Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo UPRAVNI SUD PONIŠTIO ODLUKU ASK
Vukčević Vukčević nezakonito smijenjen Upravni sud je utvrdio da je honorar koji je Vukčević ostvario za režiju nezavisnog filma dozvoljen, te da nije konkretizovan privatni interes koji upućuje na mogućnost nepristrasnog postupanja prilikom vršenja njegove funkcije
Dan - novi portal
To što je Ni­ko­la Vuk­če­vić re­ži­rao film i po tom osno­vu ostva­rio ho­no­rar, ni­je pro­pi­sa­no kao po­vre­da Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je i kao po­stu­pa­nje su­prot­no čla­nu 26 tog ak­ta, utvr­dio je Uprav­ni sud, ko­ji je uki­nuo od­lu­ku Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) ko­jom je utvr­đe­no da je re­di­telj na­vod­no pod­re­dio jav­ni in­te­res pri­vat­nom i iza­zvao kon­flikt in­te­re­sa, zbog če­ga ga je Skup­šti­na raz­ri­je­ši­la član­stva u Sa­vje­tu Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG). Uprav­ni sud, od­lu­ču­ju­ći po tu­žbi Vuk­če­vi­ća, na­gla­ša­va da je čla­nom 9 Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je pro­pi­sa­no da se jav­ni funk­ci­o­ner mo­že ba­vi­ti umjet­nič­kom dje­lat­no­šću i po tom osno­vu sti­ca­ti pri­ho­de od autor­skih i slič­nih pra­va.
Po­stu­pak ra­zr­je­še­nja Vuk­če­vi­ća po­kre­nuo je skup­štin­ski Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor, na­vod­no po­štu­ju­ći rok u ko­jem su ASK mo­ra­li da oba­vi­je­ste o pred­u­ze­tim rad­nja­ma pro­tiv Vuk­če­vi­ća, kao jav­nog funk­ci­o­ne­ra ko­jeg su ime­no­va­li. Vuk­če­vić je pri­li­kom iz­ja­šnja­va­nja na ove okol­no­sti ape­lo­vao na po­sla­ni­ke da sa­če­ka­ju sa po­stup­kom pro­tiv nje­ga dok se ne okon­ča sud­ski po­stu­pak ko­ji je po­kre­nuo pro­tiv od­lu­ke ASK, što su oni od­bi­li, uvje­ra­va­ju­ći da sve ra­de po za­ko­nu i da je re­di­telj „ne­spor­no“ pre­kr­šio za­kon. Nje­go­vo ra­zr­je­še­nje pred­lo­ži­li su u par­la­men­tu, ko­ji je sa 39 gla­so­va za i dva pro­tiv (An­dri­ja Po­po­vić i Gen­ci Ni­man­be­gu) smi­je­nio Vuk­če­vi­ća iz Sa­vje­ta RTCG.
Pred­sjed­nik Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra Lju­iđ Škre­lja u par­la­men­tu je ta­da tvr­dio da su „ne­spor­ni pre­kr­ša­ji Vuk­če­vi­ća“ i da se pre­ko to­ga, ka­ko je po­ru­či­vao, „ne mo­že pre­ći“. I nje­gov ko­le­ga iz Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra i DPS-a Mi­lo­rad Vu­le­tić ta­da je ka­zao da je Vuk­če­vi­ćev slu­čaj je­dan od naj­lak­ših pred­me­ta, te da ima­ju od­lu­ke i nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja, pr­ven­stve­no Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, za ko­ju se sa­da utvr­di­lo da je ne­za­ko­ni­ta. Me­đu oni­ma ko­ji su naj­gla­sni­je za­stu­pa­li smje­nu Vuk­če­vi­ća bi­la je i po­sla­nik DPS-a Mar­ta Šće­pa­no­vić, ko­ja je tvr­di­la da je su­šti­na da će gla­sa­njem za ra­zr­je­še­nje Vuk­če­vi­ća par­la­ment po­ka­za­ti da se po­štu­je za­kon i vla­da­vi­na pra­va.
