­vić 1, Ko­šu­ta 1 (Vu­či­nić -), Ne­ši­ha­va 0 (Bo­žo­vić), Mu­ha­re­mo­vić 1, Đor­đe­vić 2.
Igrač utak­mi­ce: Mir­za Hot (Ibar) – 2.
Ibar je na­pra­vio iz­ne­na­đe­nje. Ro­žaj­ci su pred svo­jim na­vi­ja­či­ma sa­vla­da­li Pe­tro­vac sa 2:1 i za­slu­že­no se na­šli u na­red­noj run­di ovog tak­mi­če­nja.
Do­ma­ći su do­šli u vođ­stvo go­lom Ta­hi­ro­vi­ća u 54. mi­nu­tu, go­sti iz­jed­na­či­li pre­ko Đor­đe­vi­ća u 71, a gol od­lu­ke po­sti­gao je Šo­fra­nac u na­dok­na­di vre­me­na.


Bo­rac–Iga­lo 0:3 (0:1)
Grad­ski sta­di­on u Bi­je­lom Po­lju. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Mla­den Kne­že­vić (Be­ra­ne) – 1,5. Po­moć­ni­ci: Jo­van Do­šljak (Be­ra­ne) 1,5 i Mar­ko De­vić (Be­ra­ne) 1,5. Stri­jel­ci: D. Lju­ca (auto­gol) u 15. i Le­ko­vić u 67. i 84. mi­nu­tu za Iga­lo. Žu­ti kar­to­ni: D. Lju­ca, M. Ra­mo­vić (Bo­rac).
BO­RAC: A. Ka­na­lić 1, Lju­ca 1, E. Ka­na­lić 1, Kuč 0,5 (od 61. Br­zać 0,5), Me­ho­vić 1, Pu­ću­ri­ca 0,5, Lu­kač 0,5 (od 46. Bo­šnjak 0,5), A. Ra­mo­vić 1 (od 88. Me­kić-), M. Lju­ca 0,5, M. Ra­mo­vić 1, Fran­ca 0,5.
IGA­LO: Bje­li­ca 1, Ba­tu­ta 1,5, Si­mo­vić 1 (od 70. Ko­pri­vi­ca 0,5), Ka­ra­džić 0,5 (od 68. Bi­go­vić 0,5), Ka­zu­ki 1, Le­ko­vić 1,5, Aki­to 1, Ko­pi­to­vić 1,5, Đur­ko­vić 1, Ka­lje­vić 1,5, Vu­čić 0,5 (od 20. Vi­lo­ti­je­vić 1).
Igrač utak­mi­ce: Raj­ko Le­ko­vić (Iga­lo)-1,5
Tre­će­li­gaš Bo­rac, eki­pa ko­ja je osno­va­na tek pri­je dvi­je go­di­ne, ni­je raz­o­ča­rao. Igra­li su pro­tiv pu­no bo­ljeg dru­go­li­ga­ša Iga­la, klu­ba ko­ji je po­sto­ji pu­nih 88 go­di­na, ko­li­ko su mo­gli i umje­li, ali su u svo­joj pr­voj zna­čaj­ni­joj utak­mi­ci ovog ni­voa pri­mi­li go­lo­ve zbog svo­jih gre­ša­ka.M.N.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"