Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni GORAN KIKOVIĆ OCIJENIO DA JE MILO ĐUKANOVIĆ POSJETOM BERANAMA OZVANIČIO SVOJ POLITIČKI KRAJ
„Britva” trči poslednji krug
Đukanović u beranskom selu Štitari „Britva” trči poslednji krug Dominantnom srpskom stanovništvu u opštini Berane, veliki vođa je donio na poklon mačku u džaku i spisak novih prijetnji, svojim partijskim sledbenicima nekoliko džakova kontinentalne valute, kojim će kupovati glasove, ali i upozorenje da, ukoliko ne povrate vlast u Beranama, mogu komotno da skoče kolektivno, u te iste džakove, u nabujali Lim i nastave aktivnosti ka crnomorskim integracijama -naveo je Kiković
Dan - novi portal
BE­RA­NE - Pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Be­ra­ne Go­ran Ki­ko­vić i od­bor­nič­ki kan­di­dat ko­a­li­ci­je Zdra­vo Be­ra­ne oci­je­nio je ju­če da ka­ko se pri­bli­ža­va dan lo­kal­nih iz­bo­ra funk­ci­o­ne­ri i ak­ti­vi­sti De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­jal­si­ta po­ja­ča­va­ju pri­ti­ske na lo­kal­no, pre­te­žno ve­ćin­sko srp­sko sta­nov­ni­štvo i op­štin­sku vlast, ko­ju či­ni ko­a­li­ci­ja Zdra­vo Be­ra­ne. Ka­zao je da u to­me pred­nja­či li­der DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić, ko­ji je, ka­ko je na­veo Ki­ko­vić, u Be­ra­ne do­pu­to­vao u prat­nji ja­kih po­li­cij­skih sna­ga. Ki­ko­vić je na­gla­sio da su to Đu­ka­no­vi­će­vi uza­lud­ni po­ku­ša­ji da sa­ču­va svo­ju po­zi­ci­ju i oži­vi DPS u Be­ra­na­ma.
- Ak­ti­vi­sti vla­da­ju­će par­ti­je na re­pu­blič­kom ni­vou, uner­vo­zi­li su se kao osi­nja­ci. Zu­je na sve stra­ne, pri­je­te, a sve če­šće i „‘uje­da­ju” ne­sreć­ne sta­nov­ni­ke u be­ran­skoj op­šti­ni. Po­sli­je sko­ro če­tvo­ro­go­di­šnje ne­za­in­te­re­so­va­no­sti za Be­ra­ne i nje­go­ve sta­nov­ni­ke, sa svo­jom svi­tom i ka­ma­ri­lom i uz prat­nju me­dij­skih ča­u­ša, ba­nuo je i nji­hov vo­đa, je­dan od naj­bo­ga­ti­jih dik­ta­to­ra Evro­pe - Mi­lo Đu­ka­no­vić. Ve­li­kog i naj­o­mra­že­ni­jeg vo­đu u Be­ra­na­ma i na pro­sto­ru ne­ka­da­šnjeg Sta­rog Ra­sa, do­če­ka­la je „‘ma­sa” do zu­ba na­o­ru­ža­nih spe­ci­ja­la­ca i za­po­sle­ni u in­sti­tu­ci­ja­ma pod kon­tro­lom nje­go­ve UD­BE, pra­će­na čla­no­vi­ma i ri­jet­kim sim­pa­ti­ze­ri­ma nje­go­ve par­ti­je, u na­mje­ri da po­si­ju strah na sva­kom ko­ra­ku. Svi su tu si­lom bi­li da još jed­nom uži­vo vi­de tvor­ca no­ve na­ci­je, no­vog je­zi­ka i no­vog pi­sma, osim gra­đa­na Be­ra­na, ko­ji su, u po­greb­noj at­mos­fe­ri, žur­no za­vr­ša­va­li po­slo­ve i skla­nja­li se sa uli­ca pred na­mr­go­đe­nim spe­ci­jal­ci­ma, do­ka­zu­ju­ći ta­ko da su sprem­ni da do­sto­jan­stve­no od­go­vo­re si­li i ne­prav­di ko­ju ba­šti­ni dru­ži­na ka­dra da zbog svo­jih lič­nih in­te­re­sa uda­ri na obraz i na na­še naj­ve­će vri­jed­no­sti i sve­ti­nje – na­gla­sio je Ki­ko­vić.