Škre­lja, me­đu­tim, ju­če ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še pre­su­du Uprav­nog su­da, is­ti­ču­ći da ni­je po­ni­šte­na nje­go­va od­lu­ka, već ASK, te da je Agen­ci­ja adre­sa za na­ša pi­ta­nja. Na ko­men­tar no­vi­na­ra da je Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor po­kre­nuo raz­je­še­nje Vuk­če­vi­ća, i u kraj­njem, iz­dej­stvo­vao nje­go­vu smje­nu, upra­vo na osno­vu od­lu­ke ASK, Škre­lja je upi­tao za­što bi on to ko­men­ta­ri­sao.
– Ni­je­su po­ni­šti­li mo­ju od­lu­ku. Po­ni­šti­li su od­lu­ku ASK. Je­di­na adre­sa za to je Agen­ci­ja, ne Lju­bo Škre­lja, ni­ti Ad­mi­ni­stra­tiv­ni od­bor – sma­tra Škre­lja.
Iz par­la­men­ta ju­če ni­je­su od­go­va­ra­li na pi­ta­nja „Da­na“ šta će uči­ni­ti da is­pra­ve šte­tu pre­ma Vuk­če­vi­ću, ko­ji je raz­ri­je­šen na osno­vu po­gre­šno utvr­đe­nog sta­nja da je u na­vod­nom kon­flik­tu in­te­re­sa, ni­ti da li će tra­ži­ti od­go­vor­nost onih ko­ji su ta­kvo ra­zr­je­še­nje pred­lo­ži­li. Na svom sajtu su objavili da formalno-pravno poništenje odluke ASK nema pravne posledice na odluku Skupštine Crne Gore.
Vuk­če­vić je ju­če za „Dan“ ka­zao da je pre­su­da su­da po­tvr­da da su od­lu­ke Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra i Skup­šti­ne ap­so­lut­no ne­za­ko­ni­te i da su do­ne­se­ne bez prav­nog osno­va.
– Oči­gled­na ne­str­plji­vost ru­ko­vo­di­o­ca Ad­mi­ni­stra­tiv­nog od­bo­ra i od­bi­ja­nje da sa od­lu­kom i pred­lo­zi­ma sa­če­ka­ju do od­lu­ke nad­le­žnog Uprav­nog su­da Cr­ne Go­re, do­ve­la je do si­tu­a­ci­je da sam kao član Sa­vje­ta raz­ri­je­šen – zbog po­vre­de za­ko­na za ko­ji je sud utvr­dio da ne po­sto­ji. Ima­ju­ći u vi­du do­sa­da­šnje po­stu­pa­nje, mo­že se oče­ki­va­ti da Ad­mini­stra­tiv­ni od­bor ig­no­ri­še od­lu­ku su­da i da se pra­vi kao da se ni­šta ni­je de­si­lo – po­ru­čio je Vuk­če­vić.
Uprav­ni sud je na­lo­žio ASK da u po­nov­nom po­stup­ku ot­klo­ni uka­za­ne ne­pra­vil­no­sti i do­ne­se no­vu za­ko­ni­tu od­lu­ku.
– Tu­že­ni (ASK) ni­jed­nom ri­ječ­ju ne ob­ja­šnja­va ka­ko do­zvo­lje­na rad­nja iz čla­na 9 Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je mo­že uti­ca­ti na pri­stra­snost tu­ži­o­ca pri­li­kom vr­še­nja nje­go­ve funk­ci­je čla­na Sa­vje­ta, či­ja je nad­le­žnost za­ko­nom utvr­đe­na i ne na­vo­di ko­ja od tih nad­le­žno­sti bi mo­gla bi­ti do­ve­de­na u pi­ta­nje po­stu­pa­njem tu­ži­o­ca iz raz­lo­ga što je ostva­rio nov­ča­ni pri­hod kod prav­nog li­ca re­gi­stro­va­nog, iz­me­đu osta­log, za pro­iz­vod­nju te­le­vi­zij­skog pro­gra­ma – na­vo­di se u pre­su­di vi­je­ća su­di­ja Uprav­nog su­da Dra­ga­na Đu­re­ti­ća, Bi­ser­ke Bu­kvić i Gor­da­ne Pot.
Su­di­je su uka­za­le da Vuk­če­vić je­ste jav­ni funk­ci­o­ner, ali da se osno­va­no tu­žbom uka­zu­je da je obra­zlo­že­nje ospo­re­ne od­lu­ke ASK ne­ra­zu­mlji­vo i da ne­ma raz­lo­ga o od­luč­nim či­nje­ni­ca­ma u od­no­su na sa­mu uprav­nu stvar, što, ka­ko po­ja­šnja­va­ju, pred­sta­vlja po­vre­du pra­vi­la po­stup­ka pro­pi­sa­nih Za­ko­nom o uprav­nom po­stup­ku.
Ka­ko su na­ve­li u pre­su­di, član­stvo u Sa­vje­tu se mo­že po­ve­za­ti sa su­ko­bom in­te­re­sa sa­mo ako pri­vat­ni in­te­res jav­nog funk­ci­o­ne­ra mo­že uti­ca­ti na nje­go­vu ne­pri­stra­snost u vr­še­nju jav­ne funk­ci­je.
A.O.