On je is­ta­kao da su na če­lu od­bo­ra za do­ček Đu­ka­no­vi­ća sta­ja­li lju­di sa spi­ska za hu­ma­ni­tar­nu po­moć, di­rek­tor­ska si­ro­ti­nja i za­stra­še­ni i ucije­nje­ni rad­ni­ci jav­nih pred­u­ze­ća. Ka­zao je da su oni sa Đu­ka­no­vi­ćem po­slu­šno raz­ra­đi­va­li plan ka­ko da pri­bjeg­nu no­voj iz­bor­noj kra­đi.
- U krat­kom obra­ća­nju oku­plje­noj go­mi­li­ci, go­spo­dar sve­ga vi­dlji­vog i ne­vi­dlji­vog u Cr­noj Go­ri je obe­ćao da će DPS ura­di­ti sve ono što ni­je ura­di­la za sko­ro tri de­ce­ni­je, od ka­ko je, na ve­li­ku ne­sre­ću, za­go­spo­da­ri­la ovom ne­sreć­nom dr­ža­vom i da vje­ru­je da sa­mo DPS mo­že bi­ti ga­rant bo­ljeg ži­vo­ta i op­stan­ka sta­nov­ni­ka ove op­šti­ne, a da su svi dru­gi pro­tiv „nje­go­ve” Cr­ne Go­re. I tre­ba mu vje­ro­va­ti, jer ma­lo ko se i na ši­rem evrop­skom pro­sto­ru bo­lje ra­zu­mi­je u iz­bor­ne pre­va­re od Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Ša­hov­skim reč­ni­kom ka­za­no, on je in­ter­na­ci­o­nal­ni maj­stor za iz­bor­ne ma­ni­pu­la­ci­je, pod­me­ta­či­ne, ucje­ne, ul­ti­ma­tu­me i pod­mi­ći­va­nja-jed­nom re­če­ni­com re­če­no kra­đe sva­ke vr­ste. Do­mi­nant­nom srp­skom sta­nov­ni­štvu u op­šti­ni Be­ra­ne, ve­li­ki vo­đa je do­nio na po­klon mač­ku u dža­ku, i spi­sak no­vih pri­jet­nji, svo­jim par­tij­skim sled­be­ni­ci­ma ne­ko­li­ko dža­ko­va kon­ti­nen­tal­ne va­lu­te, ko­jim će ku­po­va­ti gla­so­ve, ali i upo­zo­re­nje da, uko­li­ko ne po­vra­te vlast u Be­ra­na­ma, mo­gu ko­mot­no da sko­če ko­lek­tiv­no, u te iste dža­ko­ve, u na­bu­ja­li Lim i na­sta­ve ak­tiv­no­sti ka cr­no­mor­skim in­te­gra­ci­ja­ma. Ta­kav je vo­đa, ko­jeg ne zo­vu dža­be „Bri­tva”-na­veo je Ki­ko­vić.
On je is­ta­kao da ga ova­kvo Đu­ka­no­vi­će­vo po­na­ša­nje ne iz­ne­na­đu­je, jer su, ka­ko tvr­di, lo­kal­ni iz­bo­ri u Be­ra­na­ma lak­mus pa­pir pred­sto­je­ćih iz­bo­ra na vi­šim ni­vo­i­ma. Us­tvr­dio je da Đu­ka­no­vi­ćev bo­ra­vak u Be­ra­na­ma pred­sta­vlja po­sled­nji očaj­nič­ki krug po­li­tič­kog ma­ni­pu­lan­ta ko­ji se se­li u pro­šlost.
- Ni­je Mi­lo do­šao u Be­ra­ne što ga vo­li, već što će lo­kal­ni iz­bo­ri u Be­ra­na­ma po­ka­za­ti da li je po­vra­tak iz po­li­tič­ke hi­ber­na­ci­je za­pra­vo po­sled­nji očaj­nič­ki po­tez ve­li­kog dik­ta­to­ra pred nje­gov ko­nač­ni krah. Gra­đa­ni Be­ra­na ne vo­le Mi­la i nje­go­vu par­ti­ju i to su po­ka­za­li vi­še pu­ta do­sad, a iz­ve­sno je da će isto uči­ni­ti i na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma- oci­je­nio je Ki­ko­vić.
Us­tvr­dio je će iz­bo­ri u Be­ra­na­ma ovje­ri­ti de­fi­ni­tiv­ni krah Đu­ka­no­vi­će­ve po­li­ti­ke.
- Iz­bo­ri u Be­ra­na­ma i si­gu­ran po­raz nje­go­ve po­li­ti­ke, zna­či­će da Đu­ka­no­vić po­la­ko mo­ra niz ste­pe­ni­ce na­zad. Niz ba­sa­ma­ke će se su­sre­sti sa svi­ma oni­ma ko­je je is­ko­ri­stio za svo­je pod­le ci­lje­ve, ko­je je sla­gao i osi­ro­ma­šio, ko­je je iz­dao, sa mla­di­ma, ko­je je una­za­dio sop­stve­nom an­ti na­ci­o­nal­nom po­li­ti­kom i pre­tvo­rio ih u bez­lič­nu ma­su, bez bu­duć­no­sti i na­de- za­klju­čio je Ki­ko­vić.
D.J.


Cr­no­go­rski Pi­no­če osta­je sam

Ki­ko­vić je is­ta­kao da se na pri­mje­ru Be­ra­na naj­bo­lje po­ka­za­lo da Đu­ka­no­vić sve vi­še osta­je sam.
- Cr­no­gor­ski Pi­no­če je i pri­je bi­lo ka­kvih iz­bo­ra na­go­ve­stio po­vra­tak u pre­mi­jer­sku ili pred­sjed­nič­ku fo­te­lju i sva­ki po­raz će mu do­dat­no za­kom­pli­ko­va­ti pla­no­ve. Ovo­ga pu­ta če­ka ga po­raz jer su pro­šla vre­me­na ka­da je ne­pri­ko­sno­ve­ni vla­dar do­bi­jao če­tvo­ro­go­di­šnje i pe­to­go­di­šnje man­da­te uz po­dr­šku za­pad­nih si­la, osvje­do­če­nih ne­pri­ja­te­lja srp­skog na­ro­da i dr­ža­ve, ali i uz po­dr­šku kri­mi­na­la­ca iz nje­go­vog kar­te­la i ko­a­li­ci­o­nih gan­go­va. Go­to­vo sam si­gu­ran da je Mi­lo do­šao do kra­ja ste­pe­ni­ca ko­ji­ma se po­peo na vrh – na­veo je Ki­ko­vić i po­zvao gra­đa­ne Be­ra­na da svo­jim gla­som za ko­a­li­ci­ju Zdra­vo Be­ra­ne po­mog­nu Đu­ka­no­vi­ću da se opro­sti od svo­je vla­da­vi­ne.
- Po­što­va­ni Be­ran­ci i Be­ran­ke, vi vas­pi­ta­ni na prin­ci­pi­ma Sve­to­sa­vlja i pra­vo­sla­vlja, po­ka­ži­te svo­je hri­šćan­sko mi­lo­sr­đe i po­mog­ni­te vla­da­ru i nje­go­voj sa­bra­ći u kri­mi­na­lu i iz­da­ji da što pri­je si­đu niz ste­pe­ni­ce ? Ne­ka vaš glas za Ko­a­li­ci­ju ,,Zdra­vo Be­ra­ne“ bu­de če­stit­ka ve­li­kom vo­đi i svim nje­go­vim sled­be­ni­ci­ma, sa že­ljom za do­bro zdra­vlje i do­sto­jan­stve­no dr­ža­nje u bu­du­ćim po­stup­ci­ma pred su­do­vi­ma, a po­seb­no pred Bo­gom. I ovo­ze­malj­ski i Bo­žan­ski sud sprem­no ih če­ka­ju zbog osno­va­ne sum­nje da su po­či­ni­li te­žak i neo­pro­stiv po­li­tič­ki, kul­tur­ni i isto­rij­ski ge­no­cid nad sop­stve­nom dr­ža­vom i nje­nim gra­đa­ni­ma – ka­zao je Ki­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"