Vra­ti­ti ga u Sa­vjet

Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih par­ti­ja po­zva­li su ju­če di­rek­to­ra ASK Sre­te­na Ra­do­nji­ća i za­po­sle­ne ko­ji su uče­stvo­va­li u do­no­še­nju od­lu­ke u slu­ča­ju Vuk­če­vi­ća da pod­ne­su ostav­ke, oci­je­niv­ši da Vuk­če­vi­ća tre­ba vra­ti­ti u Sa­vjet RTCG.
U De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri sma­tra­ju da je ju­če­ra­šnja od­lu­ka Uprav­nog su­da da ra­zr­je­še­nje Vuk­če­vi­ća pred­sta­vlja po­li­tič­ko i prav­no na­si­lje vla­da­ju­će par­ti­je nad jav­nim ser­vi­som.
– Od­lu­ka Uprav­nog su­da naj­bo­lji je do­kaz da se DPS ustre­mio da po­što-po­to vra­ti jav­ni ser­vis pod svo­ju „ša­pu“, ne ma­re­ći, pri­tom, ni za pra­vo, a još ma­nje za prav­du – po­ru­ču­ju De­mo­kra­te.
Iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA ape­lo­va­li su da se Vuk­če­vić vra­ti u Sa­vjet RTCG.
U sa­op­šte­nju se is­ti­če da gra­đa­ni ne smi­ju za­bo­ra­vi­ti da je na če­lu ASK „čo­vjek ko­ji ima za cilj da agi­tu­je za DPS i de­gra­di­ra sve slo­bod­ne i ne­za­vi­sne gra­đa­ne“.
– Ra­di se o čo­vje­ku ko­ji po di­rek­ti­vi še­fa DPS-a i pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća (sa ko­jim je u pri­ja­telj­sko-rod­bin­skim ve­za­ma) po­vr­šno, ne­pro­fe­si­o­nal­no i ud­ba­ški pod­me­će afe­re slo­bod­nim i ne­za­vi­snim gra­đa­ni­ma u ci­lju za­šti­te ve­li­kih DPS zlo­u­po­tre­ba ko­ji­ma se na­vod­ni di­rek­tor ASK, a su­štin­ski „spi­ker“ Be­be Po­po­vi­ća, ne že­li ba­vi­ti – ka­za­li su u GP URA.
Iz So­ci­jal­de­mo­krat­ske partije su po­ru­či­li da je Vla­da Cr­ne Go­re na­sta­vi­la „da pri­ma me­đu­na­rod­ne ša­ma­re“ kad je u pi­ta­nju sta­nje me­dij­skih slo­bo­da i po­li­tič­ki pri­ti­sak ko­ji se spro­vo­di pre­ma RTCG. Mir­ko Sta­nić iz te stran­ke sma­tra da je iz Uje­di­nje­nih na­ci­ja pri­je dva da­na sti­gla ja­sna po­ru­ka DPS vla­sti da se sa pri­ti­sci­ma na no­vi­na­re i me­di­je mo­ra pre­sta­ti uko­li­ko ne že­li­mo da do­đe­mo u red ne­slo­bod­nih ze­ma­lja.


Jed­no­gla­sno po­dr­ža­li Jo­ve­ti­ća

Po­sla­ni­ci DPS-a i Hr­vat­ske gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve (HGI) ju­če su jed­no­gla­sno utvr­di­li pred­log li­ste za ime­no­va­nje jed­nog čla­na Sa­vje­ta RTCG umje­sto smi­je­nje­nog Ni­ko­le Vuk­če­vi­ća. Čla­no­vi su jed­no­gla­sno od­lu­či­li da Skup­šti­ni pred­lo­že da za čla­na Sa­vje­ta ime­nu­je Iva­na Jo­ve­ti­ća, ko­ji je pred­ložen od Uni­ver­zi­te­ta Do­nja Go­ri­ca (UDG), a ta­kvu od­lu­ku „Dan“ je ju­če i na­ja­vio. Ni­je­dan glas ni­je do­bio pred­lo­že­ni kan­di­dat Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re (UCG) Bog­dan Aša­nin. Po­sla­ni­ci su da­li pred­nost Jo­ve­ti­ću kao, ka­ko su re­kli, mla­đem kan­di­da­tu i zbog či­nje­ni­ce da se ba­vi dru­štve­nim na­u­ka­ma.


Oče­ki­va­na presuda

Po­sla­nik Li­be­ral­ne par­ti­je (LPCG) An­dri­ja Po­po­vić, ko­ji je bio pro­tiv smje­ne Vuk­če­vi­ća i ko­ji je in­si­sti­rao da se sa even­tu­al­nim ra­zr­je­še­nje sa­če­ka do od­lu­ke Uprav­nog su­da, ka­zao je da će raz­mo­tri­ti Po­slov­nik Skup­šti­ne ka­ko bi oci­je­nio da li i ka­kve ko­ra­ke mo­že pred­u­ze­ti u ovom slu­ča­ju. On je re­kao da će even­tu­al­no od­lu­či­va­nje u slu­ča­ju Vuk­če­vi­ća mo­ra­ti sa­če­ka­ti re­dov­no za­si­je­da­nje, ko­je po­či­nje 1. mar­ta. Poslanik Genci Nimanbegu pozdravio je odluku Upravnog suda. On je kolegama poručio da je demokratija važna i da je treba njegovati, a ne ugrožavati, prenijela je TVCG.


ASK: Da­nas no­va od­lu­ka

Iz ASK je ju­če sa­op­šte­no da im je do­sta­vlje­na pre­su­da Uprav­nog su­da, ko­jom je po­ni­šte­na nji­ho­va od­lu­ka, ko­jom su utvr­di­li da je Vuk­če­vić pre­kr­šio za­ko­ne.
– Agen­ci­ja će raz­mo­tri­ti pre­su­du Uprav­nog su­da ko­jom je po­ni­šte­na od­lu­ka Agen­ci­je, i u to­ku da­na­šnjeg da­na u pred­met­nom slu­ča­ju do­ni­je­ti no­vu od­lu­ku sa do­pu­nje­nim obra­zlo­že­njem, u skla­du sa pre­po­ru­ka­ma iz pre­su­de Uprav­nog su­da – po­ru­či­li su iz ASK.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"